Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:4 mei 2016

Innoflexstallen voor vernieuwend onderzoek

Dairy Campus in Leeuwarden is na de officiële opening van de nieuwbouw op 27 en 28 mei 2016 hét innovatie- en onderzoekscentrum voor de zuivelketen. Dat levert nieuwe, praktisch toepasbare kennis op voor alle partijen in de zuivelketen.

Met de nieuwbouw van Dairy Campus is alle melkveeonderzoek geconcentreerd in Leeuwarden. "We willen meer zijn dan een proefboerderij, we willen een kenniscentrum en ontmoetingsplek zijn voor alle partijen werkzaam in de melkveehouderij en zuivelketen", zegt Kees de Koning, manager van Dairy Campus. "Want nieuwe kennis moet zo snel mogelijk beschikbaar komen voor de praktijk." Dat is mogelijk door het inspireren van onderzoekers, melkveehouders en het bedrijfsleven en het bieden van de faciliteiten om te experimenteren, kennis te ontwikkelen en kennis te delen. "De nieuwe accommodatie maakt wat dat betreft veel meer mogelijk", vindt De Koning.

Bestaande en nieuwe stallen op Dairy Campus

Op 13 maart 2015 werd de eerste steen gelegd van de nieuwbouw op Dairy Campus. Naast de bestaande ligboxenstal voor 150 tot 200 melkkoeien, zijn 3 nieuwe stallen gebouwd waarin extra ruimte is voor 338 melkkoeien. De comfortabel ingerichte voedingsstal biedt ruimte aan 128 melkkoeien (8 groepen van 16 melkkoeien). De meet- en milieustal biedt plaats voor 90 melkkoeien (6 afdelingen met 15 melkkoeien). De twee innovatieve, flexibele stallen, oftewel innoflexstallen, zijn geschikt voor elk 60 melkkoeien.

In de voedingsstal staan de koeien jaarrond. Onderzoekers kunnen de dieren individuele rantsoenen voeren: naast krachtvoer(achtigen) ook ruwvoer in een aparte ruwvoerbak voor elke koe. De voedingsstal heeft een ecovloer, een automatisch voersysteem (Triomatic van Trioliet), een voeropnamesysteem met 64 RIC-bakken (Hokofarm), detectiepoorten en een standenstal met behandelruimte. Met sensortechnologie is positiebepaling en bewegingsactiviteit van elke koe mogelijk.

In de meet- en milieustal zijn 6 afdelingen, waarvan 4 qua klimaat en mest van elkaar gescheiden. De in- en uitgaande lucht is per afdeling continu te bemonsteren. In deze emissiemeetunit is onder praktijkomstandigheden in korte tijd te bepalen of een nieuwe ontwikkeling qua ammoniakemissie perspectiefvol is.

Innoflexstal biedt onderzoekers en bedrijfsleven slagkracht

De innoflexstallen zijn bedoeld voor innovatief onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven. "De stallen zijn flexibel in te richten, zodat we snel kunnen schakelen naar nieuw uit te voeren onderzoek", legt De Koning uit. Om de innovatiekracht van de melkveehouderij te vergroten, is ook het Innovatieprogramma Dairy Campus opgezet dat loopt tot en met 2021. Bedrijven die actief zijn in de melkveesector en zuivelketen, kunnen innovatieprojecten indienen. Na goedkeuring is projectuitvoering mogelijk samen met Dairy Campus en onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research. Het fonds vergoedt de kosten van onderzoekers voor maximaal 50%, de maximale bijdrage uit het fonds is €100.000 per project.

Een innovatieproject is gericht op vernieuwing van een product, proces of systeem en draagt bij aan ketenverwaarding, duurzame veehouderij, innovatieve houderijsystemen of smart farming. Voorbeelden zijn: efficiëntere ketens, verbetering van dierenwelzijn, diergezondheid of het behalen van milieuvoordelen. Maar ook: innovatieve stal- of weidegangconcepten, arbeidsbesparing of het slim gebruiken van technologieën.

Hollema bouw uit Surhuisterveen legt een 'blue label' vloer in de nieuwe innoflexstal.</p>
<p><em>Foto: Anne van der Woude</em>
Hollema bouw uit Surhuisterveen legt een 'blue label' vloer in de nieuwe innoflexstal.

Foto: Anne van der Woude

Samenwerkingsverbanden en financiers van Dairy Campus

Het agrarisch onderwijs wordt nadrukkelijk bij Dairy Campus betrokken, stelt De Koning. "Zo brengen we studenten in contact met de wetenschap en met nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied." Dairy Campus is een samenwerking tussen Wageningen UR Livestock Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Dairy Training Centre, LTO Nederland, Friesland Campina, gemeente Leeuwarden en provincie Friesland. De nieuwbouw op Dairy Campus is medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ruimtelijk Economisch Programma, Provincie Friesland en Gemeente Leeuwarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.