19 reacties

’De herontdekking van de grond’

De uitspraak in het kort geding rond het Fosfaatreductieplan 2017 van 4 mei plaatst de boerengrond als beleidsinstrument plotseling en hernieuwd in het centrum van de belangstelling. Grond krijgt eindelijk het podium dat het van nature verdient. Het is zaak ‘om over te gaan op een gedwongen grondgebonden melkveehouderij’, vindt Japik Errit de Jong.

LTO Nederland is machteloos doordat het intern tot op het bot verdeeld is, door tegenstrijdige belangen van de intensieve zuidelijke en de extensieve noordelijke melkveehouders. Daarop strandde snelle invoering van beleid rond het houden van melkvee voor afschaffing van de superheffing. Uiteindelijk heeft de overheid zelf de regie genomen. Besluiteloosheid en gebrek aan visie leidden ertoe dat staatssecretaris Van Dam en zijn voorgangers pas ver na afschaffing van het melkquotum uiteindelijk kozen voor regulering van de melkveehouderij op basis van peildata. Dat leidde tot een complete chaos, drama’s in boerengezinnen en dierenleed omdat nu 150.000 koeien versneld geslacht worden of zijn.

‘Door besluiteloosheid en gebrek aan visie kozen staatssecretaris Van Dam en zijn voorgangers pas ver na afschaffing van het melkquotum uiteindelijk voor regulering van de melkveehouderij op basis van peildata. Dat leidde tot een complete chaos [...].’

‘Historische blunder’ bij fosfaatreductieplan

Het is een historische blunder om niet te kiezen voor grond als belangrijkste criterium als basis voor het houden van koeien. Terwijl dat wel mogelijk was. De via het Fosfaatreductieplan 2017 (FP2017) ingevoerde GVE-norm had naadloos kunnen aansluiten op de eerder gemaakte wetgeving en afspraken voor de grondgebondenheid.

Kunnen we alsnog kiezen voor de grond als belangrijkste limiterende factor? Of kiezen we voor doormodderen op een heilloze onbegaanbare weg met een wildgroei aan rechtszaken?

‘Kunnen we alsnog kiezen voor de grond als belangrijkste limiterende factor? Of kiezen we voor doormodderen op een heilloze onbegaanbare weg met een wildgroei aan rechtszaken?’

Derogatie veiligstellen

Het aangeschoten en nu tot mislukken gedoemde FP2017 en de invoering van fosfaatrechten in 2018 is bepaald geen waarborg om derogatie veilig te stellen. Nederland moet hiervoor opnieuw in onderhandeling treden met de Europese Commissie. Om weer onder het fosfaatplafond te komen en te blijven, is niets beter dan een grondgebondenheidsnorm. We kunnen elke Nederlandse melkveehouder op termijn grondgebonden maken met Nederlandse grond, zonder mestfabrieken of mestverwerking op bedrijfsniveau. Het CLM toonde dat aan in onderzoek. Daarvoor moeten wel het boer-boertransport en de bemonsterde intermediaire transporten binnen een straal van 20 kilometer erkend worden als vormen van grondgebondenheid.

‘Om weer onder het fosfaatplafond te komen en te blijven, is niets beter dan een grondgebondenheidsnorm. We kunnen elke Nederlandse melkveehouder op termijn grondgebonden maken met Nederlandse grond, zonder mestfabrieken of mestverwerking op bedrijfsniveau.’

Startnormstelling: 2,0 GVE per hectare

De melkveehouderij is goed voor 1,1 miljoen hectare en zo’n 2,2 miljoen GVE’s. Dat betekent een startnormstelling van 2,0 GVE per hectare. Zodra via deze eis het doel bereikt is, kunnen de bedrijven weer groeien door verhoging van de norm tot 2,3 à2,5 GVE’s per hectare. Wat mij betreft hebben té intensieve melkveehouders tot maximaal 2023 of 2024, 5 jaar na invoering van z’n regeling, om hieraan te voldoen.

Invoering van een GVE-per-hectarenorm betekent dat stoppende melkveehouders hun fosfaatrechten niet meer kunnen verzilveren. Zij dienen door de overheid schadeloos te worden gesteld. Dat is goedkoper dan schadeloosstelling van zeer ernstig gedupeerde melkveehouders op basis van het vonnis van de Haagse rechtbank van 4 mei.

‘Fosfaatreductie via grondgebondenheid en GVE-normen ultieme oplossing’

Veel beleidsmakers vrezen dat als Nederland zo’n grondgebonden stelsel met 2,0 GVE/hectare zou voorstellen in Brussel, de derogatie niet verlengd wordt. Daarmee plaatsen zij zich ver buiten de politieke werkelijkheid. Natuurlijk ziet de Europese Commissie ook wel dat de fosfaatreductie via grondgebondenheid en GVE-normen de ultieme oplossing is voor de Nederlandse melkveehouderij. De Europese Commissie is zich na de Brexit ook terdege bewust dat Nederland sterk pro-Europees is, van zeer grote waarde om de eenheid in Europa te herstellen. Daarom zal de Europese Commissie hoe dan ook instemmen met een verlengingsverzoek.

‘Bij nieuwe GLB centrale rol voor duurzaamheid’

Een andere reden waarom Brussel hier wel in meegaat, is het voorziene nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vanaf 2020 zal duurzaamheid, natuurinclusieve landbouw en vergroening een essentiele rol spelen. Herstel van de biodiversiteit en het scheppen van een groter maatschappelijk draagvlak zijn nieuwe EU-doelen. De milieuvriendelijke grondgebonden landbouw, met een maximaal aantal GVE’s per hectare, maakt mestverwerking via mestfabrieken en mestvergisters volledig overbodig. Daarmee wordt de industriële landbouw op een zijspoor gezet. De stopzetting van zo’n vee-industrie betekent vanzelfsprekend dat het maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij enorm toeneemt, zowel in binnen- als buitenland.

Reden te meer om over te gaan op een gedwongen grondgebonden melkveehouderij.

De milieuvriendelijke grondgebonden landbouw, met een maximaal aantal GVE’s per hectare, maakt mestverwerking via mestfabrieken en mestvergisters volledig overbodig. Zo wordt de industriële landbouw op een zijspoor gezet. [...] Reden te meer om over te gaan op een gedwongen grondgebonden melkveehouderij.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Heb er erg veel moeite mee als boeren het argument gebruiken van dierenleed bij het afvoeren en laten slachten van hun vee door het FP2017. Slachten geeft geen dierenleed of dat nu regulier gebeurt of door dat plan. Het dierenleed-argument wordt straks tegen je gebruikt bij het regulier laten slachten van je vee.

 • Mfb

  Mee eens farmer, een gezonde koe slachten voor consumptie is immers heel normaal en ook de norm.
  Dat er in NL nu meer dieren geslacht worden dan de laatste jaren is een feit, maar er is door een tekort aan slachtdieren in het buitenland zeer veel vraag met als gevolg goede prijzen voor onze dieren.
  Dit verzacht de pijn van het moeten reduceren enorm.

 • Peerke1

  Heel goed grond onder de poten van een koe, met 2 koeien in de wei. Buitengewoon goed.

 • sommers

  Met de huidige grond en pachtprijzen is grondgebondenheid een heiloze weg.
  Dit heeft ook niets van doen met de waterkwaliteit. Mestverwerking en export is ook veel duurzamer en door de kort geding rechter op 4 mei ook zo beoordeeld.

 • driepint

  @MFB en FarmerBN.

  Het FFRP is wel dierenleed. Er gaan nu koeien weg die nog makkelijk 1 a 2 lactaties hadden meegekunnen. Er worden zelfs pinken geslacht.

  Het slachtproces an sich is ethisch, maar de reden waarom de dieren er komen is verwerpelijk.

 • Bertens

  Schrijver van bovenstaand artikel heeft naar mijn inzicht gelijk. Bij een rundveehouderij behoort grond voor voederwinning en mestafzet. De veehouder die veel voer moet aankopen en veel mest moet afzetten heeft een veel te hoge kostprijs van de melk en kan daardoor niet concurreren met de collega's met voldoende grond. Hoe dan ook, de schaalvergroting zal doorgaan. Vraag- en aanbod zal de prijs van de grond bepalen. Als er veel aanbod komt van landbouwgrond zal de prijs hiervan vanzelf in evenwicht komen. Die niet mee kan zal moeten afvallen. Het is niet anders. Het is overigens nog maar de vraag of de grondprijs zal dalen, bij de bank krijg je nagenoeg gaan rente voor je geld, de grond kan een redelijke pachtprijs opbrengen en heeft voor de bezitter in de meeste gevallen ook nog een emotionele waarde. De grond die iemand van zijn ouders heeft "gekregen" wordt niet zo snel verkwanseld.

 • JKr

  Een koe is een koe, intensief of extensief gehouden. Het is aan de ondernemer hoe hij zijn bedrijf runt. Er is in geen enkele sector zoveel politieke bemoeienis als in de agrarische sector. Wat betreft dierenwelzijn, milieueisen zijn er Europese regels waaraan voldaan moet worden. Voor de rest gewoon zien dat er goede melk geproduceerd wordt die de consument graag wil hebben. De agrarische belangen in de politiek wordt geregeerd door enkele milieuclubs en schreeuwlelijkerds. 99% van de consumenten weet nog maar amper waar de melk vandaan komt of dat vlees van dieren komt en dat willen ze zo houden. Die 1% zijn dus die milieuclubs en die hypocrieten die denken dat ze het weten, en het ergste is dat de politiek hier de oren naar laat hangen.

 • info275

  Wat een lulverhaal

 • gerben5

  Niet realistisch, en de varkens en pluimveehouders ook grondgebonden dan ? Kalvermesters?

 • Schraar

  Het fosfaatplafond gaat niet over de melkveehouderij, maar over de hele veehouderij. Alleen de melkveehouderij grondgebonden maken lost niets op. Het grootste gedeelte van het overschot wordt door de intensieve veehouderij geproduceerd en dat blijft dan gewoon doorgaan. Ook de intensieve veehouderij grondgebonden maken kan juridisch niet. Het gros van deze bedrijven kan dan meteen de deur sluiten en hier zal de rechter nooit mee akkoord gaan. Deze bedrijven hebben wettelijk gezien niets fout gedaan en beleid kan niet van de ene op de andere dag zo ingrijpend aangepast worden.
  Als daadwerkelijk gekozen word voor een grondgebonden veehouderij, dan moet hier minimaal 20 jaar voor uitgetrokken worden.

 • Bennie Stevelink

  Volledig eens met @Schraar. Het is onmogelijk om de ene sector te begrenzen via mestplaatsing (grond) en de andere sector op basis van mestproductie (dierrechten) . Wat wél kan is dat productierechten (fosfaatrechten) gelimiteerd worden op basis van grond om daarmee verdere intensivering te voorkomen. Men zou de eis kunnen stellen dat je alleen fosfaatrechten mag kopen als je onder een bepaalde grens per hectare blijft.

  Het voordeel van een dergelijke regeling is dat niet alleen wordt voorkomen dat bedrijven te intensief worden maar dat vooral wordt voorkomen dat bepaalde regio's te intensief worden. Dan heb je ook geen problemen met de Wet Veedichte Gebieden. Ook zal met een dergelijk regeling de prijs van fosfaatrechten flink naar beneden worden gedrukt: dus minder luchtkapitaal.

 • farmerbn

  Helemaal eens met Bennie.

 • gerben5

  @bennie het mocht je misschien ontgaan zijn maar sinds vorig jaar is de amvb grondgebonden groei in werking....

 • Hagbrook

  Japik Errit de Jong je slaat de spijker op kop de hele veehouderij grondgebonden bv 2 gve per hectare , dit had voor de afschaffing van het melkquotum al geregeld moeten zijn maar ja eerst de boel uit hand laten lopen en dan maar weer proberen
  de boel te herstellen dan hadden we deze hele chaos niet gehad.

 • Bennie Stevelink

  Met 2 GVE per hectare kunnen in Nederland 4 miljoen koeien worden gehouden. We hebben er nu 1,7 miljoen.
  @Hagenbekce, zorg jij ervoor dat de politiek dit accepteert?

 • Jaap39

  Lekker als je dan gaat investeren met RFC in vergisters en energie etc. Ook kansloos zou je denken?

 • Attie

  Maar eens beginnen, met de nu grondgebonden rechten, ook grondgebonden te houden. Dat red je niet met een slappe amvb.

 • H.Grotenhuis1

  @Bennie Stevelink
  Die 2 mln hectare is )volgens mij) niet beschikbaar voor de melkveehouderij en we hebben naast die 1,7 mln melkkoeien ook nog bijbehorend jongvee.
  Op basis van 2 gve per hectare krijgen we in diverse regio´s een probleem omdat daar dan een groot ruwvoeroverschot ontstaat.

 • Bennie Stevelink

  @Grotenhuis, ZLTO heeft weten te regelen dat voer-mestcontracten (dus een handtekening van een akkerbouwer) ook geldig zijn binnen de AMvB. Volgens de AMvB moet 50% van de uitbreiding grondgebonden zijn. De mest van de andere 50% mag verwerkt worden. Voor iedere hectare van een akkerbouwer kan dus 340 kg N worden uitgebreid. Dat is ongeveer 3 koeien per hectare. Op de grond van akkerbouwers (1 miljoen hectare) kunnen dus 3 miljoen koeien worden gehouden, bovenop de 1.7 miljoen die er nu al zijn.

  Met de bovenstaande gegevens zal toch duidelijk zijn dat begrenzing via grond onmogelijk is en dat de AMvB een lachertje is. Ook zal met de bovenstaande gegevens toch duidelijk zijn dat het verhaal van Netwerk Grondig en hun vrienden van Milieudefensie een nep-verhaal is.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.