Expertblog

6366 x bekeken 23 reactieslaatste update:16 feb 2016

Meer melk, meer mest en een nog slechtere waterkwaliteit

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft meerdere keren gewaarschuwd dat in het huidige tempo de doelen voor de ecologische waterkwaliteit niet worden gehaald. De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil dat mestvergisting wordt onderzocht als alternatief voor het uitrijden van mest over het land, zodat de waterkwaliteit in de sloten flink verbetert.

Door het uitrijden van de maximale wettelijk toegestane hoeveelheden mest zijn de fosfaat- en stikstofconcentraties in het slootwater al jarenlang veel te hoog. Dit leidt in de zomer tot meer algen, soms zelfs algenbloei, en indirect tot verdwijnen van waterplanten en 'verbraseming' van de visstand.

Volgens het PBL is ruim de helft van alle P en N in Nederland afkomstig van de landbouw, zoals de intensieve melkveehouderij in de Hollandse en Fries-Groningse weidegebieden. De Unie van Waterschappen heeft bevestigd dat in de jaren 2011 t/m 2013 tussen de 40% en 60% van de meetlocaties niet voldeed aan de normen voor stikstof en fosfor.

Minder mest, betere waterkwaliteit

Het simpele belang van alle waterschapen is dat er substantieel minder N en P wordt uitgereden dan nu wettelijk is toegestaan.  Mestvergisting biedt een kans om de belasting van weilanden en sloten met N en P substantieel te verminderen, dus om minder mest uit te rijden dan het fosfaatplafond toelaat. Uiteraard moet het eindproduct dat uit de vergister komt, worden afgevoerd om te worden verwerkt.

Aandachtspuntje voor de minister is wel dat de verwerking van mest tot biogas en mestkorrels op dit moment nog niet wordt meegenomen in de rekenmethodiek van het fosfaatplafond. Dat is opvallend omdat verwerking van mest in mestvergisters er juist effectief aan bijdraagt dat er minder mest op het land terecht komt. Ook weidevogels profiteren van een regime van minder drijfmest en meer ruige mest.

De sprekers voor het Nationaal Mestcongres van Boerderij zijn bekend! Bent u er ook bij op 8 maart? Informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Groen gas uit mest

Voor verwerking en vergisting van mest bestaan al veel voorbeelden. Zo gaat waterschap Vallei en Veluwe bijvoorbeeld een biocentrale bouwen voor mest, maaisel en agrarische restproducten. Maar ook hebben sommige agrariërs zelf al geïnvesteerd in mestvergisting. Veel mestvergistingsinstallaties hebben nu nog subsidie nodig om winstgevend te zijn - net als windmolens zijn mestvergisters duur in de aanschaf. Maar er zijn ook commerciële bedrijven die claimen dat het al wèl mogelijk is om mest winstgevend te verwerken tot groen gas.

Mestvergisting heeft vaak een slechte pers en tegenstanders van mestvergisting krijgen veel aandacht in de media. Deze mensen zijn vaak tegen alle intensieve veehouderij en willen dat het aantal koeien, kippen en varkens in Nederland drastisch omlaag gaat. 'En dan heb je geen mestvergisting meer nodig', is in het kort hun redenering. Ze gaan dan wel voorbij aan de economische waarde van de intensieve veehouderij voor de BV Nederland en het belang van die groep van consumenten die een voorkeur heeft voor lage prijzen.

AWP wil minder fosfaat en nitraat in het water

De Algemene Waterschapspartij is zich bewust van de vele haken-en-ogen rondom het dossier mest en mestvergisting. Toch zien wij kansen om middels mestvergisting tot een structureel betere waterkwaliteit en daardoor veel betere waternatuur te komen. Met de nieuwste technieken kan menselijke mest in het rioolwater al worden omgezet in energie en kunstmest en dit moet toch ook mogelijk zijn met dierlijke mest?

Op de rioolwaterzuiveringsinstallaties staat de toekomst ook niet stil. Vanaf 2017 wordt uit de as van het verbrande zuiveringsslib bijna 99% van alle fosfaat teruggewonnen.

De AWP stelt daarom voor dat de waterschappen gaan onderzoeken onder welke voorwaarden mestvergisting kansrijk kan zijn om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, met als doel een betere waternatuur in de weidegebieden van Nederland.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Beste hans middendorp, als je een zwembad zomers bij warm weer niet rondpompt krijg je ook algen, hoezo ligt aan de mest??

 • Trot

  wie gaat dat betalen consument want in de landbouw zijn we al kaal geplukt door allerlei waan ideeen en de eerste vind voedsel nu al te duur

 • DJ-D

  2011 tot 2013 tis nu 2016 reken eens met actuele cijfers! Als pas vanaf 2017 de fosfaat uit zuiveringsslib wordt teruggewonnen. Zul je ook zien dat er dan pas geen P meer in het water te vinden is, dat is de oorzaak. In veengebieden zul je altijd meer p en n vinden net als in moerassen niets met bemesten te maken.

 • kleine boer

  En de noord zee te schoon door te weinig P ja ja tis maar net wat je wil horen....

 • agratax(1)

  PW getallen die duidelijk dalen en dan klagen over te veel P op het land? Hoe wil de AWP dit rijmen? Als we door gaan op de huidige voet, zal de productie per ha dalen en zullen we op de wereldkaart van landbouw als een stel sulletjes worden weg gezet, omdat we onze bodem verwaarlozen met dank aan de overheden die hun oren laten hangen naar de natuurfreacken. Ook deze mensen weten niet hoe het vroeger was, toen was er geen onderzoek mogelijk zoals nu met de meetwaarden van nu.

 • ........

  watermonsters nemen bij lozingspunten van afvalwaterzuiveringen,een mooie opdracht voor V-focus of NMV !

 • koeboertje

  Sluit eerst alle riooloverstorten maar eens dan kijken we wel weer verder

 • erardus1

  We weten nog steeds niet waar de P in het oppervlakte water vandaan komt. Jaren een daling van de organische mest gift heeft niet tot een daling geleid! Water uit natuurgebieden hebben een hoger P gehalte als omringende landbouwgrond, proef HDSR!
  Riool overstorten gaan komende tijd toenemen. De capaciteit van het rioolstelsel wordt niet aan gepast naar de klimaat verandering. Dit is beleid! Alleen als we alle bronnen van P monitoren kunnen we tot een oplossing komen. Alleen naar de mest staren lost niets op.

 • j.verstraten1

  beste Hans, meer melk en meer mest veranderd niets aan de hoeveelheid mest die op de akkers uitgereden mag worden. U pleit voor minder mest op de akkers. Ik dacht dat u minder N en P in het oppervlaktewater wilde. Dat is héél wat anders dan simpelweg minder bemesten, dat doen we al jaren en lost blijkbaar te weinig op. Misschien moet eerst maar eens onderzocht worden waar de N en P vandaan komt. U stelt ruim de helft van veehouderij, dan is er dus ook nog een kleine helft van elders. Vervolgens naar methodieken om uitspoeling/uitstoot te beperken.Een omgekeerde volgorde dan wat u bepleit. Onderzoek op zandgrond heeft al geleerd dat zonder organische mest de uitspoeling zelfs toeneemt dus zo simpel is het niet.. Mestvergisting is in dit verhaal volstrekt irrelevant en heeft waarschijnlijk zelfs eerder een negatief effect.

 • gertke

  Boerderij,waarom krijgen zulke mensen hier een podium? De hele landbouw gaat kapot aan dit geneuzel,voorzover er nog iets te redden is.

 • ........

  Misschien moet eerst maar eens onderzocht worden waar de N en P vandaan komt. U stelt ruim de helft van veehouderij, dan is er dus ook nog een kleine helft van elders

  j.verstraten1
  waarom is dat nog niet gebeurd ?

 • simpel boerke

  @gertke, inderdaad. De site staat vol
  artikelen van personen of instanties die de landbouw verantwoordelijk stellen voor iets wat in hun ogen niet goed is of niet goed gaat en van alles en nog wat van de landbouwers verwachten zonder ook maar enige vorm van tegenprestatie van hun kant. Het is om moe van te worden.

 • Bennie Stevelink

  Enige tijd geleden stond in V-focus een artikel over fosfaat in oppervlakte water. Opmerkelijk genoeg bleek dat juist in west Nederland, waar de veebezetting het laagste is, het fosfaatgehalte in oppervlaktewater het hoogste te zijn. Veebezetting en bemesting blijken dus maar weinig verband te hebben met fosfaat in oppervlaktewater.

  Middendorp geeft verwarrende informatie over fosfaat uit waterzuiveringen. Hij geeft aan dat 99% van het fosfaat uit zuiveringsslip hergebruikt kan worden. Wat er niet gezegd wordt is dat slechts 70 tot 80% van het fosfaat in rioolwater in het zuiveringsslip terecht komt. 20 tot 30% van het fosfaat in rioolwater passeert de waterzuivering en komt in het oppervlaktewater.

 • Bennie Stevelink

  Middendorp zegt dat de helft van het fosfaat in oppervlaktewater uit de landbouw afkomstig zou zijn.
  Op welk moment is dit bepaalt?
  Hoe betrouwbaar is dit? Volgens V-focus worden geen eenduidige meetmethoden gebruikt.
  Hoe is dat op dit moment?
  Als het waar zou zijn dat de helft van het fosfaat in oppervlaktewater uit de landbouw afkomstig is heeft dus de andere helft een andere herkomst. Welke herkomst is dat?
  Welke maatregelen wil het Waterschap daar tegen nemen?

 • Bennie Stevelink

  @gertke, alles wat relevant is voor de landbouw moet op deze site geplaatst kunnen worden. Of we de artikelen leuk vinden of niet.

  Het is juist goed dat dit soort artikelen hier geplaatst worden. Verschillende reageerders kunnen argumenten aandragen die we van elkaar kunnen overnemen. Als dan op de site van de plaatselijke krant een dergelijk artikel geplaatst wordt hebben we meer argumenten om te reageren.

 • veldzicht

  Met cijfers kan je manupileren wat je het beste uitkomt,
  komt het onderzoek niet goed uit wordt het onder in de la geschoven en hoor je er nooit meer wat van zo als een onderzoek in een weidevogel gebied bij mij in de buurt waar al 30 jaar geen mest meer op komt, toch is het fosfaat en stikstof gehalte in het slootwater 20% hoger als het omliggende boerenland,toevallig kwam ik het te horen maar werd wel angstvallig onder de pet gehouden,

 • Peltjes

  Als het allemaal waar is wat bovenstaande reageerders zeggen, kun je dus concluderen dat deze Hans dus zomaar wat roept. Maar is wel weer koren op de molen van de millieu partijen. Over de riool overstorten hoor je hem niet.

 • Sjakkie

  Mestvergisting is het slechtste wat je kunt doen voor je grond. Digestaat is ongelofelijk slecht voor het bodemleven.
  De OS is weg en de mineralen komen veel te snel vrij, met uitspoeling als gevolg!

 • Koen123

  Jaren geleden is in Denemarken al aangetoond dat de visstand met sprongen achteruit ging, overbevissing? Nee mis, te weinig voedingstoffen in het water ,lees N en P, misschien gaat bij ons nog een keer het licht aan

 • melkveehouder .

  Beste collegae. Laat je niet op de kast jagen, ze verzinnen iedere keer iets nieuws. Belangrijker is om te weten uit welke hoek de boodschap écht komt. De Waterschappen zijn het uitvoerend orgaan van de wensen van de (provinciale) overheid. Zij moeten de argumenten verzinnen om de wensen van de natuurorganisatie's in te vullen. Als dank mag de overheid minder procedures tegemoet zien, of worden deze ingetrokken, bij 'rode ontwikkelingen'. Het is een pokerspel waarbij de landbouw(grond) wordt ingezet als wisselgeld.

 • farmerbn

  Bij verkiezingen voor het waterschap staan ook steeds vaker mensen van politieke partijen op de lijst. Zorg ervoor dat er niet teveel tegenstanders van de boeren gekozen worden.

 • Marco22

  Landbouwgebieden krijgen geregeld strengere natuurdoelen opgelegd door lokale overheden dan natuurgebieden zelf. Dat blijkt uit lopend onderzoek naar de nutriëntennormen (stikstof en fosfaat) die waterschappen en provincies opleggen aan de oppervlaktewateren in hun gebied, vanwege een ‘goede ecologie’.

  De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat gestreefd moet worden naar een ‘goede ecologische toestand’ van het oppervlaktewater. Dat geldt voor zowel wateren in landbouw-, natuur- als stedelijke gebieden. Landelijk zijn er richtnormen vastgesteld voor alle 34 watertypen (meren, rivieren en vaarten op zand, veen en klei, etc) die Nederland rijk is. Ongeveer de helft van de 23 waterschappen houdt zich aan die richtnormen, de andere waterschappen geven daar een eigen invulling aan in hun gebied, bijvoorbeeld omdat het water van nature rijker is aan nutriënten. Opvallend is dat waterschappen in West-Nederland ervoor hebben gekozen de normstelling af te stemmen op de functie van het gebied. Zij hebben op grotere schaal gekozen voor een versoepeling van de ecologische normen (hogere gehalten aan stikstof en fosfaat zijn toegestaan) voor natuurgebieden, soms in combinatie met aanscherping van de normen in land- en tuinbouwgebieden. Bron V-Focus

 • Marco22

  Ook hier net als in het ammoniak dossier gaat de overheid niet de feiten en realiteit maar voor wensdenken. Valt ook op hoeveel mensen die eerst beleids- rijksambtenaar waren nu zitting nemen in besturen van waterschappen en provincies.
  De landbouw is de "ewige jude".

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.