Rundveehouderij

Achtergrond 29 reactieslaatste update:19 jun 2015

Fosfaatrechten mogelijk gekoppeld aan grondgebondenheid

Het ministerie werkt samen met LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO aan de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Mogelijk wordt dit systeem gekoppeld aan grondgebondenheid. Doel is melkveehouders zo efficiënt mogelijk met fosfaat te laten zijn om onder het door de EU opgelegde plafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat te blijven.

Afgelopen dinsdag was het eerste overleg tussen het ministerie van EZ en de sectorpartijen. Eendrachtig hebben LTO, NMV, NAJK en NZO een voorstel gedaan. De sector wil een systeem van fosfaatrechten die voorlopig alleen binnen de melkveehouderij verhandelbaar zijn. Een fosfaatrecht zou kunnen staan voor 41 kilo fosfaat. Een koe produceert 40 tot 45 kilo fosfaat per jaar. Fosfaatrechten hebben de voorkeur boven dierrechten, omdat het direct stuurt op datgene waarom het gaat: de fosfaatproductie.

Invoering fosfaatrechten per 1 januari 2017

De zuivelsector stelt voor dat de toekenning van fosfaatrechten aan individuele bedrijven wordt gebaseerd op referentiejaar 2013. Gekozen is voor 2013 omdat dit het meest logische zou zijn; van dat jaar staan alle gegevens op papier en het jaar ligt nog niet te ver terug. De invoering van de fosfaatrechten zal per 1 januari 2017 zijn. Eerder lukt niet.

Begrenzing fosfaatproductie

Doel is de fosfaatproductie in de melkveehouderij te beperken met fosfaatrechten, een verplichte Kringloopwijzer voor alle melkveehouders, en aanscherping van het voerspoor. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil de fosfaatproductie van de melkveehouderij begrenzen, tenzij de sector haar er voor 1 juli van kan overtuigen daar zelf toe in staat te zijn.

Eerder gaf Dijksma aan dat wordt gekeken naar de invoering van dierrechten, fosfaatrechten of beperking van de melkproductie per dier of per bedrijf. Van deze drie opties geeft de sector de voorkeur aan fosfaatrechten. De borging hiervan wordt door het ministerie in overleg met de sector nu verder uitgewerkt. De productiebegrenzende maatregelen zullen worden opgenomen in de Meststoffenwet.

Het CBS becijfert dat in 2014 de fosfaatproductie 172,3 miljoen kilo is.

Verhandelbaar systeem

De wens van de zuivelsector is een verhandelbaar systeem, voorlopig binnen de melkveehouderij. De varkens- en pluimveerechten gelden tot en met 2017. Mogelijk dat deze daarna worden omgezet in fosfaatrechten.

De prijs van een fosfaatrecht zal sterk afhangen van de mate van verhandelbaarheid en de winstgevendheid van de melkveehouderij. De verwachting is dat het ministerie wil dat fosfaatrechten niet vrij verhandelbaar zijn maar bijvoorbeeld worden gekoppeld aan grond. De mate waarin een bedrijf grondgebonden is, bepaalt of en hoeveel fosfaatrechten die ondernemer mag hebben. Deze nieuwe regels tackelen de intensivering van de melkveehouderij. Dijksma zei in april in een debat met de Eerste Kamer de grondgebondenheid in de wet te willen opnemen.

Een andere mogelijkheid is dat de overheid de handel in fosfaatrechten zelf reguleert en zodoende de mogelijkheid krijgt fosfaatrechten uit de markt te nemen.

 

Zorgen over fosfaatproductie

De politiek en de sector zijn bezorgd dat het fosfaatplafond snel wordt bereikt door de groei van de melkveehouderij. Wordt dit plafond overschreden, dan overweegt Brussel een einde te maken aan de derogatie en aanscherping van de nitraatnormen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij in 2014 op 172,3 miljoen kilo komt, gebaseerd op definitieve dieraantallen en voorlopige voercijfers. Het door de EU opgelegde plafond is 172,9 miljoen kilo. Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat de fosfaatproductie van melkvee met 86,1 miljoen kilo hoger is dan het door de zuivelsector afgesproken sectorplafond van 84,9 miljoen kilo.

Laatste reacties

 • kiepel

  Zo krijg je een steeds meer grondgebonden (dus gezonde/duurzame) sector.
  Chapeau dijksma. 
  Ik heb nog 1 wens: probeer de kleine boeren te sparen. Bv de eerste 80 koeien vrijstellen.

 • Boertje25

  wat als je toen 75 koeien had en nu 175 met 112 ha? moet je ineens nog meer grond kopen om die 100 rechten erbij te krijgen?

 • Trot

  we noemen het anders verhandelen anders maar word dus toch gewoon een nieuw vorm van dierrechten alleen nu bedacht door lto 

 • hansvanbergen


  Ja Kiepel. 80 koeien en lawe zeggen 50 stuks jongvee. Dan heb je de grote bulk van de melkveehouders. Dat scheelt een giga berg rompslomp. IPV van weer alle aandacht te schenken aan die paar megabedrijven die, zoals altijd weer in de knel zitten.

 • verbi

  Prima idee Hans maar zal wel te simpel zijn voor dijksma, het moet altijd moeilijk de megabedrijven knallen toch wel door en de gezinsbedrijven zijn de klos.

 • John*

  dikke heffing op niet alle verantwoord afgezette mest zal meer zoden aan de dijk zetten dan al die dure plafonds...

 • Foxxy

  Flauwekul , vrijstelling komt er niet !
  komt bij dat grote bedrijven dan de grondprijzen omhoog stuwt,omdat banken bij die bedrijven niet snel terugdeinzen om in onderpand te investeren ,daarentegen wel bij kleinere bedrijven !!!!

  sowieso is het fosfaatplafond een zeepbel!
  1955 1,7 miljoen koeien (geen uitrijverbod ,nergens 6 mnd mestopslag,geen zodebemesten,geen MDV stallen
  1983 2,5 miljoen koeien (zie bovenstaande)
  2015 1,7 miljoen koeien , uitrijverboden,emissie arme stallen,6 mnd mestopslag,verplicht injecteren,dak op silo,derogatie,max 20% mais,kringloopwijzer,BEX,PAS,grasland zomers scheuren,verplicht (milieuvervuilende)groenbemesters ,etc

  Lol, en wij,melkveehouders  slikken dit ?

  sukkels zijn we

 • haam

  Laat de nzo zich bemoeien met de melk en niet met de stront  en heeft nu nog niemand de cbs cijfers goed gelezen  daar staat duidelijk in dat er meer fosfaat geproduceerd is door de weelderige grasgroei van het afgelopen jaar en dat heeft niks met dieren te maken allicht wel met het toegenomen  gras oppervlakte door de derogatie  eis   Dus als je de gras opbrengst van vorig jaar verminderd met de nu gedaalde opbrengst door de droogte  er is er niks aan de hand  Fosfaat rechten voor grassprietjes  hou bedenk je het /

 • j.verstraten1

  haam, je zegt het wat cru maar in de kern heb je wel gelijk

 • wmeulemanjr1

  Investeren in lucht, hoe gek kan de sector zijn?

 • M.harmsen

  En de mensen die de afgelopen 2 jaar gebouwd hebben, en de weg van de rustiw groei bewandelen worden hier de dupe van. Bedankt alle verdubbelaars en verdrievoudigers. Gewoon een max aan b
  bedrijfsomvang niet groter dan3x het landelijk gemiddelde

 • DJ-D

  <>

  Goede reactie! Kritiek op internetsites. Vast ook boerderijsite. Merk steeds vaker uitstekende reacties op deze site. Nog lang niet iedereen is zn boerenverstand verloren gelukkig. Leer hier veel van om onterechte kritiek te beargumenteren. Hoop dat de bestuurders ideeen opdoen en wens ze veel wijsheid toe. 

 • Peerke1


  Het melkquotum net weg en er komt alweer een nieuw Quotum en de grootste vervuilers worden beloond met jawel het grootste Quotum.

 • Foxxy

  In het ene artikel van de boerderij lees ik dat we zelf ons fosfaatplafond hebben bedacht, En dat overschrijding geen gevolgen vanuit Brussel heeft .

  in dit artikel staat dat het een Europees opgelegd plafond is ( lijkt mij niet juist)

  redactie, graag kloppende informatie! Anders kan je beter in Den Haag naar een functie zoeken! ;-)

 • Foxxy

  Mijns inziens is het gewoon een prestige-kwestie (waar andere landen profiteren)
  Iemand heeft een fosfaatplafond geschreeuwd, en vervolgens is het een bijzonder on-interessant getal ,waar ENORM veel mensen over onze ruggen geld/carrière maken

 • Foxxy

  Mij geen politicus bekend,die zoveel ruggengraat heeft om te zeggen : Nee,dat heb ik fout gedaan !


 • Foxxy

  Laat ons vakblad een artikel schrijven over onderwerp fosfaat ,

  de de groei van gras/gewas en uitstoot
  de gemeten hoeveelheden in lucht en grond
  het gevolg voor teveel en tekort in grond/gewas
  de invloed van mindere groei van gewassen ,en de impact op de overige processen(minder groei= minder CO2 binding,lagere zuurstofproductie en nog meer chemische processen die nu niet meegenomen worden,maar er feitelijk ZEKER direct gevolgen van ondervinden!

  daarnaast alle (verplichte) regelgeving die sinds 25 jaar van kracht zijn omtrent mest

  en een prognose van 1955, in fosfaat t/m nu!

  meten = weten , maar de fosfaatcijfers zijn te eenzijdig op fosfaat doorgerekend,waardoor de natuur strax te weinig tijd krijgt om zich aan ons aan te passen ! 

 • alco1

  En waar ik mij aan erger Foxxy is dat hier ook boeren reageren en zeggen. Dat plafond is er nu éénmaal, waar we dus mee verder moeten. Zonder ook maar ook één kritische noot te geven op het LTO. Ze zijn gewoon bedonderd met de worst 'derogatie'.

 • bva

  Nu fosfaatrecht, vorig jaar ammoniak kopen, morgen een recht voor zuurstof verbruik per koe? Het eind is zoek. Lang leven de deskundige mensen in Den Haag

 • 344412

  Foxxy, totaal fosfaatplafond is wel door Brussel opgelegd, echter de onderlinge verdeling tussen kippen, varkens en koeien is door de sectoren zelf gedaan.

 • daan1908


  Weer  een  hopeloos  verhaal  met  aannames  en  verkeerde  metingen.

  Droevig  dat  een  sector  die  miljoenen  steekt  in  ammoniak-reductie  vakkundig  om  zeep  wordt  geholpen .

  Kunnen  we  trots  op  zijn  als  we  over  enkele  jaren  of  misschien  binnenkort  door  nieuwe  inzichten  tot  de  conclusie  komen  dat  de  zgn  deskundigen  er voor  de  zoveelste  keer  faliekant  naast  zitten .

 • JI

  Niet echt handig om 2013 te kiezen als referentie jaar : diegene die in 2014 het quotum hebben verkocht krijgen het nu weer terug. Kunnen ze het nog een keer verkopen!

 • fendt 305 LS


  De gechiedenis herhaalt zich. In 1990 fosfaat rechten gekocht onder het MINAS beleid. Nu 25 jaar later gaan we varkensrechten  of kippenrechten kopen, om meer koeien te melken. Lang leven het vrij ondernemersschap. Hoe zat het ook alweer met het gat in de ozonlaag ( ZURE REGEN GENAAMT).

 • frl

  De intensieve krijgt weer gratis fosfaatrechten mischien wel 5 per ha,de extensieve moet rechten kopen,hoort dit niet andersom ?????
  Ik zou zeggen bij elke ha horen 2 fosfaatrechten,en kijk dan naar fosfaatreferentie 2013,als je er dan later grond bij koopt/huurt krijg je 2 fosfaat rechten per ha,zo worden we steeds meer grondgebonden.
  De referentie zijn nu te veel gebaseerd op melkqoutum maar dat hebben we niet meer,er moet nu een goede mix komen van aantal dieren die je had,of grond die je hebt,MET GRAASDIEREN MOET GROND DE BASIS ZIJN.

 • BO(skabout)ER


  helemaal eens me hcsob.

 • rmw

  Kan de extensieve niet beter zijn overtallige hectares verhuren? 2 koeien per ha. Zeg maar 15000 kg melk, moet je netto al 10 ct. Per kg schoon overhouden wil je evenveel overhouden als je met 1500 euro verhuur zou beuren! Moet je nog voor aan het werk ook... Er komt sowieso een hele nieuwe generatie sofa melkers/grondverhuurders aan... Met dank aan de grondgebondenheid eis en geld wat op de bank niets oplevert... Ergerden zich sommigen al aan melkverleasers...

 • Tonnis


  Extensieve melkveehouders willen altijd uitbreiden als het moeilijker wordt.

   

 • jrboer

  Ze moeten gewoon iedereen korten die meer dan 20.000 kg per ha melkt. Dan is het fosfaatoverschot voor de melkveehouderij in één keer weg.
  Wanneer dan ook de intensieve sectoren iets gekort worden levert mestafzet weer geld op ipv dat het geld kost.
  De akkerbouwgronden schreeuwen om organische stof. Het is toch te zot dat je dan moet betalen voor de afzet van je kostbare mest.

 • koestal

  intensieve melkveehouders willen elke dag wel uitbreiden,dan maar voer aankopen en mest afvoeren ,geeft wel een boel bedrijvigheid op het erf en op de weg !

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.