Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Positief resultaat voor BMC Moerdijk

Ondanks een moeizame situatie op de afzetmarkt voor pluimveemest-assen en hogere onderhoudskosten, had energiecentrale BMC Moerdijk een positief resultaat over 2016 van € 13,1 miljoen.

Dat was wel 8% minder dan in 2015, toen het resultaat (na belasting) € 14,3 miljoen bedroeg. De netto-omzet van € 37,5 miljoen was hoger dan vorig jaar, en hoger dan gebudgetteerd, meldt BMC in het bestuursverslag bij de jaarrekening over 2016. Het resultaat viel iets uit lager uit door zowel de moeizame afzet van de assen die de pluimveemestverbrandingscentrale produceert, als door hogere uitgaven aan groot onderhoud van de centrale. De opbrengsten van de verkoop van assen vielen tegen, waardoor de voorraden in 2016 toenamen en daarmee de opslagkosten daarvan.

Geen verbetering in afzetmarkt voorzien

Het bestuur van BMC voorziet voor 2017 geen verbetering in de afzetmarkt voor de pluimveemest-assen en daarmee een verder oplopende voorraad, maar verwacht wel goede resultaten. Met een van de afnemers van de meststof worden de banden nauwer aangehaald, om voor de langere termijn nieuwe afzetmarkten binnen en buiten Europa aan te boren.

BMC Moerdijk verwerkte in 2016 427.148 ton pluimveemest. Dat was wat minder dan gepland, omdat er nauwkeuriger werd gekeken naar kwaliteit. De mest had een hogere verbrandingswaarde waarop de centrale efficiënter kon draaien. Daardoor lag de energieproductie hoger dan begroot. De bruto jaarproductie van elektriciteit over 2016 bedroeg 294.412 MWh.

Aandeelhouders BMC Moerdijk

Aandeelhouders van BMC Moerdijk zijn energiebedrijf PZEM (50%, in 2016 nog Delta), ZLTO-dochterbedrijf NCB (33,14%) en leverancierscoöperatie DEP (16,86%). Het gezamenlijk resultaat van de energiecentrales van PZEM/Delta was over 2016 fors negatief, waarmee het resultaat van BMC over afgelopen jaar er positief uitspringt.

BMC haalt zijn inkomsten grotendeels uit MEP-subsidiegelden en daarnaast uit opbrengsten van de opgewekte stroom (via een langetermijncontract met Delta), verkoop van de geproduceerde assen en de gate fee voor kippenmest.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Mest verbranden is echt top. Het maakt dat er meer waarde aan organische stof komt zodat akkerbouwers minder geld toe willen of ze zelfs moeten betalen voor mest.

  • HeinCarien

    Klopt... zeker voor de niet deelnemende pluimveehouders aan DEP.. zij spinnen garen bij deze oven. De afzetprijs daalde voor hen gigantisch. Terwijl de DEP delnemers lang fors bleven bijbetalen....

Of registreer je om te kunnen reageren.