Rundveehouderij

Achtergrond 49 reacties

‘We moeten ons niet laten afslachten of in een hoek drukken’

FrieslandCampina wil de toegevoegde waarde en daarmee de prestatietoeslag flink vergroten. Melkveehouders moeten daarvoor wel keuzes maken in hun bedrijfsvoering. Een interview met bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van de zuivelcoöperatie.

FrieslandCampina wil nog meer inzetten op de productie van zuivelproducten met toegevoegde waarde. Daarvoor is wel een andere mindset bij de leverende melkveehouders nodig. Het gaat volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes bij zuivel allang niet meer alleen over zaken als kwaliteit en receptuur. De productiewijze speelt een steeds belangrijkere rol, duurzaamheid is volgens hem niet langer optioneel. Daarom hebben het bestuur en de ledenraad kaders ontwikkeld voor de nieuwe coöperatieve visie 2025 Melk met Meerwaarde. Dit najaar wordt binnen de coöperatie gesproken over de invulling hiervan.

Het gaat volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes bij zuivel allang niet meer alleen over zaken als kwaliteit en receptuur. De productiewijze speelt een steeds belangrijkere rol, duurzaamheid is volgens hem niet langer optioneel.

Waarom komt FrieslandCampina met een nieuwe visie?

“Deze visie is een antwoord op de vraag van leden om in beweging te komen. Door alle perikelen als de afschaffing van de melkquotering en de introductie van fosfaatrechten zijn we als melkveehouders behoorlijk vast komen te zitten in onze eigen cocon of werkelijkheid. Er is sprake van een enorme verdeeldheid en we constateren dat er qua verwachting en beeldvorming grote verschillen zijn. Melkveehouders zijn het contact met de afzetmarkt kwijt, er zitten te veel schakels tussen boer en consument. Er is behoefte aan een duidelijk verhaal, een helder perspectief.”

Wat betekent de nieuwe visie voor de leden-melkveehouders?

“We doen een appèl op het ondernemerschap en de verantwoordelijkheid van onze leden. Ondernemerschap betekent inspelen op veranderingen en kansen benutten. Duidelijk moet zijn dat het niet ophoudt bij de RMO die van het erf afrijdt. Onze klanten wonen in Amsterdam, Berlijn, Parijs en Shanghai. Daar willen we proactief op inspelen. Verantwoordelijkheid is daarbij van groot belang. Als leden geen verantwoordelijkheid willen nemen, eindig je met achter elke boer een ‘politieagent’. Dat is een heilloze weg, een weg die boeren niet op willen.”

Dit interview gaat verder onder deze foto.

Frans Keurentjes, bestuursvoorzitter FrieslandCampina. - Foto: Jan Willem van Vliet
Frans Keurentjes, bestuursvoorzitter FrieslandCampina. - Foto: Jan Willem van Vliet

Op welke productengroepen gaat FrieslandCampina meer inzetten?

“We zijn al sterk in baby- en kindervoeding. We willen groeien in voeding voor ouderen en medische voeding. We zien grote kansen in sportvoeding en zetten daar ook sterk op in. De marges op al deze producten zijn aantrekkelijk en de afzet is afgelopen jaren flink gegroeid. De gestaag toegenomen prestatieprijs sinds de fusie in 2009, van € 0 naar circa € 3,50 per 100 kilo melk, reflecteert voor een belangrijk deel het succes van de destijds gekozen strategie. Dat willen we doorontwikkelen. Doel is om de stijging van de prestatietoeslag in eenzelfde tempo richting 2025 te laten doorlopen.

Dus een prestatietoeslag van ruim € 7 per 100 kilo melk in 2025?

“Dat is jullie conclusie, ik ga geen harde getallen als belofte noemen.”

Welk percentage zuivelproducten voldoet nu al aan RFC’s definitie voor toegevoegde waarde?

“Nu gaat circa 80% weg als product met toegevoegde waarde en 20% als bulk, te weten melkpoeder, boter en rauwe melk. Ik wil geen harde cijfers noemen, maar duidelijk is dat de toegevoegde waarde substantieel omhoog moet. Niet alleen het percentage van toegevoegde waardeproducten zal moeten toenemen maar met name ook de toegevoegde waarde van de verschillende producten om de prestatietoeslag verder te doen groeien.”

Het interview gaat verder onder deze foto.

Het gaat volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina bij zuivel allang niet meer alleen over zaken als kwaliteit en receptuur. De productiewijze speelt een steeds belangrijkere rol, duurzaamheid is volgens hem niet langer optioneel. - Foto: Jan Willem van Vliet
Het gaat volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina bij zuivel allang niet meer alleen over zaken als kwaliteit en receptuur. De productiewijze speelt een steeds belangrijkere rol, duurzaamheid is volgens hem niet langer optioneel. - Foto: Jan Willem van Vliet

Waar moeten leden bij deze nieuwe visie concreet aan denken?

“De visie bestaat uit 3 pijlers die we willen versterken en doorontwikkelen. Het gaat om zorg voor dier en natuur, waarde voor ons en waarde in en voor de samenleving. Binnen deze pijlers hebben we verschillende ambities gesteld als het werken aan een gesloten bedrijfskringloop, een goed verzorgd leven voor de koe en een marktgerichte instelling binnen de hele keten.”

Een goed leven voor de koe? En het kalf dan?

“Elke koe is kalf geweest. Dus ja, we nemen de kalveren ook mee.”

Maar niet elk kalf wordt koe. Is 15% kalversterfte acceptabel?

“Kalversterfte is de achilleshiel van onze sector. Dat is door een aantal partijen heel duidelijk gemaakt. Daar worden nu afspraken over gemaakt. Het kalvervolgsysteem en vitaal kalf moeten leiden tot een lager sterftepercentage. Daar worden onderdelen van overgenomen in Foqus planet.”

‘Kalversterfte is de achilleshiel van onze sector. Dat is door een aantal partijen heel duidelijk gemaakt. Daar worden nu afspraken over gemaakt.’

Drie jaar op rij boven de 22% kalversterfte, wat dan?

“Ik kan me voorstellen dat dat discussie oplevert. Excessieve kalversterfte zou kunnen resulteren in melkweigering.”

Wat verstaat u onder een gesloten kringloop van ieder bedrijf?

“Het doel is helder, maar over de uitvoering gaan we nog met onze leden in gesprek. Binnen NZO en LTO is een commissie aan het werk om grondgebondenheid handen en voeten te geven.”

Wat gaat dit betekenen voor een lid met weinig grond en een hoge melkproductie die nu een prima boterham verdient?

“We gaan binnen de coöperatie een gesprek aan over wat het betekent om dieren en grond in balans te brengen. Uitgangspunt is daarbij dat jouw last niet wordt afgewenteld op een ander. Het gaat erom dat je verantwoordelijkheid neemt.”

Dus een overeenkomst met een akkerbouwer kan dan uitkomst bieden?

“Daarover doe ik nog geen harde uitspraken, maar dat zou best kunnen. Het is namelijk ook niet zo dat een melkveehouder die juridisch over heel veel grond beschikt automatisch goed bezig is. Ook daar kunnen verliezen zijn die afgewenteld worden op een ander.”

Betekent een meer markgerichte instelling in de hele keten dat er binnen de coöperatie beperkingen komen aan de aanvoer van melk?

“We moeten onszelf de vraag stellen of we het acceptabel vinden om geld te verspelen door onrendabele capaciteit te hebben om verrassingen in de melkaanvoer te kunnen opvangen. Dat is een keuze. We kunnen ook afspraken maken over welk volume we denken rendabel te kunnen afzetten. Hier gaan we het met elkaar over hebben.”

Er staat nog veel open.

“Gelukkig is er in onze coöperatie een democratische toets. Als je gaat zeggen ‘zo mot het’, dan weet je zeker dat er verdeeldheid ontstaat. We zien een aantal ontwikkelingen waar we proactief op willen inspelen om de toekomst van onze bedrijven en de coöperatie veilig te stellen. Dan moet je doelstellingen durven formuleren en vervolgens binnen de coöperatie met elkaar in gesprek gaan hoe dit op te lossen. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Want boertje pesten is zeker niet de doelstelling.”

‘Gelukkig is er in onze coöperatie een democratische toets. Als je gaat zeggen ‘zo mot het’, dan weet je zeker dat er verdeeldheid ontstaat.’

Zitten de leden wel op nieuwe doelstellingen en regels te wachten?

“Lidmaatschap van de coöperatie FrieslandCampina is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er wordt wederkerigheid gevraagd. Met andere woorden, wat is uw bijdrage? Als je samen een doel voor ogen hebt, maak je afspraken hoe dit doel succesvol is te bereiken. De coöperatie is dus geen schuilplaats, maar een werkplaats. Het is een mogelijkheid om de markt te bedienen. Daarbij zullen we hulp blijven aanbieden en stimuleren dat leden onderling meer kennis delen. Uiteindelijk is het zo dat wie niet mee wil, geen toekomst heeft bij onze coöperatie”

‘Lidmaatschap van de coöperatie FrieslandCampina is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er wordt wederkerigheid gevraagd. Met andere woorden, wat is uw bijdrage? [...] De coöperatie is dus geen schuilplaats, maar een werkplaats.’

Een deel van uw leden is boos over hoe FrieslandCampina zich in dossiers als de KringloopWijzer en grondgebondenheid heeft opgesteld. Is er tijdens de ledenbijeenkomsten ook nog tijd om daarop terug te kijken?

“Ik snap heel goed dat melkveehouders boos zijn. Er is ook heel veel gebeurd in de sector. Maar we hebben als bestuur de opdracht om de toekomst van de melkveebedrijven en de coöperatie veilig te stellen. Kijk naar de milieumaatregelen in Noord-Brabant. Neem de discussie in Den Haag over verplichte weidegang. Als je goed luistert, zijn de signalen helder. Omdat wij nog een goed imago hebben, hebben we nog enige speelruimte. Ikzelf ben ondernemer geworden om deze ruimte te pakken en niet om af te wachten totdat anderen het voor mij bepalen.”

Dus eigenlijk is er geen tijd voor boosheid?

“We moeten de tijd gebruiken om zoveel mogelijk met elkaar van gedachten te wisselen, maar ik vind niet dat we ons moeten laten afslachten of in een hoek laten drukken. Ik ben ondernemer. En wat zei Darwin: het is niet de sterkste, het is niet de slimste, maar het is degene die zich het beste kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden die overleeft. Het is dus meer zaak bereid te zijn om in te spelen op die veranderingen en ons daar naar te voegen dan om weerstand te bieden aan zogenaamde bedreigingen om ons heen.”

Bent u niet bang dat een deel van leden de coöperatie de rug gaat toekeren?

“We houden er rekening mee dat niet iedereen deze visie gaat omarmen. Dat is inherent aan het maken van keuzes. Maar als we niet kiezen, wordt er voor ons gekozen. Boeren en de coöperatie hebben altijd heel goed met veranderingen weten om te gaan. Eerst is er weerstand en vervolgens vindt iedereen zijn weg. Wat we hier schetsen is ook geen doemscenario. Ik wil juist uitstralen dat er heel veel kansen zijn. Maar dan moet je krachten bundelen en investeren in markten die geld gaan opbrengen.”

‘Wat we hier schetsen is ook geen doemscenario. Ik wil juist uitstralen dat er heel veel kansen zijn. Maar dan moet je krachten bundelen en investeren in markten die geld gaan opbrengen.’

Robert Bodde en Jan Willem Veldman

Laatste reacties

 • hansvanbergen

  Mocht u er ook helemaal klaar mee zijn en in oost Brabant wonen. Milcobel zoekt nog melk. Belangrijk is dat het eerste klas melk is. Milcobel.be. Overigens hebben zij ook een nieuwe poederfabriek gebouwd en die werkte in 1 keer meteen. Werkt doe poederfabriek in Groningen onderhand al??

 • Trot

  mooi verhaal mis alleen het belangrijkste de boer die het doen moet We leven in een vrije wereld maar het begint van FRC aardig op rusland te lijken ik wil ik eis zo niet melk weigeren Maar boven al niet zelf de melkprijs kunnen bepalen altijd naar andere kijken en dan nog moeten aanpassen maanden later

 • hansvanbergen

  Ik moet nog wel eens terugdenken aan een gesprek wat ik had met een bestuurslid inderrijd van Campina. ik was lid en ergerde me nogal aan de eindelose reeks van fusies en overnames door Campina in het Duitsland en later eventueel Denemarken. Ook toen was al bekend dat deze fusies vaak strandde op cultuurverschillen. Daarnaast zag ik liever dat Campina samendeed met bedrijven die tenminste dezelfde melkprijs uitbetaalde ipv lager. Frieslandcoberco leek mij, als er dan toch zonodig stappen gezet moesten worden, het beste.

  Zoals dat gaat komt na afloop dan zon pief aan je tafeltje zitten. Hij legde uit dat er met de friezen gesproken was maar dat er geen uitzicht was op een oplossing. Ik stelde voor dat ze dan maar eens beter hun best moesten doen. Hij vertelde dat ze alles bekeken hadden maar dat de sfeer ook ondermaats was. Ik stelde voor dat hun dan maar af moesten treden en dat er mensen tot het bestuur moesten toe treden die de klus WEL konden klaren

 • hansvanbergen

  Nu jaren later. Als ik zie hoe onbeschoft Brabanders in de fosfaat discussie en nu dit weer, behandeld worden. Zonder enige kennis van zaken zonder argumenten. Nu pas snap ik hoe moeilijk dat toen indertijd allemaal geweest moet zijn voor die Campina bestuurders. Na al die jaren alsnog mijn excuses.

 • Eminem2010

  onze klanten zitten in berlin Shanghai etc etc heel knap hoor maar vergeet ook niet je klanten die gewoon in houten ridderkerk en almere wonen vergeet niet je klanten die geen geld hebben voor sportvoeding en dure producten. en het mooie is van alles eisen maar geen harde uitspraken willen doen over de tegenprestaties.

  In de handel gaan dingen snel en in op het boerenerf langzaam dus als je ergens naar toe wil met het bedrijf is het goed daar een lange termijn visie voor te hebben maar dan moet je niet al de risico's bij de boeren leggen door de melkprijs vrij te laten zweven en zo dus te kunnen experimenteren zonder gevolgen.

 • Bennie Stevelink

  Hans, de eerste poging tot een fusie is afgeketst omdat Frieslandfoods veel winstgevender was dan Campina. Campina wilde de twee coöperaties gewoon bij elkaar schuiven maar dat werd niet geaccepteerd door Frieslandfoods.
  Bij de tweede poging is hier een regeling voor getroffen (6 cent per liter op naam gesteld). Deze 6 cent bleek later nog maar een fractie van wat de Frieslandfoods-boeren in werkelijkheid hadden moeten beuren.

 • GCK

  Lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er worden vele extra inspanningen gevraagd. Dit terwijl jaren geleden het directe stemrecht van de leden is afgepakt en aan de ledenraad is overgedragen. Een minuut inspraak tijdens de ledenbijeenkomst en dan maar weer afwachten wat de extra eisen worden.
  Het geeft een machteloos gevoel.

 • schooteind1

  FocusPlanet is begonnen als instrument om Duurzaamheid een grotere rol binnen je bedrijfsvoering te laten spelen. Kortom een bedrijfsvoering met de kleinste "ecologische footprint" zou beloond moeten worden. Ik hoop dat in het vernieuwde Focus Planet hier eindelijk eens de ruimte voor wordt gegeven. Zal wel weer niet. Koeien in de wei, biodiversiteit, vogelnestjes etc. is enkel en alleen marketing. Heeft echt niks met duurzaamheid te maken.

 • alco1

  De wijsheid van Darwin is zeer correct:
  Degene die zich het best kan aanpassen aan veranderen overleeft het beste.
  Maar daar gaan alle discussies niet over.
  Het gaat erom hoe die veranderingen tot stand komen.
  Veelal is het emotie en indoctrinatie van onbekwamen.

 • De mooist gesproken zin in dit betoog van de heer Keurentjes is;
  Uitgangspunt is daarbij dat jouw last niet wordt afgewenteld op een ander.
  Het gaat erom dat je je verantwoordelijkheid neemt.
  Nou procederende collega's hier kunnen jullie wat mee. Ondernemersrisico dus.

 • hansvanbergen

  @Bennie precies waar ik op duid. Onwetendheid. Als je beweert net als Keurentjes dat 80% toegevoegde waarde is terwijl de helft gewoon merklose kaas is en winkelmerk zuivel. Tja. Als je het verschil niet weet tussen premium en een merk. Onwetendheid in combinatie met onbeschoftheid. In China melk verwerken van koeien die gevoerd worden met ruwvoer uit de VS. Die hele ramp is nog niet over en dan in NL hierover beginneb EN dan de nzo der ook nog ff bijhalen.

 • haj146

  wat een vaag verhaal, veel over eisen dit en eisen dat. Stel eerst eens een prijs vast die jullie betalen boven de referentie bedrijven. Overal in voorop willen lopen en maar gemiddeld mee komen in uitbetaling. Verder net als met weidegang zelf dus de discussies aanwakkeren en wachten tot politiek dr wetgeving van maakt. Zit milieudefensie soms in de ledenraad of zo? CO2 en overal willen jullie je mee bemoeien en afschuiven op de leden. Het houdt een keer op!

 • Kelholt

  Ik citeer: "Het gaat volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes bij zuivel allang niet meer alleen over zaken als kwaliteit en receptuur. De productiewijze speelt een steeds belangrijkere rol, duurzaamheid is volgens hem niet langer optioneel." Als Frans de Nederlandse consument eerst eens even laat zien hoe de melk in Ivoorkust (Olam), China (Huishan) of Pakistan (Engro) wordt geproduceerd en daarna een video toont hoe de melk hier in Nederland bij een melkveehouder die geen weidegang toepast, niet grondgebonden is en die geen achterlijke kringloopwijzer invult in de tank komt. Daarna mag Frans de vraag stellen welke zuivel de consument graag in de winkel zou zien liggen en voor welke prijs.

 • massan

  WIE SLACHT WIE AF?
  In plaats van dat Campina zorgt dat het juiste verhaal bij de consument binnenkomt, worden boeren door hun eigen Campina weggezet alsof ze op dit moment fout bezig zijn.
  Hoelang blijft Campina hiermee doorgaan??

 • mtseshuis

  Wordt tijd om uit te kijken naar een andere melkverwaarder, ze raken bij RFC het ware verhaal behoorlijk kwijt, nl melk verwaarden voor zo hoog mogelijke MELKPRIJS! Al die poeha laten ze maar aan anderen over!

 • a3aan

  Hans,
  Es ist Borculo und nicht Groningen!

 • hansvanbergen

  Bedum?? Het is gewoon diefstal van melkgeld van de ene groep die de andere groep afpakt. Toegevoegde waarde?? Perzik/aarbei vruchtenyoghurt mager afkomstig van Friesland Campina normale prijs 1.06 euro nu 30% korting. 13% suiker overigens.

 • deB.


  Niet laten afslachten!!?? Campina moet zich druk maken om de melk zo goed mogelijk te verwaarden voor hun leden!

  En stoppen met die overdreven poeha er omheen!!

 • Gruun as grês

  Bij mijn weten is rfc nog altijd een coöperatie... toch? Laten wij als leden het heft eindelijk eens in onze handen nemen en de directie, het bestuur en de ledenraad een halt toeroepen! Prima als er naar dit soort ontwikkelingen vraag is en een deel van de leveranciers hieraan mee wil werken maar op 2 voorwaarden; vrijwillig zijn om aan de voorwaarden te voldoen en de meerwaarde dient uit de markt te worden gehaald. Dit geld moet dan ook volledig aan diegene die eraan meewerken worden uitgekeerd.
  Maar niet zoals nu het ff door onze strot drukken alleen om een klein beetje goodwill te kweken!!

 • Fryslanboppe

  Er komt een fabrieks quotum en daar kun je als lid straks uit vissen mits je genoeg grond bij je bedrijf hebt. Dus van uit RFC grondgebonden groeien en verplicht weidegang toepassen. Daar sturen ze op aan.
  Groter is het verhaal op het einde van de rit niet !!

 • ricooo12

  wat ziet men toch een leeuwen en beren op de weg het gaat toch om ons toekomstig inkomen een plus op meer melkgeld .

 • kleine boer

  Als de niet leveranciers zoals hvb zich al zo druk maken is het vast een goede insteek v rfc als niet leveranciers zich al zorgen maken ist vaak goede plus

 • kleine boer

  Als de niet leveranciers zoals hvb zich al zo druk maken is het vast een goede insteek v rfc als niet leveranciers zich al zorgen maken ist vaak goede plus de meeste zelf zuiveraars kunne hun eige beetje melk nog niet kwijt laat staan dat het ineens voor alle rfc leden Anders kan ....

 • jeannettedekker1

  Frans we moeten in beweging komen???? Er is veel verdeeldheid onder boeren! Heb jij je wel eens afgevraagd hoe dat komt???? En ook jij draagt hier nu uit dat we fout bezig zijn,de consument leest dit ook,maar wie is er nu fout bezig. Ik heb niks tegen FC,maar wie schiet er nu wat op met onzin verhalen. Hoezo nemen wij geen verantwoordelijkheid. Zijn er boeren in Nederland die hun kalveren expres dood laten gaan??? En zit er al niet een politie agent op elke boer?????? PBB. NVWA COKZ nbWET. RVO. Zuivelfabriek. Van mij mag het allemaal,maar draag niet uit dat het een rommeltje is en dat het beter moet!!!!!!

 • jeannettedekker1

  Frans jij ondersteund het Fosfaatrechten stelsel,aankoop van die rechten gaat weer ten koste van welzijn en grondgebondenheid. Je kan je geld immers maar een keer uitgeven.

 • farmerbn

  Je hebt een directie en een cooperatie. De directie moet streven naar de hoogste melkprijs en het bestuur moet opkomen voor elk lid. Dat laatste gebeurt niet dus zou ik een ander bestuur willen.

 • wmeulemanjr1

  @farmerbn, bestuur doet wat directie heeft uitgedacht, anders kom je niet in het bestuur als je dat niet wil, althans zo lijkt het de laatste jaren.....

 • Fryslanboppe

  Men preekt van wiens parochie men eet !!

 • Achterland

  Betaal maar een fatsoenlijke weidepremie zodat genoeg leden kunnen/blijven beweiden !! Zo niet zitten we zodadelijk opgezadeld met verplichte weidegang. Daar kun je je beter druk om maken als alle wollige bla bla die hierboven staat beschreven.

 • steenderen

  Die rfc zijn ze gefuseerd met de overheid?
  hier het verhaal zitten om te draaien

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Frans vraagt ons wat de consument nu en in de toekomst verwacht , ik denk dat we dat aan Thieme moeten vragen want zij bepaalt tegenwoordig wat de consument wil ,dus ....... nodig ze uit op de ledenvergadering ,................

 • Attie

  Er is nu ingezet op weidegang maak daar een heel verhaal van, en doe vervolgens een hele poos niks.....

 • frl

  Ken de bestuur opbouw niet, maar ik stel me zo voor dat daar 12 bestuursleden zitten dat er dan 2 zijn die een stem hebben namens de leden veehouders.

 • OF ,............we voeden de consument zelf op ,door overtuigende reclame,s opendagen info..........

 • Colusdijk

  Net als vergaderboeren het allemaal zo netjes doen

 • waldpyk

  De heer Keurentjes trad in een nog niet zo heel ver verleden op als rechter-deskundige in onteigeningszaken van de overhied tegen boeren, dit alles uiteraard tegen riante betaling.
  de verkeerde man op de verkeerde plek lijkt mij zo.

 • Wesseling76

  Frans je gaat in mijn ogen ook veel te ver met je bemoeienis. Je doe heel schijnheilig maar je bent achterbaks. Je zegt dat we ons niet moeten laten afslachten. Maar wie zit er achter fosfaatreductie melkreductie kringloopwijzer weidegang enzo. juist mede RFC. en het brengt alleen maar meer kosten met zich mee voor de sector en de kwaliteit van de melk en van het milieu is er niet bij gebaad. Kosten worden niet vergoed. Ik hoop dat de leden nu eens op staan en zeggen wat ze denken. Want ook ik als niet RFC lid vind dat je veel te ver gaat!!!

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • deB.


  Maakt niet uit wesseling, de tijd komt dat er heel weinig boertjes meer zijn in de toekomst, niemand heeft er onder deze conditie's nog zin in! ik hoor niet anders

 • rverheij

  zucht !!

 • schooteind1

  Beste webmaster,

  Kunt u Steenderen niet voorgoed weigeren op dit discussieforum. Hij overtreedt de regels, als het gaat om normaal en fatsoenlijk taalgebruik, nu al weer voor de zoveelste keer. Alleen zijn reactie verwijderen is niet voldoende. Steenderen is nogal hardleers.
  Ik lever graag een bijdrage aan dit forum, maar als dit het niveau wordt/is houdt ik er meer op.
  Advies aan Steenderen; ga eens hulp zoeken.......

 • alco1

  Trouwens.
  Ik dacht toen ik de kop boven het stuk las. "Nou komt het".
  Maar nee hoor, wel weer je kop laten hangen naar de paar procentjes van schreeuwers.

 • charrels

  Dit geldt ook voor Wesseling76 als je het mij vraagt.

 • koster

  Je kunt je beter proactief opstellen dan afwachten.
  Dus goed bezig FC.
  En voor alle zeikerds, steek eens de hand in eigen boezem. Als je niet zo naar jullie geblèr geluister was, dan was er zeer waarschijnlijk wel eerder maatregelen genomen in de vorm van een fabrieksquotum of wat anders en dat had een hoop knelgevallen gescheeld

 • toonvanhoof1

 • Normaal gezien heeft een cooperatie een 'leverplicht' voor de leden en ' afnameplicht' voor de cooperatie. Volgens mij zijn de statuten vorig jaar veranderd mbt het laatste. Nu kan FC alles doen en laten zonder consequenties..

 • Genie

  Bemoei je er dan ook niet mee Wesseling. Je kunt alleen maar schelden.

 • koestal

  Duurzaamheid is ook al weer uit de mode,biodiversiteit is nu de mode.

 • koestal

  Er zijn al genoeg koeien afgeslacht

 • koestal

  Het gaat volgens Keurentjes bij FC ,,niet alleen om kwaliteit en receptuur'',nee het gaat om de melkprijs !!

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.