Rundveehouderij

Nieuws

NMV: mestverwerking en kringloopdenken niet koppelen

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) uit zijn zorgen over het toekomstige mestbeleid in Noord-Brabant.

In de Brabantse mestdialoog is opgenomen dat het beleid zich niet meer moet richten op opslaan en aanwenden van onbewerkte mest, maar dat mest op een manier gebruikt moet worden waarbij de kringloop wordt gesloten. Juist melkveehouders zijn volgens NMV niet gebaat bij het verwerken of bewerken van mest omdat ze deze goed op hun eigen land kunnen aanwenden.

'Be- en verwerken mest jaagt boer op kosten'

In zijn rapport Visie op Mest benadrukt NMV het belang van sluiten van kringlopen, het belang van minder broeikasgas, het belang van de bodem en het belang van mest als essentiële voedingsstof. Maar doordat melkveehouders op eigen grond een groot deel van het eigen voer telen, is voor de melkveehouderij al sprake van een deels gesloten kringloop. Daar past be- en verwerken van mest niet goed bij. Vooral omdat het boeren onnodig op kosten jaart en voor concurrentienadeel zorgt.

Een installatie voegt ook op het gebied van emissies niets toe omdat er voor de be- en verwerking CO2 wordt uitgestoten. Terwijl met het aanwenden van onbewerkte mest meer organische stof aan de bodem wordt toegevoegd wat een gezondere bodem met meer CO2-opslag als gevolg heeft. Verder heeft het als voordeel dat de mineralen- en nutriëntenbenutting hoger is, de waterhuishouding beter is, minder afspoeling en meer bodemleven.

Nadruk op verder sluiten kringlopen

Het niet meer kunnen gebruiken van drijfmest is volgens de NMV funest voor de melkveehouderij en akkerbouw. De NMV wil daarom in Brabant meer nadruk leggen op het verder sluiten van de kringlopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.