Home

Nieuws 2 reacties

Doelen reductie stikstof in wet niet in beton gegoten

Het doel dat het kabinet zichzelf stelt voor de vermindering van de stikstofbelasting op natuurgebieden is niet in beton gegoten.

Mocht de streefwaarde niet haalbaar zijn, dan kan die worden herzien. Dat blijkt uit de concept-wetsvoorstellen voor het programma stikstofreductie en natuurverbetering die landbouwminister Carola Schouten ter consultatie op internet heeft gepubliceerd.

Tot 3 juni kan commentaar over het wetsvoorstel worden ingediend. Daarna zal het kabinet de opmerkingen verwerken en de Raad van State om advies vragen. Als het advies van de Raad van State is uitgebracht zal het kabinet een voorstel naar de Tweede Kamer sturen.

Lees verder onder de tweet

Percentage stikstofgevoelige hectares op 50% gesteld

Kern van het programma is de streefwaarde, het percentage stikstofgevoelige hectares dat in 2030 niet langer door de stikstofneerslag aan natuurkwaliteit inboet. In het wetsvoorstel is dat percentage, zoals in april door het kabinet is gemeld, op 50% gesteld. Dat is ruim het dubbele van de 22% die in 2018 werd vastgesteld. In 118 van de 129 voor stikstof gevoelige natuurgebieden was sprake van overschrijding van de zogenoemde kritische depositiewaarde. Daar komt meer stikstof terecht dan goed wordt geacht voor de natuur.

Streefwaarde aanpassen

Uit de toelichting bij de concept-wetswijziging die nu ter consultatie is openbaar gemaakt, blijkt dat de minister van landbouw het voortouw neemt bij het realiseren van de streefwaarde van 50%. De minister kan zorgen dat de maatregelen worden aangescherpt om kwetsbare gebieden te beschermen. Maar ze kan ook de streefwaarde aanpassen, als die niet kan worden bereikt.

De streefwaarde is ook niet juridisch afdwingbaar. Daardoor kunnen milieugroeperingen niet – zoals bij de klimaatwetgeving wel het geval was – via de rechter het kabinet dwingen om extra maatregelen te nemen.

Lees verder onder de foto

Landbouwminister Carola Schouten neemt het voortouw  bij het realiseren van de zogeheten streefwaarde van 50%. - Foto: ANP
Landbouwminister Carola Schouten neemt het voortouw bij het realiseren van de zogeheten streefwaarde van 50%. - Foto: ANP

Afgifte vergunningen

Weliswaar staat de streefwaarde in de wet, maar de manier waarop de streefwaarde moet worden bereikt moet in onderliggende regelgeving worden vastgelegd. De beslissing over vergunningverlening is ook niet gekoppeld aan het wel of niet behalen van de streefwaarde. Bij de afgifte van vergunningen wordt gekeken naar het effect van bijvoorbeeld de aanpassing van een bedrijf voor de natuur in de omgeving. Uit de wet wordt niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren, als provincies niet alles doen wat is afgesproken om de streefwaarde te behalen.

Extra maatregelen om uitstoot stikstof te verminderen

Of de kabinetsplannen ook ergens toe leiden wordt op verschillende manieren in de gaten gehouden. Elk jaar wordt gekeken naar de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden. Op basis daarvan kunnen desnoods extra maatregelen worden genomen om de uitstoot van stikstof te verminderen (bronmaatregelen).

Eens in de twee jaar wordt nader bekeken hoe het staat met de uitvoering van de bronmaatregelen en met andere maatregelen om de natuur te verbeteren. Eens in de zes jaar wordt gerapporteerd over de omvang en kwaliteit van stikstofgevoelige natuur. Die rapportage kan leiden tot aanpassing van “de streefwaarde en het ambitieniveau van het complete programma en de benodigde samenstelling van bron- en natuurmaatregelen voor effectief natuurbehoud en -herstel”, aldus het voorstel.

De eerstvolgende zesjaarlijkse rapportage staat gepland voor 2025. Het programma en de streefwaarde kunnen dan in 2026 worden aangepast.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

  • haj146

    Dit is de schuldbekentenis. Boeren ruimen om dus gewoon net zoveel stikstof uit te stoten.

  • Mtswi

    Alle jaren evalueren en dan vervolgens de strop wat stijver om de nek van de boer trekken. Net zolang tot er geen boer meer over is.

Of registreer je om te kunnen reageren.