Zuivelsector erkent belang duurzame veehouderij

Anne Mieke Ravenshorst
De zuivelketen kent het belang van duurzame productie nu en straks. Maar realisatie ervan ligt niet alleen bij veehouders en zuivelbedrijven, reageert Petra Tielemans op uitlatingen van het CLM.

Wouter van der Weijden houdt zijn hart vast voor de melkveehouderij. In het Agrarisch Dagblad van 13 september steekt de directeur van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) de loftrompet over de sector. Maar hij waarschuwt ook. Van der Weijden voorziet drie problemen als de melkveehouderij in 2015 is bevrijd van quotering: kan de veehouder de groei wel aan, waar blijft de mest, en staat de koe straks nog in de wei? Hij bepleit een krachtige regie om ervoor te zorgen dat de melkveehouderij populair blijft.

Als gevolg van een aantal structurele ontwikkelingen in de melkveehouderij (schaalvergroting van bedrijven, toename van de melkproductie per koe en de afschaffing van het melkquotum) ontstaan inderdaad grote uitdagingen. Zelfs wel meer dan drie, want ook de bevordering van dierenwelzijn en diergezondheid, het behoud van biodiversiteit en de reductie van broeikasgassen verdienen aandacht. Gezien deze ontwikkelingen beseffen de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland dat een extra inspanning nodig is.

De zuivelketen is zich altijd bewust geweest van haar omgeving en heeft van oudsher nieuwe uitdagingen opgepakt, of het nu ging om de kwaliteit van melk of de aanpak van dierziekten. Ook in de toekomst willen we dit op een wijze doen die voor mens, dier en milieu duurzaam is. Daarom hebben zuivelondernemingen en melkveehouders hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Samen hebben de NZO en LTO Nederland hiermee de regie genomen om de verduurzaming van de melkveehouderij krachtig te stimuleren.

Zuivelondernemingen nemen nu samen met melkveehouders de verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de zuivelketen. Hierdoor gaan melkveehouders bijvoorbeeld aan de slag met een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen en zullen instrumenten om dierenwelzijn op een nog hoger niveau te brengen breder worden toegepast. In de komende periode zullen verschillende zuivelondernemingen hun aanpak op het gebied van duurzaamheid presenteren. Samen met de melkveehouders zullen zij hiermee invulling geven aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen.
Dit zijn geen vrijblijvende ambities. De zuivelketen is zich bewust van het belang van een duurzame productie nu en straks. Maar realisatie van de doelstelling is niet alleen in handen van de veehouders en zuivelbedrijven. Ook erfbetreders, retail, consument en overheid zijn gebaat bij een zorgvuldige groei van de melkveehouderij. Niet het hart vasthouden, maar samen de handen uit de mouwen steken, is ons devies.

Petra Tielemans, projectleider Duurzame Zuivelketen (gezamenlijk initiatief NZO en LTO Nederland)

Of registreer je om te kunnen reageren.