Rundveehouderij

Nieuws

Geitenhouder kan verder, met aangepaste geluidseisen

De gemeente Hilvarenbeek was iets te royaal in de vergunde geluidsniveaus aan een geitenhouderij, oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Maar door die geluidsniveaus eigenhandig aan te passen, kan de geitenhouderij zijn bedrijfsvoering gewoon voortzetten.

Een buurman had bij de rechter bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning van het bedrijf en kwam met een reeks bezwaren.

Met de vergunning kan de geitenhouderij uitbreiden van 1.370 naar 1.895 geiten. Volgens de bezwaarmaker is deze uitbreiding in strijd met het bestemmingsplan. De rechtbank is een andere mening toegedaan en vindt dat de uitbreiding van de geitenhouderij niet in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Geurhinder en gezondheidsrisico's

Ook het bezwaar tegen de geurhinder die zou worden ondervonden door de sleufsilo treft geen doel. De rechtbank oordeelt dat de sleufsilo op meer dan 50 meter – namelijk 100 meter – van het woonhuis van de buurman staat. Daarmee wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit, aldus de rechtbank.

Wat betreft de gezondheidsrisico's die de bezwaarmakende buurman aanvoert, is de rechtbank van oordeel dat de gemeente Hilvarenbeek daar voldoende rekening mee heeft gehouden. Zo is aandacht besteed aan het Q-koorts-risico en heeft het college voor de gezondheidsaspecten een aantal extra voorschriften aan de verleende omgevingsvergunning verbonden.

Geluidsbelasting

Wat betreft de geluidsbelasting voor de omgeving heeft de gemeente grenswaarden voor de in nabijheid van de geitenhouderij gelegen woningen, waaronder de woning van bezwaarmaker, vastgesteld op respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in dag-, avond- en nachtperiode. Volgens rechtbank heeft de gemeente echter niet deugdelijk gemotiveerd waarom de geluidsbelasting hoger mag zijn dan in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening staat vermeld. De bedrijfsvoering van de geitenhouderij heeft volgens de rechtbank niet te lijden onder het regulier volgen van de Handreiking.

Daarom stelt de rechtbank de bezwaarmaker in het gelijk wat betreft de geluidsbelasting en verklaart het beroep, wat dat onderdeel betreft, gegrond. Door gelijk nieuwe maximale geluidsniveaus (resp. max. 59, 54 en 49 dB (A)) vast te stellen, blijft de vergunning voor de geitenhouderij in stand en kan het bedrijf verder functioneren.

Of registreer je om te kunnen reageren.