Pluimveehouderij

Nieuws

RvS: pluimveebedrijf mag uitbreiden

Den Haag - Een pluimveehouderij in het Groningse Den Ham mag uitbreiden ondanks verzet van de provincie Groningen tegen dit opschalen.

De gemeente Zuidhorn die de vergunning verleend heeft voor de uitbreiding is  in het gelijk gesteld door de Raad van State. De provincie was tegen deze vergunningtoekenning in beroep gegaan omdat het aantasting van het landschap Middag-Humsterland vreest.
Zuidhorn had in 2014 een wijzigingsplan opgesteld dat voorziet in de uitbreiding van het agrarische bestemmingsvlak van een pluimveebedrijf in Den Ham. GS had grote bezwaren tegen de uitbreiding en vindt dat dit leidt tot een onevenredige aantasting van de kleinschaligheid van het landschap. De provincie voert daarbij aan dat het wijzigingsplan niet voldoet aan het bestemmingsplan en ook niet aan de nota "Agrarische bouwblokken en landschap" aan de hand waarvan de aanvaardbaarheid van de uitbreiding van een agrarisch bouwperceel dient te worden beoordeeld. Ook zou volgens de provincie onvoldoende rekening zijn gehouden met het provinciaal omgevingsplan 2009-2013 (POP).
Volgens Zuidhorn wordt het karakter van het landschap Middag-Humsterland slechts beperkt en niet in onaanvaardbare mate aangetast. De uitbreiding is niet dusdanig groot dat het bestaande kavelpatroon en de karakteristieke slotenstructuur niet langer gerespecteerd worden. Verder is in grote mate aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing, door de aanwezige essen en de aanleg van een grondwal met beplanting. Dit wordt ook bevestigd door het advies van Libau, een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit dat de gemeente heeft laten opstellen over de aanvaardbaarheid van de voorgenomen uitbreiding.
Volgens de Raad van State heeft er een evenredige belangenafweging plaatsgevonden en heeft Zuidhorn de historisch gegroeide landschapsstructuur voldoende in de genomen beslissing betrokken. De provincie heeft geen argumenten aangevoerd die op het tegendeel wijzen, aldus de raad.
Ook de opmerking van de provincie dat geen rekening is gehouden met het provinciaal beleid vindt geen gehoor bij de raad.

Of registreer je om te kunnen reageren.