Pluimveehouderij

Achtergrond 19 reactieslaatste update:29 mrt 2018

NVWA: we zien tekortkomingen in naleving, dat moet beter

De naleving van regels op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn in de pluimveevleesketen is onvoldoende, concludeert de NVWA. Inspecteur-generaal Rob van Lint spreekt van een zorgelijk beeld.

De conclusies van de integrale risicoanalyse van de pluimveevleesketen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liegen er niet om. Inspecteur-generaal Rob van Lint wil het rapport graag toelichten richting de sector. “De integrale risicoanalyses zijn voor ons een belangrijk instrument. Het is voor ons belangrijk om te weten waar de risico’s zitten en daarover in gesprek te gaan met alle partijen. Dit is een grote risicoanalyse, en er staan serieuze dingen.”

Wat zijn aspecten die u heel graag zou willen duiden naar de sector toe?

“De kern van deze risicoanalyse is dat we op twee grote thema’s, voedselveiligheid en dierenwelzijn, zien dat de naleving van regels onvoldoende is en dat risico’s die gelopen worden te groot zijn. Je ziet dat in de primaire sector, in het transport naar de slachterij, in het eerste deel van het slachtproces. Wat we vervolgens zien is dat als wij het toezicht intensiveren, dan zien we verbeteringen. Tegelijkertijd kan dat over de hele linie nooit de oplossing zijn, je lost dat niet op met ontzettend veel toezicht. Die regels moeten nageleefd worden door sectoren. Daarom is het van belang om de redenen voor niet-naleving boven tafel te krijgen, waarbij de opzet van het huidige productiesysteem nadrukkelijk aandacht behoeft. In het verlengde daarvan is het ontzettend belangrijk dat kwaliteitsborging in die keten zelf veel beter wordt en middels een privaat kwaliteitssysteem handen en voeten krijgt.

Dat is voor ons reden om ook met de ketenpartijen in gesprek te willen gaan: wat zitten daar voor oorzaken onder en wat zou slimme instrumenten zijn om in te zetten zodat hier grote stappen vooruit gemaakt kunnen worden. Natuurlijk zullen we op basis hiervan ook ons toezicht verder toespitsen.”

‘Het is ontzettend belangrijk dat kwaliteitsborging in de sector zelf veel beter wordt’

Om dat gesprek aan te gaan met de sector, denkt u dat dit rapport daar de goede toon voor zet?

“Ik denk dat dit rapport objectief weergeeft wat we zien. Daar staan een aantal pijnlijke dingen in waar niet iedereen blij van zal worden, maar dit is wel de waarheid zoals we die over een lange reeks van jaren zien. Dit is wat we open en bloot op tafel leggen. Daarvan kan iedereen kennis nemen en zijn eigen bevindingen naast zetten. Waarbij we ook aangeven oog te hebben dat dit een sector is die in een hoog competitieve markt opereert, op een wereldmarkt. De belangrijkste conclusies zijn al eerder in een presentatie gedeeld, en dinsdagochtend (27 maart, red.) hebben we bestuurlijk overleg gehad met de sectorpartijen om met hen te bespreken of zij bereid zijn om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over wat hier achter zit en wat kan worden ingezet om verbetering in te zetten. Dat gaf een bemoedigende reactie. Dus ik verwacht alleszins dat die bereidheid er is om op basis van dit rapport het gesprek verder aan te gaan.”

In het rapport zitten veel resultaten van oudere onderzoeken die al bekend waren maar nu zijn gebundeld. Vond u de conclusies alarmerend?

“De algemene conclusie is dat ik het wel een zorgelijk beeld vind. Stuk voor stuk is er niet zo veel nieuws onder de zon. De kracht van dit rapport is dat alles bij elkaar gebracht is, vanuit een aantal perspectieven belicht is en objectief in kaart is gebracht. Als je dat op een rij zet, vind ik het wel een zorgelijk beeld. Ondanks alle waardering die ik ook heb voor inspanningen die bedrijven gepleegd hebben, en het feit dat ik zie dat bedrijven niet alleen aan deze regels moeten voldoen maar ook in een hoog concurrerende markt moeten opereren. Dat neemt niet weg dat men moet voldoen aan veelal die Europees vastgestelde regels. Dat is uiteindelijk ook in het exportbelang van bedrijven.”

‘De kracht van dit rapport is dat alles objectief in kaart is gebracht’

Het rapport haalt verschillende inspecties aan van 2014 tot nu. Denkt u dat de risicoanalyse een representatief beeld geeft van de hele sector nu?

“Ja, het geeft zeker een representatief beeld. Het zijn resultaten van heel veel inspecties over een lange reeks van jaren, aangevuld met beelden die we uit de dagelijkse toezichtspraktijk hebben, aangevuld met allerlei opsporingsonderzoeken die lopen. Bij elkaar liggen er heel veel gegevens onder. Dat laat onverlet dat sommige dingen echt niet op alle bedrijven spelen. Als je het hebt over welzijn in de primaire sector, dan zie je dat dat op 20% van de vleeskuikenbedrijven echt een serieus vraagstuk is. Je kunt dan ook zeggen: op 80% gaat het goed. Tegelijkertijd is 20% wel heel serieus, dan kun je het niet hebben over een rotte appel. Je ziet initiatieven om dat te verbeteren, maar de sector is aan zet om te borgen dat dat door de hele keten goed gebeurd.”

Rob van Lint (NVWA) - Foto: Ton Kastermans
Rob van Lint (NVWA) - Foto: Ton Kastermans

Daarvoor wijzen jullie met name op integrale private ketenborging als iets waarmee de sector aan de slag zou moeten. IKB Kip volstaat niet?

“In IKB Kip zitten niet alle aspecten. Het is belangrijk dat je het systeem zodanig opzet dat alle relevante aspecten er inzitten, dat er echt kwaliteitsborging is door de hele keten heen en dat men elkaar daar ook op aanspreekt. Dat zien we nu veel te weinig gebeuren. Dat maakt het mogelijk dat we zien dat er fraudeonderzoeken zijn waar dingen gebeuren die echt niet kunnen. Dat het antibioticagebruik gedaald is, is het positieve nieuws. Maar tegelijkertijd zie je op bedrijven illegaal gebruik van antibiotica. Als dat een bedrijf is kun je het hebben over een rotte appel, maar we zien dat toch een hele groep daarmee in de fout lijkt te zitten.”

Waar is op gebaseerd dat een hele groep in de fout lijkt te zitten? Naar 12 bedrijven is strafrechtelijk onderzoek gaande, daar moeten nog conclusies getrokken worden.

“Het punt van strafrechtelijk onderzoek is natuurlijk dat je nooit zoveel kunt zeggen, maar we zien dat ook in andere onderzoeken. Ook uit andere onderzoeken van onze inlichtingendienst komt dat beeld naar voren. Het onderzoek met die verentest bevestigt dat. Wat we bijvoorbeeld zien in sommige onderzoeken is dat het niet gaat om één bedrijf, maar dat er een hele groep bedrijven omheen is waar de regels heel bewust worden overtreden. Dat is een bevestiging van dat zorgelijke beeld.”

Wat kan de pluimveevleesketen concreet van de NVWA verwachten op handhavingsgebied?

“We gaan in ieder geval op basis van wat we nu verzameld hebben dataregistratie beter gebruiken om te bepalen waar de grootste risico’s zitten en welke bedrijven we bezoeken. Naast slim gebruik van data zijn we bezig met het steeds meer openbaar maken van inspectiegegevens. Naleefmonitoren in roodvlees en pluimveevlees zullen komende maanden ook gevuld worden met gegevens van individuele bedrijven. We hopen dat het een prikkel is om naleving te verbeteren. En we zijn aan het kijken of we gebruik kunnen maken van camera’s in slachthuizen.

Het meer openbaar maken van resultaten en ook bedrijfsnamen, betreft dat ook pluimveebedrijven?

“Op de korte termijn hebben we die naleefmonitoren van slachterijen, die worden gevuld met bedrijfsgegevens en inspectieresultaten van slachthuizen. Op termijn gaan we toe naar een situatie waarin alle inspectiegegevens openbaar zijn voor zover dat volgens de wet mag.”

Raakt dat bij pluimveebedrijven niet aan hun privacy?

“Het is niet anders dan dat we ook inspectieresultaten van horecabedrijven in verschillende steden al publiceren. Maar er ligt nog een wereld aan vragen achter, het is een traject dat loopt tot 2022. De samenleving vraagt om steeds meer openheid en transparantie. Vervolgens moet je voldoen aan de wet persoonsgegevens en moet je je ook steeds bewust zijn: wie kan hier wat mee. Voor horeca is dat heel inzichtelijk, maar hoe relevant is het dat je weet dat jouw stukje kip van die ene pluimveehouder kwam.”

Jullie wijzen bij voedselveiligheidsrisico’s op salmonella en campylobacter, en ook antibioticagebruik. Juist op die terreinen zijn de laatste jaren flinke stappen gezet. De campylobacterniveaus en het antibioticagebruik in de vleeskuikensector zijn beide fors gedaald sinds 2009 en de daling van salmonella op pluimveevlees constateren jullie zelf in het rapport. Staat het dan zo in het goede perspectief door neer te zetten dat dat een groot probleem is?

“Ja want we onderkennen eerst wat er verbeterd is. Maar als je kijkt naar het antibioticagebruik wat is gedaald, zien we tegelijk illegaal gebruik in onze fraudesignalen. Je ziet discrepanties in registraties bij salmonella. We zien een aantal dingen op basis waarvan wij de conclusie trekken: blij met wat ten goede gekeerd is, maar het is echt nog niet goed op orde. Dat geldt voor antibiotica maar ook voor salmonella en campylobacter, er is een grote ziektelast ten gevolge van besmet pluimveevlees. In termen van voedselveiligheid volgen gelukkig zoveel mensen het advies van het voedingscentrum voor bewaren, voorkomen van kruiscontaminatie en bereiding. Eigenlijk wil je niet dat je zo afhankelijk bent van die handelingen van de consument. Tegelijk als de vraag is: kan ik veilig kippenvlees eten? Ja, als je de adviezen van het voedingscentrum in acht neemt zeker wel.”

Geen advies om even geen kip meer te eten?

“Precies, geen advies om geen kippenvlees te eten. Ik eet het met liefde vanavond of morgen gewoon weer. Maar de risico’s zijn er wel degelijk. En niet op basis van bureaustudies, die zien we in de praktijk. We zien tekortkomingen in de naleving, en dat moet echt beter.”

‘Ik eet met liefde vanavond of morgen gewoon weer kip’

Hoe verwacht u dat de algemene media deze analyse gaan oppakken?

“Dat is moeilijk te voorspellen. Ik ben geen uitgever van kranten, ik ben de baas van de NVWA. Ik kan alleen zeggen wat wat mij betreft de boodschap is. Die zou wat mij betreft niet alleen in Boerderij maar ook in NRC of Telegraaf moeten staan. De boodschap is: de NVWA heeft een gedegen rapport waaruit blijkt dat op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid de naleving nog fors tekort schiet en dat daar forse risico’s zitten. De NVWA kent ook heel goed die sector en weet dat die in een hoog competitieve markt zit. Gelet op wat wij zien nodig is dat hand aan de ploeg geslagen wordt en partijen de naleving beter gaan borgen. Het rapport is nadrukkelijk een oproep aan alle partijen om dit te bespreken en om ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid actie te ondernemen. Ik denk dat als we dit allemaal serieus nemen, we ook de kans hebben om stappen te zetten.”

Laatste reacties

 • kuiken007

  jaja @rob van de lint
  daar gaat hij weer naleving van de regels is in nederland onder de maat, meer controleren is op korte termijn meer personeel grotere organisatie dat is pas scoren @ rob van de lint let wel als je zo door gaat als nvwa blijven er alleen nog maar een paar grote integraties over en komt de ongecontroleerde rommel gewoon uit het buitenland, want dat hoeft door de nvwa niet gekeurd te worden als het maar aan de regels van het exporterende land voldoet!!!

 • Marco22

  Veel mis met veiligheid van Braziliaans vlees'
  bron:foodwatch
  Ook nadat de Europese Unie een jaar geleden extra controlemaatregelen nam toen grootschalige fraude met Braziliaans vlees aan het licht kwam, is de import van Braziliaans vlees dat niet aan de Europese eisen voldeed niet gestopt. Ruim de helft van alle in Europa ontdekte partijen besmet vlees betrof Braziliaans rundvlees of kip. Het gaat vooral om besmettingen van kip met salmonella en rundvlees met E-coli
  <>
  Graag de zelfde transparantie voor rommel uit het verre buitenland.
  Lekker makkelijk met het vingertje wijzen naar de Nederlandse Boeren. Er is nog een wereld te winnen voor de NVWA wtb import buitenlandse waar.


 • Kelholt

  Inspecteur-generaal Rob van Lint, de baas van de NVWA die vanwege nalatigheid en onzorgvuldig handelen in de fipronil affaire morgen hoort of hij verantwoordelijk is voor het onnodig ruimen van 2,5 miljoen kippen. Die man gaat de pluimveehouders even zeggen hoe ze hun toko moeten runnen? Tja...

 • koestal

  Het aantal vliegtuigen dat op Schiphol mag landen en opstijgen is onbeperkt,overal zijn in Nederland regels voor,maar hiervoor niet. Schiphol moet het grootste vliegveld van Europa worden,ten koste van alles,dat is het beleid van deze en de vorige regering,wat een hoogmoed !

 • koestal

  Wat een lulverhaal ,er wordt in Nederland nauwelijks nog illegaal antibiotica gebruikt ,door maakt hij weer grote ophef over. De import van Braziliaans vlees is langer niet vrij van antibiotica,laat hij daar eens naar kijken,nee de boeren een trap verkopen vindt hij leuker.

 • Probe

  Van Lint is door Groen Links Leiden aangesteld om college te formeren. Dan lees je dit interview heel anders. Om te kotsen hoe dit gespeeld wordt.
  Maar morgenvroeg weer vroeg opstaan om de kippen weer goed te verzorgen....

 • farmerbn

  Ik zie veel tekortkomingen in zijn NVWA-organisatie. Ook zie ik graag dat er wat NVWA-mensen daar vertrekken ivm de tweelingfraude.

 • puinhoop

  Wat een voorbeeldige man: Laat 4 maanden asbest-make up verkopen aan kinderen en doet niks!!! LIJKT DE FIPRONILCRISIS WEL!

 • gjh

  mijn opa zei altijd als je niets kan willen ze je daar nog wel hebben zie hier het voorbeeld. Wat een onzin verhaal.

 • Professor P

  Als je een stok zoekt, vind je er altijd wel één. De verentest is er ook zo 1. Hiermee kun je aan een kip zien of de buurman van de kippenboer 30 jaar geleden een kuurtje heeft gehad, zo gevoelig is deze test. Aangezien het hele milieu is vervuild door menselijk antibiotica (voor pluimvee illegaal) , kun je de boer dus altijd als fraudeur afschilderen. Bedankt Avined om blindelings deze test in te voeren, ruimt weer 10 % boeren op.
  Past in het zelfde straatje als de Fipronil val die opgezet is om boeren erin te laten lopen.
  De boeren laten zichzelf als slachtvee naar slachtbank leiden door dit soort linkse figuren die vooropgezette plannen bedenken om jaarlijks hun quota stoppende boeren te halen.

 • Marco22

  Het is de vraag hoe geloofwaardig is de nvwa nog met haar berichtgeving, na friponil I&R mestfraude. Zaken die door nvwa zelf zijn opgeklopt en warm gehouden.
  En dit rapport ook weer, "In het rapport zitten veel resultaten van oudere onderzoeken die al bekend waren maar nu zijn gebundeld"
  Als ik dit interview zo lees vraag mij af of we hier niet te maken hebben met iemand van wakkerdier. Gezien zijn achtergrond komt dat behoorlijk in die richting.

 • kuiken007

  ik moet toegeven het is erg knap van de linkse partijen!!!
  infiltreren in hoge functies van ambtenaren organisaties, dat heeft meer effect dan een beetje rechtse minister die alleen kan vertellen wat de organisaties vinden!!

 • groot boerdam

  Laten we maar over de misstanden bij nvwa hebben!
  Zoals het stilhouden van de fipronil gebruik!

 • oeleboele

  Tijd voor de pluimveesector om een rapport te maken over de misstanden van de NVWA. En dat in de media te gooien.
  Slinkse nvwa medewerkers die zelf de misstanden in scene zetten, nvwa medewerkers die amper opleidingen hebben gehad op dit vakgebied en als ze dat wel hebben gehad , daarin zo bevooroordeeld zijn gemaakt dat ze niet realistisch kunnen of durven rapporteren/ contoleren.
  Overdrevenheid als legaal middel zien om de sector in een slecht berld te zetten.
  Zelf niet met beide benen op de grond staan.....enz...

 • new kids

  Een Groen linkser die voor een heel deel terugvalt op werkwijzen uit het verleden en niet de huidige verbeteringen weet te benoemen en te prijzen die zijn doorgevoerd. Hij probeert wellicht -ook door ingeving van zijn politieke keuze van GL- mee te werken om de vleespluimveesector uit Nederland weg te krijgen. Een vooringenomen persoon als hij hoort niet op die positie.

 • ENDE902

  In bovenstaand artikel kom ik de volgende zin tegen: "De samenleving vraagt om steeds meer openheid en transparantie". Ik weet niet hoe het andere lezers vergaat maar ik ben nogal verbaasd om deze zin uit de mond van de heer Van Lint te horen na de affaires die we hebben gehad waar de NVWA een rol in speelde.
  Over het overleg met de sectoren uit agrarisch Nederland heb ik ook mijn twijfels. Enkele weken terug heeft mijn LTO-afdeling Wil Meulenbroeks op bezoek gehad, waarbij Wil zich verexcuseerde voor zijn eerste uitlatingen in de tweelingzaak met de opmerking dat je wordt geacht mee te gaan met de gedachtegang van het ministerie.
  Hieruit trek ik de conclusie, dat er bij het ministerie geen behoefte is aan referentie vanuit de agrarische sectoren om de verkregen info te controleren, terwijl dat volgens mij wel zou moeten.

 • haj146

  En wij zijn niet tevreden over nvwa

 • HeinCarien

  In de seventies was Nederland bezig met zichzelf aan de vreet te houden en huisvesting en kleren. Vandaag de dag is er dat allemaal en is er meer en meer bemoeienis en controle door dit soort volluk. Deal er maar mee en hoop maar dat je bij de blijvers hoort. Het duurt niet lang meer of je mag alleen nog maar zelf uitmaken wanneer je opstaat en naar bed gaat. En weg terug is er niet meer behalve al er weer een oorlogje komt en een gebrek aan vreten ontstaat.

 • bankivahoen

  De weg wordt idd aardig geplaveid in opmars naar een vervelende tijd ( @HeinCarien) door het volk op zeer korte termijn haar voedselproductie en energie( lees aardgas) alvast langzaam af te nemen. Kosten voor levensonderhoud gaan een mega impact hebben en voor velen wordt het onbetaalbaar. Er is niet aan te ontkomen.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.