Rundveehouderij

Nieuws 7574 x bekeken 29 reacties

Dijksma wil grondgebondenheid niet verplichten

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma wil de nieuwe melkveewet niet alleen beperken tot groei door middel van grond. De verplichte grondgebondenheid in de melkveehouderij zou een enorm prijsopdrijvend effect hebben op de grondmarkt en daarmee direct gevolgen hebben voor het ontwikkelingsperspectief voor individuele ondernemers, mede door de verschillen in beschikbaarheid van grond in verschillende regio's.

Dat schrijft de staatssecretaris van Economische Zaken in reactie op vragen van Kamerleden over de nieuwe wet 'Grondgebonden melkveehouderij'.

Dijksma wijst erop dat in 2013 60 procent van de melkveehouderijen op bedrijfsniveau een fosfaatoverschot had en daarmee niet grondgebonden was. "Ook uit landbouwkundig oogpunt is zuiver grondgebonden uitbreiding niet nodig. Een verantwoorde afzet van fosfaat uit dierlijke mest van melkveehouders kan ook op grond die niet bij het eigen bedrijf in gebruik is", vindt Dijksma.

Er is volgens Dijksma vanuit milieukundig of Europees perspectief geen aanleiding om de groei van de melkveehouderij te beperken tot de grondgebonden bedrijven of  om groei alleen toe te staan als deze grondgebonden is. Het kabinet onderschrijft wel het belang van het grondgebonden karakter van de sector en wil daarom in overleg met de sector, maatschappelijke organisaties en provincies vergaande afspraken maken over concrete stappen die de verschillende partijen gaan maken om te zorgen dat dat de grondgebondenheid behouden of versterkt wordt. Dijksma denkt dan aan het verhogen van de weidepremie door de zuivelketen. "Het is van belang dat de sector in ketenverband een verdienmodel ontwikkelt waardoor grondgebondenheid in de melkveehouderij en weidegang financieel wordt beloond", aldus Dijksma, die hierover woensdagmiddag een gesprek met vertegenwoordigers vanuit de sector heeft.
Dijksma gaat wel een wetsvoorstel voor invoering dierrechten voor de melkveehouderij voorbereiden. Dit is volgens haar nodig omdat de fosfaatproductie pas achteraf vastgesteld kan worden en het in verband met derogatie niet wordt toegestaan als het nationale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat wordt overschreden. Als het plafond wordt overschreden, moeten productiebeperkende maatregelen worden genomen. Opvallend is dat het ze plafond dat de sector zelf wil invoeren, van 84,9  kilo fosfaat, niet meer wordt genoemd, terwijl Dijksma dit in haar eerdere Kamerbrief wel deed.

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer wil eerste een rondetafelgesprek met de sector over de nieuwe melkveewet. De wet moet voor kerst door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld, omdat deze per 1 januari van kracht moet worden. Door het rondetafelgesprek zal het debat in de Tweede Kamer nog later worden ingepland.

Vanuit de Kamer en de sector is veel kritiek op het wetsvoorstel, omdat melkveehouders bij groei vooral gebruik zullen maken van de mogelijkheid om mestverwerking uit te besteden aan varkenshouders.

Laatste reacties

 • hmmk

  Melkveehouderij zal altijd grondgebonden zijn. Een koe is en blijft een planteneter. Dus wanneer een melkveehouder zelf niet voldoende land heeft om gras of mais te telen, zal hij dit aankopen. De grond van een akkerbouwer staat dan als het ware ten dienste van de melkveehouderij.
  Het is een bekrompen gedachte dat een melkveehouder grond moet kopen of huren om te mogen uitbreiden.

 • Mozes

  Dat betekent dat wij dus dierrechten krijgen. Met dierrechten zal de prijs van grond een klein beetje lager zijn maar daar staat tegenover dat er enorm veel luchtkapitaal in dierrechten ontstaat. Op dezelfde dag dat ze ingevoerd worden zullen ze net zo duur zijn als vroegere jaren het melkquotum.
  Ook ontstaat er met dierrechten de situatie dat het voordelig is om zoveel mogelijk koeien op zo weinig mogelijk grond te houden wat weer schadelijk kan zijn voor de melkprijs en maatschappelijk draagvlak.

 • Sjaak

  Wat een domper voor NZO en LTO..... en nu?

  Men drinkt een glas, doet een plas en alles blijft zoals het was...:)

 • alco1

  Reactie #3 heeft nog eens inhoud.

 • j.verstraten1

  Zelden zo eens geweest met Dijksma. Geen speld tussen te krijgen. Ze heeft goed geluisterd. En deze insteek is helemaal geen domper sjaak.

 • Robert Bodde

  Nou Mozes, dat van die torenhoge prijzen voor rundveerechten is nog lang geen feit. Daarbij spelen twee factoren. De eerste de methode van vaststellen van rechten, de tweede is de mate van uitwisselbaarheid tussen de diersoorten.

  Wat betreft het eerste, de verlening van rechten. Er is geen reden minder rechten uit te geven dan het plafond van 172,9 miljoen kilo. (of die beruchte 85 miljoen die de rundveesector zichzelf aangepraat heeft). Dat betekent dat ALLE rundvee dat er nu loopt, en zelfs nog wat meer dan dat, voorzien kan worden van rechten. Dan is er alleen maar vraag naar rechten door bedrijven die nu nog willen groeien en geen extra vee in de stal hebben. Dat zullen best wat rechten zijn, maar ik denk dat t dan met vraag naar 50.000 koeienrechten wel ophoudt.

  De tweede factor is de eisen rond verhandelbaarheid. Als rundveerechten uitwisselbaar worden met varkensrechten zoals in het verleden onder de meststoffenwet ook kon, dan valt t wel mee. En gezien de opbouw van de huidige meststoffenwet is daar al op voorgesorteerd.
  (In de volgende reactie een rekenvoorbeeld, helaas is mijn tekst te lang)

 • Robert Bodde

  Ga uit van circa 6 varkensrechten per melkkoeienrecht, uitgaande van de oude referentiehoeveelheden (41 kg fosfaat per koe, 7,4 per vleesvarken). Het kan ook richting 9 gaan als BEX-normen leidend worden. Maar neem die factor 6. Een varkensrecht kost nu 50 euro of minder. keer 6 is 300 euro per koe. Laat t over de kop gaan, sterker nog, laat door de tijdelijke grote vraag de prijs twee keer over de kop gaan. Dan praat je over 200 euro per varkensrecht, 1.200 euro per koe (of 1.800 onder BEX-normen).

  Voor 200 euro per varkensrecht koop je geheid een miljoen varkensrechten (of 110.000 tot 160.000 koeienrechten) van de markt, want er zijn nog wel wat latente rechten in de varkenshouderij en er zijn in die sector heel veel potentiële stoppers die maar wat graag 200 euro per varkensrecht zouden beuren om te kunnen stoppen.

  Ergo: met vrije verhandelbaarheid én omwisselmogelijkheid van varkens naar koeien saneert de rundveehouderij de varkenshouderij. en daar kon de politiek wel eens op uit zijn.

 • Robert Bodde

  Waar ik wat meer bedenkingen bij heb is wat er sinds zeg 2006 is gebeurd. Varkens en pluimvee zitten helemaal vast in de systematiek van dierrechten. Koeien breiden uit, uit en uit zonder enige mestrechten en vreten langzaam de hele nog aanwezige uitbreidingsruimte op. Daar verwacht ik nog wel een rechtszaakje over.
  Dus om die reden kon het ook nog wel eens worden: bezetting 2013, beschikbare ruimte eerlijk verdelen over alle aanwezige dieren. Dus iedereen (zowel rundvee-, varkens- als pluimveehouders) een beetje meer rechten het aantal dierrechten of aantal runderen in 2013. Dan praat je direct over gelijke monniken, gelijke kappen. Dat dan die extra varkensrechten direct op de markt komen zal zeker niet prijsverhogend werken.

 • Probe

  Leuk bedacht maar uitwisselbaarheid zal niet worden toegestaan.

 • c.putten

  eindelijk iemand met een realistische en eerlijke kijk op de gang van zaken ,(bedoel dan Robert Bodde) geen extra fosfaat en gelijkheid voor alle sectoren,wie kan daar nou op tegen zijn?

 • abtje

  @Robert, dank voor je toelichting.

 • boerkebrabant

  robert heeft helemaal gelijk , de varkenshouderij is een rechtzaak al aan het voorbereiden, waarom mag een rundveehouder wel uitberijden zonder rechten en een varkenshouder niet? niemand kan dat uitleggen, en de rechter gaat daar recht in spreken,, ook Dijksma weet dat, daarom zou ik als ik de rundveehouderij was vlug gaan pleiten voor rechten op alle sectoren die onderling uit wisselbaar zijn, dan kunnen al die stallen die hier in het zuiden uit de grond worden gestampt misschien een keer vol komen,

 • j.verstraten1

  De laatste alinea van Mariska heb ik wel moeite mee. Wat is het probleem dat melkveehouders de mestverwerking van varkenshouders betalen? Na kippenmest de beste mest om te verwerken vanwege de hoge fosfaat/ton product. Rundveemest zit veel beter in elkaar qua organische stof, npk om onbewerkt uit te rijden en is beter verdeelt over NL. Varkensmest zit al geconcentreerd dus qua transportkilometers en verwerkingskosten de beste oplossing om deze te verwerken.

 • j.verstraten1

  robert bodde, #8, daarom juist heeft de melkveehouderij zichzelf 85 miljoen ton fosfaat wat jij noemt 'aangepraat' om niet de ruimte van andere sectoren af te snoepen. En dan denk jij ook nog dat den haag extra rechten gaat uit delen om die vervolgens onderling te verhandelen? grapjas.

 • wmeulemanjr1

  Worden dierrechten in heel Europa ingesteld(en verhandeld), of zijn we alleen in Nederland de klos, in Europees verband word immers wel het melkquotum afgeschaft, hoe kan 1 land dan weer direct een [[dierrechtenquota]] invoeren, wel vreemd!!

 • KGB

  Ik had ook rekening gehouden met de theorie van robert bodde,nl. dat er nu al melkveerechten zouden zijn en dat deze met de varkensrechten uitwisselbaar zouden zijn.De politieke voorkeur voor koeien is meer dan duidelijk en het zou varkens wegsaneren wat men ook graag wil. Dit senario alsnog uitvoeren zou getuigen van weinig inzicht. Maar goed dat is ook vaak politiek...

 • Sjaak

  Als ik me niet vergis j.verstraten1, dan was NZO, NMV en LTO absoluut geen voorstander van grondloze groei....letterlijk genomen betekent dat dus een domper voor die betreffende organisaties.
  Nu lees ik hier dat grondloze groei wél degelijk mogelijk moet kunnen zijn, mits het grondgebonden karakter maar behouden blijft....kijk, dat is nog eens een leuke creatieve variant!
  Waarschijnlijk is dit in het Zuiden ontstaan, want het is al weer bijna 11-11, dus dergelijke carnavaleske creaties kan ik zeer zeker waarderen, maar komt dat de sector ten goede....op de lange termijn?
  Zeker als ik dan ook nog lees, dat Dijksma het voorgestelde plafond van 85 miljoen kilo fosfaat niet overneemt, dan betekent dat in principe alle mestplaatsingsruimte in NL gevuld kan worden met melkvee, behalve als er rundveerechten ingevoerd worden.....trek uw conclusie!

 • jezus11

  Ik was in de veronderstelling dat alle dierechten worden afgeschaft zodra de doelstellingen qua mestverwerking zijn behaald. Ik kan me nog heugen dat (z)lto daarvoor heeft gepleit. Eigenlijk worden we twee keer genaaid. Investeren in mestverwerking en investeren in de gebakken lucht van dierrechten

 • evanderpasch1

  Het verband met grondgebonden en koeien beweiden zie ik niet ,hoeveel koeien komen niet buiten ondanks grote huiskavel

 • anton1937

  De melkveehouderij/rundveehouderij is evenals de varkens-en de pluimveehouderij niet grondgebonden. De voeding van runderen bestaat deels uit ruwvoer maar in een steeds groter deel uit krachttoer. Varkens eten naast krachttoer een steeds groter deel afvalproducten uit de menselijke voedselstroom. De grondgebondenheid van de varkenshouderij is ongeveer gelijk aan de melkveehouderij/rundveehouderij. In tegenstelling met de pluimveehouderij die veel minder grondgebonden is. Bij het samenstellen van de fosfaatnormen voor rundveehouderij en de varkenshouderij in de mestwetgeving in de jaren '90(ik heb mede deze normen landelijk vastgesteld) is deze kwestie aan de orde geweest en gesteld dat de beide sectoren(rundvee en varkens) ongeveer evenveel niet grondgebonden voedingsstoffen opnemen. In de jaren 2000 is de discussie van z.g grondgebondenheid van de melk/rundveehouderij in een daglicht gesteld uit de 60-70 jaren wat toen al niet juist was. Die domme fout dreigt nu weer te gebeuren.Stop met de discussie over de grondgebondenheid van de diverse veehouderijtakken. Stop met de discussie over dierrechten en grondgebondenheid,wat dat jaagt de kostprijs van melk en vlees onnodig omhoog en dat is slecht voor het inkomen van de boeren.

 • Mozes

  @Robert Bodde, als jou scenario waarheid wordt neemt de melkveehouderij niet alleen de dierrechten van de varkenshouderij over maar ook de maatschappelijke weerstand. Bij het verder inkrimpen van de varkenshouderij en groei van de melkveehouderij als een intensieve sector hoeft WD geen tijd meer te besteden aan de varkenshouderij en kan vol in de aanval gaan tegen de melkveehouderij. Ze zullen alles doen om het imago zoveel mogelijk te beschadigen waar de boeren zelf de deuren wagenwijd voor open zetten. Welke gevolgen heeft dat voor de afzet van de zuivel en de daaruit voortkomende melkprijs? Hoe slagen wij erin om enige mate van grondgebondenheid te behouden?

 • j.verstraten1

  Sjaak #17 , nu haal je de NMV er ook bij,eerder had je het alleen over lto en nzo.....
  Geen voorstander zijn van grondloze groei is niet hetzelfde als wél voorstander van grondgebonden groei. Dat is je denkfout, daarom geen domper en misschien idd wel in het zuiden ontstaan....
  En wat delange termijn betreft kun je jezelf ook de vraag stellen of er een lange termijn is als 60% vd melkveebedrijven een fosfaatoverschot heeft en bedrijfsontwikkeling alleen mogelijk is op een grondgebonden wijze? Waar moet je de grond dan vandaan halen? Huren van een niet grondgebonden veehouder en zijn mest dan laten verwerken?

 • peter1939

  dijksma en de politiek willen maar 1 ding en dat is geen uitbreiding van intensieve veehouderij(vnl varkens) na de beloofde afschaffing over 3 jaar van dierrechten, dus als de melkveehouderij deze sectoren kan verdringen(hangt af van verdienmodel/kg fosfaat) zal dat gebeuren....als er dan ook nog een plaatje aan hangt van grondgebonden en verwerken van teveel mest zijn alle problemen opgelost en kan ook de zuivelindustrie door ontwikkelen......maw, de rundveehouderij moet de intensieve sectoren verdingen...en dat kost de overheid het minste......

 • alco1

  Dat de rundveehouderij uit zal breiden is toch allang bekonkeld. Verwerkingscapaciteit is niet voor niets zo aan het uitbreiden.
  Over hoe dit in een vorm moet worden gegoten zonder schadeclaims aan de broek te krijgen, gezien eerder gedane beloftes, wordt nu gesteggeld.
  @mozes. Uitbreiding van de rundveestapel zal toch ook meer kans geven om koeien buiten te zien. Of ben je bang dat de FC en de LTO afgerekend zullen worden op hun stommiteit weidegang op te nemen in de WELZIJNS punten.

 • Sjaak

  @j.verstraten1#22

  Voor de volledigheid moest NMV er inderdaad ook bij, daarvoor verwijs ik naar het artikel ' Kamer wil geen grondloze groei.'
  Daar vond ik het al raar, dat deze partijen het wetsvoorstel wilden veranderen, immers het is door hun gelobby tot stand gekomen....
  Maar zoals ik al zei, er wordt een 'carnavaleske klucht' opgevoerd door voors- en tegens- te gaan verhaspelen met verschillende begrippen en ik haal ze niet door elkaar...;)
  Wél voorstander van grondgebonden groei, betekent voor de belanghebbende organisaties, dat er grondloos gegroeid mag worden met behoud van grondgebonden karakter.... dat is wezenlijk iets anders dan grondgebonden groei!
  Echter, door dit op te gaan blazen in de media, lijkt het net of er in de praktijk wezenlijk iets verandert....niet dus!

  Overigens ben ik zelf een zuiderling, die hier misschien ook wel zijn voordeel mee kan doen, maar dat geldt voor iedere individuele veehouder.
  Niks mis mee, maar doordat er zo gretig gebruik van wordt gemaakt vliegt de sector uit de bocht.... nogmaals trek uw conclusie!

 • Mozes

  @alco #24, ik bekijk de ontwikkeling van de melkveehouderij vooral vanuit marketing perspectief: kunnen wij bij verdere intensivering onze zuivelproducten nog wel verkopen tegen een hogere prijs dan andere landen. Je kunt je blindstaren op het produceren van melk maar welke zin heeft dit als je het niet optimaal kunt verkopen?
  Het is al bekent dat verdere intensivering een hogere kostprijs met zich meebrengt. Als wij dan ook nog een relatief lagere melkprijs krijgen zal de marge aanzienlijk kleiner worden.

  Bij grote groei van de melkveehouderij moet er veel voer van grote afstand aangevoerd worden. De prijs zal torenhoog worden waardoor veehouders op zoek gaan naar goedkope alternatieven. Goedkope alternatieven met grote risico's op voedselschandalen. Er hoeft maar één voedselschandaal te ontstaat en bekent te worden in China en het is afgelopen met onze lucratieve verkoop van kindervoeding. De schade is niet alleen voor de cowboys met hun onbezonnen groei maar voor alle veehouders.
  FC is al bezig de eisen voor voedselveiligheid op te voeren maar dit zal nog veel en veel verder opgevoerd moeten worden. Ook nieuwe onderzoekstechnieken moeten maximaal ingezet worden om afwijkingen zo vroeg mogelijk te ontdekken. Bij opzettelijk risicovol handelen moeten keiharde sancties worden genomen.

 • alco1

  Ik heb het ook niet over intensiveren en een soort grondgebondenheid is oké. Maar ik heb het over breedschaliger. Omschakeling varkens ----koeien Omschakeling akkerbouw------koeien.
  Nederland de mogelijkheid laten te produceren waar het goed in is.
  Voedselveiligheid als hoogste prioriteit stellen, prima. Maar niet alleen bij de boeren, maar zeer zeker ook bij de secundaire bedrijven, want daar zijn de schandalen de afgelopen jaren weggekomen.
  Dus geen onbezonnen regels voor boeren die alleen maar tegen je gebruikt kunnen worden. Zo zit nu weer in de pen de levensduur. Door omstandigheden kunnen deze zeer verschillend zijn. Bij hogere melkprijs wordt een koe langer door gemolken en bij lagere prijs eerder opgeruimd. Hier ontstaat echter wel weer voer voor de anti's, want de pers schrijft graag.

 • Sjakkie

  Iedereen heeft zijn eigen waarheid en zijn eigen belang.
  Toch is er een brede consensus dat groei van de melkveehouderij beperkt kan plaatsvinden. 10 tot 20 procent wordt dan genoemd.
  Boeren hebben dit ook al lang door en zijn vol in de race om die ruimte naar zich toe te halen.
  Alle discussies ten spijt over wie hoe mag groeien is het straks gewoon stop. Hoe langer er gepraat wordt hoe minder er strakt te regelen valt.
  De ruimte is dan vergeven.

 • alco1

  Grondgebondenheid bestond er ook bij de eerste transacties van melkquotum. Allerlei geld kostende uitwijk regeltjes werden er bedacht, zoals verhuurd en terugkoop van gewas.
  Zo zal het nu ook gaan en daarbij is een groot bedrijf toch afhankelijk van ruwvoer en dat is toch een grondgebondenheid? Waarom dan moeilijke clausules maken?

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.