Home

Nieuws

Ook inventaris vergoed in regeling nertsenfarms

De sloop- en ombouwregeling voor nertsenbedrijven wordt verruimd.

Landbouwminister Carola Schouten heeft een voorstel voor de nieuwe regeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De aanpassingen moeten het voor nertsenhouders aantrekkelijker maken om gebruik te maken van de regeling.

Van de bestaande regeling werd vrijwel geen gebruikgemaakt. Voor de regeling werden elf aanvragen ingediend, waarvan één werd ingetrokken. Gezien de slechte marktsituatie zijn veel nertsenhouders financieel niet in de gelegenheid om bij te dragen aan de sloopkosten, aldus Schouten in de toelichting op haar voorstel.

Subsidiepercentage sloop verhoogd naar 100%

In het nieuwe voorstel wordt het subsidiepercentage verhoogd van 50 naar 100% voor de sloop van stallen. Anders dan in het eerste voorstel worden ook de sloop en afvoer van omheiningen en van de inventaris subsidiabel. Daarnaast wordt de termijn voor het uitvoeren van gesubsidieerde sloop- of ombouwwerkzaamheden verlengd van één jaar naar drie jaar.

Ook de benodigde vergunningen voor ombouw voor het aanvragen van de subsidie komt te vervallen. Het subsidiepercentage voor ombouw blijft 40%. Dit is de maximaal toegelaten subsidie, omdat ombouw als investering wordt gezien. Met het verruimen van de regeling hoopt Schouten de doelstelling van de wet om de pelsdierhouderij te beëindigen in 2024 beter te realiseren.

Voorgelegd aan Kamers

Het nieuwe voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. De aangepaste sloop- en ombouwregeling staat los van het voorstel voor een stoppersregeling voor de nertsensector. Deze regeling moet bedrijven motiveren eerder te stoppen, gezien de besmettingen van bedrijven met het coronavirus.

De hoogte van het subsidiebedrag voor sloop is het laagste van óf het bedrag gebaseerd op 100% van de subsidiabele kosten voor sloop, óf verschillende normbedragen per strekkende meter die voor de verschillende categorieën sloopkosten zijn vastgesteld opgeteld bij de subsidiabele onderdelenkosten óf het maximumbedrag per plaats. De hoogte van het subsidiebedrag voor ombouw is het laagste van het bedrag van 40% van het totaal aan gemaakte subsidiabele kosten voor ombouw of en het maximumbedrag per plaats. Schouten kondigde de verruiming eerder al aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.