Redactieblog

40 reacties

Noord versus Zuid

Na 3 juli weten we weer waar we aan toe zijn. Nog niet in detail, dat komt komende maanden wel.

Paal en perk aan de uitdijende veestapel: we hebben het aan zien komen. De zuivel en LTO hebben gefaald in hun aanpak. De schijnvertoning met grondgebondenheid deed bij Dijksma veronderstellen dat Nederlandse boeren verantwoordelijkheid zouden dragen als collectief voor het milieu. Zo werkt dat niet, we zijn elkaars collega's als het kan en concurrenten als het niet anders kan.

Op de fosfaatavond in Heerenveen heb ik me toch verbaasd over de chauvinistische geluiden. Zo van: de Zuidelijke boeren hebben het probleem veroorzaakt en de Noordelijken zijn er de dupe van. Van een slachtofferrol , daar word je niet beter van. Laten we de analyse even wat abstracter gaan benaderen. Het zijn de bestuurders die zorgen voor de regels, het zijn de regels die de boeren bandbreedte geven waarbinnen zij kunnen ondernemen. Elke individuele boer, waar dan ook in Nederland, heeft op die manier dezelfde ruimte. Ik kan en zal het mijn Zuidelijke collegaboeren niet kwalijk nemen dat zij ambitieus daar altijd werk van hebben gemaakt.  Ik neem het mijn bestuurders, de Zuidelijke voorop, wel kwalijk dat zij niet eerder paal en perk hebben gesteld aan de kilo's stikstof en fosfaat vanuit milieutechnisch oogpunt. De Noordelijke boeren zijn de afgelopen maanden, een half jaar later dan het Zuiden, snel gegroeid in aantal koeien, de eerste maanden wel richting 20 procent. Het was puur een kwestie van tijd, wanneer Dijksma zou ingrijpen.

Wel nu, balans opmaken, we zijn door het plafond. Referentiejaar 2014, peildatum 3 juli 2015, dat geeft aanknoping om de snelle groeiers van 2015 steviger af te romen. Als de missie van LTO en de visie van de zuivel iets voorstellen zullen zij grondgebondenheid ook een onderdeel laten zijn van afromen. Het doet pijn, het gaat pijn doen, helaas. En schotten tussen sectoren vandaan, laat (een deel van) de varkenssector gesaneerd worden door de koeienboeren. Hebben beiden voordeel van.

Niks Noord versus Zuid, ik wil visionaire  bestuurders met kont in de broek.

Laatste reacties

 • alco1

  Jan Het is mis met het totale beleid vanaf het begin.
  Niemand zou voor afschaffing van het melkquotum (Europees) geweest zijn, als men wist dat er fosfaatrechten ( landelijk) voor in de plaats zouden komen.
  De reden van het afscheid nemen van het melkquotum lag in het feit dat het niets meer deed aan de melkprijs, maar ook dat er veel kapitaal uit de landbouw verdween. Met het fosfaatrecht wordt dit echter hetzelfde liedje.
  Met de hoogte van het plafond kwam men nadat de handtekening gezet was voor afschaffing van het melkquotum. Een smerige zaak en uitdagend om zo snel mogelijk je aandeel hierin te vergroten, want dat de limiet gehaald zou worden was helemaal geen vraag, alleen maar hoe snel dit zou wezen.
  Zo heeft men weer een tweespalt georganiseert wat verliezers kent die het niet meer zien zitten. 
  Schande naar de beleidsmakers toe.

 • Foxxy

  meneer van Weperen ,inhoudelijk een verhaal wat uit een Lto bestuurslid zijn/haar mond kan komen! 

  Ik ben meer geïnteresseerd in de visie over de fosfaat uitstoot,  en waarom daar een plafond op deze hoogte op zit! 

  Wat gebeurt er met het milieu als we er overheen gaan?
  Koeien zijn slechts doorgeef-luiken produceren geen fosfaat! 
  Als de koeien het niet doorgeven ,wat gebeurt er dan met de fosfaten door de planten geproduceerd ?

  Graag u visie !

 • agratax2

  @Foxxy. Planten fabriceren geen fosfaat. Fosfat is een element, nodig om planten en dieren te laten groeien een onderdeel van organische materiaal. Noch koeien noch planten produceren fosfaat. Als we meer fosfaat op het land brengen dan de planten kunnen opnemen, zal er een moment komen waarop de bodem het niet meer vast houdt en er uitspoeling optreedt met als gevolg Fosfat in het bodemwater en/of in het oppervlakte water. Dit laatste geeft een overdadige groei van waterplanten met als gevolg O2 afname in het oppervlakte water en dus vis sterfte. Geven we onze koeien dus fosfaat via gekocht voer, dan importeen we fosfaat en dat kan betekenen dat er meer fosfaat / mest op een bedrijf is dan de productie aan eigen voer kan opnemen. Overbemesting geeft milieu vervuiling!!

 • alco1

  Foei agratax. Wie heeft het nou over overnemesting!!

 • veldzicht

  agratax2,er is hier  geen overbemesting maar eerder onderbemesting,
  de bemesting normen waren al veel te laag en van vervuiling was  al helemaal geen sprake, het oppervlakte water is schoner dan ooit waarom dan nu weer zo,n achterlijk fosfaat plafond,de enigste verklaring die ik kan bedenken is dat de overheid wil laten zien hoe goed ze met het milieu bezig zijn en hoe ze die boeren aan durven pakken,

 • Mozes

  @veldzicht, @agratax heeft het over overbemesting wanneer er geen mestwet zou zijn in antwoord op het onbegrip van @Foxxy. De mestwet die we hebben is star, houdt geen rekening met bovengemiddelde gewasopbrengt wat tot onderbemesting kan leiden. Dit wordt door sommige boeren uitgelegd als dat we te weinig mest zouden hebben. Dat de bemestingsnormen hier en daar knellen wil niet zeggen dat er niet teveel mest in Nederland is. Kijk maar eens naar de varkenshouders die dit jaar de mest helemaal niet kwijt kunnen. 
  Gezien de grote hoeveelheid mest die in Nederland geproduceerd wordt in verhouding tot de plaatsingsruimte wordt niet geaccepteerd dat dit nog verder wordt opgevoerd. Het aantal stuks vee in Nederland is dus gelimiteerd. 

 • mtsjansens1

  Omdat we het hebben zien aankomen,sinds de maatschappelijke discussie over de megastallen hier in Brabant hebben veel boeren  het onzekere voor het zekerder genomen.

 • Foxxy

  <a href='<>'><>

  Hier</a> de tabellen van fosfaat-onttrekking uit de grond 

 • Foxxy

  Dus als ik het verhaal goed begrijp,  onttrekt bijvoorbeeld grasland in een groeizaam jaar 120 kg / ha aan fosfaat! 

  Zou betekenen bij GEEN ander voer, dat we de mestproduktie van 3 koeien (3x 40) om alleen al de fosfaat toestand in de bodem op peil te houden! (bij geen fosfaat uit kunstmest! 

 • Foxxy

  1 Hectare gras is in ieder geval al niet afdoende om 3 koeien 1 jaar van voer te voorzien , dus er moet meer grond (of voer) bij !

  Komt er meer voer bij (intensievere veehouderij)  kan je de fosfaat toestand in de bodem op peil houden! 

  Komt er meer grond (grasland)  bij, wordt je fosfaat toestand in de grond alleen maar slechter (lager)

  Of praat ik onzin ?

 • landboer


  Daar gaat het helemaal niet om Foxxy het gaat gewoon om de begrenzing van het aantal dieren ,heeft helemaal niks met bemesting te maken maar met derogatie. En alco daarom was ik ook altijd voor behoud van het melkquotum want het alternatief is veel slechter .

 • Foxxy

  Stel,die cijfers volgens mijn beredenering kloppen , dan is de Melkveehouderij in ieder geval nooit schuldig aan een bedacht fosfaat plafond,  immers met 3 koeien / ha grasland komt er van die koeien nog te weinig fosfaat om de fosfaat-onttrekking te herstellen! 

 • Mozes

  @Foxxy, je vergeet de aanvoer van krachtvoer. Vooral eiwitrijke producten als soja bevatten veel fosfaat. Dat is ook het probleem bij de teelt van mais: je moet veel eiwitrijke producten bijkopen waarmee veel fosfaat wordt aangevoerd. 

 • Foxxy

  @11,landboer , Het is een fosfaat-bevriezing! Aan de hand van het toegenomen koeien, wordt verondersteld dat we een fosfaat-overschot hebben t.o.v. De hectares die we in gebruik hebben.

  Niets is minder waar!!!  Sterker nog: We onttrekken een teveel aan fosfaten uit onze gronden, omdat we een tekort aan fosfaat in onze mest hebben,en de Forfaitaire normen te laag zijn!  (voor het milieu ook niet goed, minder CO2 binding door minder groei,en een lager zuurstof-gehalte in de lucht,dus het werkt meer smog in de hand! 

 • alco1

  @Landboer. Met het verdwijnen van melkquotum was het fosfaat plafond niet bekend.
  Daar gaat het om.
  Als dit wel zo is heb ik een grote blunder begaan door het woord van LTO te verkondigen.

 • Mozes

  Vooral bij intensieve boeren is de aanvoer van fosfaat via krachtvoer en bijproducten hoger dan de afvoer via melk en verkoop vee. Dit verschil tussen aanvoer en afvoer moet opgelost worden via mestafvoer. Als de melkveehouderij geen krachtvoer of bijproducten zou gebruiken en kon volstaan met producten van grond in eigen gebruik hadden wij geen mestprobleem. 

 • Foxxy

  @ Mozes,  bij Maïs onttrek je slechts 60 kg fosfaat uit de grond,  is de helft van gras,in een groeizaam jaar! Je kan er meer dieren mee voeden, en bent slechts 1,5 koe / ha nodig om de fosfaat toestand op peil te houden!  

  Maïs is fosfaat technisch dus interressante dan gras!

  Alleen de Forfaitaire plaatsingsruimte is te laag! 


 • alco1

  #!6 Als een intensieve boer afzet ruimte heeft in de buurt of mest verwerkt is er ook geen mestprobleem. Waar ik mee zit is dat mensen zich zelf het probleem aanpraten.

 • Mozes

  @foxxy, zonder derogatie mag je ongeveer 42 ton rundveemest op een hectare brengen. Rundveemest bevat gemiddeld 1,8 kg fosfaat per ton. Dan breng je dus 75 kg fosfaat per hectare op de grond terwijl je via de mais 60 kg onttrekt. Je dan nog steeds een overbemesting. 

 • alco1

  Logisch toch dat de derogatie minder in trek komt. Lekker mais verbouwen.

 • Foxxy

  Drijfmest 1,5 Forfaitair , dus dat scheelt nagenoeg niets , doen we 40 kuub / ha

 • ae-ea

  Foxxy, 50 ton x 1,4 per ton is nog altijd 70.

 • Foxxy

  stel,  extensief

  100 koeien / 100 ha grasland (groeizaam jaar )

  100 keer 40 fosfaatproduktie 4000

  100 keer 120 fosfaat-onttrekking = 120.000

  Die extensieve boer komt 120.000-4000= 116000 kg fosfaat tekort om z'n grond op peil te houden! 

  Of klopt de som niet ?

  Vervolgens omdat hij voeroverschot heeft (fosfaat ) verkoopt hij voer (fosfaat ) waardoor hij een ander weer met zijn probleem (fosfaat ) opzadeld

  ( niets tegen extensief ,maar even punt duidelijk maken)

  Die extensieve boer verliest bij deze wetgeving alle fosfaten uit zijn gronden

 • alco1

  Nulletje teveel Fox. Enne. Aan mestaanvoer gedacht. Zo langzamerhand een gouden business

 • DJ-D

  <>

  Waterkwaliteit is weer prima fosfaatplafond heeft geen nut meer. Probleem opgelost. Voer en melkprijs regelen de resr

 • Foxxy

  Laten we het eens in plaats vanuit mestproduktie als basis in de berekening , andersom uitrekenen !

  Is voor mij niet te doen , maar voor RVO wel !

  2,11 miljoen hectare landbouwgrond maal de afname/oogst/onttrekking van fosfaten!

  Wordt de uitslag vast anders van !

 • alco1

  De meeste mensen hebben het nog niet door. Er worden regels bedacht die het meeste bureaucratische werk opleveren.

 • wmeulemanjr1

  Laten ons eerst investeren in fosfaat. Ben je straks een äantal jaren verder dan moet je zeker volgens overheid wel opeens extra grondgebondenheid hebben en blijf je de worst proberen te pakken die ze je voorhouden. Kortom je geld verdwijnt letterlijk met deze insteek.
  .

 • veldzicht

  Met het melkquotum stonden we in de drup en zijn nu onder de regenpijp terecht gekomen.
  Het mest dumpen is al lang verleden tijd,de stank is verleden tijd(als ik naar m,n zus d,r verjaardag ging in midden limburg  12 april kon het vroeger in oost brabant behoorliijk stinken) ende te kleine mest opslag, in de jaren 70 en 80 als het in november en december even kon zag je overal mesttanken  waarvan veel mest toch wel in de sloot belande na regen.als iedere melkveehouder en akkerbouwer nu nog eens z,n land behoorlijk kan bemesten  en wat er dan nog overblijft bewerken tot kunstmest of exporteren is er geen probleem en hebben we al die zottigheid niet nodig en bespaart de landbouw tientallen miljoenen euro.

 • landboer


  Juist alco in 27 dit is weer werk voor talloze bureaucraten, we hadden gewoon door gemoeten met melkquotum , het fosfaatplafond is al jaren bekend ,maar bij LTO dachten ze dat het wel mee zou vallen en dat ze via het voerspoor  er wel onder bleven .(hoe naief kun je zijn) De NMV had daarover grote twijfels en heeft daarom die afspraak ook nooit ondertekend. Dit is ook al heel wat jaartjes terug in ledenvergaderingen aan de orde geweest. En fox je begrijpt mij niet het gaat helemaal niet over fosfaat ,het is gewoon een andere benaming voor dierrechten,en hiermee kan een intensieve boer nog wat ruimte <em>verdienen</em>

 • alco1

  Met het fosfaatplafond zijn we dus duidelijk in de aap gelogeerd.
  Persoonlijk vaar ik er wel bij, maar voor de algehele boerenstand is het een gedrocht van de hoogste plank en dan hadden we beter het melkquotum kunnen houden.
  Graag zou ik van l@andboer een documentatie in willen zien waaruit blijkt dat er al een fosfaatplafond vast stond voordat beslist werd het melkplafond afgeschaft werd.
  Let wel. Het fosfaatplafond nu is gerelateert naar de fosfaat productie van 2002 en dat is duidelijk iets anders. 

 • schoonvelde


  Goed verhaal Jan.

  Ik neem het de bestuurders en beleidsmakers ook erg kwalijk dat de spelregels niet van te voren zijn vast gesteld. Wanbeleid !!

  Wij hebben ook aan de snelle groei deelgenomen zelfs nog getwijfeld om koeien te importeren. Dit omdat je het mis zag gaan. Ik heb 6 jaar gelden toen 100% duidelijk was dat de quotering eraf ging aangekaart bij de LTO dat er duidelijke richtlijnen moeten komen voor na de quotering. Dit was volgens de LTO niet nodig, mestverwerking zou het probleem oplossen. Was einde ons lidmaatschap met pijn in het hart.

  Kan mij voorstellen dat de intensieve veehouders een sprong naar boven hebben genomen. Dit was waarschijnlijk voor hen de laatste kans om op een legale wijze het bedrijf vlot op te schalen. Opschalen is nu eenmaal nodig binnen het vrijemarkt systeem waarin wij ons volgens de beleidsmakers in moeten bewegen.

 • j.verstraten1

  Goede analyse Jan, als het aan de zuidelijken had gelegen was er wel degelijk paal en perk gesteld aan stikstof en fosfaat, alleen dan wel via de kringloopwijzer.   Ook daar mag je vraagtekens bij stellen, maar de amvb van Dijksma die erg enthousiast ontvangen werd stuurt  veels te weinig op fosfaat.
  Daarnaast natuurlijk de grillen van de markt die dankzij een piek, die ten tijde van het defenitief bekend zijn van einde quotering niet in beeld was, de investeringszucht heeft opgejaagd.
  Maak je nu een begroting  wordt je een stuk rustiger. 

 • alco1

  Wat het meest frustrerende is, is dat boerengroepen tegen elkaar worden uitgespeeld met domme wetgeving en dan komen met maatregelen met de motivatie. 'Want jullie komen er toch zelf niet uit'.

 • horstink

  Goede analyse Jan. Al was het volgens mij ook al anders gelopen wanneer de VVD niet zolang voor de Melkveewet was gaan liggen. Deze had met een ingangsdatum van 1-1-2015 de explosieve groei van de afgelopen maanden al een stuk geremd.... Hier kunnen onze bestuurders en Sharon ook niets aan doen.

 • horstink

  Zal het late tijdstip geweest zijn, beetje kort door de bocht geformuleerd.... de AmvB had niet nodig moeten zijn en deze gaat vervolgens te laat in.

  Voor een groep was alleen snelle groei op korte termijn nog een optie. Velen zagen al aankomen dat er nog iets kwam en hebben vervolgens al het vee vastgehouden waardoor het plafond wel heel erg snel bereikt is.......

  Blijft belangrijk: hoe straks de vrijkomende fosfaatrechten herverdelen zonder dat dit de kostprijs opjaagt...

 • alco1

  @Horsting. Ga even na waarom VVD  voor de melkveewet ging liggen!

 • Mozes

  @alco, ik kan jou wel vertellen waarom de VVD voor de melkveewet ging liggen: liberaal fundamentalisme.

 • veldzicht

  De melkveehouderij heeft 30 jaar op slot gezeten  het aantal melkkoeien met 1 milioen gedaald,nu kreeg je begrijpelijk een inhaalslag,het aantal koeien was nog lang niet op het oude peil ook het aantal varkens is in die periode met 2 milioen terug gelopen en veel kippemest wordt geexporteerd of verwerkt dus wat lopen ze dan te zanikken met hun vervuiling en dat bespottelijke fosfaatplafond wat alle boeren alleen maar klauwen vol geld kost.iedereen die de landbouw een goed hart toe draagt moet zich er voor inzetten dat dat fosfaatplafond van tafel gaat.

 • Foxxy

  @ Veldtocht,  Luid en duidelijk! 

  Het fosfaat-plafond moet van tafel! 

  Amen 

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.