14 reacties

Weer ten strijde tegen de ammoniak

Arend Bosscher
Nederland voldoet bij lange na niet aan EU-afspraken rondom ammoniakemissie. Daarom heb ik een klacht neergelegd bij de Europese commissie en wil ik de Raad van State vragen de PAS buiten werking te stellen.

In 2001 werd de Europese NEC (National Emission Ceilings) richtlijn van kracht. Daarin is voor iedere lidstaat vastgesteld wat eind 2010 de bovengrens aan emissies van allerlei stoffen zou zijn. Voor Nederland werd dat voor ammoniak een maximum van 128 kiloton per jaar, vanuit hoofdzakelijk de veehouderij.

Regels nakomen

Regels vanuit Brussel staan er niet om bekend met veel respect te worden nagekomen en de Nederlandse ammoniakemissie bedroeg in 2010 144 kiloton en eind 2014 138 kiloton. In art. 14 van de Richtlijn staat dat bij overtreding van de limiet "afschrikwekkende" sancties kunnen worden opgelegd. Nou en?

In 2013 bevestigt Nederland nog maar eens, met een knipoog naar de veehouderij, zijn goede bedoelingen met een toezegging in het Gothenburg Protocol van de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) om de emissie van ammoniak tegen 2020 te reduceren naar 123 kiloton/jaar.

Verplichtingen

Je zou denken dat Nederland dan maar eens werk zou moeten gaan maken van zijn verplichtingen. Niets is minder waar. Rond 2005 raakt de uitbreiding van de veehouderijen in het slop door de Natuurbeschermingswet. De vergunningverlening moet weer worden vlot getrokken met een nieuwe wet. Dat wordt uiteindelijk de PAS (wet Programmatische Aanpak Stikstof), die juli 2015 van kracht werd. Het ministerie van EZ samen met de landbouworganisaties kwamen overeen "dat het vast wel mogelijk moet zijn" om de emissie van ammoniak tegen 2030 met 10 kiloton te reduceren: 2 kiloton voor 2018 uit een "betere"aanwending" van mest op het land, 3 kiloton voor 2021 door "aanpassingen" in het voer en 5 kiloton tegen 2030 door een op grotere schaal "wegwassen" van ammoniak uit de afgewerkte stallucht. Bovendien (!) is afgesproken dat deze emissiewinst voor 56% mag worden gebruikt voor uitbreiding van veehouderijen nabij de 117 te beschermen Natura 2000-gebieden. De resterende 44% van die ammoniak besparing werd toegewezen aan uitbreiding in andere takken van industrie.

Weer ten strijde tegen de ammoniak

Natura 2000-gebieden

Los daarvan wordt het ook mogelijk voor bedrijven op grotere afstand van Natura 2000-gebieden om uit te breiden als hun emissie onder 1 mol ammoniak/ha/jaar blijft (dat is 17 gram/ha/jaar). Hun uitbreiding kan volstaan met een melding. Zij zijn voor wat betreft ammoniak niet eens vergunningsplichtig. Hieronder vallen vooral, maar niet uitsluitend, rundveehouderijen relatief ver van Natura 2000-gebieden die nu al grootschalig willen uitbreiden met duizenden kilo's ammoniak per bedrijf.

Afspraken

Zo is er dus geen enkel uitzicht op het nakomen van internationale afspraken. Alle mogelijke emissie winst tot 2030, en meer dan die, wordt dus vergeven. Sterker nog:  die wordt al vergeven in de vorm van vergunningen lang voordat de bezuinigingen gerealiseerd zijn. Het is nog maar de vraag of die 10 kiloton überhaupt gerealiseerd kunnen worden. Maar dan staat het vee er al jaren met een onherroepelijke vergunning!

Hier ligt dus een tweeledige taak. Ten eerste om Nederland in Brussel aan te klagen wegens het negeren van haar verplichtingen. En ten tweede de Raad van State te laten beoordelen middels een bezwaar- en beroepsprocedure in hoeverre de bewuste verontachtzaming van de internationale afspraken aanleiding moet zijn de PAS buiten werking te stellen, voordat de mogelijke en noodzakelijke emissiereductie nu al volledig uitgegeven wordt. De klacht is intussen bij de Europese Commissie neergelegd.

Door Arend Bosscher, milieuactivist.

Laatste reacties

 • ruudcle1

  ???????

 • mtsvanaaken

  Arend, je moet wel beseffen dat de pas er alleen gekomen is om de nieuwe industrieterreinen en een paar snelwegen gelegaliseerd te krijgen. De PAS eraf, dan ook de A50 dicht.
  Eens kijken wat jij daar van vindt.

 • Zuperboer

  Heeft dhr Bosscher geen eigen platform om zijn hersenspinsels te verkondigen? Iemand die milieuregels willens en wetens mis-c.q. gebruikt om veehouders dwars te liggen verdient hier geen aandacht, afgezien van de wetenschappelijke waarde van de inhoud van zijn boodschap. Er wordt heden ten dage al te veel misbruik gemaakt van democratische rechten in de westerse wereld. Het zou Boerderij sieren om Jaap Hanekamp en Geesje Rottgers om een inhoudelijke reactie te vragen.

 • Klaasvaak

  Ik begin het zo langzamerhand wel vervelend te vinden dat die werkloosheid maar niet wil dalen.......

 • veldzicht

  Jammer dat dergelijke blaaskaken hier op dit podium zoveel aandacht krijgen,ik heb er tenminste geen enkele behoefte aan en verpesten alleen maar mijn goede humeur.

 • Bennie Stevelink

  Arend Bosscher komt uit Twente. Hij heeft in het verleden samen met Volkerd van der G. Milieuoffensief opgericht.
  Hij was in de jaren tachtig in oost Nederland leider van acties tav de vermeende zure regen. Bij het zure (leugen)regen verhaal werd eenzijdig naar de boeren gewezen. Dat er tot 1990 een depositie was van ongeveer 156 kg zwavelzuur per ha per jaar werd samen met bevriende medewerkers van het RIVM onder de pet gehouden. De zwaveldepositie vanuit de Rijnmond was zo groot dat wij tot in oost Nederland toe nooit zwavel hoefden te bemesten. Toch werd onder aanvoering van Arend Bosscher de oorzaak bij de boeren gezocht.
  Deze man heeft werkelijk iedere geloofwaardigheid verloren. Dat hij zich in het openbaar nog durft te laten horen bewijst dat hij een bord voor zijn hoofd heeft.
  Laat hij maar eens een discussie aangaan met mensen van V-focus.

 • alco1

  Verminderen van ammoniak in de lucht betekend verschraling van de bossen, met als gevolg dat de longen der natuur minder zuurstof produceren.

 • DJ-D

  Eigenlijk moet er een PAS regeling komen voor de Europese bevolking, als je het milieutechnisch bekijkt. Voor iedere Syriër die Europa binnenkomt, moet er ook weer iemand terug. Zou de voorkeur geven aan mensen die graag ten strijde gaan.

 • info58

  Dacht dat hij inmiddels een Duitser was geworden. Op basis van welk belang kan Bosscher aanspraken maken.

 • el

  Gezellige kerel die Bosscher!

 • Snel

  Waarom moet Arend Bosscher een platform in de Boerderij?

 • DJ-D

  Als iedereen maar in de gaten heeft dat hij verantwoordelijk is voor de 25% achteruitgang van o.a. de weidevogels. Door de leugens van de zure regen moet de mest geïnjecteerd worden wat het bodemleven en het voedsel voor weidevogels snel doet minderen. De overige 75% komt zoals Jos Hooimeier zegt door predatie. De predatie komt als gevolg van het uit evenwicht zijn van natuur/fauna beheer. Jagers mogen niet meer hun werk doen. Ook door toedoen van de "zogenaamde" milieuliefhebbers.

 • hylkema.l

  Ik vind het een goede zaak dat de werkwijze van Bosscher en zijn collega's in de Boerderij staan. Kunnen we allemaal kennis nemen van hun werkwijze. Hun doel is niet de natuurbescherming, maar het bezwaar maken tegen milieuvergunningen in de verwachting dat de provincie niet binnen de wettelijke termijnen de zaak afhandeld. Dan kunnen Bosscher cs de provincie een schadeclaim opleggen. Dat is dus hun financiele basis.

 • haj146

  Er is amper meer vee en emissivarm gebouwd. Luchtwassers, en nog beweren dat we weer over zon links plafond zijn gegaan. Direct alle uitkering intrekken deze linkse hufters. Hoop dat hij nog eens honger gaat lijden. Goed dat boerderij dit publiceert, het is niet hun mening maar voor ons wel mensen waar we mee van doen hebben

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.