001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Redactieblog

3 reacties

'Stalontwerpen pluimvee innoveren'

Jan Willem Lagerweij roept op tot een discussie over het innoveren van huisvestingssystemen voor legpluimvee zodat vogelgriepdreiging niet hoeft te leiden tot een ophokplicht.

Hierbij spreek ik mijn teleurstelling uit over het feit dat de overheid geen kans heeft gezien om de status van uitloopeieren te behouden. Momenteel lijkt het er niet op dat alsnog op korte termijn de 12-wekentermijn wordt verruimd. De deskundigengroep Dierziekten heeft op 23 januari geconstateerd dat het risico op insleep vanuit de wildevogelpopulatie naar pluimveebedrijven nog steeds aanwezig is.

Lobby voor behoud uitloop-status

Er is de laatste weken veel gelobbyd voor behoud van de vrije-uitloopstatus. Zowel in Den Haag, in Brussel als ook in het Europees parlement. Alle Nederlandse vertegenwoordigers zaten op hetzelfde spoor: als leghennen verplicht worden binnengehouden vanwege HPAI-dreiging, dan verruiming van de termijn. Bij biologisch gehouden leghennen geldt de deadline van 12 weken niet. Daar wordt ervan uitgegaan dat de dieren een derde deel van hun leven naar buiten moeten kunnen. Hoewel rekenkundig bij bio ook een maximale termijn per koppel is vast te stellen, is die toch veel minder knellend. Het zou in de lijn der verwachting liggen als reguliere uitloop op dit punt gelijk zou worden behandeld. Het meest voor de hand liggend zou zijn dat er bij een door de overheid opgelegde ophokplicht vrijstelling kan worden verleend voor een langere tijd, mits dat vanuit volks- en diergezondheid noodzakelijk wordt geacht.

Vertrouwen consument

Een van de belangrijkste argumenten die tegenstanders geven, is dat het vertrouwen van de consument mogelijk in het geding komt. Dat is onzin; de consument zal zeker begrip hebben voor de situatie van een dreigende dierziekte die fatale gevolgen heeft voor het dier en het bedrijf. Merkwaardig dat deze argumentatie overigens niet wordt geuit bij de regeling voor bio.

De verwachting was dat, nu inmiddels de meeste EU-landen zijn getroffen door HPAI, er meer begrip zou ontstaan voor aanpassing van deze ridicule regelgeving. HPAI is een zoönose en deze wordt dus vanwege volksgezondheid verplicht bestreden. Voor wat betreft de ophokplicht heeft staatssecretaris Martijn van Dam voortvarend opgetreden. Was dit niet gebeurd, dan waren er ongetwijfeld veel meer besmettingen geweest; zie de ellende in Zuidwest-Frankrijk.

Vaker ophokplicht

Vanuit de sector is al jarenlang aangegeven dat verspreiding van vogelgriep vooral wordt veroorzaakt vanuit de wildevogelstand. Het zogenaamde groene front ontkende dit veelal. Wat niet ontkend kan worden, is dat in 2003 de epidemie vooral werd veroorzaakt door verspreiding van bedrijf tot bedrijf. Wij hadden toen echter geen ervaring met AI, waardoor de eerste verschijnselen niet direct als zodanig zijn opgepakt. De bestrijding is toen, met de wetenschap van achteraf, te laat gestart. Niet onlogisch is dat de oorspronkelijke besmetting destijds ook vanuit de wildevogelstand heeft toegeslagen. In 2014 is aangetoond dat wilde watervogels met het AI-virus besmet waren. Bij de huidige uitbraak is het nog duidelijker, vele duizenden wilde vogels zijn aan de besmetting met HPAI bezweken.

Vanuit de wereld van de virologen wordt gevreesd dat de situatie de komende jaren wellicht niet zal verbeteren. Met andere woorden: een ophokplicht staat ons vaker te wachten. Tijd dus voor het bespreekbaar maken van andere denkrichtingen qua houden van leghennen. We zullen daarbij nadrukkelijk rekening moeten houden met de belangen van bijvoorbeeld de vleeskuikenhouderij. Deze deelsector is niet getroffen door een uitbraak maar ondervindt wel schade vanwege voorzorsruimingen, exportbeperkingen en meebetalen aan het DGF-fonds.

Huisvesting innoveren

Sector en overheid zullen na moeten denken of er een huisvestingssysteem is te bedenken dat de voordelen van buitenuitloop combineert met de voordelen van binnen gehouden dieren en waarbij dreigende AI niet hoeft te leiden tot een ophokplicht. Het Rondeel en daarvan afgeleide huisvestingssystemen zijn daar al mooie voorbeelden van. Naast 'uitloop buiten' (met de kans op een ophokplicht in tijden van AI) bijvoorbeeld ook 'uitloop binnen of uitloop onderdak'.

Rondeelstal - Foto: ANP
Rondeelstal - Foto: ANP

Uitloop binnen/onderdak zou misschien op het gebied van het maatschappelijk gevoel rondom dierenwelzijn iets moeten toegeven aan buitenuitloop maar ten aanzien van dierziektebestrijding, klimaatbeheersing (beide ook dierwelzijn), mestconcentratie rondom de stal (milieu) en dergelijke duidelijke voordelen bieden. Op basis van gelijke kostprijs als buitenuitloop zou een staltype ontwikkeld moeten worden. Wat mij betreft kan daarin meegenomen worden een grotere overdekte uitloop dan momenteel gehanteerd, een lagere dierbezetting per vierkante meter, meer voorzieningen in de overdekte uitloop en dergelijke.

Discussie gezamenlijk aangaan

Ik doe bij deze een oproep aan de overheid, Wageningen, Dierenbescherming, retail en stalontwerpers om met ons als pluimveesector die discussie maar eens aan te gaan. Samen op basis van ervaring en opgedane praktijkkennis nieuwe of aangepaste huisvestingssystemen uitwerken. Kortom: innoveren, en dan integraal en niet op deelonderwerpen. Met name de rol van de overheid is hierbij onmisbaar.

Laatste reacties

  • Tonnis

    Volgens mij is het niet zo moeilijk, je rekent je wintergarten niet mee als bruikbaar oppervlak, zodat de dieren in een ophokperiode deze ruimte hebben om een frisse neus te kunnen halen. Doe je dat niet dan heb je gewoon scharreleieren in een ophokperiode.

  • Almagro

    Het zal me niet verbazen dat het KAT spoedig met aanvullende regels rond uitloopkippen komt. Bezetting en inrichting / oppervlakte van de binnenuitloop zal dan wel veranderen. KAT is een private instelling en kan zonder Europa of nationale wetgeving regels veranderen. Dit werkt snel en effectief en zonder KAT erkenning hebben de uitloopeieren niet veel extra opbrengst.

  • Joerissen

    Eindelijk een goede discussie inzake "Lekker scharrelen in de Wintergarten".

Of registreer je om te kunnen reageren.