Home

Nieuws 3 reacties

Dit jaar tot € 500.000 budget voor maatregelen wolf

Het budget voor de subsidie als tegemoetkoming in de kosten van preventieve maatregelen tegen wolven voor dit jaar kan oplopen tot € 500.000 voor Gelderse schapen- en geitenhouders.

Voor 2021 kan dit oplopen tot € 600.000 en in twee jaar tijd totaal ruim € 1 miljoen. Die schatting maakt de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland in de conceptversie van het nieuwe preventieplan voor het aangewezen wolvenleefgebied op de Veluwe (zie onder artikel). De commissie gaat er bij de schattingen van de budgetten van uit dat alle betrokken schapen- en geitenhouders in het aangewezen gebied meedoen aan de regeling. De commissie adviseert GS om dit subsidiestelsel ook na 2022 door te zetten. Het concept ligt tot 30 april ter inzage en reactie voor alle belanghebbenden. Reacties kunnen gestuurd worden naar wolvencommissie@gelderland.nl. In augustus 2020 moet de regeling operationeel zijn.

Subsidie is voor alle schapen- en geitenhouders

Alle schapen- en geitenhouders in het door Gedeputeerde Staten (GS) aangewezen gebied op de Veluwe komen in aanmerking voor de subsidie. Dit betreft dus professionele schapen- en geitenhouderijen, hobbyhouders en gescheperde kuddes en natuurbegrazingsbedrijven. Belangrijk is de peildatum voor de vergoeding. Die is vastgesteld op 26 maart 2019, de datum waarop GS het leefgebied van de wolf op de Veluwe heeft vastgesteld. Veehouders die na deze datum schapen of geiten zijn gaan houden, moeten de kosten volledig zelf betalen. Als het leefgebied door GS wordt uitgebreid, dan geldt die datum van uitbreiding voor nieuwe veehouders die binnen het gebied vallen.

Maatregelen

Er zitten meer voorwaarden aan de regeling. Voor de maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen beweiding op (1) vaste percelen en (2) op niet-vaste percelen. Vaste percelen zijn percelen waarvan de schapen- en geitenhouder de hoofdgebruiker is en die als belangrijke functie hebben het weiden van dieren. Niet-vaste percelen zijn percelen die vaak voor een korte periode beweid worden, waarna het volgende perceel geweid wordt. Op vaste percelen komen het plaatsen van gaas met stroomdraden of een afrastering met minimaal vijf stroomdraden (beide >1.20 m hoog) in aanmerking voor subsidie. Op niet-vaste percelen adviseert de commissie aan GS een subsidie te verlenen bij flexinetten (al dan niet met stroomdraad) of een afrastering met stroomdraden (beide > 1.20 m hoog). De commissie ziet af van de inzet van kuddewaakhonden, vooral vanwege de dichtbevolktheid, hoge kosten, en intensief landgebruik.

Berekening kosten- en vergoedingen

Het plaatsen van een raster of flexinet kost geld. Ook voor de vergoedingen wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en niet-vaste percelen. Voor de berekening van de vergoeding wordt rekening gehouden met: (1) vaste kosten, (2) variabele kosten en (3) een plafondbedrag per schaap of geit.

Vast perceel

De vaste kostenvergoeding voor vaste percelen bedraagt € 500. De variabele vergoeding bedraagt € 3 per strekkende meter. Daarbij wordt een plafondbedrag gehanteerd van € 100. Een rekenvoorbeeld: een schapenhouder heeft volgens het I&R-systeem van RVO.nl gemiddeld over 4 peildata in 2019 15 schapen. Hij weidt die op een vast perceel met 400 meter omtrek. De vergoeding bedraagt dan: € 500 (vaste kosten) + € 1.200 (400 m x € 3) = € 1.700. Omgerekend per dier komt dat neer op € 80 (€ 1.200 / 15). Dat is lager dan het plafondbedrag, dus wordt € 1.700 vergoed. Overschrijdt het bedrag het plafond? Dan wordt een bedrag uitgekeerd van het aantal dieren vermenigvuldigd met het plafondbedrag.

Niet-vast perceel

Bij niet-vaste percelen wordt onderscheid gemaakt tussen (1) weidebedrijven en (2) begrazingsbedrijven. Voor weidebedrijven met minimaal 100 schapen wordt een autowinder draadoprolsysteem volledig vergoed (€ 4.000). Ook wordt er € 30 per dier vergoed (voor draad en/of flexinet plus schrikdraadinstallatie). Voor begrazingsbedrijven wordt enkel € 30 per dier vergoed. Een rekenvoorbeeld: een weidebedrijf met 800 schapen krijgt € 4.000 (autowinder) + € 24.000 (800 x € 30) = € 28.000. Een begrazingsbedrijf met 250 schapen die flexinetten gebuikt ontvang € 7.500 subsidie (250 x € 30).

Combinatie vast en niet-vast perceel

Combinaties van vaste- en niet vaste percelen bestaan ook. Daartoe adviseert de commissie een correctiefactor van 0,03 toe te passen, zodat niet dubbel subsidie verleend wordt. Bij een weidebedrijf met 800 schapen die grazen op een huiskavel met 1.200 meter omtrek geldt: 1.200 x 0,03 = 36 schapen die worden afgetrokken voor de verplaatsbare afrastering (764). De vergoeding is in zo’n geval opgebouwd uit vaste kosten (€ 500), variabele kosten 1.200 x € 3 (€ 3.600), autowinder (€ 4.000) en variabele kosten per schaap 764 x € 30 (€ 22.920). Dat komt in totaal neer op € 31.020.

Andere preventieve maatregelen

Daarnaast gaat de commissie in het rapport ook in op andere preventieve maatregelen, zoals visuele middelen (linten), kuddebewaking, ’s nachts ophokken en afschot. Deze maatregelen blijken vaak niet (of tijdelijk) effectief of beperkt mogelijk te zijn. Ook ervaringen uit bijeenkomsten, buitenland en de pilots zijn meegenomen in het advies aan GS van de provincie Gelderland. Doodgebeten schapen door een wolf worden in alle gevallen financieel vergoedt. Dat regelt BIJ12.

Laatste reacties

  • Henk.visscher

    schandalig er zijn mensen die rond moeten komen met 50 euro per week en dan dit soort bedragen over de balk smijten, sommige mensen zijn nog erger dan roofdieren

  • heeeee

    Een kogel kost minder 75 cent.Grote onzin voor een paar van die geiten wollen sokken mensen.Je moet eens gaan kijken als zo moordenaar in een koppel schapen heb huisgehouden .Een grote slacht partij.

  • Jules Vismale

    Even nog een andere vraag: hoeveel budget moet er precies betaald woorden voor maatregelen om te voorkomen dat schapen en geiten door loslopende honden worden doodgebeten? Ik vrees dat die schade weleens in het viervoudige kan oplopen dan wat hier in deze titel wordt genoemd!

Of registreer je om te kunnen reageren.