Rundveehouderij

Achtergrond

Effect nieuw reserveringsbeleid FrieslandCampina is beperkt

Een van de meest in het oog springende aanpassingen van de melkgeldregelingen bij FrieslandCampina is - na de bijstelling van de quantumtoeslagen - de verandering van het reservingsbeleid. Toch is de verschuiving daarbij kleiner dan ze lijkt.

Van alle door het bestuur voorgestelde aanpassingen van de melkgeldregelingen hebben de leden en ledenraadsleden van FrieslandCampina het afgelopen halve jaar het heftigst gedebatteerd over de kwantumtoeslagen en het reserveringsbeleid. Dat vertelde voorzitter Cees Wantenaar donderdag in een toelichting op de besluitvorming.
De emoties rond de kwantumtoeslagen zijn bekend. Een groot deel van de leden vond dat de oude regeling de heel grote boeren te sterk bevoordeelde ten koste van de kleinere. Dat is met een compromisvoorstel van het bestuur grotendeels rechtgetrokken.
Dat er ook heftige discussie was over het reserveringsbeleid, is minder duidelijk naar buiten gekomen. Wel was bekend dat veel boeren kritiek hadden op het oude beleid, waarbij 60 procent van de winst als reservering voor het bedrijf opzij wordt gezet.
De leden wilden meer geld. Dat krijgen ze ook volgens het inmiddels aangenomen voorstel van het bestuur, maar velen wilden nog meer en zij wilden ook een soort garantie dat het bedrijf niet steeds te veel ’boerengeld’ kan inhouden.
Maar zo’n beperking op de hoogte van de winstreservering door de onderneming kan niet straffeloos worden doorgevoerd en is niet zonder gevaar, maakte Wantenaar duidelijk. Zuivelconcern FrieslandCampina moet richting financiers hard kunnen maken dat het genoeg eigen vermogen en reserveringscapaciteit kan behouden om (tegen gunstige voorwaarden) te kunnen lenen. Met andere woorden: beperking van de winstreservering voor de onderneming van 60 naar 50 procent is momenteel de grens.
Maar voor de bedrijfsfinanciën tellen niet alleen de reserveringen. Ook de jaarlijkse bijschrijving voor ledenobligaties vast tellen mee. Volgens het oude systeem gaat 60 procent van de winst naar reserveringen en wordt 15 procent bijgeschreven in de vorm van ledenobligaties vast. Daar kunnen leden niet zomaar bij en die tellen dan ook als eigen vermogen van het bedrijf.
Zo bezien bleef 75 procent van de winst in het bedrijf zitten. Volgens de nieuwe systematiek daalt de reservering wel met 10 procentpunt, maar stijgen de bijschrijvingen op de ledenobligaties vast van 15 naar 20 procent. Aldus blijft per saldo 70 procent van de winst in het bedrijf zitten, 5 procentpunt minder dan nu.

Of registreer je om te kunnen reageren.