11 reacties

'Kies voor toekomstbestendige melkveehouderij'

Subsidies voor mestvergisting belemmeren de overgang naar natuurvriendelijk boeren. Waarom publiek geld inzetten voor een subsidie die natuur en landschap zal schaden, vragen Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland zich af.

Een collectieve SDE-subsidie voor 200 mestvergisters zal niet bijdragen aan een toekomstbestendige veehouderij. Een eenzijdige focus op reductie van broeikasgassen kan natuur op boerenland en in het bijzonder weidevogels verder schaden. De overheid en keten zouden beter melkveehouders kunnen stimuleren richting een natuurinclusieve landbouw, betogen het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

De melkveehouderij is - als grootste landgebruiker in Nederland - een belangrijke hoeder van ons landschap en de dieren en plantensoorten die daarvan afhankelijk zijn. Het weidelandschap met kruidenrijke graslanden is de belangrijkste thuishaven van onze nationale vogel: de grutto. Meer dan 80% van de Europese populatie grutto’s broedt in Nederland.

Natuurvriendelijke boeren tegengewerkt

De diensten die de natuur levert zijn ook een belangrijke pijler voor een vitale en veerkrachtige melkveehouderij. Zo draagt een levende en gezonde bodem bij aan de opbrengst en worden natuurlijke vijanden ziektes en plagen onderdrukt.

Boeren met natuur draagt bij aan het veiligstellen van de productiemiddelen in de toekomst. Terwijl het belang van natuurinclusief boeren steeds vaker wordt erkend door melkveehouders, ketenpartijen en politici, wordt tegelijkertijd beleid opgesteld dat natuurvriendelijk boeren tegenwerkt.

Het einde van de melkquotering heeft een opeenstapeling van problemen veroorzaakt. De licence to produce van de zuivelsector staat onder druk. De inkomens van melkveehouders zijn door lage melkprijzen sterk gedaald en een groeiende groep melkveehouders heeft financiële problemen. Het fosfaatplafond is overschreden en de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak is toegenomen. Steeds meer koeien staan jaarrond op stal.

Aanslag op leefbaarheid

Deze ontwikkelingen betekenen een aanslag op de leefbaarheid van agrarisch landschap en soorten die daarvan afhankelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld de populatie van grutto’s in 15 jaar tijd gehalveerd. Met de huidige ontwikkelingen is het maar de vraag of we de weidevogel voor Nederland kunnen behouden.

De sector staat voor een grote uitdaging de melkveehouderij toekomstbestendig te maken zowel voor de continuïteit van het boerenbedrijf, als voor het verlagen van de milieubelasting en het versterken van natuurwaarden. Dit vraagt om een integrale aanpak. Het eenzijdig ondersteunen van mestvergisters via de SDE-subsidie en het enkel belonen van CO2-reductie dragen daar niet aan bij. Mestvergisting stimuleert veehouders hun koeien jaarrond op stal zetten om alle mest te verzamelen en zoveel mogelijk energie te kunnen produceren. En het lost het mestoverschot niet op. De transitie naar natuur-inclusief boeren wordt hierdoor belemmerd.

Investeren in evenwicht productie en natuur

Het is daarom legitiem de vraag te stellen waarom publiek geld ingezet moet worden voor een subsidie die natuur en landschap zal schaden en de license to produce van de sector verder onder druk zet. Een echt duurzame koers bereiken we pas als er wordt geïnvesteerd in een melkveehouderij waarin productie en natuur met elkaar in evenwicht zijn en die voldoende robuust is om schommelingen in klimaat en markt op te vangen. Zowel ketenpartijen als de overheid kunnen hieraan bijdragen door boeren die deze transitie willen maken te ondersteunen met een samenhangend beleid en positieve prikkels naar een natuurinclusieve toekomstbestendige melkveesector.

Mede geschreven door:
- Kirsten Haanraads. Zij houdt zich bezig met publieke zaken bij Natuurmonumenten.

- Arne Speijer. Zij doet de publieke zaken bij Vogelbescherming Nederland.

Laatste reacties

 • hornblower

  Zolang er aan de boerenstand nog zoveel verdient word door allerlei niet nader te omschrijven, fabrieken / verwerkers / retrails/ bobo's , en de boer er geen sodemieter aan verdient , laat staan de kostprijs haalt, zal bovenstaande niet gebeuren. En niet te vergeten de LTO met verschillende petten op in de pas van bovenstaande beschreven loopt, en zich gedraagt als een wind vaan. Productie verhoging wat o.a de LTO predikt, ( voorstander van melkquotum afschaffen) zal alleen maar cash opleveren , voor bovenstaande hier beschreven. Behalve dan de boer. Die is weer Jan , juist, lul. Ben zelf boer.
  groeten.

 • landboer

  Zet liever in op stromest ,goed voor bodem ,weidevogel en ammoniakemissie, maar das te simpel? Mestvergisting is anti imago!

 • vd m.

  @hornblower, u heeft volkomen gelijk.

 • Farmer4life2

  Dit plan is een masterplan. ;-) laten we zelf natuur inclusief boer zijn en de kennis/innovaties verkopen. In Nederland zijn we te intensief.... niet alleen boeren.....

 • Zuperboer

  Vossen, buizerds, kraaien en de ooievaar reduceren en de weidevogelpopulatie zal een boost krijgen. Daar is de moderne noch de traditionele landbouw schuldig aan.#Natuurmonumenten#GelderschLandschap#daarmoetje zijn voor het non-jachtbeleid

 • alco1

  Als je dit leest merk je dat ze er geen mallemoer van begrijpen.
  Behalve dat mestvergisting niets bijdraagt.

 • koestal

  Boeren hebben niets te zeggen over de predators van weidevogels ,deze zijn bijna allemaal beschermd . Kunnen alleen maar lijdzaam toekijken hoe deze predators hun gang gaan,hoezo hoeders van weidevogels ?

 • koestal

  Natuurvriendelijk betekent zeker ,de weidevogels laten opvreten door roofdieren ,vossen,dassen ,wezels,hermelijnen, kraaien,buizerds,ooievaars,reigers,enz. gewoon een belachelijke politiek vanaf achter het bureau uit Den Haag,de laatste grutto doet het licht uit.

 • DJ-D

  Toen natuurmonumenten en de vogelbescherming er nog niet was ging het prima met de grutto. Ze hebben het de jagers onmogelijk gemaakt en hun terreinen omgetovert in kraamkamers van rovers.
  Steek de hand us in eigen boezem in plaats van dit niets zeggend propageleuter. Daar snapt toch niemand wat van. Mestvergisting is ook onzin maar dan vooral de reden. Eerst weer onzinproblemen creeeren en dan co2aflaten cashen. En de boer is de zwarte piet die beeldvorming raakt ie nooit meer kwijt.

 • peterjansen

  gewoon gauw een mestvergister bouwen, en ons gas probleem in groningen is opgelost, daar denken ze in den haag niet aan, want dat brengt geen geldt in het laadje, nee wel een centrale willen sluiten, nieuw uit de doos voor 1,6 m euro. Als ze dit nu eens aan alle agrariers gaven was dat wat !!!

 • deB.


  Geen grond, geen koe en geen melk, en gewoon een nette prijs betalen voor een goed produkt!
  En dat domme verdubbelen qua uitbreiding verbieden!!! als de grond er niet is

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.