Rundveehouderij

Nieuws

RvS: rundveehouder Overijssel mag uitbreiden

Een rundveehouderij in het buurtschap Den Velde, gemeente Hardenberg, kan het bedrijf uitbreiden van 700 naar 1.069 vleeskalveren. De vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor de uitbreiding van de veestapel en de bouw van een nieuwe stal is woensdag door de Raad van State in stand gehouden.

Om deze uitbreiding te realiseren had de kalverhouder een overeenstemming bereikt met een pluimveehouder in de buurt die ten gunste van zijn initiatief. De pluimveehouder zou een deel van de uit zijn Nbw-vergunning voortvloeiende recht op het houden van pluimvee laten intrekken ten behoeve van de rundveehouder. De rechten voor het houden van 19.280 stuks pluimvee komt te vervallen, dat komt overeen met eenzelfde ammoniakemissie als de uitbreidingsplannen van de rundveehouder met 369 vleeskalveren.

MOB maakte bezwaar vanwege Natura 2000

De Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) had bij de RvS bezwaar gemaakt tegen de door de provincie Overijssel verleende vergunning. De MOB vreest namelijk dat de uitbreiding  van de rundveehouderij zal leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de nabij het bedrijf gelegen Natura 2000-gebieden.

De argumenten die de MOB hiervoor aanvoert zijn door de RvS allemaal van tafel geveegd. De RvS ziet in dit geval dat de externe saldering op een juiste wijze is toegepast en dat het niet zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie. Overijssel hanteert het uitgangspunt dat alleen een vergunning wordt verleend als er geen sprake is van toename van de stikstofdepositie, zoals in dit geval via externe saldering. Daarom hoeft het college, volgens de RvS, ook geen onderzoek te doen naar de cumulatieve effecten, zoals de MOB had geëist.

Het beroep van de MOB is daarmee in zijn geheel ongegrond verklaard. De uitbreidingsplannen van de rundveehouder kunnen gerealiseerd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.