Gezonde melkveehouderij - videoregistratie

Invloed bodem-pH op nutriënten gras en mais

Wim Bussink gaat in op de het belang van pH en bodemstructuur. Hij toont aan dat een goede pH een voorwaarde is voor een goede gras- en maisproductie. Door optimale nutriëntbenutting, een goede grasmat en een goede structuur.


Wim Bussink

Wim Bussink (NMI) is senior projectmanager op het vakgebied bemesting, meststoffen en milieu. Hij heeft ervaring in het uitvoeren van onderzoeksprojecten in uiteenlopende sectoren en heeft een grote expertise op het gebied van meet-methodieken grond en gewas. Kernthema's zijn het verbeteren van bodemkwaliteit zowel chemisch, fysisch als biologisch, het sluitend krijgen van nutriëntenkringlopen en het verminderen van ammoniakemissie. Daarbij ligt de focus op het verbeteren van de bodemstructuur. Op bemestingsgebied heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van nieuw bemestingsadviezen voor natrium, zwavel en fosfaat mede gebaseerd op veldproeven en zeer recent nog aan een nieuw kalibemestingsadvies voor grasland. Verbetering van de stikstof efficiën…tie door gebruik van voorjaarsmeststoffen en een betere timing van wanneer en hoe te bemesten zijn andere aandachtsvelden. Daarnaast is hij lid van de Commisise Bemesting Grasland en Voedergewassen.