Rundveehouderij

Achtergrond 65 reacties

Van grote fraude tot kleine foutjes

Het begon met mogelijk duizenden fraudeurs. Nu is de toon heel anders. Dat aantal lijkt flink mee te vallen. Schouten verlegt het accent van ‘fraude’ naar: ‘I&R moet kloppen’. Maar dat wisten we al. Een reconstructie.

Boeren zijn anarchisten die de regels naar hun hand zetten. Voorlieden die zeggen dat ze niets van de fraude wisten, zijn net woordvoerders van een wielerpeleton dat aan de doping is. Volkskrant-columnist Bert Wagendorp was vlijmscherp over de boerenstand, maar vertolkte precies de stemming in het land op de dag nadat minister Carola Schouten van LNV bekend had gemaakt dat er mogelijk massaal gefraudeerd is met I&R.

Schouten leek halverwege januari op weg naar een snelle incassering van een belangrijke trofee: de derogatie. Foto: Joris Telders
Schouten leek halverwege januari op weg naar een snelle incassering van een belangrijke trofee: de derogatie. Foto: Joris Telders

De nog nieuwe minister moet in een soort achtbaan hebben gezeten, die dagen. De week van 16 januari begon met het echec over de pulskorvisserij in Brussel. Het einde van de week leek juist een piekmoment met een altijd gezellig bezoek aan de Grüne Woche in Berlijn en prachtige nieuwe CBS-cijfers over de agrarische export. Bovendien moet ze toen al kennis hebben gehad van de die andere mooie CBS-cijfers die in de pijplijn zaten. Nederland zat in 2017 onder het fosfaatplafond, waarmee Schouten op weg was naar een snelle incassering van een belangrijke trofee: de derogatie.

NVWA rukt uit

Maar het liep anders. Op vrijdag 19 januari kwamen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na bestudering van I&R-cijfers tot de conclusie dat er iets niet klopte in de registratie van vaarzen. Diezelfde middag lichtte Schouten LTO-voorzitter Marc Calon in. Maandags rukte de NVWA uit naar een kleine honderd bedrijven en constateerde daar verschillen tussen papier en werkelijkheid. Meteen de dag daarop sloeg Schouten groot alarm.

De toon gezet: duizenden boeren verdacht

Het goede nieuws over het succesvolle fosfaatplan wordt die dinsdag totaal overschaduwd. Er zijn ‘onregelmatigheden geconstateerd’, meldt de minister. 45 bedrijven die maandag bezoek hadden gehad van de NVWA, worden geblokkeerd. De minister legt meteen ook al uit wat het motief kan zijn geweest van de fraudeurs: voordeel behalen in het fosfaatreductieplan, door te manipuleren met aangiftes van geboortes bij vaarzen.

Het motief kan zijn geweest van de 'fraudeurs' aldus Schouten: voordeel behalen in het fosfaatreductieplan, door te manipuleren met aangiftes van geboortes bij vaarzen. Foto: Henk Riswick
Het motief kan zijn geweest van de 'fraudeurs' aldus Schouten: voordeel behalen in het fosfaatreductieplan, door te manipuleren met aangiftes van geboortes bij vaarzen. Foto: Henk Riswick

De brief is vaag over wat er precies aan de hand is, maar noemt wel een paar concrete getallen die blijven hangen: in totaal 7.700 bedrijven met volgens de NVWA niet te verklaren hoge aantallen meerlingen, waarvan er 2.000 meer dan 10% meerlingen hebben. De toon is gezet: duizenden boeren verdacht. Zelfs het normaliter nogal bedaarde programma Nieuwsuur spreekt over massale fraudeurs.

2.200 GVE

Het gaat naar schatting om 2.200 GVE op bedrijven met meer dan 10% meerlingen, plus mogelijk een paar duizend op andere bedrijven met relatief veel meerlingen. Een tegenstrijdigheid doemt hier op: mogelijk fraude op vele duizenden bedrijven, maar een totale omvang van maar een paar duizend koeien. Eén koe per frauderend bedrijf dus, ruwweg gerekend.

Nu al kan de goede lezer vraagtekens zetten bij de omvang van de fraude. Het gaat in hoofdzaak om kleine dingetjes, zoals later ook wel blijkt; de brief van een maand later meldt dat in totaal 5.000 koeien niet goed in de boeken staan. Daarvan staan 1.800 dieren op 1.500 bedrijven waar tot 1 GVE niet goed geregistreerd is. Dit lijkt geen getal dat duidt op sectorbrede grote fraude. Al blijkt wel dat een kleine manipulatie soms een fors financieel voordeel kan opleveren.

Grote woorden

Terug naar het begin. De minister gebruikt grote woorden. ‘Ik vind het zeer kwalijk dat bedrijven zich inlaten met fraude.’ Ze wil een ‘cultuur van toedekken uitroeien’ en schoon schip maken. Tegen Boerderij zegt Schouten: “’Ik kan niet wegkijken als er mogelijk bij duizenden boeren iets gebeurt dat totaal onacceptabel is(…) Het maatschappelijk draagvlak van de sector staat op het spel (…) Het is ook een deuk in mijn vertrouwen in de sector.”

‘Fraude met I&R is onprofessioneel, asociaal en dom’

Marc Calon, voorzitter LTO

De boerenorganisaties moeten nog dezelfde dag op het matje komen. Ze hebben naar eigen zeggen geen weet van de fraude. Maar ze gaan niet in het defensief en uiten braaf hun afkeer. Marc Calon van LTO herhaalt wat hij eerder al heeft gezegd over het royeren van malafide boeren. In tv-programma Nieuwsuur zegt hij in zijn kenmerkende kordate stijl: ‘Fraude met I&R is onprofessioneel, asociaal en dom.’ Maar hij roemt ook de minister om haar doortastende optreden.

Blokkades

Intussen zitten ze bij LNV niet stil. Met van CRV gevorderde data nemen ze 7.700 bedrijven administratief onder de loep. Op 8 februari komen er drastische maatregelen: 2.100 bedrijven worden geblokkeerd vanwege ‘onregelmatigheden’ in de I&R. Schouten spreekt van een ‘zorgwekkend beeld’. Maar boeren reageren stomverbaasd. Sommigen horen via hun veehandelaar dat zij kalveren niet mee mogen nemen.

In haar brief hierover benadrukt Schouten het belang van een goed functionerende I&R. Het lijkt een signaal dat de focus zich nu al verlegt van ‘fosfaatfraude’ naar ‘I&R moet kloppend zijn’. Ze kondigt ook al aanpassingen aan in het I&R-systeem. Toch liggen in dit stadium de termen ‘onregelmatigheid’ en ‘fraude’ nog in elkaars verlengde. ‘Wanneer een dier in I&R als vaars staat geregistreerd maar uit andere gegevens blijkt dat het dier wel melk produceert en/of gekalfd heeft, dan is dit een aanwijzing voor fraude in de I&R-registratie.’

Maar de precieze aard en omvang van de fraude blijven erg vaag. De informatie is mondjesmaat, waarbij steeds verwezen wordt naar het juridische karakter van het onderzoek.

Schouten hamert op sancties

Schouten hamert weer op de mogelijke sancties die fraudeurs kunnen verwachten: een naheffing voor het fosfaatreductieplan, terugvordering van GLB-toeslagen en strafrechtelijke vervolging wegens overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren of wegens valsheid in geschrifte. Fraudeurs hangt geldboetes en mogelijk zelfs gevangenisstraf boven het hoofd. Later meldt ze dat geen boetes mogelijk zijn via bestuursrecht. Dat kan alleen via het strafrecht, maar alleen na bezoek van een NVWA-inspecteur. En daar ontbreekt de capaciteit.

Ook de brief van 8 februari laat veel vragen open: welke bedrijven hebben bezoek gehad van de NVWA, en waarom juist die bedrijven? Welke volgen nog meer? Duidelijk wordt dat bedrijven die niet aan de melkcontrole meedoen tot nu toe buiten beeld zijn gebleven.

Stemming slaat om

De massale blokkade veroorzaakt een omslag in de stemming in de sector. Waren reacties tot dan meest afkeurend over de kennelijke fraudeurs, nu slaat het om in ongeloof, twijfel en later woede. Het loopt storm bij meldpunten van boerenorganisaties. Ook bij Boerderij komen veel reacties binnen van boeren die vinden dat ze ten onrechte geblokkeerd zijn.

‘Minister te hoog van de toren geblazen’

De boerenorganisaties liggen onder vuur van hun achterban die vindt dat ze veel te meegaand zijn geweest. Enkele dagen later nemen LTO, NAJK en NMV afstand van de minister: “Schouten gaat te ver”, zeggen ze. “Er is onvoldoende reden voor deze zware maatregelen.” Eind van de week eisen ze zelfs excuses van de minister. Die heeft te hoog van de toren geblazen, vinden ze. Ook getuigt de aanpak volgens hen van gebrek aan kennis van de boerenpraktijk. Bovendien zeggen ze nu dat ze vorig jaar al vonden dat het I&R niet robuust genoeg is om er een fosfaatplan aan te hangen.

LTO-voorzitter Marc Calon in twee uitspraken

23 januari (tv-programma Nieuwsuur):

“De fraude met I&R is onprofessioneel, asociaal tegenover collega‘s, dom en levensgevaarlijk. Wie aantoonbaar fraudeert zou geroyeerd moeten worden bij LTO.
Ik benadruk dat de minister zeer adequaat reageert, ik sta achter haar.”

Marc Calon op 16 februari (Boerderij):

“Ik ben zeer teleurgesteld in het optreden van de overheid. (…) echte fraudeurs moeten worden aangepakt. Maar hier wordt een hele beroepsgroep schuldig verklaard.”

Veel manieren om fouten te maken

Intussen is uit reacties van geblokkeerde boeren, deskundigen uit de sector, CRV, en organisaties als Rendac en Vee&Logistiek wel duidelijk dat het I&R-systeem inderdaad tal van onvolkomenheden heeft. Er zijn veel manieren om fouten te maken. Vooral bij verwerpingen, doodgeboortes, kalversterfte en import komen dingen soms anders in het bedrijfsmanagementsysteem dan in het I&R-systeem. Zo is er al jaren discussie over doodmeldingen via Rendac. En uit de Rapportage Dierregistraties 2016 van RVO.nl blijkt dat rond 2% van alle meldingen in I&R te laat is. Dat is dus bekend, maar niet erg, want het is nog ruim binnen een afgesproken marge van maximaal 5%.

Rendac haalt alleen doordeweek dode dieren op. Boeren melden in het weekend doodgeboren kalveren daarom soms pas op zondagavond aan. Daardoor komt er een verkeerde geboortedatum in I&R te staan. Foto: Matthijs Verhagen
Rendac haalt alleen doordeweek dode dieren op. Boeren melden in het weekend doodgeboren kalveren daarom soms pas op zondagavond aan. Daardoor komt er een verkeerde geboortedatum in I&R te staan. Foto: Matthijs Verhagen

Uit datzelfde verslag blijkt dat er per jaar 16 miljoen mutaties doorgevoerd worden. Tegen die aantallen lijkt een aantal van 5.000 fouten al minder heftig. Anders gerekend: jaarlijks kalven krap een half miljoen vaarzen af, bij 5.000 is iets niet helemaal goed. Dat is 1%.

Vrijgaves komen op gang

Op 20 februari kwam het ministerie voor het laatst met informatie: van de 2.100 geblokkeerde waren toen in totaal 900 vrijgegeven. De rest zou binnen anderhalve week afgehandeld kunnen zijn. Per dag worden 120-160 meldingen beoordeeld. 100 bedrijven waren op dat moment ook na behandeling nog niet op orde. Er komen naheffingen voor het fosfaatplan.

Het woord fraude komt amper meer voor nu, het gaat alleen nog over ‘onregelmatigheden’ in de I&R, van moederdieren die nog als vaars in de registratie staan en waarbij de geboortemelding van de nakomeling ontbreekt. Een heel verschil in toon met de formulering van 8 februari waarin elke fout een aanwijzing voor fraude wordt genoemd.

Schouten was duidelijk geschrokken van de commotie die haar optreden teweeg heeft gebracht. Foto: ANP
Schouten was duidelijk geschrokken van de commotie die haar optreden teweeg heeft gebracht. Foto: ANP

Ook over de motieven van boeren bindt de minister in ten opzichte van de eerste brieven: ‘Ik heb geen inzicht in de achtergrond van een onregelmatigheid, in wáárom een boer een registratie in I&R op een bepaalde manier heeft doorgevoerd.’

Minister Carola Schouten in twee uitspraken

24 januari (Boerderij):

"Ik kan niet wegkijken als er mogelijk bij duizenden boeren iets gebeurt dat totaal onacceptabel is… Het maatschappelijk draagvlak van de sector staat op het spel…. Het is ook een deuk in mijn vertrouwen in de sector."

22 februari (Boerderij):

"Het raakt me dat zoveel boeren zich als fraudeur weggezet voelen. Dat is nooit mijn intentie geweest. Ik heb onderschat hoezeer dit is overgekomen bij de boeren en hoe zij zich daar echt door in de ziel geraakt voelen. Dat is echt niet de bedoeling geweest."

In een Kamerbrief van 20 februari geeft minister Schouten in aantallen bedrijven, dieren en mogelijke naheffingen binnen het fosfaatreductieplan. Het is een ‘voorlopige indicatie, uitgaande van gemiddelden’.

Schouten geschrokken

Schouten is duidelijk geschrokken van de commotie die haar optreden teweeg heeft gebracht. Via Boerderij laat ze weten: “Ik heb de impact onderschat.” Ze toont begrip voor de emoties maar maakt geen excuses. “Ik kon niet anders.” De Europese richtlijn zou onverbiddelijk voorschrijven dat bedrijven geblokkeerd moeten worden als ze de I&R niet op orde hebben.

Zo’n belangrijk systeem vraagt van boeren zorgvuldigheid. Schouten: “Ik hoop dan ook dat het nu ontstane inzicht in onregelmatigheden in de I&R ervoor zorgt dat boeren worden doordrongen van het belang om fouten bij I&R-registraties te herstellen en in de toekomst te voorkomen.”

‘Tot in het Europarlement heeft men het nu over ‘massale fraude”

Omvang fraude nog steeds onduidelijk

Daarmee is het oorspronkelijke verhaal van ‘mogelijke massale fraude’ omgebogen tot: ‘Het belang van kloppende I&R’. Gezien het feit dat al veel langer bekend was dat I&R niet 100% waterdicht is, blijft de vraag hangen of dit nu met zoveel bombarie had gemoeten. Intussen is nog steeds onduidelijk wat de omvang van de fraude nu precies is. Het onderzoek loopt nog door, er kunnen best nog negatieve verrassingen komen. Maar de cijfers die het ministerie tot nu toe vrijgaf (zie tabellen) duiden er op dat het met een sisser kan aflopen. Op niet meer dan zestig bedrijven zijn vijf dieren of meer niet goed geboekt.

Maar het beeld is gevestigd. Tot in het Europarlement heeft men het nu over ‘massale fraude’. Daar zijn inmiddels vragen gesteld over mogelijke gevolgen voor de derogatie. Waarmee deze les wel eens duur uit kan vallen.

Gebeurtenissen op een rij

 • Dinsdag 16 januari - Het Europees Parlement stemt voor verbod op pulskorvisserij, een zware tegenslag voor minister Carola Schouten van LNV.
 • Donderdag 18 en vrijdag 19 januari – Schouten is bij de Grüne Woche in Berlijn. Bekendmaking nieuw record landbouwexport. CBS-cijfers over fosfaatproductie 2017 bekend bij LNV, maar nog niet naar buiten gebracht.
 • Vrijdag 19 januari – Administratieve controle RVO.nl van I&R-gegevens: ministerie vermoedt fraude. Minister is nog in Berlijn.
 • Vrijdag 19 januari 17.00 uur – LTO-voorzitter Marc Calon en andere vertegenwoordigers van de sector krijgen in Berlijn het eerste bericht van de minister over mogelijke meerlingkwestie.
 • Maandag 22 januari – De NVWA rukt uit naar 100 melkveebedrijven met een bovengemiddeld aantal meerlingen en constateert een mismatch tussen papier en werkelijkheid.
 • Dinsdag 23 januari - De minister maakt bekend dat van de maandag geïnspecteerde bedrijven er 45 worden geblokkeerd op vermoeden van fraude met I&R en kondigt nader onderzoek aan bij 7.700 bedrijven.
 • 23 januari – De minister roept sectorvertegenwoordigers op het matje. LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO tonen zich ‘zeer geschokt’. Dringend beroep op melkveehouders om hun I&R snel op orde te brengen.
 • Dinsdag 23 en woensdag 24 januari – Mediastorm. Stevige reacties uit de politiek, onder meer roep om strengere straffen. Plenair debat in de Tweede Kamer komt er uiteindelijk niet.
 • Woensdag 31 januariNieuwe Kamerbrief met weinig nieuwe informatie. Minister benadrukt opnieuw dat fraude niet kan.
 • Donderdag 8 februari - 2.100 bedrijven geblokkeerd. Veel boeren totaal verrast. Minister geeft uitleg via Kamerbrief.
 • Donderdag 8 februari – Onrust neemt toe onder verbaasde en verbolgen boeren.
 • Zaterdag 10 en zondag 11 februari – RVO.nl draait extra weekenddienst. Lange wachttijden bij de telefoon. Onvrede groeit. 
 • Zondag 11 februari - Ministerie maakt bekend dat blokkade bij 150 bedrijven is opgeheven. 100 bedrijven en 900 kalveren waren ‘ten onrechte’ geblokkeerd.
 • Maandag 12 februari – Ministerie laat weten ook onderzoek te doen naar systeemfouten bij I&R.
 • Maandag 12 februari – Boerenorganisaties nemen afstand van jet LNV-beleid. “Schouten gaat te ver.”
 • Woensdag 14 februari – Voorzitter Peter Broeckx van CRV toont zich ‘mateloos gefrustreerd’. Hij mag veehouders geen gegevens leveren die nodig zijn om hun administratie op orde te krijgen.
 • Woensdag 14 februari - De minister legt in de Kamer uit dat de Europese regelgeving haar geen andere keus laat dan op te treden als I&R niet op orde is. Ze kan niet zien of er sprake is van fraude of van vergissinkjes.
 • Vrijdag 16 februari - LTO, NAJK en NMV vragen de minister om excuses en om deblokkades. Ze vinden kleine foutjes onvoldoende reden voor bedrijfsblokkades. Later op die dag geeft ministerie groen licht aan CRV om boeren te helpen met gegevens.
 • Dinsdag 20 februari - Kamerbrief over voortgang onderzoek en blokkades. In totaal 5.000 jonge koeien niet goed geregistreerd. Omvang echte fraude blijft onduidelijk. In totaal 900 bedrijven vrijgegeven. Naheffing aangekondigd.
 • Donderdag 22 februari - Schouten buigt. ‘Ik heb de impact onderschat’, maar ook: ‘Ik kon niet anders’. Excuses komen er niet.
 • Daarna - Verwerking herstelmeldingen gaat door. LNV verwacht na anderhalve week alle meldingen te hebben verwerkt die tot 20 februari waren binnengekomen.

Laatste reacties

 • ghsmale

  De imago schade van de boer wordt er niet kleiner door,
  en de meeste mensen hadden er toch al niet zo'n hoge pet van op

 • Achso

  Zoiets moet politieke consequenties hebben, zowel voor fraudeur Calon als wel Schouten.

 • Almagro

  En nu dan??
  Wie haalt de onderste steen boven, er zitten er hier en daar een aantal behoorlijk stil te wezen en te hopen dat het met een sisser afloopt. Waar zijn de bobo's van RABO en LTO, ik heb nog geen tekst en uitleg gehad maar toen nog niets duidelijk was des te meer.
  Ik blijf toch met het gevoel zitten dat de sector zwaar onrecht is aangedaan. En dan heb ik niet eens koeien.

 • agd2

  Mooi bekeken Landbouw een eigen ministerie een lichtgewicht als minister,ambtenaren met een twijfelachtige ambitie,zo draai je vanuit Den Haag een sector de nek om.Volgende kunstje zal wel het klimaat worden,met een eigen tafel krijgt de sector weer buitenproportionele opgaven om vervuilende andere tafels te ontlasten.Van links tot rechts is mijn vertrouwen in Den Haag verdwenen.

 • Zuperboer

  De kringloopwijzer pilot afblazen dat was een van de hoofddoelstellingen.

 • ENDE902

  Derogatie is volgens mij geen trofee. Bij geen derogatie gaan de overwegend grasland bedrijven de extra ontstane ruimte voor stikstof gebruiken door meer kunstmest te strooien. Er zijn ondertussen onderzoeken die zeggen, dat de uitspoeling bij kunstmest groter is dan bij organische mest. Dus de derogatie heeft een postieve invoed op het milieu, maat dat moet je wel willen zien.

 • schooteind1

  ambtenaren van LNV hebben hier duidelijk gewerkt met een dubbele agenda. De naieve minister schouten was een gewillig slachtoffer en traptte hier als een kleuter in. We hebben te maken met een extreem zwakke minister. De intenties zijn goed, maar dat is volstrekt onvoldoende om de regie te voeren over de "slangenkuil" die het ministerie van LNV is. Het feit dat deze affaire nog steeds geen personele gevolgen voor enkele topambtenaren heeft gehad zegt voldoende. Ook de 2e kamer zal haar niet corrigeren. Zij is immers de vice-premier en de agrarische sector is voor de dames en heren niet belangrijk genoeg om een minister naar huis te sturen. Helaas zullen we het met deze aardige, vriendelijke maar volstrekt onbekwame minister moeten doen.........

 • Ik hoop dat C Schouten beseft hoe de NVWA, bewust destructief bezig is , zich ten koste van een hardwerkende sector , te profileren
  wellicht is dit het positieve van deze dwaling van haar .

 • hollandagri

  Hoeveel zwevende dode dieren die bij Rendac zijn gemeld zweven nog in het I en R. Dit is fosfaatvermindering!!!

 • hollandagri

  De zwevende dode Rendac runderen in het I en R zorgen voor een lagere fosfaatheffing of voor een hogere bonus.

 • Attie

  Precies ENDE, bij geen derogatie gaan we van alles doen wat ze juist niet willen.
  Meer mais en kunstmest!

 • farmerbn

  De minister moet weg om de boeren (internationaal) te zuiveren maar zoals al eerder gezegd gaat dat niet gebeuren want de 4 regeringspartijen zijn tegen en de linkse partijen ook. Blijft alleen de SGP over. Hopelijk maakt die veel lawaai zodat in ieder geval de Nederlandse burgers weten welk onrecht de veeboeren is aangedaan.

 • stalbostreur

  wanneer laat C Schouten weten aan heel Nederland en de EU dat de fraude veel minder is dan gezegd, is het wel fraude of een foutje?

 • jeannettedekker1

  Nog maar een keer. Het I&R. Registreerd alleen aan en afvoer niks meer en niks minder. Ze houden helemaal niks bij van diercategorie of wat dan ook. Bij Fosfaatrechten en mestwetgeving hoort een ander systeem. Al bij de invoering op2-7-2015 liepen ze tegen allerlei problemen aan ze ,hebben er gewoon niks meegedaan. Ook FC en LTO valt veel te verwijten die hadden met het fosfaatreductie plan moeten zorgen voor registratie van diercategorie bijvoorbeeld van CRV,ze hadden moeten beseffen dat het I&R niet voldoende was.

 • jeannettedekker1

  De naheffing op fosfaatreductie,,,waar we het nu over hebben ,,,komt door dat hetI&R niet beschikt over de juiste informatie,niet meer en niet minder,niks geen fraude,,,,!!!!! Maar nu hebben we Fosfaatrechten en boeren moeten straks opnieuw bewijzen welke dieren ze in 2018 hebben gehouden. Ga je koeien afmestenzonder ze te melken dan kan je dat straks opnieuw gaan bewijzen dat ze in categorie 120 thuishoren,heb je een vaars die verwerpt en je meld een dood kalf dan kun je straks bewijsmateriaal opsturen dat ze niet word gemolken.

 • Henk.visscher

  Ik heb altijd mijn best gedaan om eerlijk, duurzaam, diervriendelijk , luisterend naar de maatschappij te produceren, maar heel het fosfaatverhaal, het besodemieterd worden door ambtenaren en de politiek heeft mij doen besluiten gewoon mijn eigen gang te gaan, gewoon volgens de regels maar geen stap extra meer voor het milieu, het heeft klauwen met geld gekost, en dan word je zo genaaid en zo als sector ten onrechte in een kwaad daglicht gezet.
  Bedankt Schouten en Co

 • @123

  De betreffende ambtenaren die de minister bewust op het verkeerde been hebben gezet verwijderen van het ministerie,iedere keer wordt de landbouw in een hoek gedrukt die ze niet verdient.Gewoon afscheid nemen van die rotte appels.

 • farmerbn

  Wacht nog steeds op de eerste foto van de tweelingfraude.

 • landboer

  Juist J Dekker ,blijf dat herhalen ,want velen snappen dat nog steeds nog niet !
  Er zitten ook geen fouten in het I en R , dat is nagenoeg waterdicht ,traceerbaarheid is geen ogenblik in gevaar geweest, probleem is enkel de diercategorie , I en R registreert dat niet!

 • vanpuffelen

  Beste redactie. Goed stuk van jullie. Ook met de uitspraken en de tijd lijn erbij. Ben blij met berichten als deze. Net als LTO lieten jullie naar mijn mening in het begin ook geen kritische tegengeluiden horen. Nu gelukkig wel

 • melkveehouder .

  Waar zijn plotseling de kritische kanttekeningen bij onze ‘belangenbehartigers’ Calon en Meulenbroeks? Zij waren het toch die bliezen in een door de ambtenaren van LNV en RVO opgestookt vuurtje. Niet slap verwijzen naar een minister van LNV die in de val van haar eigen ambtenaren liep, maar de bron van het kwaad in deze opgeblazen kwestie uitroeien. En daar horen Calon en Meulenbroeks ook bij. Het zou ze sieren verantwoording te nemen en te vertrekken!

 • vanpuffelen

  @melkveehouder: volledig mee eens. Ik heb dit de laatste weken vaker geroepen. Gewoon opzouten. Wat deze heren geflikt hebben kan echt niet door de morele beugel. Door boeren geld betaald worden en dan zo ongefundeerd tekeer gaan tegen dezelfde boeren. Dat kan nooit. Aan de schandpaal met die twee. En dan niet een gouden handdruk mee. Gewoon wegwezen.
  Ook Carola zou haar conclusie moeten trekken, Dit zeg ik met pijn in t hart maar ik zie niet hoe ze zich hier uit moet redden. Meiske meiske dat je zo dom achter een stel van die vastgeroeste groene rakkers aan bent gelopen. Echt heel dom van je

 • koestal

  Net of de boeren blij waren met het fosfaatplan,wat een onzin !!

 • koestal

  @ van Puffelen,helemaal mee eens

 • koestal

  Schouten heeft zich verschrikkelijk laten opnaaien,wordt niet meer serieus genomen,ze kent de mores van de politiek nog niet en dan ben je direct slachtoffer van je eigen onnozelheid en onbezonnenheid !!

 • koestal

  Ze zal zich wel niet bemoeien met de hongerige dieren in de Oostvaardersplassen,want dan komt ze weer in de problemen.!!

 • Bennie Stevelink

  Op basis van welke feiten hadden Calon en Meulenbroeks op 24 januari de beschuldiging van massale tweelingenfraude moeten tegenspreken? LTO kreeg geen enkele informatie en kon dus niet beoordelen wat waar of niet waar was. Journalisten hadden hun de vraag gesteld: “u denkt dat de fraude kleiner is”? “Waar baseert u dat op”? Dan hadden ze met hun mond vol tanden gestaan. Het beeld van een frauderende onbetrouwbare sector was alleen nog maar sterker geworden.
  Het enigste zinvolle wat ze op dat moment konden doen was zich zo krachtig mogelijk van de vermeende fraude distantiëren.

  LTO kon zich pas een beeld vormen van de werkelijkheid toen 2100 bedrijven geblokkeerd waren en zich massaal meldden bij LTO. Toen kreeg men voor het eerst een beeld van de redenen voor blokkering en bleek dat het in de meeste gevallen helemaal niet om fraude ging. Vanaf dat moment hebben Calon en Meulenbroeks krachtig weerwoord gegeven.

 • gerben5

  Bennie ze hadden het bij " we wachten het onderzoek af " moeten houden ipv "we zetten ze op het schavot"

 • farmerbn

  Eens met gerben5.

 • vanpuffelen

  Ach daar hebben we Bennie weer. Toch lid van LTO. Ik had al zo'n vermoeden.......

 • A1967

  Bennie#, de eerste vijf woorden uit je reactie volstaan:"op basis van welke feiten".

 • Vhouder

  Deze reactie is verwijderd.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Bennie Stevelink

  Veel reageerders eisen dat Calon en Meulenbroeks hadden moeten reageren ten dienste van HUN gevoelens. Om de schade voor de sector zo veel mogelijk te beperken moet de reactie echter volledig op de gevoelens van het PUBLIEK gericht zijn. Als je geen harde feiten hebt om een beschuldiging te weerleggen kun je niets anders dan distantiëren. Iedere ontkenning of bagatellisering werkt in dat geval averechts.

 • Bennie Stevelink

  Realiseer je ook dat zowel Calon als Meulenbroeks in dit soort gevallen wordt bijgestaan door communicatiedeskundigen. Hun manier van reageren is, naar ik aanneem, niet van hunzelf afkomstig maar voorgezegd door communicatieadviseurs.

 • fend

  het valt allemaal gelukkig mee ,maar toch zijn er bedrijven die dat op grote schaal hebben toegepast ,dus zolang er nog kikkers zijn die toch proberen om nog meer te produceren over de rug van de eerlijke boer zeg sluiten dat bedrijf

 • ENDE902

  @Bennie,
  Wat zou de politieke voorkeur van deze communicatieadviseurs zijn? Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

 • cornelis 22

  ik vind dat de minister door de reageerders nogal uit de wind gehouden wordt door haar te verschuilen achter kwaadwillende ambtenaren , als ze daar geen weerstand aan kan bieden is ze ongeschikt voor haar baan.

 • alco1

  Hoe @Bennie er in staat weten we wel.
  Toen ik kanttekeningen plaatste werd me verweten in de "ontkenningsfase" te zitten.
  Toen geblokkeerde bedrijven vertelden om welke 'luis' ze geblokkeerd waren, had hij het over 'smoesjes' bedenken.
  Over de Duitse vaarzen? Hij kende ook één oude buurman.
  Het is gewoon een feit dat de LTO opzichtelijk gefaald heeft en de minister te goed van vertrouwen was in zijn ambtenarij.
  @Cornelis. Je hebt gelijk, maar wat krijg je er voor terug.
  Dat hebben wij namelijk niet in de hand.

 • melkveehouder .

  @Cornelis. Ik snap je gedachtengang, maar in de praktijk werk dit anders. De ambtenaren proberen hun eigen beleid/visie door te drukken. Dit kan alleen maar als je een minister hebt die hun visie deelt óf een minister die nog niet voldoende dossierkennis heeft. Hier hebben we te maken met een topambtenaar die als inspecteur generaal van de NVWA verdraaid goed wist dat het I &R systeem hiaten zaten. Hij heeft zijn kans afgewacht en de argumenten er met de haren bijgesleept. Schouten was kansloos. En @Bennie. Ik wordt moe van je gezwam. Calon had-zelfs als hij dacht dat Schouten gelijk had - zijn mond moeten houden. Maar mensen zoals Calon en jij zijn de splijtzwam en een directe bedreiging voor onze sector waar derden handig gebruik van maken. Slaap daar maar eens een nachtje over voordat je weer in de pen klimt!

 • piet p

  Veel van de hoge piefen zullen m zo langzamerhand wel knijpen.
  Zou mij verbazen als hier geen staartje achteraankomt.
  Vertrouwen in de bewindslieden is natuurlijk nu helemaal weg.
  Types als Calon zijn gladde opportunisten die alle kanten op zwalken .

 • G. Peltjes

  Bennie durft in ieder geval een stelling in te nemen waarvan hij weet dat hij zich daar niet populair mee maakt. Daar heb ik meer respect voor dan voor diegenen die denken dat ze anderen de maat moeten nemen.
  Als Carola het aangepakt had zoals jullie wilden was de hele linkse politiek over haar heen gevallen. Daar maak je pas indruk mee in Brussel. En ondertussen maar piepen dat de derogatie er aangaat.

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, als Calon had gereageerd zoals jij wilt, welk effect zou dat hebben gehad op het sentiment van het publiek jegens de sector? Door te stellen dat fraudeurs geroyeerd worden heeft hij de fraude, voor de beleving van het publiek, als het ware buiten de sector geplaatst.

 • kleine boer

  peltjes je had gelijk wat bennie betreft als ie zijn stelling niet telkens aanpast....zie reactie hierboven van alco .

 • alco1

  Peltjes. Een afwijkende stelling waar velen niet mee kunnen leven.
  Heb je daar altijd respect voor?
  Trouwens we zijn niet vergeten dat jij ook stelling nam toen naar buiten kwam van 2100 geblokkeerde bedrijven.
  Wie moesten er allemaal wel niet excuses aanbieden!

 • melkveehouder .

  Je was me net voor Alco1

 • melkveehouder .

  @peltjes, je maakt je schuldig aan discussievervuiling. Blijf bij de feiten waar het (toen) om ging, nl een onjuiste stelling innemen t.o.v . de eigen achterban.

 • G. Peltjes

  Alco in die reactie staat het woord "misschien". Daarmee geef ik te kennen dat ik het ook niet zeker weet.
  Kleine boer dat Bennie zijn mening aanpast getuigd van realiteitszin.
  Hoe dan ook, het aantal fraude gevallen lijkt gelukkig mee te vallen. Ik dacht dat het eerst ook veel groter was. Maar de onderste steen moet naar boven. Als je geblokkeerd wordt dan is dat heel zuur, maar in mijn ogen ben je dan niet direct een fraudeur, maar is er blijkbaar iets wat onderzocht moet worden. Niet meer of minder.

 • G. Peltjes

  Melkveehouder: goed lezen. Het ging mij om het respect voor elkaar wat soms ver te zoeken is.

 • melkveehouder .

  Nee Peltjes, ik kan redelijk goed lezen. Jij probeert er nu een draai aan te geven. Het ging je niet om respect voor elkaar, maar om respect voor de stelling van -Bennie. En daar kan ik kort over zijn: dat heb ik zeker niet, integendeel zelfs. Het zou je sieren kleur te bekennen en te zeggen dat je de plank hebt misgeslagen door in eerste instantie de stelling van Schouten en Calon onverkort te steunen.

 • jeannettedekker1

  Voor collega’s die zo duidelijk door laten schemeren dat ze hopen dat collega’s met Duitse vaarzen op hun bek gaan heb ik geen enkel respect en dat zal ik dan ook aangeven. De afgunst druipt eraf. En dat geld ook voor calon en die Rabo sufferd,ze genieten ervan als ze 2000 fraudeurs eens flink kunnen vernederen. Nu gaan ze zelf op hun bek daar hadden ze nog niet bij stil gestaan.

 • jeannettedekker1

  LTO zit aan de verkeerde kant van de tafel,en dat is jammer want we hebben nu net een organisatie nodig die aan onze kant van de tafel zit,de lto leden financieren de vijand.

 • G. Peltjes

  Melkveehouder lees mijn reactie van 15.24. Wat geef ik daar toe? En als het je interesseert, ik heb mijn lto lidmaatschap vorig jaar opgezegd.

 • jeannettedekker1

  Dat zouden er meer moeten doen,al was het maar om aan te geven dat we van liedendie tonnen verdienen,,,,en van mij mogen ze,,,,wel verwachten dat ze dat waard zijn.

 • vanpuffelen

  We hebben Bennie. De man die altijd 6 gooit. Over elk onderwerp heeft hij een mening. Man man. Over koeien of varkens t maakt Bennie niks uit. Hij weet altijd precies hoe t zit. Misschien je geluk ook eens in t casino tot waarde maken Bennie. T is je gegund

 • vanpuffelen

  En de opmerking " voor de beleving van het publiek buiten de sector geplaatst" kan ik helemaal niet volgen. Die matennaaiers hebben de hele sector als fraudeurs weg gezet. Meer als 7000 veehouders op een totaal van 18000 is nogal wat. Dus die opmerking slaat helemaal nergens op

 • koestal

  Als een boer een foutje maakt is het fraude,als een ambtenaar of minister een fout maakt is het een foutje

 • kraats

  Bennie is helemaal geen boer. Hij is gewoon zo'n (top)ambtenaar van RVO die waarschijnlijk gefrustreedr is dat zijn broer de boerderij van thuis heeft overgenomen en hij niet. Vol met haatgevoelens en frustratue wat hij op z'n werk botviert en tweespalt probeert te zaaien door mee te brallen op dit forum..

 • Almagro

  Nou nou jongens, is het niet beter om het wat zakelijker te houden op dit forum? En vooral niet te veel op de man te spelen?
  Ik bedoel: met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig toch? Ga er maar vanuit dat door Jan en alleman wordt mee gelezen. Vermeld anders je werkelijke naam zoals Bennie doet. Wel zo stoer toch?
  Neemt niet weg dat we ons belazert voelen en we wachten nog steeds op tekst en uitleg van onze minister in de journaals en prietpraat progamma's. Als ik nog lid van LTO of de RABO was had ik dat nu opgezegd.

 • Bennie Stevelink

  @kraats, ik begrijp uit jouw reactie dat je het niet eens bent met mijn visie hoe op 24 januari het beste gereageerd kon worden. Kun je uitleggen waarom je het daar niet mee eens bent en hoe het volgens jou dan had gemoeten?

 • huisvader

  Die Schouten en de LTO zijn zelf domme kalveren , zomaar iets de wereld in helpen, zonder te onderzoeken ,verdacht maken zonder vooraf de consequenties te overzien , alleen maar met zichzelf bezig ondertussen is het leed al geschied imago en financiele schade 3x raden wie daar weer voorop mag draaien .

 • mtseshuis

  Tja Bennie, we wisten niks, dus ook niet dat het mee kon vallen.... Misschien dat "onze" voormannen daar even iets om hadden kunnen denken? En dus te reageren met "we wachten eerst de feiten af" en "fraude mag nooit, maar moet eerst maar eens bewezen worden"? Die 7700 hadden ze met hun meest simpele denkvermogen trouwens direct wel in twijfel mogen trekken, dat kan toch nooit, was toch met elke routinecontrole al boven water gekomen, toe zeg!

  En jij hebt je zelfs samen met de redactie van Boerderij nog laten verleiden tot het wegzetten van Alco en anderen die zwaar twijfelden aan de door de minister genoemde aantallen. Opmerkingen als ontkenningsfase en smoesjes moet je ook hard kunnen maken, terwijl er niet eens feiten waren, enkel nog maar afwijkingen...

  Ik vind het erg jammer dat ook jij en betreffende stukkiesschrijver daar niet toegeeft dat je het gewoon helemaal fout had en, net als Schouten, Calon, Meulenbroeks, Draaijer en Wiegersma, eerst de harde feiten had moeten afwachten alvorens te roeptoeteren!

  Er is schade veroorzaakt, waar niemand voor opdraait en weer een hele tijd duurt voor het hersteld is en, nog erger, er weer ongevraagde en ongewilde extra regelgeving en vast ook weer extra kosten achteraan komen. Huidige I&R werkt prima, hoeft niks aan te gebeuren, als RVO maar gewoon netjes hun betaalde werk doen! Ik hoef geen aanpassingen in het I&R systeem, het werkt prima zo!

 • vanpuffelen

  en daarom zoals al vaker aangegeven. Calon en Meulenbroeks weg, Schouten zou kunnen blijven als ze een paar rotte topambtenaren er uitgooit. En wat doen we met @ Bennie? Vooruit, die mag nog even blijven

 • jvanmaanen

  LTO leden met ballen eisen nu gewoon vertrek Calon, met naheffing (lees inlevering) van al betaald salaris. Hij was het simpelzat niet waard.
  En Carola gaat met bezem door de NVWA om daar de rotte linkse appels met dubbele agenda te blokkeren en vervolgens hard aan te pakken.
  En van de frauderende bank verwachten we nog steeds openlijke excuses

 • koestal

  Calon is een rotte linkse appel in LTO,de leden hebben hem ook niet gekozen. Hij mag graag tegen boeren aantrappen.

 • koestal

  opgeblazen verhaal van Schouten

Laad alle reacties (61)

Of registreer je om te kunnen reageren.