Home

Nieuws

Brabants mestproject voor betere bedrijfsresultaten

Het project Brabant Bemest Beter moet leiden tot optimalisering van toepassing van mest.

Brabant start het project Brabant Bemest Beter (BBB), waarin boeren en tuinders aan de slag gaan om bedrijfsresultaten te verbeteren door een verbeterde inzet van mest. Het project is afgelopen week gelanceerd door HAS Hogeschool, ZLTO, het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) en de provincie Noord-Brabant.

Doelen

Het idee is dat door een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten zowel de boer als de omgeving erop vooruitgaan. BBB richt zich op vier doelen:

  1. Een vitale en vruchtbare bodem;
  2. Een kleinere klimaatimpact van de Brabantse landbouw door minder gebruik van kunstmest en opslag van CO2 in de bodem;
  3. Verbeteren van het inkomen van boeren en tuinders door betere teeltresultaten;
  4. Verbeteren van de kwaliteit van het water en de natuur door minder verliezen.

Gericht op ‘gewone’ boeren

NCM-directeur Jan Roefs benadrukt dat het project zich richt op de ‘gewone’ boeren. “Het is niet gericht op nieuwe verdienmodellen of op omschakeling naar een andere vorm van landbouw zoals kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw. Wij zien dat er op bedrijfsniveau meer te halen is voor de boer én voor de omgeving door de mogelijkheden bij bemesting beter in kaart te brengen.”

Als voorbeeld noemt Roefs het project Kunstmestvrije Achterhoek. “Zo’n project bestaat in Brabant niet, en komt niet vanzelf tot stand.” Ook wijst Roefs op een nauwere samenwerking en uitwisseling tussen veehouders, tuinders en akkerbouwers.

Project in de praktijk

Om hier praktisch vorm aan te geven, werkt BBB nauw samen met loonwerkers, toeleveranciers, adviseurs, kennisinstellingen en mestverwerkers. Zo gaan veertig boeren – verdeeld over vier groepen door heel Brabant – aan de slag om hun eigen bemesting te verbeteren. Deze bedrijven krijgen individueel bodemanalyses- en advies, die later met elkaar vergeleken worden. Voor boeren is deelname aan dit project geheel vrijblijvend. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de Provincie Brabant.

Daarnaast inventariseren de partijen het meststoffengebruik in Brabant en de mogelijkheden van herwinbare meststoffen. Ook worden – in samenwerking met Wageningen University & Research – de mogelijkheden om via toevoegmiddelen de kwaliteit van mest te verbeteren bekeken.

Bij succes verder uitrollen

Het project is recent gelanceerd met 40 deelnemende boeren en tuinders. Als het een succes blijkt, wil Roefs het groter uitrollen. “Bij het behalen van succes staat enthousiasme onder boeren en tuinders op nummer één. Daarnaast moet blijken of het project bijdraagt aan de vier bovengenoemde doelstellingen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.