Home

Nieuws 19 reacties

Nieuw Mesdag-cijfer: 35% stikstof afkomstig van landbouw

Het aandeel van de stikstofdepositie uit de landbouw op Natura2000-gebieden in Nederland bedraagt 35%.

Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van onderzoekers Geesje Rotgers en Richard Zijlstra in het rapport Stikstof in een verstikkend politiek debat. De onderzoekers stellen dat het natuurbeleid moet worden herzien, omdat er bij het stikstofbeleid wordt gestreefd naar onrealistische doelen en streefwaarden, “die in veel gevallen onder geen beding haalbaar zijn en bovendien als harde getallen worden toegepast in het beleid (...).”

Eenzijdige aandacht voor stikstof

Eerdere berekeningen van Rotgers en Zijlstra kwamen uit op een landbouwaandeel van 25%. Dat percentage bleek onjuist, omdat bij de berekeningen aan stikstofoxiden en ammoniak ten onrechte hetzelfde gewicht was toegekend.

Door de eenzijdige aandacht voor stikstof, verliest het natuurbeleid aan doelmatigheid, aldus het rapport van Rotgers en Zijlstra.

Eerder stelde het Planbureau voor de Leefomgeving ook dat de aandacht voor stikstof andere opties voor natuurverbetering naar de achtergrond drukken. Peilverhoging in en om natuurgebieden of vergroting van het natuurareaal, zijn ook opties die tegemoet kunnen komen aan de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijn voor de instandhouding van natuur.

Pleidooi voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

De onderzoekers bevelen aan om een deugdelijke maatschappelijke kosten-batenanalyse vanuit economisch perspectief te maken. Het moet duidelijk zijn welke kosten gemoeid gaan met bijvoorbeeld de vermindering van 100 mol stikstofdepositie en welk effect dat heeft op kwetsbare natuur.

Rotgers en Zijlstra stellen dat het stikstofdebat wordt gedomineerd door het aandeel van de landbouw in de landelijke schuldvraag. Zowel de Commissie Remkes als het kabinet stellen overigens voortdurend dat alle sectoren die bijdragen aan de stikstofdepositie, evenredig aan de oplossing moeten bijdragen.

Nieuwe berekeningen

De berekening van het landbouwaandeel in de jongste berekeningen van het Mesdagfonds is gebaseerd op het totale oppervlakte van de Natura2000-gebieden, inclusief de gebieden die niet kwetsbaar zijn voor stikstof. Als de berekening wordt gedaan voor alleen de voor stikstof gevoelige gebieden, dan komen de Mesdag-onderzoekers uit op hetzelfde percentage als het RIVM: 41% landbouwaandeel.

Accent op weinig effectieve maatregelen kabinet

In het rapport van het Mesdagfonds wordt het accent niet gelegd op het landbouwaandeel in de stikstofdepositie, maar op de weinig effectieve maatregelen waar het kabinet nu aan werkt. Volgen Rotgers (journalist) en Zijlstra (civiel Ingenieur en geodata analist) is de kabinetsaanpak om bedrijven met hoge emissies bij natuurgebieden te saneren, in strijd met de juridische grondslag van de natuurwetgeving. Het gaat bij de bescherming van natuur om de depositie en niet om de emissie, aldus het rapport.

Lees ook: Stikstofwinst door corona geschat op 1%

Uit berekeningen van het Mesdagfonds blijkt dat het uitkopen van landbouwbedrijven in de nabijheid van kwetsbare Natura2000-gebieden voor de depositie in die gebieden maar een beperkt effect heeft. Dat is in lijn met wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid zegt: slechts een beperkt deel van de ammoniakemissie komt dichtbij het emitterende bedrijf terecht.

Depositiemetingen

Het Mesdagfonds heeft de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven voor het doen van depositiemetingen in Nederlandse natuurgebieden en bij landbouwbedrijven. Voor de metingen wordt onder meer gebruikgemaakt van stikstofgevoelige planten, die reageren op stikstofdepositie. Met isotopenonderzoek wordt bovendien gekeken wat de bron van de stikstof is.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het onderzoek gaande. De metingen beginnen later dit jaar. De verwachting is dat het totale onderzoek drie jaar zal duren. De verminderde verkeersintensiteit van dit moment zal effect hebben op metingen, als die ontwikkeling voor langere tijd aanhoudt.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • veldzicht

  Waar gaat het over.Het hele land moet plat en kost miljarden omdat wat ecologen lopen te janken omdat er een paar plantjes ,volgens hun,wat te hard groeien terwijl niemand weet hoe het er uit zou zien als er helemaal geen verkeer ,industrie of veehouderij zou zijn,waarschijnlijk niet veel anders.

 • anton1937

  Het Mesdagfonds en het RIVM komen steeds korter bij elkaar 35 om 41% stikstof op de Natura 2000 gebieden.Het Mesdagfonds heeft veel water bij de wijn moeten doen van 25 naar 35%.De misberekening van het Mesdagfonds was dat deze alle ook de niet aangewezen Natura 2000 gebieden had meegerekend. Feitelijk een blunder, wat jammer is en niet goed is voor de veehouderij. De landbouw moet niet de schuld krijgen van het stikstofbekeid. Dat is ook niet juist, de landbouw heeft sinds 1990 zelfs 65% stikstofreductie gerealiseerd. Wat de landbouw nog kan is de z.g Piekbelasters bij Natura 2000 gebieden( >100 mol N/HA) te saneren of te verplaatsen,dat kan trouwens ook met EU subsidie doen moet het motto zijn,de landbouw geeft dan het voorbeeld. De Natura 2000 moeten goed onderhouden en niet verwaarloosd worden zoals nu het geval is.

 • Oké dan

  Als de berekening wordt gedaan voor alleen de voor stikstof gevoelige gebieden, dan komen de Mesdag-onderzoekers uit op hetzelfde percentage als het RIVM: 41% landbouwaandeel

  Volgens mij zijn ze het met elkaar eens op dit punt Anton1937.
  Maar de vraag is nog steeds wordt alle NOx wel meegerekend? Zo niet dan is het aandeel van de landbouw lager. Dat zal dan uit de metingen moeten komen.

 • kleine boer

  oke dan dat gebeurt nu door tante corona .... enige plus van corona

 • nvanrooij1

  Het rapport maakt pijnlijk inzichtelijk met wat voor wanbeleid we in dit land bezig zijn.

 • Pippo de Clown

  Hou maar op met deze onzin berichten. Het is nu wel duidelijk waar de vervuiling vandaan komt!!!!!

 • Bertus Buizer

  Nieuw trucje van het Mesdag Zuivelfonds: het landbouwaandeel in de stikstofdepositie berekenen op basis van het totale oppervlakte van de Natura-2000-gebieden, dus inclusief de gebieden die niet kwetsbaar zijn voor stikstof. Anders zouden ze net als het RIVM uitkomen op 41 procent.

  Hiermee bevestigt het Mesdagfonds de juistheid van de cijfers van het RIVM. Tijd dus - nee, niet om weer over te gaan tot de orde van de dag, maar - om over te stappen naar ecologisch verantwoorde landbouw. Kringlooplandbouw is daar onderdeel van, evenals beperking stikstofuitstoot.

 • Bertus Buizer

  De landbouw doet overigens hard mee met de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) door industrie (kunstmest, pesticiden, suiker, ...) en verkeer (vooral de enorme bulktransporten bij de export en import), inclusief scheepvaart (o.a. sojaschroot uit het Amazone-gebied) en luchtvaart (o.a. bloemen uit Afrika) en wordt daarin nu evenals andere sectoren gehinderd vanwege de coronavirus pandemie.

  Het moet en kan veel meer naar lokale, ecologische landbouw, zoals biologisch! Dr. Harry Donkers schreef onlangs een een interessant artikel (NL/EN) over dit laatste met als titel "Zes stappen voor wereldwijde duurzame voedselzekerheid in 2050".
  Zie (open URL): bit.ly/2wL1rgm

 • trekker123

  Heeft meneer Buizer te veel in de memoires van Pol Pot gelezen?

 • Kelholt

  Lekker Bertus!
  Volgens jou vriend Dr. (het is altijd belangrijk om een titel te gebruiken dan lijkt de onzin die je verkoopt toch wat geloofwaardiger) Harry Donkers is er voor een vegetarisch dieet voor één persoon een halve hectare landbouwgrond nodig.
  Op het Nederlandse vegetarische menu zullen dan vooral veel gerechten met gras staan daar veel Nederlandse landbouwgrond niet voor een andere teelt geschikt is.
  Ook zal het geen bord vol worden. 17 miljoen inwoners maal een halve hectare is 8,5 miljoen hectare. Weet jij hoe groot het areaal landbouwgrond in Nederland is Bertus?
  Zelfs als we alle nepnatuur weer gebruiken voor de landbouw hebben nog geen half bordje vol.
  Dus dan toch maar weer wat 'enorme bulktransporten' organiseren Bertus?

 • veldzicht

  Het valt mij mee dat Bertus Buizer sojaschroot noemt,een restproduct van sojaolie en ethanol (biobrandstof).De meeste milieuactivisten vallen de boeren aan om het soja te noemen voor de bio-industrie die de regenwouden verwoesten.

 • Bennie Stevelink

  In het oerwoud wordt iemand ziek. De stamleden denken dat het een eenvoudige griep is. Medicijnman Buizer denkt echter dat het longontsteking is.
  Een dag later blijkt het inderdaad longontsteking te zijn. “Zie je wel”, zegt medicijnman Buizer, “ik moet hem behandelen voor longontsteking”.
  “Hoe doe je dat”, vragen de stamleden?
  “Door de kwade geesten te verdrijven die dit veroorzaken”, zegt medicijnman Buizer. “Die kwade geesten zijn bang voor op en neer springen en raar doen”. “Dus dat ga ik doen”, zegt de medicijnman.

  De moraal van dit verhaal: ook al heeft de medicijnman gelijk gekregen met zijn gok dat het longontsteking is, hij biedt geen enkele zinnige oplossing. De stamleden schieten met deze medicijnman niets op.

 • René de jong

  @Buizer
  Even een stukje uit een andere column: Corona brengt voedselvoorziening niet in gevaar;
  "verlies van 1% van het bruto nationaal product op wereldschaal zal leiden tot een toename van 30 miljoen mensen met acute honger"

  Met een hele bekrompen blik is deze stelling (we hebben HIER genoeg)dus waar, ikke ik heb genoeg eten. Bewust heeft Schouten het (even) niet over kringlooplandbouw.

  Bertus wel, Buizer wil kringloop en met paard en wagen oogsten en bemesten op zijn volkstuintje.
  Waar koopt of maakt Bertus zijn eten en waar levert u eenzelfde hoeveelheid van jullie "húsketonne" weer in en is het daar druk ??

  Het "trucje" van Mesdag gaat even niet over de cijfers, de boodschap is dat er bakken met geld naar een niet bestaand probleem gaan, het is een juridisch probleem en dat tonen ze met o.a. de 10 km zone aan.
  Ook PBL zegt; "aandacht voor stikstof andere opties voor natuurverbetering naar de achtergrond drukken"

  Het juridische probleem gaat zo ver dat ze in Brabant uit nood al 4 boerderijen op kopen in schone provincies en zo de luchtkwaliteit in Moerdijk nog verder kunnen ophogen >>> luchtmeetnet.nl

 • nvanrooij1

  Goed verhaal Bennie.
  Die Bertus is gewoon wereldvreemd. Hij moet op een andere planeet gaan wonen .
  Hij heeft op dit podium al regelmatig het advies gekregen om het zelf in de praktijk te brengen. Maar dat gaat hij niet doen want hij weet zelf ook wel dat het onzinnig is en hij dan moet werken.

 • veldzicht

  Ha ha.Een goede vergelijking waar zeker een kern van waarheid in zit.Jammer dat Nederland vol zit met dergelijke ''medicijnmannen.Een hoop eigenwijs geleuter maar biedt geen enkele oplossing.

 • Alco

  Goed verhaal René de Jong.
  Zou @Bertus even goed moeten lezen.
  Met zulke mensen zullen we snel aan de bedel staf komen.
  Nu kunnen we misschien nog een helpende hand bieden.

 • anton1937

  NOx moet meegerekend worden in de stikstof discussie,maar dat is tegen het zere been van de Schiphol en de VVD.Het RIVM moet eerlijk zijn en beter meten en berekenen. Er zijn ook reageerders zoals Bertus Buizer c s die stellen dat landbouwtransport grote N uitstoters zijn Onzin. Biologische landbouw lost helemaal niets op meer zware metalen gebruik dan gangbare landbouw,maar ja als je niets van landbouw weet, moet er mond houden.

 • tinusje

  Jammer dat ze nu niet meten met corona invloed...helaas

 • EL

  De lucht is nog nooit zo schoon geweest!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.