Pluimveehouderij

Achtergrond 659 x bekeken 23 reacties

Verburg wil geen koerechten

In de plaats van de in 2015 beëindigde melkquotering komen er geen koerechten.

"Als je het een inruilt voor iets anders behoud je de kosten", zei de minister maandagavond op een bijeenkomst van melkveehouders in De Meern, georganiseerd door de Gibo Groep.

Uit een peiling onder de circa 200 aanwezige veehouders bleek dat ongeveer de helft verwacht dat na beëindiging van de quotering koerechten worden ingevoerd, vergelijkbaar met de bestaande varkens- en pluimveerechten. De verwachting is dat die rechten waarde zullen krijgen en dus bij overname of uitbreiding gekocht moeten worden. Geen goede ontwikkeling, zo bleek uit reacties van veehouders. Aan de andere kant vrezen ze een ongecontroleerde groei van de veehouderij.

Verburg moet niets van nieuwe rechten hebben. "Ik kan niet voorspellen wat er na 2015 komt maar pas op dat je het quotum niet inlevert voor iets anders dat weer de kosten verhoogt".

De minister verwacht enige groei van de melkveehouderij na beëindiging van de quotering, maar niet ongebreideld. Die wordt afgeremd door het bestaande milieu- en mestbeleid. Daarom vindt zij extra beperkingen niet nodig.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Evert

  Gerda, Domme gans!!!

 • no-profile-image

  Harm

  Er komen geen koerechten, omdat dit kosten met zich mee brengt. Waarom zijn er dan pluimveerechten???????
  Er is geen mestprobleem in de pluimveesector. Dus is er geen enkele basis om dit systeem instand te houden. Weer een bevestiging dat de melkveesector wordt bevoordeeld.

 • no-profile-image

  verstraten

  kritische lezer, sorry dat ik zo laat reageer maar ik heb meer te doen.
  In ieder geval kan ik aan jouw verhaal geen touw vastknopen. Waarschijnlijk heb ik daarvoor te weinig gestudeerd, ik kan nl. de verbanden die je legt niet volgen.
  In mijn ogen is het heel simpel. Een dier vreet en produceert melk/vlees/eieren en mest. Wat er in gaat komt er ook weer uit.

 • no-profile-image

  gaatze

  Om de mest- en milieuregelgeving als beperkende factor in te stellen, moet je wel zeker zijn van je mestafzet. Als je je mest niet kwijt kunt, blijf je met de stront zitten. Mischien dat akkerbouwers rechten verlenen om voor bepaalde tijd voor mestplaating op hun land?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Verstraten, De overeenkomst tussen Minas, het mestafzetcontractenstelsel en de zgn. "nieuwe mestwet", is dat het bij een intensief bedrijf niet terzake doet wat er daadwerkelijk op het eigen land wordt gereden; de interne stromen worden nl. niet meegeteld. Wat we aan het doen zijn met die belachelijke mestwetten, is in feite 2 stapeltjes even groot maken. Daar worden door onze "wetenschappers en deskundigen" conclusies aan verbonden die nergens op gestoeld zijn. Vraag je maar eens af waarom een intensief bedrijf zoveel voer aan mag voeren per ha. De crux zit hem er in dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende waarden van de mineralen (anorganisch, plantaardig en dierlijk). In de praktijk zetten veebedrijven plantaardige mineralen om in dierlijke mineralen met (door het toevoegen van zuurstof bij de vertering) een toename van massa en volume tot gevolg. Hoe groter de afzet van dierlijke productie, hoe meer voer er aangevoerd mag worden vóór er mest afgezet moet worden, alleen het méérdere voer moet één op één met mest worden afgezet. Het is voor de mestwet volslagen onbelangrijk hoeveel er overblijft om op je eigen land aan te brengen; de interne stromen zijn immers niet van belang. Een extensief bedrijf moet bij veel minder voeraanvoer al mest af gaan zetten. Omdat de "deskundigen" zelf niet snappen hoe het kan dat dit zo uitpakt (dit komt door het feit dat men de verschillende mineralen als gelijkwaardig beschouwd), komen ze met dat verhaal over het optimaal benutten van voer. Dit is echt lariekoek. Nu gaat het eigenlijk helemaal niet over het bovenstaande. De kern van de zaak is dat als we met z'n allen eens zouden snappen dat die mineralen verschillende waarden hebben, dan zouden we en één klap verlost zijn van dat geneuzel over milieuvervuiling. Deze vervuiling wordt nl. berekend door op die manier te tellen. Jammer dat je ons boeren alles wijs kunt maken.

 • no-profile-image

  kippen

  Harm, ik bent het roerend met je eens, ik denk dat hier een grote rol voor LTO is weggelegd om de voortrekkerij per sector niet te vergroten.
  Voor mij is het ook: of de varkens en pluimveerechten afschaffen of er koeienrechten bijmaken.
  Als koeieboeren onbeperkt mogen uitbreiden, wordt het mestp[robleem alleen maar groter.

 • no-profile-image

  Harry

  Vooropgesteld dat ze dan weinig meer in de pap te brokkelen heeft, heb ik bij voorbaat reeds armoe met de varkenshouders. de melkveehouders moeten dan immers met hun concurreren om de afzet van mest. Drie keer raden waar de klappen zullen vallen indien haar rooskleurige marktvisie (structurele voedselschaarste) uitkomt.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Met de BEX is de stalbalans voor de melkveehouderij weer ingevoerd. Hoe intensiever een bedrijf is, hoe gunstiger. Hoezo beperking door het mestbeleid? Dit gaat allemaal ten koste van de extensieve veehouderij, die de voordelen van de stalbalans niet heeft. Rechtsongelijkheid ten top!!

 • no-profile-image

  gli

  Nooit koerechten of welke naam er ook voor bedacht mag worden invoeren. Leren we het dan nooit???"
  Zorg dat er in geringe mate schaarste ontstaat en je krijgt een normale boterham voorgeschoteld. Een boterham met boter en een plakje kaas.
  Wedden dat er agrariërs zijn die er anders over denken? Ongebreideld uitbreiden is hun wens!!
  Wel ja! Hele pelotons kleinere boeren uitschakelen, terwijl zij als groeiers het volstrekt niet beter krijgen. Hoe was het ook weer? Het einddoel is 10.000 koeien melken, misschien meer.
  En die 100 boeren die dachten met 100 koeien een boterham te verdienen? Jammer voor hen, maar zij hebben de boot gemist!!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Verstraten, Je kunt die kilo's niet zomaar met elkaar gaan vergelijken. Als er in de ene kilo meer N of P zit, dan kun je dit niet zomaar gelijkwaardig op gaan tellen. Dat is wat er in de mestwet wel gebeurt. Dan krijg je dus het guldens- en rijksdaalderseffect. Er zit verschil tussen gewicht en waarde. Deze discussie heeft Henk van der Pol uitgebreid gevoerd met Piet Wisse op het forum "puber verdubbelt omzet mesthandel". Lees dit eerst maar eens. Heb je dan nog vragen, stel ze.

 • no-profile-image

  verstraten

  Maar kritische lezer, je hebt het over toename massa en volume, betekent dit ook toename van mineralen? Ik dacht het niet want dieren nemen zuurstof op en stoten co2 uit dus is verlies van koostof maar vwb N en P maakt het toch niet uit?
  Want daar wordt je over afgerekend, niet over volume. ( tenzij je forfaitair aan/afvoert natuurlijk)

 • no-profile-image

  kippen

  GLI, juist door die rechten krijg je schaarste, zonder rechten kan iedereen zo veel uitbreiden als (op zijn bedrijf) mogelijk is.
  Het gaat er mij ook niet om of je wel of niet kunt uitbreiden, maar om de ongelijkheid per sector.
  Als de èèn wel rechten moet kopen om uit te breiden en anderen niet, dat is pas oneerlijk.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat klopt ten dele, Verstraten. Onze "wetenschappers" zijn echter vergeten de processen ademhaling/koolzuurassimilatie mee te nemen in de berekeningen. In het geval van de vertering (verbranding) bij een dier gaat het alleen over ademhaling. Onder invloed van zuurstof zetten plantaardige mineralen om in dierlijke mineralen. Om het simpel te zeggen: er wordt gasvormig spul ingeademd en dit komt er (deels) als vaste stof weer uit. Toename van massa en volume dus. Daarom zal die achterlijke mestwet nooit kloppen.

 • no-profile-image

  verstraten

  kritische lezer, hopelijk ben je ook gevoelig voor kritiek,bex en intensiteit hebben in principe niets met elkaar te maken. Het is ook geen nadeel voor de extensieve boer en dus geen enkele rechtsongelijkheid. Bex berekend alleen de mineralenproductie, en intensieve boeren kunnen door aankoop van voeders beter gericht voeren en daarmee de benutting van het rantsoen optimaliseren tov. van een extensieve veehouder, maar een extensieve veehouder kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld eigen mais/ccm/tarwe te voeren en daarmee de bex positief te beïnvloeden ipv de koeien maar vol te stoppen met (te) eiwitrijk gras.
  Niettemin, van rechtsongelijkheid is naar mijn mening wel sprake als na 2015 de melkveehouderij met dezelfde mest en regelgeving geconfronteerd wordt als de intensieve veehouderij terwijl de intensieve veehouderij ook nog dierrechten kent. maw. de uitspraak van (visieloze) Gerda betekent dus ook afschaffing van dierrechten in 2015!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Stelt u zich eens voor, er komen Melkkoerechten in 2015!!!... Betekent dat ook een betere melkprijs ??? Of blijven vraag en aanbod de prijsmaker ??? Filosoferen kunnen wij heel goed, daar ontbreekt het niet aan, maar invloed op de melkprijs hebben wij nauwelijks. Bovendien heeft het geen nut als NL koerechten heeft en Duitsland doet daar niet aan mee, of ander buurland !!!... Of vergis ik mij ???

 • no-profile-image

  J.R. Jalvingh

  Beste Han, de boeren bij jullie kunnen dus nu al zonder beperkingen veel melk produceren? Als ze willen.... Maar ze willen schijnbaar niet anders was die melkplas er volgens mij al geweeest.

 • no-profile-image

  Han

  Jalvingh. Volgens Russische studies van rond 2007 is voor deze mannen een melk plas van 2000 - 5000 ltr/koe het meest rendabel. Hoe dichter bij een grote stad (Moskou) met goede melkfabrieken hoe meer opbrengst rendabel is. Hoe verder weg van de "bewoonde wereld" hoe lager de grens ligt. Vraag me niet waarom, maar het blijkt zo te zijn of zo te worden gezien. Laten we wel zijn iedere boer die denkt nog te verdienen aan die extra liter meer zal hem maken. De boeren wordt al jaren wijs gemaakt dat meer liters per koe of bedrijf meer zijn finaciele omstandiheden zal verbeteren door een dalend ekostprijs.Helaas was het gevolg een DALENDE prijs voor alle liters. Resulterend in het mondiale zuivel debacle van 2009.

 • no-profile-image

  Teun

  Enige vergelijking met de glastuinbouw gaat wel op denk ik....daar is werkelijk geen enkele productie beperking. De gevolgen zijn voor velen kei en kei hard. Ik vermoed dat hoog uit een derde van de tuinders over zal blijven. Die blijven echter wel in een ratrace .....ik zie geen redenen waarom het in de melkveehouderij anders zal gaan.....er zijn landen die goedkoper kunnen produceren....

 • no-profile-image

  Han

  @Leo. Alleen al uit milieu oogpunt zal er nooit een ongebreidelde productie verdedigbaar zijn. Ieder liter melk die >te veel< wordt gemaakt en dus op de stort komt pleegt aan het begin en aan het eind van zijn bestaans cyclus een aanslag op het milieu. Het moet nog doordringen bij de beleidsmakers dat dit geldt voor alle producten die uit eindelijk niet worden gebruikt voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. De conclusie kan dus zijn dat de Vrijhandel verspilling en de daar uit voortvloeiende milieu vervuiling veroorzaakt.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Han, macro gezien heb je gelijk. Hoe we deze kennis kunnen vertalen naar beleid wellicht ook. Echter hoe zijn de beleidmakers van hun in deze voorgenomen onduurzame wedloop zodanig te overtuigen, dat ze hun verantwoordelijkheid gaan nemen?

 • no-profile-image

  Leo D

  Leuk om over dit soort zaken te discussiëren met "beleidsmakers". Maar bedenk dat Nederland , lees minister Verburg , een kleine inbreng heeft in Europa. De grote landen hebben hun koppen al bij elkaar gestoken. De erfenis van Fishes Boel is bij het vuil gezet. Er komt geen vrije (wereld)markt voor de zuivel in Europa , dat is al beslist. Nederland heeft zich buiten de discussie gesteld door niet bij het overleg te verschijnen. Het was misschien een leuke avond in de Meern maar het wordt gewoon afwachten wat er uit de hoge ( Europese)hoed getoverd wordt.

 • no-profile-image

  Han

  Mensen denk eens na we leven in de groete boze wereld en om ons heen is bijna geen boer met een mest overschot of ruimte gebrek door Natura 2000. Deze mensen kunnen zonder beperkende maatregelen net zo veel melk produceren als ze willen. Die melkplas zal ook uw prijs drukken. Geen beperkende maatregel dan komt er een ijskoude sanering gevolgd door een opleving en dan weer sanering. De vrije markt vraagt om de beroemde varkens cyclus. Neem Amerika anno 2009 maar als voorbeeld, grote bedrijven die moesten buigen voor de bank en nu bestaan uit lege gebouwen, verlaten landerijen. Geen liefhebbers om weer te gaan melken voor deze prijs. Groter betekent niet altijd >sterker< en >goedkoper< zeker niet als de groei ten koste gaat van de financiele veerkracht.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Verstraten??

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.