Pluimveehouderij

Nieuws

CBL uit zorgen over campylobactervoorstel

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft zijn zorgen geuit over voorgestelde nieuwe Europese regelgeving, die middels een proceshygiënecriterium (PHC) moet reguleren hoeveel campylobacterbacteriën er aanwezig mogen zijn op pluimveevlees.

Een voorstel van de Europese Commissie om de toegestane hoeveelheid campylobacterbacteriën op Europees niveau te reguleren staat momenteel als concept online voor feedback. Verschillende Europese organisaties hebben de afgelopen weken gebruik gemaakt van de mogelijkheid om feedback te geven op het voorstel.

Monsters van het borstvel of nekvel

De supermarktorganisatie CBL wijst erop dat Nederland zelf al een proceshygiënecriterium (PHC) heeft vastgesteld voor campylobacter op pluimveevlees. Hiervoor worden monsters genomen van het borstvel, terwijl volgens het voorliggende EU-voorstel monsters genomen zouden moeten worden van het nekvel, dat over het algemeen meer besmet is. Bovendien zouden de Europese normen strenger worden dan die nu in Nederland gelden. CBL geeft aan een geharmoniseerde Europese aanpak te verwelkomen, maar wijst op het belang dat de uitvoering hiervan haalbaar moeten zijn voor alle lidstaten.

Strenge criteria

Ook de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) heeft soortgelijke zorgen geuit over het voorstel. Omdat nekvel niet geconsumeerd wordt, vindt de organisatie het niet logisch dit meer besmette deel te bemonsteren. Het zou beter zijn een deel van de kip te bemonsteren dat wel geconsumeerd wordt, zoals het borstvel, aldus Nepluvi.

Daarnaast struikelt ook de slachterijenorganisatie over de strenge criteria. “Het is goed om ambitieus te zijn, maar met een gebrek aan goede tools en een te strenge PHC, kunnen de gevolgen van dit voorstel zijn dat slachterijen het gevoel krijgen dat hoeveel moeite ze ook doen, ze niet aan de PHC kunnen voldoen,” geeft Nepluvi als feedback op het voorstel.

Aanpak op boerderijniveau

Andere feedback komt onder andere van de Belgische Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen, die wijst op Belgisch onderzoek naar de problematiek dat uitwijst dat aanpak op boerderijniveau het meest effectief zou zijn om humane campylobacterbesmettingen te voorkomen, en van de Europese organisatie van pluimveeslachterijen Avec, die verschillende aandachtspunten benoemt, waaronder ook de strikte doelstellingen. Europese Consumentenorganisatie BEUC vindt het voorstel daarentegen bij lange na niet ver genoeg gaan en bepleit juist scherpere limieten.

Of registreer je om te kunnen reageren.