Pluimveehouderij

Nieuws laatste update:21 jun 2017

Na de zomer pilots emissiereductie Foodvalley

Bij het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) hebben 21 leveranciers een innovatie ingediend om fijnstofemissie uit (pluim)veestallen terug te dringen. Binnenkort wordt bekend welke daarvan als perspectiefvol worden beschouwd en als pilot gaan dienen.

Het PEV, onderdeel van het Poultry Expertise Centrum (PEC), verwacht eind van deze maand bekend te maken welke innovaties als kansrijk zijn beoordeeld om de uitstoot van fijnstof uit (pluimvee)stallen terug te dringen. En aan welke en hoeveel innovatieve technieken vanaf september zal worden gemeten.

Vorig jaar december presenteerden de vier Food Valley-gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude, de provincie Gelderland en veehouderijsector, een plan om de uitstoot van fijn stof, ammoniak en geur uit stallen te reduceren. Het manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij waarin dit plan is vastgelegd, spitst zich in eerste instantie toe op fijn stof en op de (leg)pluimveehouderij.

Expertpanel beoordeelt ideeën

Voor de uitvoering van de plannen is het PEV opgericht. Jan Workamp, projectmanager bij PEC, heeft dit voorjaar gesprekken gevoerd met 27 indieners van innovaties voor emissiereductie. “Uiteindelijk hebben 21 leveranciers zich definitief aangemeld. Een expertpanel beoordeelt nu hun ideeën. Daarbij weegt mee of de reducerende techniek toepasbaar is in bestaande stallen en of deze het stalklimaat verbetert. Ook de betaalbaarheid en de toepasbaarheid in andere stallen dan pluimveestallen speelt mee.”

Het PEV-projectteam beslist over de selectie van het expertpanel en bepaalt welke innovaties zullen worden getest op praktijkbedrijven. Hoeveel pilots er komen hangt af van de financiële middelen.

Scharrelstallen zonder uitloop gezocht voor praktijkmetingen

Voor de praktijkmetingen hebben zich al zes geschikte bedrijven aangemeld. Projectmanager Workamp zoekt nog enkele scharrelstallen zonder uitloop. Daarnaast verwacht hij dat er ruimte is voor een vleeskuikenbedrijf, ook zonder uitloop.

Voor het testen installeert de leverancier zijn innovatieve techniek in een stal. Studenten van de Aeres onderwijsgroep zullen na de zomer starten met de emissiemetingen, onder supervisie van Wageningen UR. Het meetplan wordt van tevoren met Tac Rav afgestemd, zodat de meetresultaten van de pilot meetellen voor een eventueel vervolgtraject voor opname in nationale regelgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.