Pluimveehouderij

Achtergrond

Pluimveesector is te spreken over aanpak Schouten

Belangenbehartigers van de pluimveesector zijn te spreken over de vogelgriepaanpak van landbouwminister Carola Schouten.

Toen sprake was van een verdenking, heeft Schouten onmiddellijk alle betrokkenen bij elkaar geroepen voor crisisoverleg.

Eric Hubers, voorzitter LTO-Pluimveehouderij en NVP-voorzitter Hennie de Haan zijn het meest blij met de landelijke ophokplicht. Hubers: “Met een ophokplicht was deze uitbraak niet voorkomen. Niettemin vind ik het heel belangrijk dat deze maatregel is getroffen.” NVP-boegbeeld De Haan noemt de maatregelen van de minister ‘gepast’ en niet ‘buitenproportioneel’. Er is bijvoorbeeld geen landelijke standstill afgekondigd.

Gevolgen verzachten voor betreffende bedrijven

In het toezichtsgebied van 10 kilometer liggen volgens het ministerie 23 bedrijven. In het beschermingsgebied 3 kilometer rond het eendenbedrijf vier bedrijven. Tevens ligt pluimveeslachterij GPS in de 10-kilometerzone. Deze bedrijven zitten nog enkele dagen in onzekerheid. Zodra blijkt dat niet meer bedrijven in de 3-kilometerzone met het virus zijn besmet, wordt bekeken hoe de gevolgen zijn te verzachten voor de betreffende bedrijven. Voor GPS wordt een corridor aangelegd. In het gunstigste geval kan het bedrijf deze week weer slachten, vermoedt Hubers.

Vermeerderingsbedrijven

In de 10-kilometerzone zitten ook 2 vermeerderingsbedrijven. Voor hen is belangrijk dat zij hun broedeieren kwijt kunnen. Dinsdag is overleg tussen de pluimveesector en het ministerie. Als het bij één geval blijft, wordt besloten over het vervoer van dieren, eieren en mest in de 10-kilometerzone. De protocollen van vorig jaar liggen klaar.

Foto: Penn Communicatie
Foto: Penn Communicatie

De belangrijkste vogelgriepmaatregelen op een rij:

  • Er geldt een landelijke ophokplicht voor alle commercieel gehouden gevogelte, met uitzondering van fazanten en loopvogels. Voor hobbymatig gehouden pluimvee geldt in heel Nederland een afschermplicht, zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels of hun uitwerpselen.
  • Het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven wordt uitgebreid. Dit betekent onder meer dat bezoekers alleen nog de stal en het erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Het betreden van de stal is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen.
  • Voor hobbyhouders zijn ook alleen bezoekers in de vogelverblijfplaatsen toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen.
  • Er geldt een registratieplicht voor bezoekers aan de vogelverblijfplaatsen.
  • Pluimvee moet klinisch geïnspecteerd worden door een dierenarts binnen 24 uur voor vervoer naar een ander pluimveebedrijf.

Extra maatregelen voor kalkoen- en eendenbedrijven:

Omdat eenden- en kalkoenenbedrijven een groter risico lopen om vogelgriep in te slepen, gelden voor deze bedrijven extra maatregelen.

  • Ten eerste mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd naar een slachthuis na een klinische inspectie van de dieren op het bedrijf door de dierenarts, binnen 24 uur voor vervoer.
  • Ook worden voorwaarden gesteld aan transporten van of naar bedrijven met eenden en kalkoenen; per transport mag maximaal één bedrijf met gehouden pluimvee worden bezocht en onder de voorwaarde dat een hygiëneprotocol wordt nageleefd.
  • De specifieke werkwijze van de eendenhouderij, waarbij regelmatig strooisel dat op het erf wordt opgeslagen de stal in wordt gebracht, vormt een extra risico op de insleep van vogelgriep. Daarom zullen extra hygiëne-eisen worden gesteld aan de eendenhouderij. Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooiselopslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.