Commentaar

47 reacties

'Biosector speelt een gevaarlijke kaart'

De biologische melkveehouderij heeft de wind in de zeilen. Het imago is sterk, de vraag loopt voor op de aanbodgroei en daarmee blijft de biomelkprijs hoog.

Een afzetgroei van 50% in 2017 is mogelijk, schat Eko Holland-voorzitter René Cruijsen. En als het wat minder wordt, ach, dan kost dat een paar tiende centen melkgeld. Mooi om dat ondernemerschap te zien opbloeien.

Met dat ondernemerschap komen ook trekjes van Rupsje Nooitgenoeg naar boven. De biosector wil namelijk gevrijwaard blijven van groeirestricties. Ze vindt zichzelf – ondanks schaalvergroting op de bedrijven - niet (mede)verantwoordelijk voor het mestoverschot.

Burger heeft ideaalbeeld van biosector

De burger-consument heeft bij biologisch nog steeds het beeld van kleinschalig, dierwelzijn, gezondheid, smakelijkheid en noem al die positieve zaken maar op. Dat het gemiddelde biobedrijf bijna net zo groot is als het reguliere verrast de sectorgenoot niet, maar de burger wel. Voor het feit het gemiddelde groeitempo ook weinig afwijkt, geldt hetzelfde. Dat een voorman niet maalt om megastallen zolang de bedrijven maar volledige weidegang hebben en zelf het voer verbouwen ("schaal is geen limiet … dat kunnen ook 1.200 koeien op 400 hectare zijn”), zal het positieve beeld nog verder ondergraven.

Regulier versus biologisch

Als de discussie over groeikansen tussen regulier en bio echt oplaait, komen al deze feiten onherroepelijk in de kranten. Het is maar de vraag of de grachtengordel dan nog zo vierkant achter bio blijft staan, en de politiek zoals nu vraagt om uitzonderingen. Het trekken van de mestoverschotkaart is dus een gevaarlijke.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Indien iedereen constant medeverantwoordelijk voor alles word gehouden kan je de naam Nederland wel veranderen in 'blijvend Rusland'

 • Piet Piraat

  Ook voor biologisch gelden uiteraard gewoon dezelfde regels. Het zou van de gekke zijn.
  Je geeft in de laatste alinea wel een duidelijke visie richting deze sector, iets wat ze wel degelijk in de gaten moeten houden. Juist het grachtengordelmenssoort, is inderdaad wel hun klant, en van levensbelang voor het voortbestaan.

 • wmeulemanjr1

  Nu word de discussie weer toegespitst op de opstandige bioboer, als afleiding?
  Ook 'normaal gangbaar' is de dupe van het slinkse plan in de maak.

 • Bennie Stevelink

  @meuleman, je gaat voorbij aan het terechte punt van Robert Bodde dat de biologische sector bestaat bij de gratie van het Ot en Sien imago. Zolang de biologische sector maar zijn Ot en Sien imago heeft gelooft de D66-grachtengordelmens dat biologisch een kringlooplandbouw is en dat producten lekkerder en gezonder zijn.
  Denk maar eens aan de discussie over de "megastal". Alleen omdat deze groot is is het dierwelzijn volgens de grachtengordel slecht.

  Als de grachtengordel tot de ontdekking komt dat biologische bedrijven nog grootschaliger zijn dan de gangbare gaan ze nadenken over de landbouwkundige en milieutechnische feiten. Dan komen ze tot de ontdekking dat de mineralenstroom in de biologische landbouw net zo lineair is als in de gangbare landbouw. Ze komen tot de ontdekking dat biologisch alleen kan bestaan dankzij de kunstmest van de gangbare boeren. Ze zullen ontdekken dat het nitraatgehalte in het grondwater soms hoger is dan bij gangbare boeren.
  Welke reden blijft er voor de grachtengordel nog over om biologisch te kopen?

 • farmerbn

  Als je je arrogant gaat gedragen is de zo zaak kapot. Gaat het goed zoals bij de geitensector dan geen geluid maken en doorcashen. In plaats van één groot bedrijf kun je dan beter twee kleinere hebben zodat je annoniem door kunt groeien (bv melklocatie en opfoklocatie).

 • wmeulemanjr1

  @Bennie stevelink, jij stamt nog enigszins uit de oertijd(vastgeroeste boeren denkwijze)met jou denkwijze, dat menig burger nog denkt dat biologisch 'Ot en Sien' boerderijen zijn.
  Zo achterlijk is de consument nu echt niet meer.

 • Bennie Stevelink

  @Meuleman, vraag eens aan grachtengordelconsumenten waarom zij biologisch kopen. Ze zullen antwoorden dat het "lekkerder" of "gezonder" is. Of dat het geproduceerd is binnen een "duurzame kringloop".
  Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er qua smaak en gezondheid geen verschil is. Ook die kringloop blijkt niet te bestaan.
  Hoe komen ze hier dan bij?
  Welnu, dit soort overtuigingen zijn eigen creaties vanuit een emotie. Vergelijk het met een jongeman die verlieft is. Hij ziet in dat meisje allerlei bijzonder eigenschappen die heel anders zijn dan bij andere meisjes. Iemand die niet verlieft op haar is, en gewoon zijn verstand heeft, ziet geen enkele bijzondere eigenschap.
  Dus die bijzondere eigenschappen die die jongeman meent te zien zijn creaties vanuit zijn emotie tegenover dat meisje. Dit is een bekent psychologisch verschijnsel.
  De overtuiging dat biologisch gezonder of lekkerder is ontstaat op dezelfde manier en blijft alleen bestaan zolang de emotie er is. Deze emotie is toch vooral de Ot en Sien beleving.

 • Mfb

  Helemaal eens met dit artikel. Biologisch moet er voor passen dat ze hun imago niet afbreken. Er zijn grote rommelaars bij en als ze de rest van agrarisch nederland tegen zich krijgen is het zo afgelopen met hun mooie imago.

 • wmeulemanjr1

  Biologisch gebruikt geen kunstmest en bestrijding onkruid is mechanisch/niet chemisch, gebruiken ook biologisch krachtvoer enz...enz...
  Daardoor kan de smaak wel degelijk anders zijn.
  Ben zelf niet biologisch, maar denk dat het misschien wel gezonder kan zijn.
  Om biologisch grof te beschuldigen van allemaal rommelaars geeft eigenlijk aan: Zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten.


 • A1967

  En weer een heleboel stellingen over een sector door mensen die geen flauw benul hebben van de werkelijkheid. Dan blijken de boeren geen haar beter te zijn dan een aantal schreeuwers uit de grachtengordel. Het zou mooi zijn als deze boeren zich eens echt zouden verdiepen in de biologische sector ipv met dezelfde grachtengordelarrogantie deze sector af te breken.

 • moi !

  Als een ieder bio was hadden we geen fosfaat overschot.

 • farmerbn

  Maar ook weinig productie. Of dezelfde productie en veel meer koeien ivm lagere koeproductie bij bio.

 • Bennie Stevelink

  Als iedereen bio was hadden we helemaal geen voedselproductie meer. De biologische sector kan alleen bestaan als er voeldoende gangbare landbouw is die kunstmest gebruikt. Is deze er niet dan stort de biologische landbouw in elkaar.

 • frl

  Heb koeien nog op de grupstal in stro, als hier burgers komen denken ze heel vaak dat ik biologisch ben, als ik dan zeg dat in deze stal biologisch niet mag, dan zeggen ze maar jij hebt van die mooie mest voor de grond en weidevogels.

 • Jaap39

  Pas nog op een bio bedrijf geweest waar de ondernemer een celgetal in de tankmelk van regelmatig boven de 500 niet mooi maar acceptabel vindt.
  Want, de celgetal koeien zijn nog zo mooi etc. Dus afvoer van koeien is geen optie. Koeien vervangen door jongvee moet ook zo min mogelijk werd gezegd, kost geld vanzelf. Ik hoef deze melk niet. Tevens begrijp ik de afnemer van de melk niet.

 • A1967

  Ik melk bio met 8300kg per koe celgetal onder de 100 met vervanging 20%, en 30 jaar geen geld uitgegeven aan kunstmest, maar ja, schijnbaar zijn er bij die het beter weten.

 • landboer

  Nou Bennie ,dat is toch wel flink overdreven... Op de arme zandgronden misschien ,maar op de rijkere gronden zal dat best meevallen! Op veen schijnt er weinig verschil te zijn in opbrengst.,
  Jaap ,Als je regelmatig een celgetal boven de 400 hebt wordt je melk toch geweigerd?

 • Bennie Stevelink

  @landboer, jij begrijpt het probleem van de lineaire mineralenstroom blijkbaar niet.
  Waarom gebruiken boeren kunstmest?
  Welnu, de reden van kunstmestgebruik heeft niets te maken met het landbouwsysteem maar met de riolering in de stad. Sinds in de tweede helft van de negentiende eeuw de riolering werd aangelegd worden de mineralen uit de menselijke excretie weggespoeld naar de zee. Eerder ging in de steden de "poepkar" rond waar mensen hun po in leegden. Dit ging terug naar het land van de boeren. Daardoor was er een kringloop. Sinds de aanleg van de riolering is deze kringloop doorbroken.
  Eind negentiende eeuw zagen de boeren het land steeds verder verschralen. Heidevelden werden afgemaaid en het bladerdek in bossen werd weggehaald om als bemesting te dienen. Heidevelden veranderden in zandverstuivingen en bossen stierven af. De landbouw stond op instorten, net op tijd kwam de kunstmest op de voedselvoorziening te redden.
  De huidige biologische landbouw kan alleen bestaan door mineralen te onttrekken aan de gangbare landbouw die op zijn beurt de mineralen op peil houdt door de aanvoer van kunstmest. Zonder de kunstmest van de gangbare boeren kan de biologische landbouw niet bestaan.

 • A1967

  Bennie, je omschrijft alleen de uitspoeling van mineralen, als je dat verhaal hard kunt maken heeft de gangbare landbouw nog een veel groter probleem. Er is anders geen enkel verband tussen kunstmest en biologische landbouw.

 • Bennie Stevelink

  @A1967, biologische boeren mogen allerlei producten aanvoeren waaronder compost. Als je het spoor van de mineralen in deze producten volgt kom je uiteindelijk uit bij de kunstmest van de gangbare boeren.

  Hoe verklaar jij het @A1967 dat de biologische landbouw jaar in jaar uit via voedsel mineralen afvoerd naar de stad maar dat de bodemvruchtbaarheid niet achteruit gaat? Ze worden dus ieder jaar weer aangevuld, maar niet met mineralen die terugkeren uit de stad. Ze komen dus ergens anders vandaan. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de mineralen aan de natuur in de omgeving onttrokken: heidevelden werden gemaaid en bossen werden geplunderd. Dat mag nu niet meer, dus nu worden de mineralen aan de gangbare landbouw onttrokken.

 • landboer

  Bennie, ja dat verhaal kennen we.. Heb je indrukwekkend betoog als antwoord aan mij toen hier wel gelezen ,maar zo laat dat een reactie weinig zinvol was,
  dat is natuurlijk allemaal waar,maar die problemen die jij benoemd zijn toch meer een probleem van de arme grond. Maar verklaar dan nader je laatste alinea ,(de huidige bio enz)want dat begrijp ik idd niet.

 • A1967

  Ik heb nog nooit compost aangevoerd, in tegenstelling tot vroeger worden tegenwoordig alle percelen bemest met eigen mest of compostering van eigen restafval, ben al 30 jaar biologisch , dus leg idd eens uit hoe ik mineralen uit de gangbare landbouw haal, je komt steeds met hetzelfde verhaaltje zonder enige uitleg of bewijs. Bovendien de grootste vooruitgang van bodemvruchtbaarheid op arme zandgronden is bereikt door de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en verbeterde technieken en teeltkennis van de boeren zelf, jouw uitleg klinkt leuk maar is gewoon een reclamepraatje van de kunstmestmultinationals

 • alco1

  A 1967. Voel je niet aangevallen hoor, dat is geenszins de bedoeling.
  Toch ben ik benieuwd hoe het lek in de kringloop, omdat de faeces van de consument met alle mineralen vernietigd worden, weer aangevuld worden.

 • Bennie Stevelink

  @A1967, je voert toch biologisch krachtvoer aan? De biologische akkerbouwer die dit geteeld heeft zal toch iets moeten aanvoeren om de mineralen die naar jou zijn gebracht weer aan te vullen. Hoe doet hij dat? Wat voert hij aan en waar komt dat vandaan?

  Ter vergelijking: ik voer geen fosfaatkunstmest aan maar houd de fosfaattoestand in de grond wel op peil. Dat doe ik dus door krachtvoer aan te voeren. Maar de soja-teler in Zuid Amerika die de grondstof levert voor het krachtvoer, hoe houdt hij de fosfaattoestand van zijn grond op peil? Dat doet hij dus doormiddel van kunstmest.
  Kan ik mijzelf nu op de borst kloppen dat ik geen fosfaatkunstmest gebruik?

 • Bennie Stevelink

  @landboer, de landbouw van de tweede helft van de negentiende eeuw (die volledig biologisch was) probeerde te overleven door mineralen te onttrekken aan de natuur uit de omgeving. Dit ter compensatie van de mineralen die via het voedsel naar de stad gingen en niet weer terugkeerden.
  De huidige biologische landbouw moet ook ergens mineralen vandaan halen die ze via het voedsel kwijt raken aan de stad. Anders raakt de grond uitgeput. Ze hebben een ingewikkeld systeem van producten die aangevoerd mogen worden. Als je het spoor van de mineralen in deze producten volgt kom je via, via, via uiteindelijk terecht bij de kunstmest van de gangbare landbouw.

  Als de mineralen die biologische boeren aanvoeren nu uit de stad zouden komen dan is er wél sprake van een kringloop. Tenminste, als ze teruggewonnen worden uit het riool. Dan worden de mineralen die via het voedsel naar de stad zijn gebracht weer terug gebracht naar de akkers.

 • WGeverink

  Je zou op zich de mineralen uit de stad best wel terug hebben als het niet zo vervuild was met chemicalien, medicijnen, hormonen en zware metalen.

 • wmeulemanjr1

  @bennie stevelink, je kraamt echt onzin uit over de duurzaam biologische melkveehouder/akkerbouwer die echt een schouderklopje verdienen hoe goed ze bezig zijn.
  Misschien afgunst omdat jij alles(in jou verhalen) zo probeert neer te zetten om op minimale grond met behoud derogatie(waar je anderen hun latente ruimte voor beschikbaar wil laten stellen, onder het mom van onzinnig bedacht fosfaatplafond) zo intensief mogelijk te kunnen blijven met zoveel mogelijk hulp van chemische kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen e.d.
  Dat is jou keuze, heb dan ook respect voor iemand met een biologische keuze.

 • A1967

  Bennie ,jouw verhaal is het verhaal van de kunstmest verkopende industrie die maar een gedeelte van het verhaal verteld. Je hoeft niet van ver mineralen aan te voeren als je zorgt voor een gezond bodemleven. Ik ben uiteraard geen scheikundige maar een groot gedeelte van het voedsel voor mijn gras komt gewoon door allerhande processen die in de grond plaatsvinden oa door de beestjes
  , een gedeelte komt uit de lucht de zon en de rest van eigen mest, ik snap dat het moeilijk te bevatten is voor iemand met een kunstmestverslaving maar zo werkt het nu eenmaal. Om terug te komen op mijn eerdere reactie, nu schrijf je al via via via maar nog steeds geen directe link tussen bio en kunstmest ,jammer jammer jammer.

 • frl

  Bennie, dan moet je een gedeelte van de stront van de Chinezen hier ook weer heen halen.

 • Bennie Stevelink

  Mijn verhaal is overduidelijk. Dat sommigen deze feiten niet willen accepteren is hun probleem.

 • driepint

  Beetje hooghartig om jouw mening als feit te presenteren Benny. Ik denk dat iedereen hier boer genoeg is om te weten dat het bodemleven niet abstract is en dat we nog lang geen volledig beeld hebben van de processen in de bodem. Jij beweert hier dat kunstmest een aanvulling is op de mineralenbalans in de bodem, maar wie zegt dat het geen verstoring is van de processen in de bodem?
  Ik sta er eerlijk gezegd van versteld hoe veroordelend je praat over de biosector, maar ook Bodde. De term grachtengordelconsument valt hier, maar wie is dat? Denk je nu werkelijk dat de bioconsument de D66- stemmende geitenwollensok uit de grachtengordel is? Het spijt me, maar dat is echt oud denken. De bioconsument zit overal. Van de tweeverdieners in een rijtjeswoning in het dorp tot jouw burgerbuurman. Zelfs ik, een melkveehouder, koopt soms biologische eieren.
  Wat mij verbaasd is dat Bodde hier stelt dat Bio een gevaarlijke kaart speelt, omdat ze qua omvang ook gegroeid zijn. Dat maakt de consument niet uit. Die zijn realistisch genoeg om te weten dat groei bij elke sector hoort. In hun ogen heeft Biologisch nog altijd een sterk verhaal. Ik denk eerder dat Benny en Bodde hier de consument onderschatten. Dat is nog veel gevaarlijker dan de kaart die Bio speelt.

 • driepint

  Vanuit Marketingoogpunt had bio beter ontzien kunnen worden. De biologische sector verantwoordelijk houden voor de fosfaatproblemen geeft hen juist extra munitie om zich te profileren tov regulier. Over de legitimiteit vd argumenten kun je terecht discussiëren, maar in de inhoud is de consument niet geïnteresseerd. Regulier moet zich maar verdedigen. Dan sta je feitelijk al met 1-0 achter • farmerbn

  Als A1967 eerlijk is dan schrijft hij hier hoeveel mineralen van zijn bedrijf verdwijnen en hoeveel mineralen hij aanvoert via voer en mest. Koopt hij niks dan verarmt zijn grond want beestjes in de grond en zonlicht leveren geen mineralen. Koopt hij biologisch voer en mest dan moet hij bestuderen hoe die mineralen in zijn voer en mest zijn gekomen. Als wederom geen mineralen zijn aangevoerd om die bio-voer en mest te produceren dan verarmt wederom dat land van die producent maar waarschijnlijk heeft die producent gangbare mineralen aangevoerd dus heeft Benny gelijk. Leuker kunnen we het niet maken.

 • alco1

  Ik onderschrijf ook wat farmer zegt over @Benny.
  A1967 moet met argumenten komen hoe hij en zijn leveranciers hun mineralen aanvullen.
  Stikstof kan door vlinderbloemigen, maar voor fosfaat, kali en nog 90 andere elementen is dit een ander verhaal.
  Zeezout en schelpen worden ook wel genoemd, maar dan kun je net zo goed fosfaat uit Marokko aanvoeren.
  Dus wees verhelderend.

 • A1967

  Ik voer geen mest aan, wel krachtvoer, van biologische leveranciers, die ook van biologische leveranciers afnemen, die ook van biologische leveranciers afnemen enz enz, het getuigd van een enorme arrogantie en struisvogeldenken als boeren die volledig afhankelijk zijn van kunstmest in de hele keten, zeggen het beter te doen dan een hele sector die al decennia aangetoond heeft kringlopen gesloten te houden. Als ze het zoveel beter doen waarom wordt dan toch jaar in jaar uit zoveel kunstmest hier naar toe gehaald. Waar blijft al die kunstmest.

 • A1967

  Geen enkele bio boer zal zeggen het beter te doen,wel anders.

 • Ergens heeft @Bennie wel gelijk. Er zit een 'lek ' in de mineralen kringloop.
  Kijk maar ver genoeg terug in de supply chain en inderdaad iemand moet P,K en andere ' kunstmatig' toevoeren.

 • farmerbn

  A1967 wil of kan het niet begrijpen. Hij stelt dat biologische landbouw al decennia lang aangetoond heeft kringlopen gesloten te houden. Dat is onjuist want de mineralen in de verkochte landbouwproducten van de bioboeren die naar de consument gaan, komen niet terug. Waar blijft al die kunstmest? Simpel; die gaat naar de consument via de landbouwproducten die de boeren verkopen. In feite zijn gangbare boeren duurzamer bezig dan bioboeren omdat de gangbaren de grond bijvullen met de afgevoerde mineralen. Volgens A1967 vullen bioboeren hun verloren mineralen niet aan dus hun grond verarmt. Als hij die verarming niet ziet op de analyses van zijn grondmonsters dan voert hij toch mineralen aan. Dan kun je dat ontkennen maar eerlijk is dat niet.

 • landboer

  Tuurlijk voert een bioboer mineralen aan; mijn biobuur blijft aan het bekalken en compost strooien, en rijdt soms ook nog met de kunstmeststrooier over het land ,wat ie dan strooit weet ik niet, maar daar is toch niks mis mee... Maar om nu net als Bennie te stellen dat biologisch boeren helemaal niet kan ,en dat die mineralen aan de gangbare landbouw onttrokken worden ,daar ben ik het nog lang niet mee eens.

 • farmerbn

  Is ook niks mis mee maar ze moeten niet beweren dat het niet zo is. Hun aangevoerde mineralen komen uit kunstmest. Het kunstmest-argument moeten ze niet meer gebruiken.
  Wel lof dat ze geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

 • A1967

  Farmerbn, alleen gangbare boeren voeren kunstmest aan,als je blijft beweren dat bioboeren daar gebruik van maken kan dat alleen als de kunstmest daar terecht komt waar het niet zou moeten zijn.
  Even Bennie zijn betoog verduidelijken, Bennie rijdt met 120 door het dorp en word aangehouden door een agent, als hij een bon krijgt wijst hij met zijn vingertje naar een passerende auto die 55 rijdt en zegt daarbij "en hij dan, hij rijdt ook te hard".

 • farmerbn

  Als Bennie toegeeft dat hij te hard geeft gereden en is hij eerlijk. De ander die te hard reed onkent. Bennie geeft toe dat hij mineralen uit kunstmest gebruikt, A1967 niet.

 • alco1

  Ik kan niets anders concluderen dat velen "blind" zijn in hun eigen visie.
  En het ontmoedigd mij ook dat er oplossingen komen in veel problemen.
  A1967. Jij bent hier wel een groot voorbeeld van.

 • Bennie Stevelink

  Het gaat in deze discussie niet om begrijpen maar om aanvaarden. De feiten zijn namelijk zo simpel dat niet begrijpen nooit de reden kan zijn van de weerstand.

  Je hebt een watertank waar water uitstroomt. Toch blijft het waterpeil in de tank gelijk. Dan is het toch onweerlegbaar dat er tegelijk ergens water de tank inkomt wat er voor zorgt dat het peil gelijk blijft. Ook al weet je niet waar het de tank binnenkomt, als dag in dag uit er water uitstroomt en het peil blijft gelijk dan komt er ook ergens water binnen.

  Voor de bio-sector geldt hetzelfde: als ze dag in dag uit via voedsel fosfaat afvoeren naar de stad, wat niet weer terug keert, en de fosfaattoestand van de bodem blijft gelijk dan komt er ergens fosfaat de sector binnen. Eind negentiende eeuw kwam deze fosfaat van de heidevelden die afgemaaid werden totdat het een zandverstuiving werd of het kwam uit de bossen totdat deze afstierven. Dat mag tegenwoordig niet meer, dus nu komt het ergens anders vandaan. Het wordt aangevoerd via compost, strooisel of andere producten die aangevoerd mogen worden. Als je het spoor van de fosfaat in deze producten terug volgt kom je uiteindelijk terecht bij de kunstmest van de gangbare boer. Zonder de gangbare boer zijn er geen producten beschikbaar voor de bio-boer om aan te voeren en kan hij de fosfaattoestand van de grond niet op peil houden.
  De feiten zijn simpel maar voor bio-boeren en hun sympathisanten moeilijk te aanvaarden.

 • pinkeltje

  Het is allemaal een kwestie van marketlng en op dat punt heeft bio de tijd mee. Of het terecht of onterecht is doet er niet toe. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!

 • Bennie Stevelink

  Juist @pinkeltje, benoem de voordelen van biologisch, heb goed in de gaten dat het ook vooral om emotie gaat en hou daar rekening mee, en claim niet meer voordelen dan dat de bio-sector waar maakt. Claim dus niet dat biologisch een kringlooplandbouw is want dat zijn ze niet.

  Wijs op het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen, het betere bodemleven en de hogere biodiversiteit. Dat zijn zaken die waargemaakt worden.
  Pas op voor grootschaligheid want dan gaat het positieve gevoel verloren.

 • alco1

  We zullen het weer even naar boven halen.
  @Bennie.
  Met je woorden in15.23 is het zeer duidelijk neergezet.

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.