Pluimveehouderij

Nieuws

Dalende trend antibioticagebruik in deelsectoren pluimvee

In de meeste deelsectoren van de pluimveehouderij daalde het antibioticagebruik in 2016. Dat blijkt uit de antibioticarapportage die Gezondheidsdienst voor Dieren opstelt in opdracht van Avined.

Het gebruik daalde in de deelsectoren waar relatief meer antibiotica wordt ingezet.

Bij vleeskuikenbedrijven ging het om een daling van 26% ten opzichte van 2015 (van 14,13 DDDAS naar 10,49 DDDAS), bij opfokbedrijven van (groot)ouderdieren vlees daalde het gebruik in 2016 met 5% ten opzichte van het jaar ervoor (van 12,77 DDDAS naar 12,17 DDDAS ) en kalkoenbedrijven met 26% (van 35,94 DDDANAT naar 26,42 DDDANAT volgende de oude rekenmethodiek). Dat blijkt uit de nieuwe sectorrapportage, die met behulp van data uit het KIP-systeem inzicht geeft in het gebruik in deelsectoren.

Regulier en concepten versterken elkaar

Eind mei publiceerde diergeneesmiddelenautoriteit SDa al over het antibioticagebruik in de hele veehouderij. Ook zij signaleert een scherpe daling in de vleeskuikenhouderij. “De daling van het antibioticagebruik bij reguliere vleeskuikens is doorgezet. Daarnaast is de omschakeling naar trager groeiende rassen in de vleeskuikenhouderij doorgezet, wat elkaar versterkt”, verklaart Avined-beleidsmedewerker Erik de Jonge de forse daling van het antibioticagebruik in de vleeskuikensector. Ruwweg is ongeveer de helft van de daling toe te schrijven aan reductie van het antibioticagebruik op reguliere vleeskuikenbedrijven, de andere helft aan de omschakeling naar trager groeiende rassen (waar het antibioticagebruik lager ligt).

80% koppels geen antibiotica

Van alle vleeskuikenkoppels wordt bijna 80% grootgebracht zonder antibiotica. Van alle reguliere koppels is dit bijna driekwart: 73%. Met name in de eerste levensweek wordt veel minder antibiotica gebruikt dan twee jaar geleden. GD en Avined hebben berekend dat teruggerekend naar het totaal aantal levensdagen 27% van de kuikens in 2016 van een trager groeiend ras was. Wat wel opvalt is dat het antibioticagebruik van trager groeiende rassen in 2016 11% hoger lag dan in 2015 (toen omgerekend naar levensdagen 11% van de kuikens van een trager groeiend ras was). De forse daling van het antibioticagebruik in de kalkoensector is alleen te becijferen via de oude rekensystematiek; in de nieuwe rekenmethode in DDDAS kon alleen het gebruik over 2016 berekend worden. Dat was 27,58 DDDAS.

Stijging bij leg- en vermeerderingsdieren

Alleen in de legsector als totaal en bij fok- en vermeerderingsdieren (productiebedrijven) steeg het antibioticagebruik afgelopen jaar. Dan zijn echter deelsectoren waar het antibioticagebruik relatief laag is. Bij de legsector (stijging van 0,66 naar DDDAS naar 0,73 DDDAS) zit de toename van het antibioticagebruik met name bij opfokbedrijven van (groot)ouderdieren. GD wijst er echter op dit wel slechts negentien bedrijven zijn.

Derde keuze middelen verder terugbrengen

Bij opfokbedrijven van (groot)ouderdieren in de vleessector daalde het totale antibioticagebruik in 2016, maar was er wel een toename van het gebruik van derdekeuzemiddelen. De pluimveesector vindt het gebruik van derdekeuzemiddelen hier te hoog en heeft afgesproken via IKB te proberen dit omlaag te krijgen. IKB Kip-bedrijven uit deze deelsector die een derdekeuzemiddel inzetten, moeten dit gebruik evalueren met hun dierenarts. Ook bij productiedieren in de vermeerderingssector – waar het totaal antibioticagebruik toenam in 2016, van 2,64 DDDAS naar 3,29 DDDAS – is met name aandacht voor het terugdringen van het gebruik van derde keuze middelen.

Vleeskuikens in de stal. Bij vleeskuikenbedrijven daalde het antibioticagebruik met 26% ten opzichte van 2015 (van 14,13 DDDAS naar 10,49 DDDAS). Foto: Bertil van Beek
Vleeskuikens in de stal. Bij vleeskuikenbedrijven daalde het antibioticagebruik met 26% ten opzichte van 2015 (van 14,13 DDDAS naar 10,49 DDDAS). Foto: Bertil van Beek

Spreiding tussen gebruik klanten leveranciers

Avined heeft het afgelopen jaar ook gekeken naar het gemiddeld antibioticagebruik van pluimveebedrijven die klant zijn bij een bepaalde leverancier, uitgesplitst naar dierenartspraktijken, broederijen en voerleveranciers met een minimaal marktaandeel van 1% van de vleeskuikenpopulatie. De uitkomsten hiervan worden geanonimiseerd naar de betreffende bedrijven uit de periferie gestuurd. De spreiding tussen verschillende leveranciers bleek behoorlijk groot. Grote uitschieters daargelaten zit er ook bij de middenmoot al snel een factor 2 tussen het antibioticagebruik van hun klantenbestanden. Kanttekening is dat de link tussen het antibioticagebruik van klanten en de desbetreffende leveranciers hooguit indirect is, een andere factor kan ook onder het hoger antibioticagebruik liggen. Bijvoorbeeld wanneer een broederij voornamelijk kuikens levert in een bepaalde regio waar een dierenarts veel antibiotica voorschrijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.