Boerenblog

22 reacties

Groene afgrond

De Verenigde Staten zijn druk met een fiscal cliff. Boerderijen in natuurgebieden kampen met een 'green cliff'.

De Verenigde Staten zijn al maanden in de ban van de fiscal cliff, het ravijn waarin hun economie stort als hun politici geen besluiten kunnen nemen over belastingen en bezuinigingen. Boerderijen in natuurgebieden kampen met zulke grote onzekerheden over politieke besluiten, dat de benaming green cliff op zijn plaats is. De komende jaren vallen onder andere beslissingen over de hoogte van de vergoedingen van het SNL, over extra verplichtingen - dus ook kosten - voor Natura 2000-doelen, over GLB-hectarepremies en toeslagen voor groene diensten, over kwaliteitsimpulsen voor inrichting en onderhoudsbeurten van landschappen, over tegemoetkoming voor wildschade in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als alle dossiers negatief uitpakken voor natuurboerderijen, doemt een gapende financiële afgrond op, een zwart maar denkbaar scenario.

Natuurgebieden zijn moeilijke landschappen
Doorgaans zijn natuurgebieden moeilijke landschappen met zware beperkingen. Gemiddeld genomen is de voedselproductie per hectare zeg maar de helft van bedrijven in goed ingerichte landbouwgebieden. Om die begrensde gebieden met natuurlijke handicaps te behouden, is dus enig maatschappelijk geld nodig.
De laatste decennia kwamen alle boeren de winter door met het stapelen van verschillende subsidies boven op magere marktprijzen. Dat gaat allemaal veranderen, want onze overheden hebben net als u in vette jaren te veel geleend en nu is het geld op.
Graantje meepikken van geldstromen
Ook natuurboeren kunnen proberen om in de toekomst van zo veel mogelijk geldstromen een graantje mee te pikken en subsidies, toeslagen, vergoedingen en tegemoetkomingen. Als – ik zeg áls – alle dossiers positief uitpakken, vormen de geldbedragen bij elkaar een riant neveninkomen voor robuuste en efficiënte natuurboerderijen. Maar ja – u kunt het op uw klompen aanvoelen  - die vette situatie is maatschappelijk onhoudbaar.

Graag eerlijke basisvergoeding voor natuurbeheer
Daarom pleit ik voor een andere benadering. Maak langetermijnafspraken met uw provincies over een waardevaste integrale basisvergoeding voor beheer, gekoppeld aan de uitkomsten van het verdienmodel van gezonde natuurboerderijen. Het LEI kan daar objectieve uitspraken over doen met de systematiek waarmee die instelling jaarlijks adviezen uitbrengt over de pachtnormen. Met die werkwijze is het saldo van een gemiddeld, goed geleid en efficiënt natuurbedrijf het richtsnoer voor een beheerbedrag en niet een toevallige stapel onvoorspelbare geldstromen. Een eerlijk berekend saldobedrag is duurzamer dan gokken op de wisselende uitkomsten van stapeling met een dikke kans om in dat groene ravijn te vallen.

Laatste reacties

 • joannes

  In die analogie met de fiscal cliff kan ik me wel vinden. Uitstellen in deze omstandigheden, door de politiek, leidt tot een opeenstappeling van onzekerheden. Maar we praten nog steeds over vergoedingen voor gederfde ¨schade¨ ivm moeilijke landschappen met zware beperkingen, die dan via het LEI gerelateerd moeten worden aan een jaarlijks index voor ¨gezonde¨ opbrengsten. Waarom praat je niet over schaalvergroting? Wanneer het inkomen per ha ongeveer 50% is van ¨normale¨ opbrengsten, kan je niet gewoon voor een voldoende gezinsinkomen naar een grofweg, dubbele omvang? En dan natuurlijk zonder staats steun! Van intensief boeren naar extensief boeren. De relatie naar de ¨normale¨ boeren is ook zeer zwak m.i. omdat deze tak met voer aankopen, veredeling, chemie, geneesmiddelen, intensieve verzorging en ...natuurlijk schaalgrote, ook een eigenzinnige ontwikkeling doormaakt. UIteindelijk wil de maatschappij minder boeren, zo blijkt uit alles, dus waarom een moeilijke constructie. Maak een bestemmingsplan en definieer in iedergeval de ¨natuur¨gronden. Zie Vervolg

 • joannes

  Vervolg # 1 Zodra dat bepaalt is kan je nog de vraag stellen wie neemt de schade van verminderde, of in deze, uitgesloten verdien capaciteit en dan kan zo´n gebied met zijn gedefinieerde bestemming los van regels, bureaucratie en jaarlijkse vergoedingen zijn eigen toekomst ontwikkelen. De schaalgrote van de bedrijven zal zich aanpassen. En voorkomen wordt, dat er grond gekocht wordt met prijsopdrijving door speculatie op overheids vergoedingen die mogelijk in de piijplijn zitten, in ieder geval met een zware natuurlobby, die daarmee, ook altijd mee zal regeren.

 • joannes

  O, ja, wat ik vergeet is te refereren aan Zweden, wat nu boeren extra gaat belonen voor hun ¨diervriedelijke¨ productie. Zweden lijkt een aantal jaren verder met het boeren lastig maken met opbrengsten en regelgeving dat daar nu iniatieven ontwikklen die weer jonge boeren steunen. Hogere opbrengsten en bv mc Donalds die boeren traint in bedrijfsvoering. Die zijn dus maatschappelijk over een top, een keerpunt met meer markt waardering. En van de markt moeten we het uit eindelijk hebben, niet van de overheid, dat is reuze inefficiënt met de bureaucratie en politiek eromheen.

 • poldes

  doordat veelvuldig met automobielen over asfalt te rijden economisch verantwoord is voor onze maatschappij;is het nog niet economisch rendabel om natuur te vergoeden.

 • agratax2

  joannes. Mc Donalds steunt boeren inderdaad die boeren die exclusief leveren aan Mc Donalds. De andere boeren heeft hij geen boodschap aan, ik ken deze werkwijze uit Rusland waar de eerste MC Donalds via deze wijze zijn kwalitiets grondstoffen veilig stelde.

 • Mels

  Heeft de mens in zijn ontwikkeling niet de gronden die hij niet kon gebruiken voor landbouw gewoon links laten liggen of zijn we zo ver dat alles met een stempel beheer,natuur genoemd wordt????.Ik zeg wegwezen daar en niks beheren of onderhouden,wie natuur wil moet de natuur zijn gang laten gaan,al het andere is NEPTUUR.joannes heeft gelijk als hij zegt;stoppen als er niks te verdienen valt maar hij vergeet dat de reguliere melkveehouderij al jaren met steun in stand gehouden dan wel gesponsord wordt om dure trekkers en stallen/land te kunnen kopen.

 • Hans Brasil

  Waarom moet een sector ondersteund worden als ze zwaar netto exporterend is??

 • trekker123

  Dat is omdat landbouw in grote lijnen wereldwijd geen 'normale' economische bedrijfstak is, mede door het grote aantal producenten die individueel geen enkele invloed hebben op de markt, anderzijds is de sector overgeleverd aan de grillen van de natuur en voorziet in een primaire behoefte en daarmee voor een overheid het ook van strategisch belang is dat die sector is veilig gesteld (lees enigszins beschermd) Kort na de tweede wereldoorlog realiseerden we ons dat wat beter dan op dit moment. In Europa is dat op niveau van individuele lidstaten ook niet meer van toepassing, maar Europees gezien wel. In tijden van overschot is het makkelijk achterover leunen en kun je als overheid makkelijk menen dat die boeren het eigenlijk ook maar zelf uit moeten zoeken. Maar het is allemaal op wereldniveau in de boze buitenwereld niet zo vrij als we graag denken. Voor stabiliteit in een land zijn er maar twee echte nachtmerries. Dat is wanneer een ieder bij de bank zijn banksaldo opeist (dekkingsgraad max. 10 procent!) en de tweede is hapering van de voedsel voorziening (voedsel oproer). De spelers op de wereldmarkt hebben overal schijt aan. Dreigt er enigszins een kink in de kabel dan gaat het er om wat bv de regering van Okeraïne doet, wat doen de Chinezen, wat doet Argentinië. Export of import verbod instellen? Kortom, ideaal is het niet maar bescherming door de overheid is onmisbaar. Tot op zekere hoogte. Het gaat niet over de tomaten of de komkommers maar over graan, vlees, zuivel.

 • ed12345

  trekker 123 wij zitten aardig op een denklijn wat de de meeste critiseerende stemmen vergeten dat als er geen susidies waren geweest was de landbouw in de westerse wereld en europa en nederland in speciaal lang niet op het niveau van waar we nu zijn niet vergeten proeven doen op proefboerderijen en landbouwuniversiteiten is ook een vorm van subsidie en zonder raken we achter
  Iedereen wil dat de tuin van de buurman ook bijgehouden wordt zoniet wordt de gemeente gebeld Maar ja in het geval van vaak door de provincie opgekochte landbouwgronden wil de gemiddelde nederlander ook geen overwoekerde bende zien geen reklame voor het tourisme daarom betaalt
  de zwitserse overheid ook voor het beheren van de alpenweide

 • trekker123

  Stabiliteit en zekerheid van een basisvoedselvoorziening waarbij je niet afhankelijk bent van partijen waarvan het maar de vraag is hoe lang de vriendschap blijft bestaan - als de haver op is gaan de paarden bijten -. Een bedrijfstak moet niet structureel afhankelijk zijn van subsidies maar enige zekerheid vanuit de overheid, inclusief desnoods enige bemoeienis in de vorm van een quotastelsel is voor stabiliteit onmisbaar. En in tegenstelling tot wat velen denken ook niet eens zo duur. Zie het maar als een soort verzekeringspremie. You get what you pay en gratis bestaat niet. Vrede is niet gratis, gezondheid is niet gratis en gegarandeerd genoeg en betaalbaar te eten moet je ook voor betalen. Het is alleen de kunst om het allemaal een beetje binnen de perken te houden en te zorgen dat een en ander op de juiste plek komt. Best jammer dat de ideale wereld niet bestaat, anderzijds, waar zouden we het in het paradijs iedere dag met elkaar over moeten hebben?

 • joannes

  @Mels, met je argument haal je 2 verschillende kwesties door elkaar. Natuurlijk is er al jaren subsidie en zijn boeren er van afhankelijk, maar dit moet als probleemstelling niet gemengd worden met een redelijk inkomen voor de boer in relatie tot zijn area aan landbouw/of cultuurgrond exploitatie. Wanneer de maatschappij bij wet bepaalt dat ze meer ¨natuurgrond¨wil met een lagere mogelijke opbrengst per ha is dat volgens mij het best te managen met éénmalig de betrokken percelen, of te kopen en in staatseigendom en aangepaste huurprijs en onderhouds kosten voor de ¨eigenaar¨, of een éénmalige vergoeding voor verlaging van de gedefinieërde status voor mogelijke gebruikswaarde. Een gelijke aktie vindt er plaats bij bv het opwaarderen van bouwland naar tuinbouwland of industrieterrein enz, met het verschil, dat nu bij deze status wijziging de gebruikswaarde niet stijgt maar daalt en de eigenaar heeft daardoor recht op een vergoeding, misschien wel marktwaarde, voor de afwaardering. Alles éénmalig en daardoor veel minder complex en bureaucratisch waar er ambtenaren zijn die een baan hebben op extra complexiteit. Niet nodig! Het is gewoon aanpassen aan de nieuwe realiteit met natuurboerderijen die een, naar voorbeeld, 50% lagere opbrengst hebben. En deze boeren gaan hun eigen ecosysteem weer optimaliseren maar niet met het verrijken van hun landbouw en cultuurgrond. Anders blijf je toch regelen, rekenen en subsidies houden die een ecosysteem misvormen!

 • jordi 1455

  trekker123

  de stabiliteit is al moeilijk te waarborgen omdat de meeste supermarkten discounters zijn. Als de jumbo de hamburgers in de aanbieding heeft dan zorgt Albert Heijn er voor dat ze een paar cent er onder zitten. Zo krijg je lage prijzen voor grondstoffen. Ik vindt dat de overheid die supermarkt ketens eens moeten aanpakken en ook de aldi en de lidl.

 • joannes

  trekker 123 en ed, waarom halen jullie iedere keer het macro probleem wereld voedselvoorziening erbij? In Nederland blijkt dat in de praktijk toch helemaal niet relevant. De enigste die dit argument kunnen gebruiken zijn de studie inrichtingen die een opleiding op EU, of Wereld niveau, moeten geven en daarvoor kennis doceren en onderzoek doen. In Nederland binnen de grenzen is men maatschapplijk héél duidelijk: méér natuur en minder productie. En is eigenlijk alleen een transitie periode interessant. Omdat het eenvoudig een lagere opbrengst mogelijk geeft van 50% zoals boven benoemd. Of dit rendement technisch niet uit kan voor een familie bedrijf is op het verandermoment van belang maar daarna zou, na een goede transitie, het familie bedrijf, of wat dan ook, zich gewoon kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie door op te schalen en daarmee 2 x 50% is ook 100% te maken. Subsidies met als doel voedsel zekerheid hebben alles te maken met voorraden, jaarlijkse productie en de risico´s waar je aan refereert. Wanneer diezelfde overheid inschat dat met geen of weinig risico heeft ivm de huidige productie capaciteit en risico´s heeft ze in principe als recht, grond uit productie, of productie met 50% te verlagen bij wet. Het redelijkheids principe is, dat diezelfde maatschappij dan wel een éénmalige schadevergoeding betaald aan de eigenaar die wiens productie capaciteit verlaags wordt. Als of een eigendoms overdracht!

 • minasblunders1

  In dat laatste zit 'm nu net de kneep, Joannes. Die redelijkheid is bij de overheid ver te zoeken. In plaats van fatsoenlijk uitkopen heeft men besloten om een en ander op een 'goedkopere' manier op te lossen: er moesten dierziektes komen, een milieuprobleem worden aangepraat (die boeren zelf nog geloven ook) en de laatste vinding: het uitroken van pachters. Dit alles uiteraard met welwillende medewerking van de 'topuniversiteit' die tevens is belast met de 'herinrichting van Nederland'. Tegen stevige betaling uiteraard. De 'grap' is dat die ellendelingen zó verstrikt zijn geraakt in hun eigen leugens, dat ze zelf de chaos en gevolgen niet meer overzien.

 • ed12345

  een eenmalige vergoeding is een slecht te onderbouwen oplossing eerstens van die eenmalige vergoeding verdwijnt een groot deel direct naar de belasting een werkleven van de gemiddelde boer is veel te lang om op een eenmalige vergoeding voort te kunnen bestaan en dat opschaal verhaal kijk maar eens goed om je heen kijk maar eens naar de provinciale landschappen die zitten vaak ingekapselt tussen dorpen of andere begrenzingen en zoals de schrijver zelf de helft is vaarpolderland hoe wil je dit opschalen grotere pramen ik denk niet dat het waterschap accoord gaat met het verbreden van de watergangen
  en ik hoop dat we geen leifeigene van die boer willen makenHet is al mooi dat er boeren zij die dit willen doen anders moest het met vaste medewerkers van staat of provincie gebeuren

 • jordi 1455

  We moeten als boeren allemaal massaal protesteren in den haag en laten zien dat we het gerommel door de overheid beu zijn, we hebben tot nu toe al veel over ons heen laten en het wordt maar steeds gekker. Als er uit komt dat dat met die amoniak onderzoekje van 20 jaar geleden niks klopt dan zou de maat toch wel een keer vol moeten zijn. Hoe lang moeten we het nog pikken dat de overheid ons constant lastig valt met regels en wetten en heffingen, ze melken ons tot de laatste druppel uit.

 • ed12345

  wat vaak vergeten wordt dat door subsidies de voedselprijzen meer geniveleerd worden trekker123 inderdaad een quotum systeem is een goede oplossing en het wordt er echt niet zoveel duurder bij gezonde bedrijven kunnen de desbetreffende instanties ook eisen stellen i.v.b. hygiene en kwaliteit Ik kijk hier in canada maar naar de melkvee en kippen bedrijven die kunnen goed rond komen en in bijna alle gevallen alle hygiene en kwaliteits eisen in acht nemen sloddervossen zullen er altijd blijven maar in boven genoemde takken zijn ze uitzonderingen

 • Hans Brasil

  ik vind dat een land of een landen groep (EU) zijn eigen sectoren mag ondersteunen tot aan de zelfvoorzieningsgraad, als ze daar overheen gaan, gaan ze voor de wereld markt en moeten ze daar de lusten en de lasten maar van dragen. Canada ondersteund met een quotumsysteem zijn melk en kippen sector, maar exporteren geen zuivel of kippenvlees.

 • joannes

  Minasblunders1 je stelt dat de overeid niet rechtvaardig handelt, wanneer dat zo is, zouden de (betrokken) boeren, dat eerst collectief moeten kunnen tonen, en wanneer dat niet lukt via een rechtbank. Natuurlijk zul je roepen, dank je de koekoek, die varkensboeren hebben net zoiets achter de rug met http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2013/1/LTO-eis-in-Aujesky-claimzaak-afgewezen-1143234W/#156176 Dat heeft ook jaren geduurd. Maar was dat niet ook een combinatie van onderlinge tweestrijd over een correcte kosten berekening die later na jaren verharding tot miljoenen en dure procedures is op gelopen? Wanneer men een correkte eventueel dynamische kostprijs methode bepaling had bepaald, waren al die conflicten waarschijnlijk in de betrokkenheid en het geloof dat er een probleem moest worden opgelost, wel geabsorbeerd door betrokkenen. De overheid moet je alleen inzetten als het echt nodig is, en problemen zoveel mogelijk in de markt oplossen is op papier, in de politiek en vooral in de praktijk het beste voor iedere betrokkene. Vervolg

 • joannes

  Vervolg #19Daarom moeten de (betrokken) boeren met de koper een prijs overeen komen, waar mee de boer schadeloos is gesteld en de overheid laag productieve cultuurgrond status ,eigenlijk, terugkoopt. De boer kan kiezen wat hij met het geld doet, herinvesteren in de buurman zijn land of de rest verkopen aan de buurman en naar een ander gebied trekken. Net zoals dat bij stads uitbreiding of wegen aanleg gebeurd. Ik zie geen verschil en zeker niet tav dat pensioen als je rekent met de prijs van het moment. De markt vertaalt alles uiteindelijk in een prijs en hoe minder speculatie waarde op een overwaarde van de buurman of de staat des te beter. Speculatie waarde kan je niet tot je pensioenwaarde tellen denk ik want speculatie is een nog niet gerealiseerde waarde die onzeker is, en... waarvoor individueel risico wordt genomen. Vergelijkbaar met een boer die blijft zitten naast of bijna in het dorp of stadt, en die maar niet komen met hun uitbreidingsplan. Hoeveel zijn er niet gemeende waarde kwijt geraakt met de verminderig van stadsuitbreidingen de laatste jaren? Dat is inherent aan plaatsgebonden land; sommigen hebben geluk een keer opnieuw te bouwen naar de laatste standaard, zoals die Hydra, en anderen moeten hun bedrijf aan de buurman verkopen zonder overwaarde.

 • Demeter Griend

  De vergoedingen zijn al lager geworden. Anders stop ik er mee als ze nog lager worden. Begin ik gewoon weer te melken. Kan wel tegen een lage prijs leveren aan die nieuwe melkfabriek in Heerenveen. Heb verder geen quotumkosten moet lukken voor 20 cent. Maar ik heb het liefst dat die GLB, SNL blijven kan ik iedere ochtend lekker uitslapen, gaat mooi zo.

 • tessemakergj

  @mels@melkveehouderij
  jaloezie is zo'n onaantrekkelijke emotie

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.