Rundveehouderij

Achtergrond 6 reacties

‘Liever spierpijn dan kopzorg’

Raymond Raamsman uit het Overijsselse Haarle verplaatst zijn boerderij vanwege de natuurontwikkeling in het Natura 2000-gebied Boetelerveld. Na vier jaar denken, overleggen en beslissen, kan hij nu weer vooruitkijken.

Hij klaagt er niet over. Raymond Raamsman is deze maanden verschrikkelijk druk, maar in november gaan zijn koeien naar verwachting over naar de nieuwe locatie. Dan komt hij in rustiger vaarwater.

De verplaatsing van het bedrijf van de maatschap Raamsman van het Overijsselse Haarle naar Dalmsholte, 19 kilometer verderop, vraagt een enorme krachtsinspanning. Hard werken is voor hem geen probleem. De aanloop naar de verhuizing kostte hem meer energie. “Daar zijn we bijna vier jaar mee bezig geweest. Zo’n boerderijverplaatsing vraagt veel overleg en denkwerk, daar was ik eigenlijk 24 uur per dag mee bezig, zeven dagen in de week. Als ik het voor het kiezen heb, dan liever spierpijn dan kopzorg.”

Raamsman (41) heeft een gemengd bedrijf met melkkoeien en vleesvarkens. Een belangrijk deel van zijn grond valt in de bufferzone rond het Natura 2000-gebied Boetelerveld, een heideterrein dat die bestemming heeft gekregen vanwege de aanwezige jeneverbesstruwelen en blauwgraslanden.

Tweedehands melkinstallatie

Het natuurgebied is aan het verdrogen, vandaar dat ervoor is gekozen om het waterpeil in de zogeheten bufferzone de omgeving omhoog te brengen. Overheden, waterschap en de landbouw hebben een plan gemaakt om de natuur en de betrokken agrarische bedrijven toekomst te bieden. Er wordt een kavelruil uitgevoerd, waarbij 2 agrarische bedrijven worden verplaatst. De grond die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt om maatregelen voor natuurontwikkeling uit te voeren en ook om boeren die in het gebied blijven over te bedelen.

Uitgekocht door de provincie, hij moet een rijke boer zijn. Raamsman weet dat die verhalen rondgaan. De werkelijkheid is anders. Natuurlijk krijgt hij een vergoeding voor de verplaatsing – 40% op de investeringen in de bedrijfsgebouwen op de nieuwe locatie en een plus op de agrarische waarde van het oude bedrijf -, maar dat levert hem beslist geen vermogen op. “Uiteindelijk mag ik blij zijn als ik er geen geld op toeleg. De huidige melkprijs dwingt ons om voorzichtig aan te doen. We hebben bijvoorbeeld een tweedehands melkinstallatie gekocht. Dat zegt genoeg.”

Melkveehouder Raamsman verplaatst zijn bedrijf van Haarle naar Dalmsholte vanwege natuurgebied Boetelerveld. <em>Foto: Ronald Hissink</em>
Melkveehouder Raamsman verplaatst zijn bedrijf van Haarle naar Dalmsholte vanwege natuurgebied Boetelerveld. Foto: Ronald Hissink

Protesteren heeft weinig zin

Dat neemt niet weg dat hij erg blij is met de verplaatsing. “Ik heb geluk gehad, de grens van de bufferzone loopt over ons bouwblok. Dat was reden voor de provincie om ook onze gebouwen te kopen. Zo kunnen we de verplaatsing financieel rond krijgen.”

Het omhoog brengen van het waterpeil rond het Boetelerveld heeft flinke gevolgen voor de grondgebruikers. Raamsman: “Dat geeft onzekerheid. Het effect van de vernatting op de bewerkbaarheid van de grond en op de ruwvoeropbrengst is niet te voorspellen. Boeren die hier blijven, krijgen de natschade wel vergoed, maar is die vergoeding voldoende? Kunnen de koeien nog naar buiten? Wat gebeurt er met de grond als het zoveel regent als deze zomer? Die vragen zijn voor mij niet aan de orde, want ik ga een stuk verderop boeren. Daar zonder al die belemmeringen!”

Hij is inmiddels gestopt met vleesvarkens, op de nieuwe locatie wil hij zijn melkveestapel uitbreiden van 60 naar 85 koeien. Het fosfaatbeleid dwingt hem ertoe om straks vaarzen aan te kopen in plaats van zelf jongvee op te fokken.

De natuurontwikkeling in het Boetelerveld kost de overheid veel geld. Raamsman vraagt zich af of die investering zinvol is. “Ik heb zo mijn twijfels”, zegt hij. “Maar het is zoals het is, Brussel dwingt dit natuurbeleid af. Protest heeft weinig zin, je kunt beter meebewegen.”

Een nieuw begin

Na jaren van onzekerheid kan Raamsman weer vooruitkijken. De oude ligboxen zijn inmiddels uit de aangekochte stal gesloopt, de aangekochte akkerbouwpercelen zijn ingezaaid. Na de bouwvak worden de roosters vervangen en de nieuwe boxen geïnstalleerd. Vervolgens gaan in de loop van het najaar de koeien over. “Een nieuw begin, voor mijn gezin en voor ons bedrijf. Mijn moeder blijft in Haarle, voor haar is de verplaatsing het meest aangrijpend. Maar ze snapt heel goed dat we deze stap zetten.”

Laatste reacties

 • Farmer4life2

  Onbegrijpelijk, succes Raymond. Je hebt een ongewenst zware tijd achter de rug vol onzekerheid.

 • jhp

  Brussel dwingt het af op basis van de aangeleverde gegevens van de provincie en hun hydrologen, daar wordt naar mijn mening en ervaring nogal in gestuurd en verschuilen de beleidsmakers zich heel graag achter Brussel.

 • landboer

  Als ie er zonder geld op toeleggen uitspringt mag hij zeker blij zijn ,betekend toch gratis een nieuw bedrijf!

 • HJ O R

  Landboer, hoezo gratis een nieuw bedrijf, een oude ligboxenstal die opgeknapt wordt, akkerbouw percelen die ingezaaid moeten worden, varkens weg en nog geen jongvee kunnen opfokken. En wat hij verder nog tegenkomt als onvoorzien.
  Veel geld gespendeert aan zgn. natuur, en de boer moet maar afwachten hoe hij er uitkomt. Succes gewenst.

 • landboer

  Sorry HJ O R,dacht aan volledige nieuwbouw maar je hebt gelijk ,laatste stukje niet gelezen blijkbaar.

 • Boer Willem

  Als je moet wijken voor natuurplannen dan ben je slecht af en gezien zijn situatie komt hij er nog goed me weg want heb al meer boeren gesproken die er dik bijmoesten lenen om ook maar iets fatsoenlijks weer op te bouwen

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.