Rundveehouderij

Nieuws

'Geen vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden drijfmest'

Den Haag - De Technische Commissie Bodem (TCB) adviseert staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de conceptvrijstellingsregeling, waarmee onder beperkende voorwaarden rundveehouders worden vrijgesteld van de verplichting hun drijfmest emissiearm aan te wenden, niet in te voeren.

Het is niet uit te sluiten dat een aanzienlijke hoeveelheid bedrijven van de vrijstellingsregeling gebruik gaat maken. In dat geval neemt de ammoniakemissie substantieel toe, waarschuwt de TCB.

Met de conceptvrijstellingsregeling beoogt Dijksma uitvoering te geven aan een verzoek van de Tweede Kamer om voor een periode van vijf jaar aan maximaal 100 gecertificeerde kringloopboeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu en de Noordelijk Friese Wouden vrijstelling te verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest.

Een beperkt aantal kringloopboeren vindt dat het bodemleven beschadigd wordt bij emissiearm aanwenden van mest. Uit diverse onderzoeken blijkt volgens de TCB dat de functionaliteit van het bodemleven hierdoor niet wordt aangetast. Bovendien blijken de gewassen de toegediende stikstof beter te benutten. De TCB vindt emissiearme aanwending van drijfmest beter passen bij kringlooplandbouw dan bovengronds aanwenden, omdat daardoor meer stikstof beschikbaar blijft in de kringloop.

Of registreer je om te kunnen reageren.