Pluimveehouderij

Achtergrond 1 reactie

'Aandacht nuchtertijd kippen moet omhoog'

Pluimveeslachterijen, verenigd in de Nepluvi, roepen pluimveehouders op om meer aandacht te hebben voor het op tijd nuchter zetten van vleeskuikens en uitgelegde hennen.

Vooral bij kuikens die worden uitgeladen, wordt regelmatig een volle krop en een vol darmstelsel aangetroffen. Dat vergroot de kans op fecale bezoedeling in de slachterij, hetgeen kan leiden tot afkeur en zelfs hoog oplopende boetes voor de slachterij door streng controlerende NVWA-keurmeesters aan de slachtlijn.

Tijdig nuchter zetten

De Nepluvi hanteert de vuistregel om vleeskuikens vanaf 6 tot 8 uur voor het laden geen voer meer te geven. Voor uitgelegde hennen is het tijdig nuchter zetten eveneens van groot belang, maar door verschillende houderijsystemen en verschillen in reistijd naar slachterijen wordt daar geadviseerd vooraf te overleggen met de betreffende slachterij. Het nuchter zetten van kippen is één van de laatste cruciale fasen voor het kunnen afleveren van een succesvol product aan de slachterij. Het is van groot belang dat de nuchtertijd niet te kort is. Zo zorgt het te laat nuchter zetten ervoor dat de darmen niet goed geleegd zijn, waardoor deze eerder kunnen beschadigen bij het uithalen, met een vergrote kans op fecale bezoedeling tot gevolg. De slachterij doet er alles aan om het te voorkomen, maar dat is niet goed mogelijk bij kuikens die onvoldoende nuchter zijn.

Boetes en kwaliteitsverlies

Indien de toezichthouder deze bezoedeling constateert, kan dat leiden tot ingrijpende kostbare maatregelen, die de slachterij verplicht moet nemen, maar ook tot hoge boetes als de normen niet gehaald worden. Niet alleen een vol darmenpakket, maar ook een volle krop door een te korte nuchtertijd is ongewenst. Een volle krop leidt in de slachterij tot verspreiding van voerresten over de geslachte kip, en dus tot kwaliteitsverlies, resten van graankorrels en dergelijke die zeer lastig te verwijderen zijn. De NVWA kan op verspreiding van inhoud van (volle) voerkroppen ook maatregelen opleggen die de nodige financiële consequenties met zich meebrengen.

Problemen tijdens vervoer

Daarnaast betekent een vol darmpakket dat de dieren energie steken in de vertering van dit voer. Tijdens transport, zeker op warme dagen, kan dit ertoe leiden dat vleeskuikens niet genoeg energie over hebben om zich goed te koelen. Deze combinatie kan oververhitting en zelfs sterfte tot gevolg hebben.

Te vroeg nuchter geeft ook problemen

Het te vroeg nuchter zetten van pluimvee is ook ongewenst, aangezien dit in eerste instantie leidt tot onnodig gewichtsverlies en dus tot economische schade voor de pluimveehouder. Voor de kippen zorgt een te lange nuchtertijd voor een gevoel van honger. Ter compensatie zullen de dieren bijvoorbeeld stof en mest gaan oppikken, wat zowel nadelig is voor de gezondheid van de dieren en de kwaliteit van het eindproduct. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt verder dat een te lange nuchtertijd zorgt voor een veranderende PH-waarde in de krop van de kippen, waardoor kiemen zoals Campylobacter en Salmonella zich makkelijker kunnen vermeerderen.

Fabian Brockotter

Eén reactie

  • fietskip

    hoe worden de dieren gevoerd? alleen daarmee kun je bepalen hoe lang nuchter!

Of registreer je om te kunnen reageren.