Rundveehouderij

Nieuws 7337 x bekeken 71 reactieslaatste update:11 jan 2016

Peiling DDB: weinig draagvlak voor KringloopWijzer

Uit een peiling van de Dutch Dairymen Board (DDB) onder 500 melkveehouders blijkt dat er maar weinig draagkracht is voor de KringloopWijzer. Van de ondervraagden was maar 23% voor de verplichting van de KringloopWijzer.

80% van de ondervraagde melkveehouders levert zijn melk aan FrieslandCampina, 13% levert aan DOC en de rest was verdeeld over de andere fabrieken. De helft van de ondervraagde veehouders gaf aan tegen de verplichting te zijn. De 21% die de optie 'anders' invulde gaf positieve en negatieve kanttekeningen bij de KringloopWijzer.

Kritiekpunten

Belangrijkste kritiek is dat melkveehouders die nog wel genoeg ruimte op hun bedrijf hebben onnodig op kosten worden gejaagd en dat het de regeldruk vergroot. Opvallend is dat een deel van de twijfelaars wel voor de KringloopWijzer kiest als het invullen daarvan voordelen oplevert en als die voordelen vooraf bekend zijn. De verplichting blijft deze veehouders tegen staan.

Daarnaast vinden de ondervraagde veehouders het niet passend dat hun melkfabriek zich bemoeit met het invoeren van een KringloopWijzer.

Onvoldoende draagvlak

Volgens de DDB mag op basis van deze enquête wel gesteld worden dat de verplichte KringloopWijzer onvoldoende draagvlak kent. De onduidelijkheid over de kosten en baten is daar debet aan. De DDB vraagt de zuivel daarom een kosten-batenanalyse op te stellen voordat nieuwe, eventueel verplichte, maatregelen in overwegen worden genomen. Dit omdat deze extra leveringsvoorwaarden op de exportmarkten meestal geen extra waarde hebben, terwijl de maatregelen wel zwaarder op de concurrentiepositie van individuele veehouders drukken. Daarmee wordt de concurrentiepositie van de Nederlandse melkveehouder op het vlak van kostenverhouding ongunstiger.

Goedkeuring vragen

Ten aanzien van de KringloopWijzer binnen de Nitraatrichtlijn, geeft de DDB de coöperatieve zuivelbestuurders het advies eerst in Brussel bij het Nitraatcomité goedkeuring te vragen voor invoering van fosfaatrechten, met daarbij als instrument de KringloopWijzer, voor zij een besluit nemen in deze kwestie.

Nog niet volledig betrouwbaar

Het gesprek dat een delegatie van de DDB met het Nitraatcomité voerde op 22 september jl. geeft alle reden om sceptisch te staan tegenover de acceptatie door het Comité van een instrument dat nog niet volledig betrouwbaar is. Betrouwbaarheid was in het verleden voor het Nitraatcomité al reden om de MINAS af te keuren. Ook de acceptatie van fosfaatrechten naast dierrechten om te voldoen aan hetzelfde fosfaatplafond, zou problematisch kunnen zijn voor de Nederlandse derogatieaanvraag.

Laatste reacties

 • Trot

  doe er dan ook wat mee

 • cor vroege

  Ze worden steeds debieler bij f.c fc hou je alleen met melkzaken bezig en loop ons niet op kosten te jagen ,stelletje ambtenaren!!!

 • gradje1966@

  DDB schopt overal tegen aan maar komt ook niet met een oplossing die voor iedereen goed is. Intensief en extensief
  moeten alle een inkomen kunnen halen uit hun bedrijf en niet alleen de extensieve

 • j.verstraten1

  Het niet accepteren van de kringloopwijzer brengt de introductie van dierrechten ipv fosfaatrechten dichterbij. De impact van het fosfaatplafond wordt des te nadrukkelijker en daarom hogere kosten van fosfaatrechten. Bedrijfsspecifieke bemestingsnormen raken verder weg dan ooit. Bedrijfsspecifiek gasvormige verliezen bepalen etc. Maw kiezen we voor lieden die vanwege ruim grondbezit zich niet verantwoordelijk voelen? Laten wij ons steeds generieke regels opleggen ipv specifieke, waar de verantwoordelijkheid bij de individuele ondernemer ligt, of kiezen we voor ondernemers die gestimuleerd worden in verduurzaming door de mogelijkheden te benutten die hun bedrijfsspecifieke omstandigheden bieden?

 • Thijs Arendsen

  Bij een goede bedrijfsvoering ligt er ook winst voor de extensieve bedrijven, dmv extra mest aanvoer. Kun je 400 kuub mest meer aan voeren is dat al gauw € 4000 in de pocket . Geef € 1000 uit aan grond en kuil monsters
  En laat je voerboer een middagje stoeien met de cijfers heb je de vakantie er mooi weer uit.
  en daarnaast draag je nog bij aan een verantwoorde melkveehouderij in NL wat wil je nog meer?

 • mtseshuis

  Iedereen die wil en er voordeel bij kan halen prima. Degene die het een wangedrocht vind en het (inderdaad) niet bij de zuivelindustrie thuis vindt horen, houdt zich maar aan de forfaitaire regels, ook prima. Verplichten is hartstikke fout! Bemoei je er niet mee RFC!

 • Marco22

  @lijten DDB heeft gepleit voor behoud van quotum en nu voor vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

  @Vestraten1 dus extensieve bedrijven moeten opdraaien voor lieden die boven hun grond melken en veroorzakers zijn van het P-plafond doorbraak.

  @Thijs Arendsen iedereen boert op zijn eigen manier in zijn waarde laten heet dat. Als boeren daar geen trek in hebben moeten zij geheel zelf weten. In een keurslijf dringen van bemonsteren en administratie plus kosten knaagt direkt aan het zelfbeschikkingsrecht.

  Bovenal geld nog steeds dat een KLW niet geaccepteerd is door RVO en ook niet door Brussel.

 • Bennie Stevelink

  @Marco22, als je maximaal zelfbeschikkingsrecht wilt hebben moet je op de spotmarkt leveren en je niet aan een coöperatie binden.

 • robert1

  had gewoon eind 2013 koeienrechten ingevoerd; was het hele gedoe met KLW, BEX en Grondgebondenheid, achterwege gebleven.

 • Peltjes

  Het is gewoon belachelijk dat intensiev beperkt door kan groeien met klw en extensiev fosfaatrechten aan moet kopen.

 • Nick1983

  @peltjes

  Waar haal je die onzin vandaan? Als er gekort gaat worden op fosfaatrechten, word intensief net zo hard gekort, misschien nog wel harder. Daar zijn diverse partijen hard mee bezig om da voor elkaar te krijgen.

  Daarnaast doen men net als of je met KLW ff 30 % koei extra kan houden: droom ff lekker verder.

 • Peltjes

  nick: 30 % heb ik nog niet gehoord, maar wel dat er groei mogelijk is met klw. Extensiev schiet er niks mee op maar word wel verplicht aan die onzin mee te doen. Dus weer een voordeel voor intensiev.

 • Bennie Stevelink

  Met BEX of KLW kun je (een klein beetje) meer koeien houden binnen de fosfaatrechten die je hebt. Dit is voor extensief precies hetzelfde als voor intensief.

 • Peltjes

  Mozes: Ik zie dat niet. Waarom zou je die extra kosten maken zoals fosfaatarm voer, terwijl je de ruimte wel hebt?

 • Bennie Stevelink

  Waarom heb je in het verleden toen varkensrechten zijn ingevoerd op jou overtollige grond geen varkensrechten geclaimd?

  Ik heb 75 koeien. Daarvoor heb ik in het verleden (10 jaar geleden) een stal gebouwd en melkquotum gekocht. Een deel van de koeien heb ik op eigen grond, een deel op grond met losse pacht en deels in de regio aangekochte mais. Achter alle koeien staat dus in feite grond.
  Jou standpunt houdt in dat ik terug moet naar 55 koeien (geen mais aankoop) omdat jij op akkerbouwgrond, waar je nooit eerder koeien hebt gehouden, nu ineens koeien wilt houden?

  Er is nog iets wat mij te binnen schiet: eerder had ik nog een kleine varkenstak die beëindigd is. De milieuvergunning heb ik omgezet naar koeien. Daardoor heb ik een milieuvergunning voor 115 koeien waarvan ik er maar 75 benut.
  Jij wilt koeien houden op grond die nooit eerder voor koeien gebruikt is, je hebt er geen stal voor, hebt er in het verleden geen quotum voor gekocht en hebt er geen milieuvergunning voor. Waarom zou ik nog meer terug moeten?
  Als ik terug moet naar 55 koeien kan ik tot mijn AOW het hoofd niet boven water houden.

 • leo,s vriend

  Mozes, maak je niet druk, sommigen schoppen het liefst tegen alles wat nieuw is en waar ze van te voren niet van weten of ze er persoonlijk voordeel mee kunnen halen.
  Ze hebben dikke oogkleppen op en denken dat onbegrensde groei heel normaal moet zijn.
  Regels zijn er alleen voor anderen.
  Laten ze zich eens verdiepen in de KLW, kort door de bocht: hoge efficiëntie = hoog saldo.

 • Foxxy

  We denken in oplossingen, terwijl er geen probleem is!

  Fosfaat tekorten zijn een veel groter probleem dan overschotten!

  Het blijft een papieren gedrocht, dat op langere termijn onze concurrentie positie ontzettend nadelig gaat beïnvloeden!

  Gaskraan Slochteren knijpen we al, nu latente melkveehouders een zak extra geld meegeven, en Nederland op slot zetten. Onverantwoord economisch beleid, waar uiteindelijk de burger de tol ook van gaat betalen!

 • Bennie Stevelink

  Juridisch zal het zeer moeilijk zijn om boeren die een bepaald aantal koeien al jaren hadden dit af te nemen. Je kunt namelijk geen wetgeving maken met terugwerkende kracht naar het verleden. Toen ik tien jaar geleden de bouwvergunning kreeg was ik vrij om de koeien te houden die ik binnen de milieuvergunning mocht houden. Als de overheid nu vindt dat ik die koeien niet mag houden hadden ze mij dat tien jaar geleden moeten zeggen. Dan had ik de stal niet gebouwd.

 • Bennie Stevelink

  Extensieve boeren die op grond die nooit eerder voor melkvee is gebruikt fosfaatrechten willen claimen konden in het verleden met precies dezelfde argumenten op die grond ook melkquotum claimen. Melkquotum wat vervolgens van anderen afgepakt zou moeten worden. Dit is echter nooit gebeurd.

 • leo,s vriend

  Foxxy, fosfaatrechten etc hebben geen enkele relatie met de vraag of we nu wel of niet genoeg mogen bemesten.

 • Bennie Stevelink

  In eerdere discussies heb ik altijd het standpunt van LTO Noord gesteund dat melkveehouderij grondgebonden moet zijn. Ik heb dit gedaan om Brabantse waanzin te voorkomen. Ik vind dat de melkveehouderij zich niet moet ontwikkelen als de varkenshouderij. De melkveehouderij moet een relatie houden met wat op Nederlandse grond gehouden kan worden.

  Toen elf jaar geleden mensen in mijn omgeving hoorden dat ik een nieuwe stal ging bouwen vroegen ze mij hoe groot deze werd. Wanneer ik dan antwoorde dat deze een dikke 70 plaatsen kreeg merkte ik dat sommigen besmuikt naar de grond keken. Ook toen al was het gebruikelijk om minimaal voor 120 koeien te bouwen. Een stal voor 70 koeien vond men maar niets.
  Ik wilde echter niet groter omdat ik de grond en het quotum er niet voor had. Ik ben dus heel beslist geen absurde groeier zoals die in Brabant voorkomen.

  Grondgebondenheid moet genuanceerd worden begrepen. Grondgebondenheid zoals ik hiervoor heb beschreven sta ik achter. Grondgebondenheid mag daarentegen niet betekenen dat een melkveehouder/akkerbouwer fosfaatrechten toegewezen moet worden om zijn akkerbouwtak om te kunnen zetten naar melkvee waar andere boeren voor moeten inleveren.

 • Peltjes

  Mozes: Is je reactie van 17.02 aan mij gericht?

 • Bennie Stevelink

  Inderdaad @Peltjes.
  Wanneer extensieve boeren op hun grond fosfaatrechten claimen zou men eerst eens in de Gecombineerde Opgave bij de perceelsregistratie kunnen kijken welk deel van hun grond voor melkvee is gebruikt. Op percelen waar gewassen zijn geteeld die niet voor melkvee bestemd zijn hoeven geen fosfaatrechten toegewezen te worden.

 • Foxxy

  Gewaardeerde Mozes,

  Ik vind melkvee bedrijven, die alles zonder loonwerker doen, de mooiste bedrijven!

  Dit is een mening. Heeft een ander niets aan.

  Dat jij vindt dat een akkerbouwer geen recht heeft op fosfaat rechten is mijns inziens hetzelfde!

  Ik vind ook dat politici beslissingen moeten nemen die zowel maatschappelijk als economisch, sociaal en ethisch verantwoord moeten zijn.

  Dat zijn fosfaat rechten (slechts in Nederland) duidelijk niet!

 • Bennie Stevelink

  Dat is niet hetzelfde @Foxxy. Mijn standpunt over grondgebondenheid is gebaseerd op wat maatschappelijk verantwoord is en wat op basis van rechtsbeginselen verantwoord is.
  Dat jij melkveebedrijven zonder loonwerk de mooiste vindt heeft hier niets mee te maken.

 • Foxxy

  Duidelijk, dus jou standpunt klopt!

 • paul deeterink

  Mozes, dat heb je goed verwoord. Hier ben ik het ook mee eens.

 • Peltjes

  Mozes: Ten eerste wil ik helemaal niet dat er ingeleverd word voor extensiev.
  Ik heb wel een stal voor 120 koeien en heb daar ook een nb. vergunning voor. Dat ik er nu maar 70 melk is mijn eigen keuze omdat ik grond kopen belangrijker vond dan quotum. Akkerbouw was dus maar een tussenoplossing. Ik heb dus gedaan wat men voor juli 2015 altijd luidkeels riep.
  Ik vind het van de zotte dat boeren hun fosfaat ruimte niet mogen benutten, omdat er ook boeren zijn met teveel fosfaat.Nu word mij ook nog eens klw. opgedrongen. Zal best wel een uitkomst zijn voor intensiev en heb daar ook geen moeite mee maar is wel weer een extra regelgeving die voortkomt het mestprobleem met als doel nog meer groei.
  Tot slot wil ik nog even opmerken dat, of je nou praat met een boekhouder, adviseur of boer, iedereen is het er over eens dat de extensieve benadeelt word in deze.
  En dat heb jij in het verleden ook meerdere malen verkondigt.
  ps. Als ik de stal vol heb ben ik ook een intesieve boer.

 • Peltjes

  Leo,s vriend. Kun jij wel begrijpend lezen? Ik ben voor grondgebonden groei. En als je nou is heel eerlijk bent, waar moet fosfaat naar toe? Juist naar de grond. Dus een koppeling tussen fosfaatrecht en grond was helemaal niet verkeerd geweest. Maar het is een gelopen race en de uitkomst zal jou wel beter passen als bovenstaande.

 • extensieve boeren moeten geen mest meer afnemen ven de intesieve boer voor de ruimte kan beter vlees koeien houden, krijg je straks vanzelf fosfaat rechte voor als deze ook voor vleesvee gaan gelden.

 • leo,s vriend

  Peltjes, nee, het is geen gelopen race, er is uiteindelijk nog niks duidelijk.
  En nee, de uitkomst past mij ook niet, ik ben ook extensief.
  Maar 5 jaar oefenen met de KLW heeft voor mij heel duidelijk gemaakt dat de KLW een prachtig management instrument is, vooral als je jezelf niet voor de gek houdt door te sjoemelen.

 • Peltjes

  leo,s vriend. Oke we zullen het zien.

 • alco1

  @Peltjes. Dat heb je prima neergezet in 19.31.
  Wat ook de meningen altijd zo ver uit elkaar brengt is dat de éne groep (vooral LTO 'ers) zich neerleggen bij wat er besloten is en probeert daarin een oplossing te vinden.
  De andere groep kan zich niet neerleggen bij het ambtelijke gekonkel wat hen opgelegd wordt.
  En dan de dictatoriale dwang die hen provoceert.
  Zoals de FC er zich in profileert.
  KLW. Prima, maar geen dwang.
  Oormerken. Het is zo gemakkelijk Kwaad willende op te sporen, maar nee hoor, iedereen moet het voelen.
  Om een voorbeeld te noemen om aan te geven hoe ik dat zie:
  Ik ben ook nog voetbaltrainer/coach.
  Als het in de eerste helft niet loopt hou ik vast geen tirade in de pauze, maar ik probeer de rotte appels te wijzen op hun tekortkomingen. Een tirade werkt n.m.averechts op de wel willende.

 • Peltjes

  Precies Alco. De grootste groep boeren is wel willend of ze nou intensiev of extensiev zijn. Waar ik van baal is, wat voor standpunt je ook inneemt, je er altijd meerdere op de ziel trapt van deze groep.
  Ik heb het geluk gehad dat ik 2 keer grond kon kopen aangrenzend aan mijn grondblok. Niet iedereen heeft dat geluk, en dat ze dan voor intensiev kiezen, vind ik niet meer dan logisch.

 • ntimmer

  als er goeie garantie prijs komt dan word er ook niet extreem gemolken of de kosten te verdunnen
  als de melkprijs zo blijft hoeft er niet eens een kringloop wijzer dan gaan er steeds meer stoppen zo als dit kan het niet door gaan

  eerst melkprijs garantie en als vrije markt is moet je ook voor kunnen lever zonder regels zie maar aan de buur landen die wel door kunnen en de supperheffing wel in drie jaar konden uit smeren behalve nederland weer is

 • leo,s vriend

  ntimmer, en dat geloof jij?

  Dus als er en goede melkprijs ligt(wat is goed?) is er niemand meer die meer wil melken?

 • leo,s vriend

  Alco, 11.10, en peltjes, op zich met jullie eens, maar wie moet de rol van die trainer op zich nemen voor de NLse melkveehouderij?
  LTO,Vakbond,overheid?

  Er zal iemand de rotte appels moeten wijzen op hun gedrag,en die is dan de kwaaie pier.

 • Peltjes

  Leo,s vriend: amvb zal zijn werk wel doen.

 • leo,s vriend

  Denk je dat, of hoop je dat?

 • Peltjes

  Denk ik. Ik zou niet weten hoe het wel moet zonder andere boeren naar de kl. te helpen. Of gewoon minderen met alles tegen een gegarandeerde redelijke melkprijs. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik vind het ongeloofelijk dat bij het vaststellen van het fosfaatplafond, er niet meteen een groeistrategie vast gelegd is. Alles is op zijn beloop gelaten, sterker nog Romijn had het oever bevrijdingsdag. Deze ellend is lto zwaar aan te rekenen.
  En wat denk jij?

 • alco1

  Weer eens met @Peltjes.
  Alles is zijn beloop gelaten.
  Dus juist loopt alles in het honderd doordat verantwoordelijkheid uit de weg werd gegaan.

 • mtseshuis

  De oplossing is heel eenvoudig, de produktienorm per koe gewoon wat ruimer zetten zodat we er een paar meer kunnen houden in plaats van dat er gekort moet worden.
  Ze hebben toen geen keuze gemaakt, dus moeten gewoon degene die ruimte heeft, die kunnen laten benutten en die al gebouwd heeft kunnen laten bijkopen/toedelen, tegen acceptabele, van tevoren vastgelegde prijs.
  De normen op de grond moeten sowieso naar boven, zo hou je geen vruchtbare grond over... Dus kan de KLW ngo wel van pas komen, maar ALLEEN VRIJWILLIG!! En weghalen bij de zuivel, daar hoort ie niet, die moeten melk tot waarde maken en niet zeuren over bijzaken!

 • leo,s vriend

  Peltjes, Romijn had het over Bevrijdingsdag? dan heb jij wat anders gelezen als ik, Ik heb niet meer en niet minder gelezen dar Romijn zei dat het einde van de superheffing door sommigen wordt gezien als bevrijdingsdag.
  Dat is heel wat anders dan dat Romijn het over bevrijdingsdag had.

 • Peltjes

  leo: oke. Maar waar blijft jouw standpunt in deze?

 • alco1

  Leo. "Met alle gevolgen van dien", werd in andere reacties gememoreerd naar een prijsval vanwege teveel melk aanbod. Nergens las ik iets over fosfaatplafond overschrijding met zijn gevolgen als weer een soort quotering.

 • Foxxy

  Kringloopwijzer hoort duidelijk niet thuis bij de zuivel-ondernemingen . Qlip zou beter bij de zuivelondernemingen thuis horen (en dat hebben ze vrijwillig uit handen gegeven )

  En dat 1 % meer melk in Europa zonder quotering deze prijzen laat zien, was dus met quotering ook gebeurd, immers de laatste jaren kregen we er 1% bij . Neemt niet weg dat het (ondanks hun steeds grotere eisen-pakket) zeker wel iets verteld over onze zuivel-ondernemingen.

 • leo,s vriend

  Peltjes, zie 28 nov. 17.24 en 22.37uur.

  en verplichten? tja, als je het vrijwillig maakt is er weer een hele groep die denkt dat ze wel zonder kunnen, zij maken zelf wel uit hoe ze boeren.

  Als je geen maximum snelheid invoert zijn er ook altijd lieden die dan zelf wel uitmaken hoe snel ze rijden.
  Begrijp me goed, ik had het ook graag anders gezien, maar volgens mij is dit de minst kwade weg.

 • j.verstraten1

  70% van de melkveehouders doet al mee met de bex. Geheel vrijwillig. En dan zouden deze de bex op spel zetten doordat maar 23% voor een verplichte kringloopwijzer is?Vreemd.

 • Peltjes

  Wat is het voordeel van klw. voor extensief?

 • Bennie Stevelink

  @Peltjes, dat ze meer mest mogen aanvoeren waar ze geld voor kunnen beuren. Tevens hoeven ze daardoor minder kunstmest te kopen. Het levert dus veel voordeel op.

 • Peltjes

  Was een domme vraag van mij. Ga er mee aan het werk. Moet er nog aan wennen dat ik ondanks genoeg ruimte met dit soort dingen aan de gang moet.

 • Marco22

  @Mozes mest aanvoeren= gratis Para tbc en bvd ea dierziektes aanhalen.
  Mooi joh,duur alles bemonsteren en papier rommel invullen. Statussen kwijt. En ik las net dat er een optimum is in KLW van 6st jongvee op 10st melkvee en nog een paar van die optima punten.
  Je wordt met KLW in een keurslijf gedrukt waar je zelf niet voor gekozen hebt. Let maar op straks komen er ook nog boetes bij als je van bovenaf bepaalde doelstelling niet gehaald hebt.
  Laat ondernemers op hun eigen manier ondernemen.

 • alco1

  KLW met goede normering is het ei van Columbus.
  Maar omdat de normering niet voldoet zijn veel mensen ook tegen KLW.

 • leo,s vriend

  Marco, dat is onzin ,en dat weet je zelf ook wel.

 • Foxxy

  Marco heeft mijns inziens een enorm goed punt!

  KLW wijst boeren in de hand, die jongvee afstoten omwille van meer melkkoeien aan te houden ( dus vaarzen aankopen) ziekte insleep is groter!

  Tevens het geval bij mest aanvoer!

 • leo,s vriend

  Marco, Foxxy, onzin, en dat weten jullie ook.

  KLW wijst boeren niks in de hand(rare zin trouwens) KLW laat zien waar rendement te halen valt, niemand hoeft minder jongvee te houden,je kan ook op andere manieren je efficiëntie verbeteren.
  Je koeien ouder laten worden door er beter mee om te gaan is een veel betere methode om minder jongvee te houden.

  En ziektes met aanvoermest inslepen kun je makkelijk voorkomen.

 • Marco22

  @Leo zoals?
  KLW heeft een hoog NIVEA gehalte (niet invullen voor een ander)
  Dan moet je maar zorgen dat je koeien langer blijven lopen.
  Vertel er dan ook bij dat je dan meer werk hebt met deze oudere dieren met gezondheid ed.
  Ik afgelopen jaar veel dieren van 9 en 10 jaar weg gedaan. Nog een lactatie en dan weet je zeker dat je een bult werk kost en geld.(met jonge vrouwen en oude koeien heb je en bult werk)
  Er zijn ook boeren zat waaronder ik die gewoon lekker wil boeren zonder in een keurslijf geperst worden wat KLW is.
  Dan maar minder efficient maar wel vrij om te doen laten hoe zelf het lekkerst bij voelt.
  Raar eigenlijk dat opdringerge van intensieve boeren.
  Ik ga toch ook niet zeggen tegen die klw adeppten " ga nu eens minder koeien houden das beter voor milieu"(zekerwel voor melkprijs)
  LTO en cs hebben gekozen te gaan voor een intensieve melkveehouderij. Niks geleerd van de varkens en kippenhouderij.

 • leo,s vriend

  Marco, niet alle koeien hoeven 10 jaar te worden, 1 jaartje ouder is al een enorme verbetering, zie de verschillende leeftijden bij verschillende boeren,is veel efficiëntie te halen.
  KLW is zeker geen keurslijf, KLW is een mooie manier om te zien waar je op je eigen bedrijf relatief simpel nog wat kan halen qua efficiëntie(= vaak ook geld)
  Doen en laten waar je jezelf lekker bij voelt? Vooral doen, maar de KLW zal je daar absoluut niet in belemmeren.
  Nogmaals, KLW is NIET alleen interessant voor intensieven, voor extensieven is het net zo interessant.
  Laatste 2 zinnen van je betoog slaan kant nog wal.

 • Peltjes

  Beste leo,s vriend: Volgens mij is klw voor extensieven alleen maar interessant zolang ze door fosfaatrechten geknecht worden. Desal niet te min is het natuurlijk nooit verkeerd om inzicht te krijgen in je mineralen stromen. Ik ben er mee bezig omdat ik anders minder vee moet houden omdat mijn fosfaatprod. hoger is als in referentie jaar. Grond zat maar dat dondert niet. Vakmanschap is tegenwoordig ondergeschikt aan computerprogamma 's.

 • leo,s vriend

  Door de KLW heb je de mogelijkheden om je vakmanschap te verbeteren, inzicht te krijgen in je "faalkosten" en krijg je mooi inzicht waar je nog wat kan verbeteren.
  En misschien kan je dik besparen op kunstmest door mest aan te voeren,goed voor de portemonnee en ruwvoerkwaliteit.

 • Peltjes

  leo,s vriend. Dat ben ik wel met je eens, alleen word ik een beetje allergisch van die cijferbrij. Jij al 5 jaar? Ben je mischien betrokken bij de ontwikkeling van klw?

 • Marco22

  @Leo ea zal ik je wat nieuws vertellen.
  KLW is helemaal niet wettelijk goed gekeurd. KLW is een bedenksel vant lto nzo wur en een paar anderen. Als je op basis van KLW mest aan gaat voeren is dat geheel op eigen risico. Komt Nvwa bij jouw op bezoek voor bijvoorbeeld een derogatie controle dan ben je mooi het haasje.

 • Bennie Stevelink

  @Marco22, de mestproductieberekening binnen de KLW wordt overgenomen uit de BEX. Deze is wél wettelijk goedgekeurd.

 • leo,s vriend

  Peltjes, nee, niet bij de ontwikkeling,ik heb met een studieclub proefgedraaid.

  Dat van die cijferbrij kan ik me voorstellen, maar als je al aan de BEX meedoet valt het reuze mee, de meeste cijfers kan je zo overnemen en de interpretatie ,daar rol je zo in.

  Marco, lees 2 Dec.22.22 uur.

 • j.verstraten1

  Een juiste opmerking, afgelopen week op een ledenbijeenkomst gemaakt: iedere boer met grond zou eigenlijk uit zichzelf met de kringloopwijzer moeten willen werken.
  Omdat het een managementinstrument is wat jou laat zien waar je het goed doet en waar het beter kan ( = is niet hetzelfde als beter moet). De KLW is bedacht omdat we al jaren weten dat de fosfaatnormen zouden dalen tot het niveau van evenwichtsbemesting. Als je met de huidige lage normen die daarbij zijn vastgesteld tevreden bent, prima.
  Vind jij dat op jou bedrijf dat evenwicht op een ander niveau ligt omdat je beter presteert dan die normen, dan heb je de KLW nodig omdat aan te tonen. En alco1 ( 1 dec) je zal wel borging bedoelen ipv normen, want in een klw komen je eigen normen in beeld.
  Dat er veel weerstand zit bij een bepaalde groep boeren kan ik maar op 2 manieren uitleggen: ik ben tegen alles wat op een verplichting lijkt, óf ik heb een luxe positie met veel grond, die weinig kost, en daarom ook niet veel hoeft op te brengen en ik vind het prima zo.

 • alco1

  Verstraten. Je doet net alsof KLW Minas is.
  Kortom de norm moet gerelateerd worden naar de afvoer van de grond.

 • j.verstraten1

  Ja, maar hoe bepaal je die norm, daar gaat het om.

 • alco1

  Puur op grondmonsters. Al het andere is veel te veel gebaseerd op aannames en fraude gevoelig.
  Bemesting hoort bij grond, net als honger hoort bij eten.

 • Bennie Stevelink

  Als de DDB een peiling zou doen naar het draagvlak voor de DDB zullen ze tot de ontdekking komen dat die nog veel lager is dan voor de KLW.

 • alco1

  Wat heeft het draagvlak van DDB hier nou weer mee te maken.
  Maurice de Hond heeft ook geen draagvlak.
  Het gaat erom dat we een instrument in handen hebben, waar niemand iets kan tegenin brengen.
  Maar alle bureaucratische regeltjes zijn aanvechtbaar.
  En het LTO laat zich in mijn ogen teveel het hoofd hangen naar die regels en probeert het positieve erin te zoeken. Hun goed recht natuurlijk, maar is het niet eens een keer tijd om met de vuist op tafel te slaan.
  De tweespal die overal door ontstaat brengt ons in ieder geval nergens.

Laad alle reacties (67)

Of registreer je om te kunnen reageren.