Rundveehouderij

Achtergrond

Rekening-courant op nul

Geldstromen op melkveebedrijven gaan grilliger verlopen en vragen strakke regie.

Met de afbouw van de bescherming van de EU-zuivelmarkt na 2013, zo is de verwachting, gaan melkprijzen straks meer schommelen dan ze nu doen.

De variaties in melkprijs gaan dan in twee ritmes verlopen. Eerst is er het jaarlijkse prijsverschil tussen zomer- en wintermelk van een cent of 5 per liter. Verder speelt de ontkoppelde, in december uitbetaalde melkpremie een rol. Daar komt dan de minder voorspelbare variatie bij als gevolg van de ontwikkelingen op de markten voor zuivelproducten. Het ligt voor de hand dat de pieken en dalen als gevolg van marktontwikkelingen in de tijd verder uit elkaar komen te liggen dan die als gevolg van zomer- en wintermelk.

Het is daarbij bepaald niet uitgesloten dat seizoensinvloeden en extra of stagnerende vraag vanuit deelmarkten samenvallen en prijseffecten gaan versterken. Het verschil tussen de hoogste en de laagste melkgeldafrekening wordt groter dan nu.

Dat verschijnsel heeft gevolgen voor het beheer van de rekening-courant. Zonder aanpassing leidt het tot óf een te hoog positief saldo, óf een te laag negatief saldo. Beide zijn vanwege te lage rente of onnodig veel betaalde debetrente ongewenst.
Het is daarom nodig dat melkveehouders tijdig hun plan trekken en in overleg met bank en boekhoudbureau de betaling van hun grote investeringen zorgvuldig plannen en zo nodig aanpassen als prijsontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Die fijnslijperij is nodig om op de lange termijn te zien of investeringen renderen, op de korte termijn om de limiet op de lopende rekening niet te overschrijden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.