Rundveehouderij

Nieuws 56 reacties

Grondgebondenheid melkvee via gestaffeld systeem

Den Haag – De grondgebondenheid van de melkveehouderij wordt ingevoerd volgens een gestaffeld systeem. Dat stelt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken voor in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de melkveewet. De maatregel wordt per 1 januari 2016 van kracht.

Uitgangspunt van het systeem is dat melkveehouders die willen groeien hiervoor afhankelijk van de intensiteit van hun bedrijf extra grond voor moeten regelen. Bedrijven met een fosfaatoverschot tot 20 kilogram per hectare hoeven bij groei geen extra grond te verwerven. Bedrijven met een fosfaatoverschot tussen de 20 en 50 kilo fosfaat moeten bij groei zorgen voor extra grond voor 25 procent van de extra fosfaatproductie. Bedrijven met een fosfaatoverschot van meer dan 50 kilo per hectare moeten bij groei zorgen voor 50 procent grond onder de extra fosfaatproductie bij groei.

De extra grond moet worden verantwoord via de jaarlijkse Gecombineerde Opgave (meitelling).

De AMvB zal, na afronden van de politieke behandeling in de Eerste en Tweede Kamer en advisering van de Raad van State zo snel mogelijk worden bekrachtigd. De AMvB gaat per 1 januari 2016 in, aansluitend op de systematiek voor de meststoffenwet.  Melkveehouders moeten daardoor vanaf 2016 na afloop van ieder kalenderjaar aantonen dat  de fosfaatproductie op het bedrijf verantwoord is. Als een bedrijf vanaf 2016 meer fosfaat produceert dan in 2014 moet de melkveehouder aantonen dat hij over voldoende grond beschikt volgende de normen van  de AMvB.

Voor boeren die kunnen aantonen voor 7 november 2014 – de datum waarop duidelijk werd dat er aanvullende grondgebonden maatregelen zouden komen voor de melkveehouderij –  financiële verplichtingen zijn aangegaan voor volledige mestverwerking voor de bedrijfsgroei komt een overgangsregeling. Zij mogen het fosfaatoverschot voor de duur van de daartoe afgesloten overeenkomsten laten verwerken.

Om de weidegang van melkvee te bevorderen wil Dijksma in gesprek met de zuivelsector via het Convenant weidegang. Ze wil hierbij de ambitie voor weidegang verhogen van de huidige ambitie van behoud van 70 procent  van de koeien naar 80 procent in 2020. Om dit te stimuleren heeft de staatssecretaris € 1 miljoen beschikbaar. Dijksma wil maatregelen uitwerken om de bestaande stimuleringsregelingen van de Maatlat Duurzame Veehouderij en de daarvan afgeleide eisen voor 'plusstallen' beter toegankelijk te maken voor bedrijven die weidegang toepassen. Daarnaast wil Dijksma bijdragen aan kennisbevordering voor melkveehouders die willen overgaan op weidegang.  Ook wil Dijksma in gesprek met provincies over de rol die zij kunnen spelen in het bevorderen van weidegang in de melkveehouderij.

Laatste reacties

 • kiepel

  Valt allemaal mee. Ik denk dat het fosfaatplafond snel gehaald wordt. Er zit nog erg veel rek in de ruimte op de nu extensieve bedrijven. Die hebben zoveel eigen grond dat ze teveel ruwvoer winnen om zelf op te voeren. Het gevolg is iets(20%)meer koeien houden en een beetje mest afvoeren. Het probleem zit bij de grondloze groeiers. Dit kan ervoor zorgen dat het plafond niet gehaald wordt.
  Afwachten wat de melkprijs doet en dan wellicht weer wachten op een volgende beperking die ons opgelegd wordt.

 • rmw

  Volgas opweg naar melkveerechten!! Tis niet de vraag of we door het plafond knallen, maar hoe snel...

 • richar

  We hebben een melkvee fosfaat referentie van 2013 en er wordt gesproken over de fosfaat productie 2014(als referentie).
  Hoe wordt heermee omgegaan?

 • LUCTOR


  De stoppers met grond kunnen uit zien naar een vakantie bungalo aan de Rviëra,zolang de melkprijs op dit niveau blijft of stijgt. Het zal goedkoper zijn om grond te kopen dan om de mest te verwerken Want waar gaan we de verwerkte mest afzetten.

 • M.harmsen

  Maar welke grond telt nu mee? Ik kan veel mest afzetten en voer(mais) terug kopen zonder dat ik de grond op naam heb. Tellen deze voer/mest gronden ook mee???

 • geen boer

  het blijft in de brief wat onduidelijk wat met 'extra fosfaat' bedoeld wordt. Extra t.o.v. de norm of extra t.o.v. 2014.
  Ik maak er uit op dat bedrijven die 1) meer fosfaat produceren dan in 2014 en 2) tussen 20 en 50 kilo per hectare boven de norm zitten minimaal 25% OVER HET TOTAAL (dus niet slechts over het meer geproduceerde t.o.v. 2014) op eigen grond moet afzetten. Die boeren die meer dan 50 kg/hectare boven de norm zitten dienen 50% op eigen grond af te zetten. 
  Voorts wordt niet duidelijk welke vormen van huurcontracten onder 'eigen grond' vallen.

 • simpel boerke

  Wat heeft de fosfaatreferentie  uit 2013 nog voor nut als er uitgegaan wordt van de productie van 2014. Volgens mij lopen er dan twee systemen door elkaar, maakt het er in ieder geval niet duidelijker op.

 • Robert Bodde


  De brief spreekt duidelijk over de extra kilo's fosfaat per ha ten opzichte van mestproductie 2014. ('additionele kilogrammen fosfaat dat in dat jaar ten opzichte
  van het jaar 2014 met melkvee wordt geproduceerd').

  Daarvan mag de eerste 20 kg per ha afgedekt via verwerking, de volgende 30 moet minimaal 25 procent grond onder komen. Ga maar eens rekenen, de grondbehoefte is niet erg groot....

   

  Grofweg is een koe 40 kg fosfaat, een ha grond 80 kg afzetruimte. (ja, onder bex is een koe minder, de afzetruimte ook. Maar dit rekent zo makkelijk en de foutmarge bij de productie valt zo ongeveer weg tegen die in de afzetruimte).

  Dat betekent dat je per ha 0,5 koe mag groeien boven je melkveefosfaatreferentie als je maar een VVO er onder schuift.

   

 • Robert Bodde


  vervolg

  Tussen 20 en 50 kg fosfaat uitbreiding per ha moet je 25 procent afdekken via grond.

  Een rekenvoorbeeld: bedrijf 50 ha heeft 200 melkkoeien fosfaatreferentie. Het breidt uit met 25 koeien.
  Die 25 koeien is 25 x 40 = 1000 kg fosfaat. Dat is 1000/50 = 20 kg per ha. Het bedrijf hoeft alleen maar voor 1000 kg fosfaat VVO’s af te sluiten (t.o.v. de uitgangssituatie). Kosten: circa 1000 euro per jaar.

  Het zelfde bedrijf, 200 koeien op 50 ha, groeit met 60 koeien.
  Uitbreiding 60x40 = 2400 kg fosfaat. Dat is 48 kg per ha.
  Eerste 20 kg kan via VVO.
  Resteert (48-20) = 28 kg fosfaat per ha. 75 procent daarvan afdekken via VVO = 21 kg. Af te dekken via extra grond (25% x 28) = 7 kg fosfaat.
  Eindsituatie:
  Af te dekken via VVO: 20 + 21 = 41 kg / ha x 50 ha = 2050 kg.
  Af te dekken via grond = 7 x 50 kg = 350 kg. Dat is ongeveer 350/80 = 3,5 ha.

   

 • Robert Bodde


  en fosfaatreferentie moet zijn: productie in 2014

 • Robert Bodde


  en 350 / 80 is ruim 4 ha trouwens. Maar nog marginaal

 • g donkers


  Volgens mij redeneert Robert bodde verkeert, en heeft een bedrijf met 50ha en 200 melkkoeien een fosfaat overschot van 80 perha en moet de extra groei afdekken met 50% grond

 • Arda

  Hallo Robert,

  In je rekenvoorbeeld: Waar komt die 7x50 in af te dekken via grond vandaan?


 • gerben77


  7 * (50 hectare)...bedoekd bodde, denk ik

   

 • kiepel

  Robert Bodde,
  Jij gaat ervan uit dat de eerste 20kg overschot gegund is. Echter bij RVO staat omschreven dat de helft van de extra fosfaat bij uitbreiding op EXTRA grond binnen het bedrijf geplaatst moet worden.
  Reken per koe(produktie:10001kg melk)met: 49.2 kg P.
  en 0.5 stuks jongvee(Hoort er gewoon bij)met: 15.8 kg p.
  Dan 49.2+15.8=65 kg P uitbreiding en de helft =32.5 kg p op EXTRA grond plaatsen.
  Den blijkt 32.5 gedeeld door 50(fosfsaatgebruiksruimte mais in Brabant)=0.65 ha voor iedere extra koe.
  0.65Ha x 80.000euro grondprijs= 52000 euro voor 1 koe meer.

 • kiepel

  Het woordje EXTRA grond binnen heteigen bedrijf.
  Betekent dit: iedere hectare die je bij de Gecombineerde opgave 2016 meer opgeeft dan dat je bij Gecombineerde opgave in 2015(NU DUS..) doet.
  OPLOSSING SIMPEL: Dit jaar maar 1 hectare opgeven en je mest met VDM's op  eigen grond brengen. Bevriende akkerbouwer geeft je grond wel op. Dit ivm de hectare toeslagen.
  Volgend jaar geef je je eigen grond wel op en dit is dan dus extra grond. Groeien is nog nooit zo eenvoudig geweest!!

 • simpel boerke

  @kiepel, de conclusie is dat groei wel erg moeilijk wordt voor intensieve melkveebedrijven. En dat is precies wat de politiek voor ogen heeft.

  Uitleg van Robert bodde klopt niet als je de tekst goed leest.

 • geen boer

  de 'Nota van Toelichting' biedt duidelijkheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/30/nota-van-toelichting-bij-amvb-grondgebonden-groei-melkveehouderij.html
  De 'extra fosfaat' is inderdaad t.o.v. 2014. Derhalve zullen consequenties in de praktijk enorm meevallen. Ook vallen alle soorten van gebruiksovereenkomsten onder de definitie 'eigen grond'.
  Loopt met een sisser af.

 • Erik67

 • Weerkundige

  geef ook reken voor beelden van normaal bedrijf of extensief bedrij wat hard goei dan word voor iedereen duidelijk

 • Erik67

  Beste Robert,

  Helaas stel je het wel erg rooskleurig voor. Je moet eerst bepalen in welk van de drie categorieën van fosfaatoverschot je valt en daarmee bepaal je welk deel van het fosfaatoverschot vrijgesteld is. De verschillende categorieën van vrijstellingen mag je niet bij elkaar optellen. Verder hou je blijkbaar geen rekening met jongvee.


  In jouw voorbeeld van het bedrijf met 260 koeien op 50 ha. Dit bedrijf produceert grofweg 14.500 kg fosfaat (incl. bijbehorend jongvee). Stel plaatsingsruimte 4.000 kg fosfaat (80 kg per ha). Fosfaatproductie 2014 (200 koeien incl. jongvee) 11.200 kg. Fosfaatoverschot per ha: (14.500-4.000)/50 = 210 per ha. De extra fosfaatproductie in 2016 ten opzichte van 2014 bedraagt 3.300 kg. Dit bedrijf moet hiervan 50% invullen met grond. Dit komt overeen met 3.300 x 50%/80= 20,6 ha! Als je de nota van toelichting leest, zal je duidelijk worden dat jouw berekening niet klopt en de wettekst rammelt.

 • Cremers


  In de nota van toelichting wordt gesproken over de stijging van de productie, wat als de productie gelijk blijft maar de plaatsingsruimte neemt bijvoorbeeld met 10 ha af?


 • alco1

  Cremers. Daar heeft Kiepel het in #16 ook al over. Oeps, niet aan gedacht zullen ze bij het ministerie wel zeggen.

 • tinus888

  dus als je nu een overschot van boven de 50kg/ha hebt moet je voor elke 4 koeien extra ,één ha huren/kopen?

 • lh1

  In artikel 70a heeft men het over productie van dierlijke meststoffen door melkvee in kg fosfaat/ha en niet over een overschot. In de toelichting heeft de staatssecretaris het wel over fosfaatoverschot/ha. Het lijkt mij dat de wettekst dan verkeerd geformuleerd is. Het kan zij dat iemand er wat anders in leest.

 • wmeulemanjr1

  Boeren met fosfaatreferentie 'nul' kunnen niet makkelijk groeien zonder extra 'goedkope' grond, word allemaal lastiger als in quotumtijdperk? of heeft iemand hier nog een mooie visie op??

 • haam

  Geen wonder dat dat de overheid pachtgrond uitgeeft via veilingen zo krijgen ze de hoogste pachtinkomsten uit eigen ( voorbedachte )  regelgeving misschien  dat de mededingingswet hier op los gelaten kan worden

 • Stamsnieder

  Dag Erik, Ik heb ook het gevoel dat jou berekening klopt en die van Robert niet.
  Verder gaat losse grond een probleem worden zeker als je er in 2014 een groot aandeel van had. Deze grond gaat nl. hard aan getrokken worden door colega's die willen groeien en als je dan zelf ook nog wilt groeien moet je eerst die losse grond zien te behouden en dan ook nog wat losse grond bij verwerven. Je kunt natuurlijk ook grond bij kopen dan heb je zekerheid, de zekerheid dat je dan het duuste uit bent.

 • ndege1

  Na afschaffing melkquotering houdt grondgebonden productie melkveehouder in houdgreep (VIDEO)

  ==============================================================

  Bekijk en beluister het praatje van Merijntje via bijgaande link:

  https://www.youtube.com/watch?v=NTR8fo93MO4

  =========================================================

   


 • glaasje


  Droom maar lekker verder luctor binnen een jaar melken voor 25 euro cent en mest afvoeren voor 20 euro doe je best
     
     gr uit Rviera

 • jvanleijsen1

  Het is een moetertje geworden nog gauw ff voor 1 april zodat het ook geen grap is ! Ieder voorzag dit en niemand doet iets !
  Campina , ZLTO , Boekhouders etc hebben gezord voor deze masaale toename .
  Van het Hart bv  maar als ik iets onderneem wil ik als het er is van genieten maar van het Hart is weg !
  zorgelijk !

 • 344412

  Robert bodde's berekening klopt van geen kant. Als je nu al intensief bent moet voor uitbreiding de helft door grond worden gedekt, de andere helft verwerkt. Uitbreiding zonder grond kan niet meer voor bedrijven die een overschot > 50 kg fosfaat hebben, ongeacht hun fosfaatreferentie.

 • anton1937

  Dat Dijksma kiest voor een AMVB inplaats van een open democratie(tweede-eerste-kamer en de RVS beoordeling vooraf is zeer slecht en niet kien. Juristenvoer zal de eerste jaren de hoofdmot zijn i p v koeien melken . Dijksma en Kamp rot op voor z'n slecht beleid.

 • kiepel


  Oplossing: Bedrijf splitsen. Koeienbedrijf a en Koeienbedrijf B.
  A groeit niet in koeien(BV 1oo koeien in 2014=100 koeien in 2016)en heeft in 2016  nul Ha grond. Geen groei=Geen probleem.
  B groeit hard in koeien en kan deze verantwoorden met alle grond die onder B gestopt is.
  In totaal niet meer grond nodig en wel volop groeiruimte.
  DOE ER JE VOORDEEL MEE..

 • kiepel


  Nog een oplossing: Bedrijf dat niet groeit in koeien heeft geen verplichtingen. Deze bedrijven kunnen hun grond duur verhuren aan de groeiers. Ik zeg duur omdat er dan mais/gras gekocht moet worden en mest afgezet/verwerkt moet worden. Toch zal een beetje groeier hier wel flink geld voor willen betalen.

 • evanderpasch1


  waarom mag je geen varkens houden met extra grond

 • Hoevink

  Wat verstaat de overheid onder fosfaat overschot? De forfaitaire excretie minus de gebruiksruimte dierlijke mest of de bedrijfspecifieke excretie minus de gebruiksruimte dierlijke mest? Mocht het dat laatste zijn hebben de melkvee boeren die de laatste jaren strak werkten me de bex, zich mooi in de voet geschoten (inclusief deze boer...)
  en kiepel bedankt voor de creatieve oplossingen! Daarbij ook nieuwsgierig naar Bodde's uitleg!

 • Agrisales.nl

  Als je het gekakel van de kiloknaller Dijksma aanhoort, dan begrijp je toch wel dat ze weinig, behoudens een bezoekje tijdens vekiezingscampagnes, affiniteit met de melkveehouderij heeft. Nu moeten er weer meer koeien de weide in, om Nederland naast zijn molens en tulpen ook de koeien in dit plaatje te blijven behouden. Hiervoor zal zij eventueel subsidies beschikbaar stellen. Dit zal dan waarschijnlijk opgaan om het weiland weer opnieuw van afrastering te voorzien of een nieuwe melkstal aangezien het laten melken door de robot dan ook problemen oproept. Hoe lang wordt deze mevrouw Dijksma nog geaccepteerd door de LTO en een nog groter percentage boeren niet-leden? Hoe kun je iemand zonder enig agrarisch verstand, aan één van Nederlands belangrijkste economische takken de wetten laten voorschrijven?

 • pluimpje

  Helemaal eens met #36 ! De hele regeling is een verkapte manier om de 'intensieve' melkveehouder toch te laten groeien! Ten koste van de subsidieloze varkens- en pluimveehouders! Wie heeft het hier over onrecht?
  Ten tweede is mijn advies aan de melkveehouder, ga werken aan je kostprijs per kg melk, tenminste als je melkveehouder wilt blijven.
  Ten derde, de banken zijn nog steeds super onbetrouwbaar! Hoe halen ze het in hun hoofd om stallen te financieren die uiteindelijk half leeg blijven! Allemaal boter op het hoofd en de uiteindelijke reden van het invoeren van de superheffing (een enorme boterberg) allang vergeten?
  Resultaat: Melkprijs omlaag, kostprijs melk omhoog en de hele landbouw opgescheept met nog duurdere onrendabele grond en nog duurdere mestafzet.
  Tenslotte: Het is nog wachten op een melkgeitenwet!?

 • alco1

  Ze willen alles '

 • alco1

  Ze willen alles regelen, maar het enigste gevolg is dat alles weer een enorme papierslomp met zich meebrengt. De regeling is zelfs zo buiten proporties dat we hier al grote meningsverschillen zien met elkaar.
  Grondgebondenheid is een fiasco, net als toenmaals er bij melkaankoop ook grond moest zijn. Allemaal van die constructies werden er gemaakt, wat je nu ook weer zult zien.
  Iedereen wil belangrijk doen, maar ze kunnen nog  geen jaar vooruit denken.
  En weidegang heeft alleen betrekking op de grootte van de huiskavel. 

 • ALBA

  Prima regeling dit!
  Maar hoe gaan boeren zoals familie Jonkmann nu
  hun stal volzetten? Is daar een uitzondering voor?

 • alco1

  @alba.
  Net als in het begin van de melkquota aankopen. Grond er zgn. bij.
  Nu bij voeraankoop en mestafzet grond erbij ( op papier). 

 • ries40


  En waar blijft die reactie van die lamlendige ZLTO

 • gershwin74

  Als je de nota van toelichting goed leest en bestudeert, dan kom je tot de conclusie dat de voorbeeld berekening van Erik67 de enige juiste uitleg is. En de melkveefosfaatreferentie van 2013 lijkt in het voorstel totaal niet meer relevant.

 • haam

  #45 en over de  kringloopwijzer is ook al helemaal niks meer   terug te vinden  zal ook wel weg kunnen.

 • cocoma


  Waarschijnlijk toch 'legale' constructies met akkerbouwers en vervolgens door het nationale fosfaatplafond en vervolgens melkveerechten. Mogelijk nog wat scherpere bemestingsnormen, zeker in de buurt van natuurgebieden en beken.

  Maar misschien krijg je in de toekomst wel geld bij als je voor een lening komt en dan is 'dure' grond niet zo duur.

 • Ishtar


  Een felicitatie voor de sector bestuurders!
  De aanvliegroute klopt gewoon niet voor deze AmvB.
  De sector wil helemaal geen grenzen immers het quotem gaat er af.
  Politiek CDA en VVD en SGP vinden dat elke agri ondernemer recht heeft op groei, ook in natura 2000 gebieden.
  Sector bestuurders durfden zelf de boel niet te regelen.
  Dus de politiek moest een regeling treffen, en dat is dit geworden.
  Nevedi wil geen grenzen.
  En milieu goeroe, een duurzaamheidsspecialist Aalt dijkhuizen ex voorzitter WUR wil ook geen grenzen.
  Deze regeling is een papieren must, een typsich sector convenant.
  Genoeg ruimte om te rommelen, en controle zal er minimaal zijn.
  Als er fraude is zal er geen onderzoek komen, en straffen ook niet, een vrijbrief voor fraude dus.
  Daarnaast zal iedereen proberen om de randen op te zoeken wat mag.
  En als je zo eerlijk bent om je aan te regels te houden, zal je dat na een maand of wat wel laten, immers je zult een uitzondering zijn.
  De sector bestuurders nemen dus willens en wetens geen verantwoordelijkheid.
  Welke bestuurders en partijen en organisaties hebben deze deal gemaakt?
  Iemand een lijstje?
  Kalveren zullen een bijproduct worden, een soort van noodzakelijk kwaad.
  Die kan je mooi als sector in de verbrandingsoven doen en dan verkopen als groene stroom, ook heel duurzaam.

 • info58

  @alba
  vanavond 168 door de melkput. via de officieuze kanalen gehoord dat wij in aanmerking komen voor de knelgevallen regeling. het betreft investeringen in mestverwerking zoals die beschreven staat in de amvb.


 • rmw

  @info58, Er staat ook dat die regeling na 5 jaar komt te vervallen, je moet de investering en de duur hard maken, vooral dat laatste is eindig... 

 • info58

  @rmw
  laten we het er maar op houden dat we een machine hebben met een lange levensduur hebben
  de officiele tekst laat ook wat ruimte                                                                De
  voorziening zal naar verwachting na 5 jaar op enig moment komen te vervallen.

 • cocoma


  Trouwens raar, je mag wel de stal bouwen en vervolgens word achteraf gekeken of je 'extra' vee mocht houden.

 • rmw

  @info58, zo is dat! Zag op de site van jullie melkmachinedealer foto's nu alles in bedrijf is, ziet er mooi uit! veel succes ermee in ieder geval!

 • Weerkundige

  is zeker aan minester om ieder jaar de grens van fofaat naar beneden bij te stellen
  gatten van net te digten als leed al geleden is
  want mensen die nu al de wet willen ontloppen

 • Ishtar

  10 minuten nog en dan is het vrij melken!
  Gewoon doen dus.
  AmvB stet niet voor.
  Regels en controle ook niet.
  Vrij spel dus, laat al die anderen op de wereldmarkt maar even zien wie de beste is!

 • el

  Vanacht gedroomd dat de atlantic ocean wit was !

Laad alle reacties (52)

Of registreer je om te kunnen reageren.