7 reacties

‘Niet dezelfde fouten maken als bij melkquotum’

De fosfaatrechten zijn van de veehouder, niet van de grondeigenaar, maar hoe zit dat bij verkoop? Deelt de eigenaar dan mee in de winst? Om een antwoord op die vraag te krijgen, wordt een proefproces voorbereid. “Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk start”, aldus Dries van Rozen.

Per 1 januari 2018 treedt het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking en daarmee is ook de verhandelbaarheid van deze rechten mogelijk. Door de verhandelbaarheid krijgen de fosfaatrechten een waarde die nu wordt ingeschat op circa € 8.000 per koe. Er is dus sprake van forse bedragen.

Vergelijking met melkquotum

De verpachters wensen, net als bij het melkquotum, het suikerquotum en de toeslagrechten, dat zij mogen meedelen in de waarde van fosfaatrechten bij vervreemding. Diverse verpachters hebben hun pachters met een brief daarvan in kennis gesteld. Sommige verpachters stellen zelfs in hun brief dat vervreemden een wanprestatie is en leggen een verbod op, op vervreemding.

‘De melkveehouder heeft het beschikkingsrecht om fosfaatrechten aan anderen over te dragen’

Standpunt BLHB

BLHB vindt dat de pachter eigenaar is van de fosfaatrechten. Ook bij vervreemding behoort de volledige vergoeding toe aan de pachter. Op basis van de wet en in de toelichting daarvan staat duidelijk dat de fosfaatrechten aan de melkveehouder worden toegekend. Het eigendom kan dan ook niet worden betwist. Vanuit deze invalshoek heeft de melkveehouder het beschikkingsrecht om deze rechten aan anderen over te dragen. Ook het antwoord op een Kamervraag gesteld door Geurts (CDA) bevestigt voorgaande zienswijze.

Diverse verpachters stellen dat zij bij vervreemding recht hebben op een deel van deze waarde. Zij trekken een vergelijking met het melkquotum waarin de jurisprudentie heeft bepaald dat de waarde voor de helft aan de verpachter toebehoort.

Geen koppeling met grond

In de Wet fosfaatrechten melkvee wordt echter in tegenstelling tot het melkquotum geen koppeling met de grond gemaakt en zijn dus de fosfaatrechten zonder grond aan anderen overdraagbaar. Gaat de pachter over tot overdracht van de fosfaatrechten, dan verliest de grond immers niet zijn waarde en de pachtprijs moet zoals voorheen worden betaald.

Als de pachter de pacht beëindigt, kan de grond wederom voor de volgende pachter beschikbaar worden gesteld. De vraag naar grond is groter dan het aanbod, zodat de verpachter altijd weer een nieuwe pachter zal vinden. Op geen enkele wijze treedt er voor de verpachter een verlies op dat de vraag naar rechtmatige compensatie oproept.

‘Het eigendom van de toeslagrechten kwam toe aan de pachter’

Toeslagrechten

Er is in 2010 ook een duidelijke uitspraak van het Pachthof over de toenmalige toeslagrechten. Het eigendom van de toeslagrechten kwam toe aan de pachter en de verpachter kon bij een overdracht geen eigendom of bij vervreemding geen vergoeding claimen. Veel belangrijker waren de redenatie en de overwegingen in deze uitspraak: de toen al geaccepteerde verdeling van het melk- en suikerquotum tussen verpachter en pachter kon volgens deze uitspraak ter discussie worden gesteld.

Proefproces

BLHB wil voorkomen dat de rechtsprocedures in het begin onvoldoende worden uitgekristalliseerd en onzorgvuldig worden gevoerd, zoals bij het melk- en suikerquotum gebeurde. Daar werd gemakshalve in de uitspraken een fiftyfiftyverdeling aangehouden.

De BLHB wenst in een proefproces duidelijkheid over de rechtmatigheid van claims op vergoeding van fosfaatrechten door de verpachters. Niet alleen het antwoord op de hoofdvraag, maar ook worden steekhoudende details meegenomen. Door zo veel mogelijk de relevante aspecten mee te nemen hoopt BLHB dat in de uitspraak doorslaggevende factoren duidelijk worden gemaakt en ook de weging daarvan. Dit schept duidelijkheid en kan voor anderen als leidraad dienen.

Minder geld de sector uit

BLHB wil met haar kennis een bijdrage leveren aan een deze procedure en het is van belang dat zo’n procedure zo spoedig mogelijk aanvangt. Inmiddels heeft een pachter en een verpachter zich bereid verklaard hieraan mee te werken. De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium, zodat met een grote zekerheid kan worden gesteld dat het proefproces doorgaat. Met dit proefproces wordt mogelijk fouten in het verleden voorkomen en gaat er minder geld de sector uit.

Foto

 • ‘Niet dezelfde fouten maken als bij melkquotum’

Laatste reacties

 • Krijgen verpachters nu spontaan zin om te gaan melken?????

 • hooghoes

  Geldwolven dat zijn het die verpachters

 • b.pastoor

  Dit opinie-artikel schets slechts de helft van het verhaal.
  De toekenning van fosfaatrechten is gebaseerd op een bestuursrechtelijke regeling, op dezelfde wijze als bij melkquota. Net zoals destijds bij melkquota is daarnaast de civielrechtelijke relatie tussen pachter en verpachter van belang. En daarmee het onderscheid tussen juridisch en economisch eigendom.
  In de opiniebijdrage wordt ten onrechte dat onderscheid niet gemaakt. Daarmee schets het slechts de helft van het verhaal, met het gevaar mensen op het verkeerde been te zetten. Zie ook <>

 • koestal

  Mag een pachter dan wel fosfaatrechten bij kopen ?

 • kleine boer

  Ja koestal de verpachter betaald dan mee😜

 • middeldo

  Vleesvee moet ook al rechten hebben voor het jongvee
  Dit is totaal onrechtvaardig

 • Klaas Bouwman

  De antwoorden op de door Jaco Geurts gestelde vragen geven naar mijn mening geen duidelijkheid. Vervang in de antwoorden fosfaatrechten door melkquotum en het is een weergave van de situatie in het melkquotumtijdperk.
  Ik ben erg benieuwd welk antwoord de wetgever zou geven op de volgende vragen:
  Kan de regering duidelijkheid verschaffen over de rechten van de verpachter bij verkoop van fosfaatrechten door de pachter?
  In welke situaties komen de fosfaatrechten toe aan de verpachter en wat is dan de compensatie voor de pachter?
  In welke situaties komt aan de verpachter compensatie toe voor door de pachter verkochte fosfaatrechten?
  Wellicht zal het antwoord zijn dat de regering niet treedt in de rechtsverhouding tussen verpachter en pachter. Het proefproces moet dan het antwoord geven.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.