Rundveehouderij

Achtergrond

Grote verschillen in inkomens Belgische melkveehouders

Brussel - De verschillen in arbeidsinkomen van de Belgische melkveehouders zijn nog steeds groot. Dat blijkt uit een analyse van de boekhoudkundige resultaten van de melkveebedrijven uit het landbouwmonitoringnetwerk van de afdeling Monitoring en studie.

Uit de studie komt naar voren dat deze grote verschillen te verklaren zijn door een beperkt aantal opbrengst- en kostenfactoren. Gebaseerd op de boekhoudkundige kosten en -opbrengstenposten komen de onderzoekers tot de volgende verklaringen voor de verschillen in arbeidsinkomen. De vaste kosten voor gronden en gebouwen komen als eerste en belangrijkste kostenpost naar voren. Deze kosten zijn echter alleen op de lange termijn te beïnvloeden. Vervolgens komen de voederkosten nadrukkelijk in beeld. De voederkosten worden in drie componenten onderverdeeld. De variabele kosten gebruik eigen ruwvoeders, de kosten voor verbruik van plantaardige nevenproducten, en de kosten voor aankoop van krachtvoeders. In tegenstelling tot de vaste kosten, zijn de voederkosten gemakkelijker te beïnvloeden.

Ook het verschil in opbrengst uit de verkoop van melk speelt een rol in het verschil in arbeidsinkomen. Nog een belangrijke post blijkt de opbrengst uit omzet en aanwas. Landbouwers die goede prijzen voor hun nuchtere kalveren en melkkoeien krijgen, kunnen hiermee volgens de onderzoekers een significant verschil op het arbeidsinkomen realiseren.

Als het gaat om technisch-economische kengetallen komen de volgende kengetallen als belangrijkste redenen voor de inkomensverschillen naar voren. Ten eerste de gemaakte kosten voor de opfok van het jongvee. Als tweede wordt genoemd de ruwvoederproductie. Door een verstandige toediening van krachtvoer, wordt goedkoper melk geproduceerd. In dit kengetal zit zowel de melkgift per koe als de krachtvoedergift inbegrepen. Ten derde komt ook hier de verkoop van melkkoeien en kalveren naar boven, als een belangrijk kenmerk. Dit geeft volgens de onderzoekers opnieuw aan dat het inspelen op de omzet en aanwas van de veestapel een niet te verwaarlozen invloed heeft op het arbeidsinkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.