Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Vier pilots met KringloopWijzer in 2018

In het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn worden 4 pilots gehouden in het kader van bedrijfsspecifieke mineralenboekhouding.

De KringloopWijzer ligt aan de basis van deze pilots.

Wetenschappelijk model

De KringloopWijzer is een wetenschappelijk model waarmee de kringloop van de nutriënten stikstof, fosfaat en koolstof op een melkveehouderijbedrijf in kaart gebracht worden. Een boer moet alle stromen die het bedrijf aanvoert en afvoert registreren, zoals kunstmest en krachtvoer aan de aanvoerzijde en melk, gewas en mest aan de afvoerzijde. Daarnaast moet het voer dat wordt geteeld op het bedrijf zelf worden ingevoerd.

KringloopWijzer is nog niet erkend als wettelijk bewijsmiddel voor de mestwetgeving

Forfaitaire normen

Met de KringloopWijzer kunnen ondernemers zo efficiënt mogelijk met mineralen omgaan. Dit kan voordelen bieden ten opzichte van registratie met de generieke (forfaitaire) normen. De KringloopWijzer is nog niet erkend als wettelijk bewijsmiddel voor de mestwetgeving en daarmee ook niet voor de fosfaatrechten.

Bedrijfsspecifieke normen

Wel worden in het kader van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn – de mestwetgeving van 2018 tot 2012 – diverse pilots met de KringloopWijzer gehouden, waardoor een aantal boeren wel met bedrijfsspecifieke normen kan werken. Doelstelling hiervan is dat er een wetenschappelijk basis komt. Voordat de werkwijze wettelijk erkend wordt, moet ook bewezen zijn dat het stelsel geen negatieve effecten heeft voor het milieu en moet het stelsel goed controleerbaar en handhaafbaar zijn.

Ook in de afgelopen jaren werden pilots met de KringloopWijzer gehouden. De pilot ‘Bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting’ (BEP) is gericht op borging van fosfaatevenwichtsbemesting. Hieraan namen in 2017 197 bedrijven deel. Deze pilot wordt in 2018 uitgebreid naar 700 deelnemers.

Bedrijfsspecifieke stikstofbemesting

Daarnaast werd de kleinschalige pilot ‘Bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met kunstmest’ (BEN) gehouden, die gericht is op wetenschappelijke toetsing van bedrijfsspecifieke kunstmeststikstofbemesting op basis van de onttrekking van het gewas. Hieraan namen in 2017 8 bedrijven deel. Aan de pilot ‘Bedrijfsspecifieke bemesting met stikstof van dierlijke mest’ (BES) deden in 2017 6 bedrijven mee. Deze pilot is gericht op bedrijfsspecifieke stikstofbemesting, waarbij kunstmestruimte wordt ingeleverd ten gunste van dierlijke mest, zonder dat dit extra belasting van het milieu als gevolg heeft. Zodra de wetenschappelijke onderbouwing is geleverd en er een goede borging is, worden deze pilots opgeschaald naar maximaal 50 bedrijven. Dat zal in 2018 nog niet het geval zijn.

Stikstof- en fosfaatexcretie

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) oordeelde in november dat de KringloopWijzer voldoende getest is om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid ervan aan te kunnen geven. Er zijn nog wel wat aandachtspunten. Zo worden de stikstof- en fosfaatexcretie gemiddeld met 3 en 4% onderschat. Tegelijkertijd concludeert WUR dat een voorspelling van de mestproductie met de KringloopWijzer minder afwijkt dat een voorspelling op basis van de forfaitaire normen. Door het oordeel van de CDM kan de grootste pilot voor bedrijfsspecifieke registratie nu uitgebreid worden naar 700 bedrijven.

Laatste reacties

  • alphons1

    zolang ze de fosfor in de melk nog bepalen volgens een tabellenboekje klopt er al helemaal niks van.

  • mtsvanaaken

    Dat wist ik niet. Maar is simpel op te lossen door wat melk zelf te laten analyseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.