Rundveehouderij

Achtergrond 26 reacties

Topbedrijf boekt 2,5 keer hogere winst

Melkveebedrijven met de hoogste geldstroom doen het op alle fronten beter, blijkt uit een analyse van Flynth. Ze hebben een hogere melkprijs en over de hele linie lagere kosten. Productie en omvang wijken niet af van andere bedrijven.

Bij de 20% beste bedrijven was in 2015 de bruto geldstroom € 21,05 per 100 kilo melk, tegen € 13,77 bij de rest. Dat komt terug in de winst; die is € 10,52 per 100 kilo melk op de betere bedrijven en € 4,03 bij de rest. De kopgroep haalt dus een winst die 2,5 keer hoger ligt dan bij de andere bedrijven. Dat blijkt uit een analyse die Flynth uitvoerde voor Melkvee100plus.

Daarbij keek Flynth naar de technische en economische gegevens van alle melkveehouders in zijn database. Flynth sorteerde op het kengetal geldstroom per 100 kilo melk. Daarin hebben arbeid, netto privé-onttrekkingen, rente, aflossing en pacht geen invloed. “Zo komen de technisch best presterende bedrijven bovendrijven, die ook een veel hogere reserveringscapaciteit hebben”, aldus bedrijfskundig adviseur Henk van Dijk.

Voor de analyse zijn de 20% beste bedrijven op basis van geldstroom vergeleken met de overige 80% en het totaalaantal van krap 1.500 bedrijven. De gegevens zijn van het jaar 2015, omdat het accountantskantoor nog niet alle data van vorig jaar heeft verwerkt. Bijkomend voordeel is dat de melkprijs dichtbij de begrotingsnorm ligt. Kosten voor melkquotum (superheffing, lease en afschrijving) zijn buiten het overzicht gehouden.

Twee typen bedrijven

De twee typen bedrijven zijn nagenoeg even groot. De kopgroep heeft afgerond 107 melkkoeien en de rest 104. Ook leveren ze op jaarbasis met respectievelijk circa 864.000 en 874.000 kilo bijna evenveel melk af. De jongveebezetting is op de beste bedrijven een fractie lager.

Er zijn ook verschillen. De kopgroep heeft opvallend meer grond onder het bedrijf: 49,7 tegen bijna 41,5 hectare. De betere bedrijven hebben mede daardoor ruim 3.100 kilo minder melk per hectare. Opvallend is dat koeien wat langer meegaan en de uitval van kalveren en koeien een stuk lager ligt. Qua arbeid besteedt de kopgroep meer uren per koe.

Hogere opbrengst en lager kostenpatroon

Bij de 20% beste bedrijven is de melkopbrengst € 35,24 per 100 kilo; dat is € 1,54 meer dan de € 33,70 bij de rest van de bedrijven. De hogere gehalten in de melk en een hoger aandeel beweiding zijn daar debet aan.

Naast een hogere opbrengst per 100 kilo melk hebben de betere bedrijven een structureel lager kostenpatroon. De lagere voerkosten tikken het hardst door; met € 2,10 per 100 kilo liggen die bij de kopgroep bijna 20% lager dan bij de overige bedrijven.

Doordat ze wat minder intensief zijn, hebben de betere bedrijven lagere mestafzetkosten. Hetzelfde beeld is te zien bij nagenoeg alle andere toegerekende kosten.

Minder kosten voor werk door derden

Ook na het saldo liggen de kosten bij de betere bedrijven lager. Ze maken bijvoorbeeld minder algemene kosten en kosten voor werk door derden. Dat resulteert in een fors hogere bruto geldstroom. Dat is ook zichtbaar in de andere kengetallen zoals winst, marge en reserveringscapaciteit per 100 kilo melk.

Overigens wijkt het financieringsplaatje op de 20% beste bedrijven nauwelijks af van de overige bedrijven. De langlopende schuld is nagenoeg even hoog en de jaren tot volledige aflossing zijn gelijk. De rentekosten zijn bij de kopgroep gemiddeld wel 6% lager dan bij de andere bedrijven.

Laatste reacties

 • familiebeldman1

  De melkprijs verschil komt niet door de gehalte maar waarschijnlijk door dat er Doc bedrijven er bij zitten en de 8 ha meer land op bijna de zelfde aantal koeien verklaard de ruwvoerkosten en minder kosten mestafvoer.
  Tis maar hoe je het verhaal brengt.

 • Mja, rente en pacht eruit laten.. net alsof je dat niet hoeft te betalen.

 • pieterfranken1

  Ja belachelijk vergelijk. Schrijver gaat ervan uit dat eigen land niets kost. Bedrijven kun je totaal niet op deze manier met elkaar vergelijken. Je moet dan ook een bedrag toekennen aan het gebruik van de grond als je wilt vergelijken

 • piet p

  Appels met peren vergelijken. Cono betaalde al bijna een dubbeltje meer voor een kg melk als DOC.
  Dan heb je die 10 Euro per 100 kg al snel te pakken.

 • Attie

  Voldoende grond en goede verkaveling sterk punt van laag kosten bedrijf.

 • Peet1212

  @Gerben de Groot, de melkprijs tussen de kopgroep en de rest is 1,5 cent dus daar licht het verschil niet. Het is een optelsom van alle besparingen die er voor zorgen dat de 20% beste het zo goed doen. Dat wil niet zeggen dat de volggroep het niet goed doet maar die scoren op een of meerdere onderdelen minder.
  Neem bijvoorbeeld robots: die schrijf je af in 10 jaar en drukken enkele centen op het resultaat,daarbij zijn de onderhoudskosten ook ruim een cent hoger dan traditioneel melken.

 • Peet1212

  Het lijkt er ook op volgens de schrijver dat mensen die veel zelf doen, veel eigen mechanisatie, ook beter scoren

 • gradje1966@

  Heeft de kopgroep een bedrijf met oude of nieuwe gebouwen ?
  Zijn het bedrijven die net overgenomen zijn of zijn het bedrijven van mensen die bijna beëindigen? Het zijn waarschijnlijk bedrijven met weinig vreemd vermogen .
  Hier heb je niet veel aan ieder bedrijf is anders.

 • Attie

  gradje, denk dat het bedrijven zijn die volop in beweging zijn, maar doen dat juist, van dat verschil !

 • Bennie Stevelink

  De kopgroep blijkt wat meer grond te hebben. Dat verklaart al de lagere ruwvoerkosten.
  Ze blijken minder uit te geven aan loonwerk terwijl bij hun de kosten voor eigen mechanisatie niet hoger zijn. De enigste verklaring die ik kan bedenken is dat de kopgroep boeren zijn met weidegang wat ze blijkbaar goed in de vingers hebben. Dat verklaart ook de hogere melkprijs. Minder inkuilen, minder mestuitrijden, dus minder loonwerk. Met weidegang minder krachtvoer.

 • gvleemingh1

  De topbedrijven hebben 10 hectare meer grond , dit is 21 % extra grond tov de rest. Bij gelijke financiering.

 • farmerbn

  Natuurlijk zijn er verschillen tussen de boeren en zet de één beter de puntjes op de i dan de ander. Vergeet echter niet dat er grote verschillen zijn in grondkwaliteit. Op goede grond is het makkelijker goed boeren dan op arme grond. Het gaat niet alleen om ruwvoeropbrengst in kg ds maar ook de kwaliteit van bv mineralen in het ruwvoer. Want op zware grond heb je zware (sterke )koeien en op lichte grond lichte koeien ( die minder makkelijk goed presteren.

 • landboer

  Dat kan Bennie maar dat hoeft niet ,ik weet zeker dat bij de buurman de kosten voor eigen mechanisatie niet lager zijn dan bij mij terwijl ik alles zelf doe en hij laat inkuilen /bemesten /soms laat maaien. Eigen mechanisatie kan voor heel weinig ,maar ook heel duur zijn! Heel veel verschil word gemaakt door alle handjes die niet betaald worden.( pa/vrouw/kinderen) En wanneer je met veel eigendomsgrond begint heb je gelijk al een voorsprong.

 • familiebeldman1

  Bennie dit zijn cijfers over 2015. Toen was de weidepremie niet zo hoog. en 87.8% tov 78.3 % maakt ook niet het verschil

 • JNJS

  De bovenstaande reacties verbazen mij een beetje. Het lijkt er op dat een verklaring/excuus wordt gezocht waarom de kopgroep het beter doet dan 'wij'.
  Let op! het gaat hier niet om een individuele boer die het toevallig beter doet dan de rest (wij), maar om 300 bedrijven van de 1500.
  Waar het om gaat is dat het blijkbaar mogelijk is om bij vrijwel identieke uitgangspunten, zie hiervoor 'financiering nagenoeg gelijk', zo'n groot verschil in winst te behalen.
  Uit de reacties komt naar voren dat het niet meevalt om te verklaren hoe dat precies komt. Het is namelijk ook niet één enkel 'iets', maar op alle fronten/punten het net iets beter doen. Dit blijkt ook uit de individuele cijfers ;aantal melkkoeien, jongvee, kg melk per koe, melkprijs etc.
  Wanneer je de cijfers per onderdeel individueel bekijkt zit er heel weinig verschil tussen de kopgroep en de rest. Echter, onder aan de streep is er toch een groot verschil.

 • marcelboertje

  Het grootste verschil zit in welke melkfabriek je de melk aflevert

 • Ewullink

  Ach het grootste verschil zit hem in hoe je het in de vingers heb gekregen. Zie grondpositie en financiering. Leuk om ook nog effe de grondsoort er bij te vermelden

 • H.Grotenhuis1

  Inderdaad zal het grootste verschil zitten in de zuivelaar waaraan wordt geleverd, de verschillen tussen de hoogste en de laagste waren in dit jaar 2015 (maar ook meerdere jaren) waren evident.

  Wat wederom bevestigend is dat de marginale voerkosten tussen de extensieve kopgroep en de rest/het totaal ruim 20 cent per kg melk bedragen. Overigens zijn de marginale voerkosten van verdere intensivering al jarenlang rondom die 20 cent, het saldo van die laatste liters melk door verdere intensivering is dus marginaal.

 • JNJS

  Het grote verschil is hoe je het in de vingers hebt, en niet hoe je het hebt gekregen.
  Wanneer jij degene bent die het meeste verdiend, ben jij degene die het meeste kan betalen voor grond en productierechten, en ben jij degene die kan uitbreiden en je positie kan versterken. Een verschil van 6,49 euro per 100 kg maakt een jaarlijks verschil van (864.394 x 0,0 649) ruim 56000 euro.

 • Attie

  Het geeft wel aan dat intensiever flink duurder is geworden, voer/mest kosten drukken het resultaat. Toen wij midden jaren negentig nog intensief boerden was dat totaal anders, was er bijna geen verschil.

 • j.verstraten1

  En toch blijven roepen dat intensieve boeren bevoordeeld worden door wetgeving. De intensiveren hebben juist een achterstand. De marges te klein , de bedrijven kwetsbaar.
  Er zijn ook meer overige opbrengsten bij de bedrijven met meer grond ( glb gelden, vergoedingen natuurbeheer?) van 1 ct per ltr.
  Wil de intensievere boer in deze vergelijking hetzelfde uitganspunt bereiken als de top moet hij 8 ha grond verwerven waardoor het vreemd vermogen 50% stijgt. Dan is dat nog vaak op afstand waardoor het voordeel beperkt is tov een uitbreiding van de huiskavel wat bijdraagt aan mogelijkheden tot weidegang met alle potentiële positieve financiële bijeffecten. Om die mogelijkheden te benutten heb je ondernemerskwaliteiten nodig.

 • koestal

  @Attie Ruwvoer is goedkoop, gigantisch grasoverschot in het noordoosten, maar niemand wil het hebben. Intensieven kopen liever geen gras met 4,5 fosfaat, en maar bijproducten zijn wel duurder maar harder melken en passen beter in de bex/klw.
  @J.Verstraten1
  Intensiveren is altijd een eigen keuze geweest, waarom moet iemand met 40ha 200 koeien gaan houden, als ie met 80 koeien ook een prima boterham had kunnen verdienen. Ze krijgen straks wel een lading fosfaatrechten.

 • Bennie Stevelink

  @koestal, of een bedrijf intensief is hoeft geen hogere kostprijs te veroorzaken. De hoge kostprijs wordt veroorzaakt door een intensieve regio. Ook grondgebonden bedrijven kunnen in een intensieve regio een hogere kostprijs hebben. Denk maar aan emissiearme aanwending van mest wat wij in Nederland al 27 jaar moeten terwijl dat in het extensievere Duitsland niet hoeft. Of extra eisen mbt fijnstof of ammoniakemissie ( emissiearm bouwen of zelfs een luchtwasser). De intensieve boeren in een intensieve regio moeten voer op grote afstand laten aanvoeren en mest op grote afstand afvoeren of zelfs laten verwerken. Boeren in de VS met hun grondloze megastallen hebben dat haarfijn in de gaten: met zorg wordt een locatie gezocht waar gemakkelijk voer gekocht kan worden en mest kan worden afgezet. Een locatie in de graangebieden op voldoende afstand van andere melkveehouders. Geen Amerikaanse boer is zo gek dat hij een grondloze stal bouwt in Nederlandse omstandigheden, laat staan in Oost Brabantse omstandigheden.
  Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat ZLTO nog steeds stuurt op verdere intensivering in Brabant.

 • j.verstraten1

  Bennie, het is voor mij onbegrijpelijk dat jij vind dat zlto nog steeds stuurt op verdere intensivering. Waar blijkt dat uit?
  @Koestal: intensivering is zeker een keuze. Maar die vloeit voort uit de mogelijkheden die je hebt in je omgeving. Met 40ha en 80 koeien de kost verdienen lukt alleen als je die grond vanuit historisch perspectief bezit óf je zorgt dat je op die 40 ha ook iets anders verbouwd dan mais en gras om rente en aflossing te kunnen betalen. Elke boer in Nederland bezit graag grond. Ook brabanders in het oosten van brabant. Niet voor niets dat dit al decennia de duurste regio van Nederland is op de flevopolder na. Dat komt niet omdat mensen geen belangstelling voor grond hebben.

 • Bennie Stevelink

  Jos, die laatste opmerking uit mijn vorige reactie is gebasseerd op de aanpassing in de AMvB die door ZLTO werd afgedwongen tijdens het overleg over het fosfaatreductieplan. Deze aanpassing had geen ander doel dan verdere intensivering mogelijk te maken.

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Dit verhaal zal zeker kloppen. Maar dan het volgende. Een van de voorbeeldbedrijven die dan in het artikel genoemd worden hebben 2,5 FTE voor circa 850.000kg melk. Als je dan zg. € 85.000 winst maakt (10 cent per liter) en je deelt dit door de gewerkte uren - we zullen krap tellen - 2,5 x 2000 uur (een lachertje voor boerenbegrippen) kom je op een uurloon van circa 850.000/5000 is circa € 17 per uur.
  Je kunt daar heel blij mee zijn en zeggen dat je het goed doet accountantskantoor Flynth, maar die vegen voor zo'n tarief hun k*nt nog niet af. De goedkoopste arbeidskrachten kun je hier ook bijna niet voor krijgen. Verder heb je dan geen vergoeding voor je geïnvesteerde kapitaal.....
  De rest van de conclusie laat ik aan anderen over....

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.