Rundveehouderij

Nieuws 52 reacties

LTO wijst idee van melkquotum per hectare af

Langerak (Z.H.) - Het idee om grondgebondenheid van melkveehouderij af te dwingen via een bovengrens aan de melkproductie per hectare, vindt geen genade bij LTO. Vakgroepvoorzitter Rundveehouderij van LTO Noord, Kees Romijn, zegt dat in een reactie op een opinieartikel in Boerderij Weekend, waarin een aantal prominenten van binnen en buiten de landbouw, waaronder Cees Veerman en Herman Wijffels, pleit voor deze vorm van grondgebondenheid.

LTO komt samen met andere organisaties uit de sector op 1 juli met een eigen plan van aanpak voor het indammen van het mestprobleem. Een nieuwe soort quotering maakt daarvan geen deel uit, aldus Romijn. 'We willen prikkels voor ondernemerschap en geen nieuw soort quotum.' De kern van dat mestplan is: voorkomen van extra mestproductie via het voerspoor; optimalisatie van de mestplaatsingsruimte in Nederland en als laatste een verplichting om het alsnog te verwachten overschot te verwerken.

Het komende mestplan, dat in de woorden van Romijn 'in opdracht van staatssecretaris Dijksma' is gemaakt, maakt invoering van dierrechten onnodig, aldus Romijn. 'Wij gaan voor een aanpak over alle sectoren waarbij intensieve en extensieve melkveehouders vooruit kunnen, evenals varkens- en pluimveehouders.'

De grondgebondenheid van de melkveehouderij staat volgens Romijn niet ter discussie. Fosfaat is volgens hem niet eens het grootste probleem in de toekomst. 'Waarschijnlijk worden ammoniak en broeikasgassen een groter probleem'. Verder is hij niet bang voor een ongebreidelde groei van de veestapel. 'Afgelopen jaar kwam het quotum niet eens vol. Er zijn andere beperkende factoren, zoals de beschikbare hoeveelheid voer en de kosten daarvan.' Van een verlaging van de groeiverwachting van de melkplas is overigens geen sprake. Prognose blijft een stijging van tien tot twintig procent.

Laatste reacties

 • probe14

  Lto wil groeien zo hard als kan. De gezinsbedijven laten barsten. Trekpoppetjes van agrobusiness. Hopelijk kiest de politiek voor nationale quotering. Beter en simpel.

 • jan1966

  Goed verhaal van Cees Romijn. Een nationale quotering zoals info 387 wil is de doodsteek voor de Nederlandse melkveehouderij.

 • jordi 1455

  Dezelfde Romeijn die de boel hier de boel lastig valt?

 • koestal

  gewoon raak melken tot de tank vol is

 • alco1

  Nee jordi. De klomp breekt niet.

 • daan1908

  Zelden heeft de LTO zich zo duidelijk gemanifesteerd als nu .
  Men benoemd de problemen en gaat ze gezamenlijk oplossen . Hiermee toond de LTO lef . Dit verhaal is het enige juiste , petje af . De meeste sprekers over heikele onderwerpen maken zich er gemakkelijk vanaf . Hier wordt gewoon verteld wat er speeld en welke kant het opgaat , helder en voor iedereen duidelijk .

 • jop

  iK WORDT TOCH ZO ZIEK VAN DIE LTO

 • 200113528

  LTO wil zo veel mogelijk problemen. bij koppeling aan de hectares kan LTO opgedoekt worden. Dat is immers het beste, maar zij zelf denken daar schijnbaar anders over

 • Weerkundige

  dier recten geeft hoger belastinng clam voor stoppers meer afschrijving voor groeiers

 • koeboertje

  Grondgebondenheid lost geen mest overschotten op want hierbij wordt je niet gestimuleerd om efficient te werken, en de grondprijs wordt dan natuurlijk enorm opgedreven .
  Ik ben het met bovenstaande reactie eens iemand moet de leiding nemen

 • melkveehouder .

  Ik kan me helemaal vinden in deze visie. Gisteren op het Journaal nog een duidelijke uiteenzetting hoe de zuivelmarkt zich gaat ontwikkelen en wat het (export)belang is voor zuivel en de Nederlandse economie. Friesland Campina heeft hiervoor inmiddels 700 miljoen geïnvesteerd. Het zou getuigen van onbehoorlijk bestuur als bij de huidige economische crisis de zuivelsector wordt belemmerd. De prijsvorming wordt op wereldniveau bepaald en echt niet noemenswaardig beïnvloed door het Nederlandse productievolume. En inderdaad: de (voer)kosten en de beschikbaarheid hiervan bepalen het volume. Dit was vóór de invoering van het quoteringssysteem niet anders. De hoogte van de graanprijs was ook toen bepalend, en deze blijft naar de toekomst toe structureel op een hoger niveau.

 • agratax2

  Jan1966. Jij denkt dat een quotering in welke vorm ook de doodsteek voor de melkveehouderij is. Ik denk dat een ongebredlde uitbreiding van de productie tot een ongekende opstand van de burgers zal leiden en op die manier de veehouders tot inperken of opstappen zal dwingen. De niet agrarische burgers zijn nl. niet overtuigd van dat er een groei van > 25 % moet komen bij de veestapel net o min als ze overtuigd zijn van het feit dat koeien op stal moeten staan / lopen hun hele leven. Ze zijn evenmind te overtuigen dat mest verwewrking en transport beter is voor het milieu dan minder produceren. De landbouw zal met een heel goed verhaal moeten komen wil ze iedere vorm van grond gebonden mekveehouderij buiten de deur houden. Het verzet tegen niet grond gebonden veehouderij begint overal de kop op te steken er zijn teveel smeerkezen je voor gegaan om nog enig credit van de wereldburgerij te verwachten. Zij zullen de oren laten hangen naar de ' dierenbeschermers en milieu activisten' Het is nl. niet sexie om voedsel productie te steunen, milieu en dierenbeschermen is sexie en mag met alle wettige en onwettige middelen worden bedreven.

 • Peerke1

  Nou L.T.O. ga naar 100.000 liter per ha. en zie maar hoe de problemen opgelost worden. Bovendien onverkoopbaar richting consument, dus stop met die onzin te verkopen.

 • jan1966

  Het aantal melkkoeien is in 2013 in Nederland kleiner dan in 1950
  Ter vergelijking het aantal heilige koeien(auto's) is sinds 1950 58!!!! maal gegroeid. Hier hoor ik nooit iemand over. Vreemd eigenlijk. Misschien toch sprake een links complot om de landbouw in Nederland de nek om te draaien.......
  (om van de vrijkomende grond natuur te kunnen maken)

 • gjh

  romijn heb thuis niets te vertellen op de boerderij van zijn vrouw en probeert zo de boel hier ziek te maken je wordt ziek van het domme gelul nan keesje
  ik lees geen oplossing in dit stukje zoalsgewoonlijk weer dom geziek van het lto

 • kiepel

  gjh; Je moet eens beter lezen! Kees geeft oplossingen, maar die zullen jou wel niet passen.

 • alco1

  Het LTO is het niet eens met de kilogrammen per ha, omdat ze zelf een plan hebben in de vorm van kringloopwijzer. Niet dat ik het daar mee eens ben, daar wordt het weer berekend i.p.v. naar de gewassen te kijken wat het nodig heeft.

 • H Zonderland

  De plannen ontlopen elkaar niet zoveel. Wanneer je goed leest hebben beide hun beperking in de hoeveelheid te plaatsen mest/ha. Verschillen komen naar voren bij uitbreiding, bij de één moet je grond verwerven bij de ander moet je mestverwerken (afkopen) en in de administratieve lastendruk.

 • alco1

  De invulling van de hoeveelheid mest/ha/gewas blijft het grote struikelblok.

 • koeboertje

  alco1 met de kringloopwijzer kan je bij meer opbrengt per ha meer bemesten dit zijn dus geen opgelegde normen per ha , maar een resultaat van het vakmanschap, mooi toch

 • trekker123

  Dat quotering tegen alle liberale principes van vrijheid blijheid is dat zal duidelijk zijn. We weten uit jarenlange ervaring zowel in NL als elders in de wereld dat quotering stabiliteit geeft en voor boeren per saldo helemaal niet zo slecht uitpakt. Anderzijds is het natuurlijk een discussie van niks die weer aantoont dat we geen beslissingen durven te nemen en de politiek ook nooit eens een keer ergens duidelijk over is zodat je weet waar je aan toe bent. Wat zitten we te praten, we gingen het quotum toch afschaffen? Quotum of niet in welke vorm dan ook, je zult toch moeten zorgen dat je met welke regeling dan ook de milieubelasting beperkt houdt. Komt er een quotering per hectare dan zal daar ook wel weer een uitweg in gevonden worden door mooie constructies met gebruikers of eigenaren van grond die zelf geen vee hebben. Papier is geduldig. Kortom, die stallen die gebouwd zijn om 'alvast klaar te zijn voor wanneer het quotum er af gaat' gaan toch wel vol. En zo niet dan hebben we weer een klassiek voorbeeld erbij hoe ondernemen ook risico lopen is. Dat zal dan door de betrokkenen wel vertaald worden naar het slachtoffer zijn van een onbetrouwbare overheid. Kan ik ze dan ook nog geen ongelijk in geven.

 • alco1

  @koeboertje. Bemesten moet je eerst doen en daarna heb je pas opbrengst. Wat jij noemt is een soort BEX. Het paard achter de wagen spannen, daarnaast is bemesten niet een optel sommetje.

 • wvdweijden1

  Wacht even, Cees Romijn en anderen, het gaat ons helemaal niet om een quotering, maar om een maximale melkproductie per hectare. Die is dus niet verhandelbaar. En er is ook nog groei mogelijk, namelijk op bedrijven die beneden het maximum zitten.
  Bestuurders roepen vaak dat de sector grondgebonden moet blijven. Welnu, hier ligt een kans.

 • Bullfs

  Als de boeren in plaats van zeuren eens begonnen met ondernemen!
  Er is buiten de agrarische sector geen enkele die door subsidies rijk wordt!
  Alvast een tip: Als de LTO niks voor je doet, zoals hier wordt beweert, moet opzeggen, scheelt alvast veel geld.

 • koestal

  wat is het alternatief ?

 • haag

  lto is nog een organisatie die ergens voor opkomt. Dom roepen kan iedereen

 • pdenh1

  We moeten af van de quoteringsgedachte; gelukkig vervalt die in 2015.De melkveesectoir op zich is gezond en heeft baat bij een vrije markt. Echter, blijf uitrbeding binden aan plafond megastal en zorg voorts, dat het mestprobleem fundamenteel wordt aangepakt. Er lijken voldoende alternayieve te zijn om dat probleem op te ,lossen, zodat evenmin dierrechten nodig zijn. Derhalve vrije markjt, nationaal en internationaal en subsidieafbouw.

 • Mels

  Melkveesector gezond??? Ik vraag het me af,helemaal als er een paar cent van de melk af gaat en de steun flink minder wordt. Ze staan te bibberen van angst denk ik over welke kant het op gaat.

 • KarelKerel

  De roep om afschaffing van de Europese melkquotering door LTO is waarschijnlijk niet zo verstandig geweest. Nu moet alleen Nederland zichzelf in allerlei bochten wringen om melk te produceren en krijgen landen als Duitsland en Frankrijk veel meer ruimte om te melken omdat daar de veebezettingen veel lager zijn. Dus na afschaffing van de Europese quotering blijft alleen de Nederlandse in andere vorm over.

 • PetervanKempen

  Het hebben van een relatie tusen aantal koeien en hectares land lijkt me toch wel een gezonde gedachte. Ik weet niet of er veel boeren zijn die koeien willen houden als legkippen in batterijen want dat wordt het wel als het melk meer nooit vol is. ook het idee dat de mest van de dieren die gehouden worden weer op hetzelfde bedrijg gebruikt wordt is niet onlogisch. je hebt geen gesleep en geen gefrutsel met herkomst en afzet administratie. Bovendien , ik zeg het eerlijk, ik zie graag koeien in het land.Al is het niet het hele jaar door, toch fantastisch die zwartbonte (bij ons zijn die zwartbont) op dat knalgroene gras. Ben blij dat ik dat soort taferelen nog zie. En, volgens mij verdienen boeren waar de koeien af en toe ook nog naar buiten kunnen op hun land met de melkprijs die er nu is een redelijke boterham.

 • koestal

  De verantwoorde afzet van mest is wel begrensd en dat zal wel erg belangrijk worden

 • wvdweijden1

  Eigenlijk vreemd in deze discussie dat iedereen reageert op een reactie van LTO op een opiniestuk van Herman Wijffels e.a., terwijl dat ze dat stuk niet op deze site kunnen lezen (het staat alleen in de papieren editie van Boerderij Vandaag). Het is wel te vinden op www.clm.nl

 • wvdweijden1

  Eigenlijk vreemd in deze discussie dat iedereen reageert op een reactie van LTO op een opiniestuk van Herman Wijffels e.a., terwijl dat ze dat stuk niet op deze site kunnen lezen. Het staat in de papieren editie van Boerderij Vandaag, maar is ook te vinden op www.clm.nl

 • minasblunders1

  Wvdweijden, iedereen die lid is van deze site ontvangt ook de papieren editie. Iedereen die hier reageert heeft het artikel dus gelezen.

  Koeboertje, in reactie 20 praat je over vakmanschap. De kringloopwijzer is echter (evenals BEX en MINAS) een massabalans, waarbij de intensieve bedrijven erg bevoordeeld worden. Deze bedrijven mogen alle opbrengsten meetellen, ook de opbrengst van aangekocht voer en dat meetellen als opbrengst van eigen grond. Dit heeft dus niets met vakmanschap te maken, maar met profiteren van de rekenfout in de mestwet.

 • Buurman

  Aks boer met pensioen lees ik mee zonder papieren Boerderij.

 • biertje

  Wat een onzin toch allemaal over mest problematiek ,mest per ha is bekent en wat men voor de rest met de mest doet zoekt veehouder maar uit ,de markt bepaalt van zelf wanneer het nog loont om vee te houden al gaat men ermee naar Griekenland.

 • daan1908

  Geachte Hr Wvdweijden , dat artikel staat wel degelijk op deze site . U kunt nog wel 10 mensen vinden die uw/jullie verhaal onderschrijven . Maar helaas zoals het meestal gaat bieden jullie geen oplossingen . Ik denk dat de LTO het samen met veel andere marktpartijen incl de overheid oppakt en gaat oplossen . U geeft in uw artikel aan dat er nog veel moest gebeuren om de mestverwerking van de grond te krijgen . Wees gerust , uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat er al beursgenoteerde bedrijven volop mee bezig zijn . Om te denken dat een verhaal meer inhoud krijgt door er een paar bekende namen aan te verbinden maakt het verhaal echt niet interessanter .

 • wvdweijden1

  Ah, ik wist niet dat ALLE lezers van deze site ook de papieren editie krijgen.
  Dank voor deze correctie.
  De hamvraag is niet of er een oplossing komt voor de mestoverschotten (wat we trouwens al dertig jaar horen, dus ik ben wat sceptisch), maar of de melkveehouderij de deur open zet voor industrialisering en daarmee haar sterke imago in de waagschaal gaat stellen.

 • alco1

  @wvdweijden. Hoe goed of slecht een plan ook is. De mestplaatsing blijft het hete hangijzer en daarin voorziet jullie plan niet, dus zal het niet zo gauw steun krijgen van de beleidsmakers. Goede boeren zullen resultaat kunnen boeken naar gelang de hoeveelheid kilogram per ha, maar prutsers de mogelijkheid op vervuiling.
  De grond blijft in ieder geval duur en dat is misschien wel de achterliggende gedachte en eerlijkheidhalve kun je beter geld uitgeven aan te duur land, dan aan 'Lucht'rechten.

 • Mels

  Wie een account heeff hier krijgt NIET automatisch de papieren versie. Ik zou em niet eens willen. Heel duur voor een blad met veel advertenties en ook nog eens alleen maar nieuws over grote stallen en meer meer meer. Ik bedank.

 • alco1

  Wees blij dat de papieren versie nog bestaat, anders was dit forum ook ten dode opgeschreven

 • jk.

  Hallo melkveehouders. Zorg dat je afspraken maakt met akkerbouwers in de buurt over voer en mest. Kansen genoeg ondanks alle regelgeving. Maar bij een samenwerking moet je open en eerlijk zijn en dat is soms wat moeilijk. Ik heb toch ook geen quotum voor mijn aardappels? Afschaffen en niet zo zeuren. O ja de lto is een club van melkveehouders dus die moeten JULLIE rechten maar behartigen. Ik ben allang geen lid meer. Hoop op een mooie discussie. P.s. Heb nog wel wat ruimte in mijn bouwplan.......

 • Boer koekoek

  het is allemaal vrij simpel dat het dierrechten worden,en LTO kan wel dingen bedenken maar die hebben toch niks te vertellen,pluimveerechten ,en varkensrechten zijn er al dus rechten voor koeien komt nu ook,dus hoe je het doet als je maar mestafzet hebt,en dan is de kunst zoveel mogelijk melk per koe te melken,en uiteindelijk heb je al grenzen dus.

 • polsbroek

  Beste stuurlui staan aan wal

 • Henk j

  bullfs als de boer geen subsidie krijgt mag jij wel4 keer zo veel betalen als consument dus wie krijgt dan de subsidie niet de boer zo is het al ontstaan na de tweede Wereldoorlog want men had honger gehad en dat mocht niet weer gebeuren dus produceren met subsidie lekker goedkoop voor de consument !!!!!!

 • Bison

  Ze zouden op de landbouw scholen op het leerprogram naast veeteelt en zo ook een vak 'tobben' moeten invoegen.lol

 • minasblunders1

  Mels, ik krijg iedere vrijdag trouw de papieren versie van de Boerderijkrant omdat ik lid ben van deze site. Ik ben ook geen lid van de papieren krant omdat ik deze ook te duur vind. Hoe zit dat dan? Krijgt niet iedereen de papieren versie op vrijdag?

 • Mels

  Ik niet hoor..minas. Hoeft ook niet.

 • minasblunders1

  Wat raar!

 • alco1

  Hier kan de redactie toch wel even uitleg over geven!!!

 • minasblunders1

  Ja, inderdaad. Redactie?

  Hoe zit dat bij jou dan Alco, krijg jij de papieren krant op vrijdag? Of heb jij wel een abonnement op de papieren versie?

 • alco1

  Ik heb een abonnement voor de hele week ( vier keer) Staat behoorlijk veel meer in dan hier op deze site te vinden is en ondersteun daarmee ook dit forum.

Laad alle reacties (48)

Of registreer je om te kunnen reageren.