Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl] 70 [Missing text /esp/article/comments for nl]

Remkes: sanering verouderde veehouderij in en bij Natura 2000-gebieden

Het Adviescollege stikstofproblematiek adviseert een warme sanering van verouderde veehouderijbedrijven in of in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden.

Het gaat vooral om bedrijven die relatief veel ammoniak uitstoten. Dat blijkt bij de presentatie van het advies ‘Niet alles kan’ van de adviescommissie onder leiding van Johan Remkes.

De commissie vindt dat elke sector evenwichtig moet bijdragen, rekening houdend met de kosten en opbrengsten. Maatregelen in de veehouderij en het verkeer – een verlaging van de snelheid – worden hierbij wel als eerste genoemd, gevolgd door bouw en industrie.

Reductie ammoniakuitstoot

Voor de veehouderij adviseert de commissie een selectieve, gebiedsspecifieke en doelgerichte reductie van de ammoniakuitstoot. De commissie adviseert geen generieke volumebeperking van de veehouderij omdat er grote verschillen bestaan in ammoniakemissies tussen bedrijven, sectoren en regio’s. Een generieke korting zal daarom te weinig effectief voor de reductie van stikstofuitstoot naar Natura 2000-gebieden, aldus de commissie. "Met generieke maatregelen dreig je boeren die goed presteren af te straffen en ondernemers die het minder goed doen te belonen", legt Remkes uit. 

Verouderde stalsystemen

De commissie adviseert de overheid om snel in kaart te brengen welke veehouderijbedrijven verouderde stalsystemen hebben en relatief veel ammoniak uitstoten bij stikstofgevoelige natuurgebieden. Als dit in beeld is gebracht, kan de overheid een gerichte sanering of opkoop van agrarische bedrijven uitvoeren. Ook kan volgens de commissie Remkes winst worden geboekt door innovatieve maatregelen eerder toe te staan als dat leidt tot minder stikstofuitstoot.

Natuur herstellen

Commissievoorzitter Remkes benadrukt bij de presentatie van zijn advies dat ingrijpen in de natuur geen optie is om de stikstofproblematiek aan te pakken. “De tijd van juridische trucs en listen is echt voorbij. Het verminderen van het aantal natuurgebieden is geen optie, dat heeft geen kans van slagen in Europa. Er zijn maatregelen nodig die echt zoden aan de dijk zetten. Natuur moet worden hersteld en de uitstoot van stikstof moet omlaag.”

Onteigenen niet uitgesloten

Remkes sluit in zijn advies onteigening van bedrijven niet uit, al heeft opkoop van bedrijven op basis van vrijwilligheid de voorkeur. “Ik zeg niet dat dit het eerste instrument moet zijn waarvoor je moet kiezen. Maar ik heb altijd geleerd dat het verstandig is om in het beleid de meest onwenselijke maatregel boven de markt moet houden om het doel te bereiken. Als iets vrijwillig kan, heeft dat verreweg de voorkeur”, zegt Remkes. Op basis van de enquête van NOS en het recente standpunt van de zuivelsector concludeert Remkes dat een behoorlijk aantal boeren bedrijfsbeëindiging overweegt. 

Het Rijk moet de spelregels bepalen en zorgen voor het geld. De provincies zijn verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de hoeveelheid stikstof die ze uitstoten naar natuurgebieden. Remkes denkt dat er voor het bepalen van de hoeveelheid uitstoot in de toekomst meer gemeten moet worden. “Al zul je nooit helemaal onder berekeningen uit komen. Het zou ook een interessante mengvorm kunnen zijn.”  

Welke bedrijven precies in aanmerking komen, is aan de provincies. De maximale afstand van Natura2000-gebieden schat Remkes op 2 tot 4 kilometer. 

Kabinetsbesluit

Landbouwminister Carola Schouten onderschrijft de urgentie van de problematiek. Ze verwacht begin oktober met een kabinetsbesluit te komen over de noodmaatregelen.

Na deze noodmaatregelen zal de Adviescommissie in mei een vervolgadvies uitbrengen hoe de stikstofproblematiek op de lange termijn moet worden aangepakt. Een reconstructie van het PAS is hier onderdeel van.

. “Met generieke maatregelen dreig je boeren die goed presteren af te straffen en ondernemers die het minder goed doen te belonen”, legt Remkes uit.

LTO gematigd tevreden

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, is niet ontevreden over het plan. “95% van het voorstel komt overeen met onze voorstellen van onder andere gebiedsgerichte aanpak. De overige 5 % is shit”, zegt hij zonder er doekjes om te winden.

Calon is kritisch dat er mogelijk onteigeningen zullen plaatsvinden om de stikstofproblematiek op te lossen. Ook is hij niet tevreden dat meldingen niet zijn omgezet in vergunningen. “Duizenden boeren van wie de vergunning of melding is ingetrokken verkeren daardoor nog steeds in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf”, aldus Calon.

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

 • Johnny Hogenkamp

  Remkes (VVD) krijgt als voorzitter alle aandacht, maar in 'zijn' commissie zitten evengoed Hester Maij (CDA/straks Friesland Campina), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Martin Scholten (WUR/Animal Sciences). Ga er maar vanuit dat al hun voorstellen overgenomen worden.

 • kraats

  Kletspraat van clubje-Remkes, simpele oplossing is het aantal stikstofgevoelige natuurgebiedjes op te ruimen/platzagen. Die gebiedjes waren er 100 jaar geleden ook niet. Als ze niet de capaciteit hebben zich aan te passen aan een veranderende wereld (en milieu), hebben ze ook geen bestaansrecht. Er komt wel weer nieuwe natuur (zie Oostvaardersplassen).

  Slappe kwast door simpel te roepen "dat het geen kans van slagen heeft in Europa... " Juist in Europa moet je het verdelen; ruige natuur, wolven en beren in Polen, bossen in Frankrijk, steppe in Spanje en in Nederland koeien, pootgoed en glastuinbouw.
  Ballen en visie tonen, dat moeten ze eens....

 • Henk.visscher

  Als ze het echt zo gaan uitvoeren op vrijwillige basis dan kan ik daar met leven

 • peters

  Ligt er maar net aan wat ze willen betalen Henk

 • nvanrooij1

  Als de Natura 2000 gebieden zo heilig zijn is dit best een reeel voorstel. Geen generieke korting maar opkoop dichtbij een Natura gebied. Het moet wel een fatsoenlijke opkoop worden en geen fooitje.
  Dit is wel een doordacht voorstel in tegenstelling tot het geblaat van Tjeerd de Groot en Jesse Klaver over de krimp van de veestapel met de helft zonder enig idee te hebben van het daadwerkelijke effect op grote afstand van een Natura gebied. Wat een afgang voor die heren.

 • 344412

  Fatsoenlijk en doordacht, in tegenstelling tot eerder genoemde clubjes.

 • Jan-Zonderland

  Staat er ook in dat rapport: verouderde auto’s slopen, verouderde vliegtuigen verbieden, verouderde woningen plat gooien, verouderde wegen opbreken, verouderde schepen laten zinken, verouderde fabrieken sluiten, verouderde mensen opruimen ? En dan wel in heel Europa wel te verstaan want als Europa zo nodig wat lullige natuurgebiedjes wil in Nederland dan zal heel Europa daar voor moeten bloeden.

 • Zuperboer

  Dit lijkt me een inleidende beschieting. MOB zal zich straks weer gaan roeren en heeft natuurlijk meer munitie dan de Commissie Remkes op dit moment kan voorzien. In mei komt er een vervolgreportage en wat er dan uit de hoge hoed komt zal mij benieuwen. Ik voorzie nog veel meer beslismomenten de komende jaren.

 • pinkeltje

  Een verouderde auto rijden wordt inderdaad ook niet bepaald gestimuleerd, daar zijn inmiddels ook de eerste milieuzones voor uitgevonden, en echt niet alleen in Nederland. Het zou zijn dat de natuur de laatste jaren zo achteruit is gegaan. Ben wel benieuwd wat er in die gebiedjes door teveel stikstof nou zou ontzettend bergafwaarts gaat. Eerder ging het om verzuring en moest om die reden de mest worden geïnjecteerd, maar dat probleem is dus blijkbaar compleet opgelost. Daar hoor ik niet meer over. Toen dat zogenaamd speelde had niemand het over stikstof depositie. Dat komt dan letterlijk en figuurlijk ook ineens weer uit de lucht vallen?

 • veehouders

  Vollenbroek heeft al gereageerd. Hij vind de plannen veel te vaag en het lost de problemen niet op. Hij zegt niet zo veel over de veehouderij. Wel wil hij een vliegtax. Staat op de website van de Gelderlander.

 • Gat

  Oude melkveestallen zijn beter voor milieu dan nieuwe! Ga maar meten! Smallere looppaden, geeft minder vervluchting. Minder mestopslagcapaciteit. Grootste hoop buiten de stal emmissiearm. Meten is weten! Komt ie bedrogen uit met zijn nieuwe stallen beter zijn. Mja de rabobank heeft bij de nieuwe stallen een vinger in de pap en bij de oude niks te zeggen. En dat vinden ze niet leuk.

 • agrismolders

  Veehouderij op kopen rond 'kwetsbare'natuur, rara wat we met die grond gaan doen? Maken we nieuwe 'kwetsbare'natuur van en we schuiven het zogenaamde probleem weer op!

 • Gijs Gans

  Even wakker worden mensen er worden een boel loze kreten genoemd.
  En in mei een tweede advies een half jaar later zijn er verkiezingen .
  En dan komt de politiek met vergaande maatregelen.

 • EL

  De grond rond het natuur gebied is zeer geschikt voor begrazing door jongvee of vleesvee!

 • maiskolf

  Vliegvelden , formule 1 en industrie geen woord over gehoord. Malle Remkes.
  Wat een puinzooi maken ze er van.

 • Bennie Stevelink

  Ik had liever de inkrimping gehad die Tjeerd de Groot voorstelde. Die had als voordeel dat in één klap het mestoverschot weg is, met als gevolg een aanzienlijk lagere kostprijs voor de overblijvende boeren. Ook zullen in dat geval akkerbouwers geen zak met geld meer cadeau krijgen bij iedere vracht mest, ze zullen zelfs moeten betalen voor mest. Dat maakt dat melkveehouders op de grondmarkt gemakkelijker de concurrentie aankunnen met akkerbouwers. Melkveehouders kunnen dan gemakkelijker evenwichtig groeien in koeien én grond.

 • drikhend

  Gooi de hele stikstof handel maar open . Room bij de handel maar af en wie meer beperkende maatregelen neemt om uitstoot te beperken minder afromen .

 • 306lsa

  [Missing text /esp/comments/removelinkreplacement for nl]
  Gaat over stikstof

 • landboer

  Dacht dat Bennie altijd verder dacht dan eigen erf...

 • Gradje 1966

  Het C.D.A. laat weer zien wat ze waard zijn voor de landbouw helemaal niks 0,0
  Ze laten dit geleuter weer gewoon doorgaan en als er straks harde maatregelen komen dan kom het C.D.A zo genaamd weer op voor de landbouw wat een lafaards

 • Gat

  Zoiets was beter jah bennie. Beter wat minder vee en die mestafzet en voerkosten naar beneden. Dat tikt harder aan dan laatste liter melk. En zoals agrismolders zegt. Probleem maken ze alleen groter. Natuurgebieden breiden uit. Hier in de buurt 10 jaar geleden nieuwe natuur aangelegd. Overkant van de weg zitten nog paar boeren. Hun grond is al gelijk ingetekend voor natuur. En eentje heeft nieuwe stal. Dusja dit is puur uitrook beleid. Beginnen met korste bij de natuur en dan schuiven we de natuur elke keer op. Op deze manier is je grond ook afgewaardeerd naar natuurgrond. Dan 2 euro de meter???. Bedrijf nul?

 • ghsmale

  Alle grond die door deze "opkoop" wordt weggenomen bij de landbouw,
  zal wel naar natura 2000 gebieden gaan, en dan is de volgende boer aan de beurt.
  één grote olie vlek gaat het worden, we gaan de Grieken achterna.

 • wruiten

  bennie bazelt dom

 • Henk.visscher

  Mei volgend jaar bij de definitieve oplossing dan zijn we pas echt aan de beurt, dan komen ze met allemaal dure emmisiebeperkingen , die wij uit eigen zak moeten betaklen, let maar op

 • Henk.visscher

  En als ze onze collega,s die dicht bij de natuurgebieden liggen verplicht of met een fooi wegsaneren, dan moeten wij als hele sector achter hen staan, en niet alleen aan ons zelf denken

 • kuiken007

  en de vliegtuigen dan????
  hoor ik niets over

 • egbert

  Alles is de laatste 30 jaar gegroeid behalve de veehouderij .
  Te veel mensen ,huizen industrie auto,s enz.
  Al saneer je heel de veehouderij het zal niets helpen.
  De aardgasmiljarden drogen op en als je heel de landbouw om zeep helpt zijn we straks verworven tot nederig arm landje.
  Ook de akkerbouw heeft de veehouderij nodig voor afzet bijproducten.

 • bevapu

  Hallo

 • cornelis 22

  Wat is nu de concrete maatregel die voorkomt dat de bouw over een paar maanden helemaal plat gaat?

 • Jan K,

  Hadden ze het een poos geleden ook niet over methaangas? hoor je nu even niets over maar komt vast weer bovendrijven als na het stikstof gedonder ze nog weer wat boeren kwijt willen.

 • koestal

  De autoraces op Zandvoort moeten van de bobo,s doorgaan,ondanks dat het een natuurgebied is.alweer een uitzondering

 • info58

  @cornelis 22
  Strenge winter. Even serieus, opkoop oude veroudere stallen de NH3 rechten opkopen en herverdelen naar woningbouw bv. De betreffende veehouder kan dan ook geen bezwaar maken tegen het N2000 gebied want dat wordt wel geregeld in een gedoogovereenkomst. De herstelmaatregelen in het N2000 gebied gaan veel te lang duren om een hogere depositienorm aan te hangen.
  Carola gaat ook de eisen aanscherpen voor emissiearme stalsystemen. Door intern salderen wordt weer NH3 ingehouden en herverdeeld.

 • Wie kan mij antwoorden.
  Zijn allen 160 natuurgebieden in NLin Brussel verplicht aangemeld als Natura 2000 gebieden of hebben wij daarvan ook een aantal vrijwillig aangemeld?
  Is er in de nabijheid van die gebieden wegens een activiteit altijd een PAS vergunning noodzakelijk of is dat afhankelijk welk doel type natuur er bedacht is ?

 • farmerbn

  Er zijn veel veeboeren met een te ruime milieuvergunning door bv de fosfaatrechten. De overheid zal die milieuvergunningen na drie jaar controleren en verkleinen als ze niet geheel benut worden. Daarnaast wil ik melden dat Bennie raar begint te doen en hulp moet krijgen.

 • Bennie Stevelink

  Wat is er raar @farmerbn?

 • veldzicht

  @Johnny Hogenkamp.Is Hester May niet van de PvdA? Haar moeder Hanja May weggen was wel van het CDA.

 • Als nu wat wordt opgekocht rond die Natura 2000 gebieden in het oosten , midden of zuiden van het land, kan dat wel worden ingezet voor de bouw,verkeer en vliegverkeer in het westen van het land.

 • wmeulemanjr1

  Uitbreiden vliegverkeer word niet benoemd, zou dat maar als eerste indammen

 • Het beste is de Duitse rekenmethode toe te passen, het is een rekenkundig probleem gebaseerd op aanname's en onjuiste meetgegevens voor zover die er zijn.

 • Johnny Hogenkamp

  @Veldzicht, Hester Maij is al haar hele leven actief voor het CDA, partijbestuur, Europees en als gedeputeerde in Overijssel, straks een directiefunctie bij Friesland Campina. Maar ook de hier (terecht) veel geprezen Elbert Dijkgraaf van de SGP zit in de stikstofcommissie Remkes. Wat nu wordt gepresenteerd door de commissie is slechts een klein schot voor de boeg, volgend jaar komt het complete rapport met aanbevelingen. Tot die tijd kunnen er nog betere rekenmethodes aangeleverd worden, daarna gaat de Kamer denk ik alles klakkeloos overzetten in beleid. Dit vanwege de zorgvuldig gekozen samenstelling van de commissie (Maij en Dijkgraaf namens het platteland / de boeren?).

 • Ghsmale en Gat, hebben een punt we moeten voorkomen dat de grond van stoppende boeren ,natuur wordt , het lijkt op korte termijn wel aantrekkelijk voor de stoppers ,die denken ,het zal mijn tijd wel duren, maar voor de sector is het funest , we moeten onze belangenbehartigers daar op wijzen ,want echt....., iedereen vind een koppel koeien mooier dan verwildering , met hekrunderen en przwalskyponys

 • john***

  Als ik het zo bekijk komt het reconstructieplan weer op tafel. Alleen dan wordt het extensiveringsgebied een opkoopgebied.

 • wmeulemanjr1

  Kunnen met de landbouw doen wat ze willen ?

 • gjh

  dat denk ik ook Bennie is helemaal de weg kwijt. Ik hoop dat 1 dokter voldoende hulp kan geven maar ik denk het niet

 • Firma Vellenga

  Laat Bennie maar raar doen, nu mag ik hem wel

 • deB.

  Bedankt LTO en NZO..dat staat vermeld in het rapport

  Dus hun stemmen in met onze ondergang...want het is mooi verpakt, maar er zitten heel veel adders in dat rapport! Waar iedereen pijn van gaat voelen. Lees het maar eens goed.

  Nogmaals dank LTO, wat een verderfelijke club, onder aanvoering van een zeer discutabele voorzitter

 • farmerbn

  @bennie, het is raar dat jij voorstander bent van 50% inkrimping van de veestapel. Als de politiek dat uitvoert gaan niet de helft van de boeren kapot maar bijna allemaal. Behalve dus die boeren die nu meer dan 8 koeien op één ha hebben want die gaan dan terug naar 4 koeien per ha. Melkveehouders die nu gewoon netjes 2-3 koeien per ha hebben krijgen te weinig mest , moeten kunstmest of drijfmest aankopen bij half melkgeld. Varkens- en pluimveehouders zijn ook niet blij met halve stallen en een hele hypotheek.

 • Alco

  Het rapport is voor warme sanering voor overlast boeren. Daar is niets mis mee.
  Verder worden heel veel delfstof slurpers niet benoemt. en dat is een zeer kwalijke zaak. Alleen terug van 130 naar 120. Nou dat zet geen zode aan de dijk met die paar die ook werkelijk 130 rijden.
  Daarnaast een opmerking naar @Bennie:
  Bij een paar % minder is de druk al van de mestmarkt af.
  Daarbij wordt overschot gecreëerd door te lage mestnormen en zal mestafzet kosten net als landbouwsubsidies in de kosten verwerkt worden, waardoor dus het product goedkoper wordt. Kortom: "Vestzak-Broekzak handel.

 • veldzicht

  De druk gaat nooit van de mestmarkt af,dan verlagen ze de bemesting normen wel weer, die boeren hebben ze nu aardig in de tang en dat moet wel zo blijven.Volgens die grachtengordeltypes hebben planten geen mest nodig en kunstmest is al helemaal uit den boze , chemische bestrijdings middelen valt al helemaal niet over te praten.(tot ze allemaal aan de geeuw honger liggen).

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, inkrimping kan alleen door VRIJWILLIGE uitkoop van stoppende boeren. Inkrimping doormiddel van een generieke korting is dodelijk voor de gehele veehouderij en volstrekt onaanvaardbaar.
  Het plan van Tjeerd de Groot ging volgens mij ook uit van vrijwillige uitkoop.

 • kleine boer

  bennie is een stopper denk ik.... Niet erg hoor. Alleen inkrimpen om andere sectoren de ruimte te geven is toch bijzonder verhaal..... En de natuur schiet er niks mee op nu word er weer berekend wat de effecten zijn weer niet gemeten..... word er nu gemiddeld 130 gereden of 140 of als er files zijn niet eens 30...

 • Mbmb

  Let op, dit rapport is het begin,de rest volgt. Hoe warm wordt die sanering eigenlijk en wat als er niet genoeg boeren rond de N2000 gebieden meewerken? Hoeveel geld heeft men daadwerkelijk over voor de sector en heeft men wel inzicht in de investeringen die boeren gedaan hebben? Wie zegt trouwens dat de grond wordt opgekocht, het gaat om de uitstoot uit de stallen. De grond blijft gewoon beschikbaar voor de blijvers. In de grond is het wel een beroerd rapport omdat het niets maar dan ook niets doet aan de basis: de enorme aantallen N2000 gebieden. Die zijn overigens van alle kanten ingebracht door milieuclubs, vogelliefhebbers en andere onbenullen die geen enkel inzicht hadden in de gevolgen. Of juist wel, want uiteindelijk krijgt de landbouw toch weer de zwarte piet. Waarom niet iets doen aan de absurde grenswaarde van 0. In Duitsland 7, in Belgie 4; dáár is dus geen probleem met stikstof, dit land doet dat zichzelf aan. Het rapport is een compromis; de natuurrakkers hebben duidelijk gewonnen en Dijkgraaf heeft de scherpe kanten voor de veehouderij er voor het moment af gehaald. En Bennie: hoe kun je als boer voorstander zijn van een sanering, in welke vorm dan ook, met 50%. Voor mij onbegrijpelijk om de inspanningen en klinkende resultaten van de boeren in een klap met de helft weg te vagen.

 • hylkema.l

  Aan 25sept23.31
  Nederland was zelf verantwoordelijk voor aanwijzing van Natura2000 gebieden. Met veel over ijver werden gebieden met mogelijke bizondere flora of fauna begin van de jaren 2000, aangewezen als N2000 gebied. Vandaar ook parkachtige gebiedjes b.v. bij Eindhoven en Den Haag.
  Aan Mbmb 11.35 en anderen.
  Dijkgraaf staat ook volledig achter het rapport Remkes, anders had hij afstand moeten nemen van onderdelen of uit de commissie moeten stappen.
  En aan veel anderen met veel kritiek, ga zelf aktief aan de slag en blijf niet als roepende in de woestijn aan de kant staan.

 • Snel

  De BZV uit Brabant wordt over heel Nederland uitgerold. Alle bedrijven klem.

 • Alco

  Nederland wees zelf natuur gebiedjes aan om Europese subsidie te hengelen.

 • Tijd voor een parlementair onderzoek naar de tot stand koming van de vele natura 2000 gebieden ,de rol van bepaalde personen en organisatie's hierin , waarom juist hier een veel lagere meetwaarde N toestaan bij de natura 2000 gebieden dan onze buurlanden. Vragen waar je nu geen antwoord op krijgt.

 • 306lsa

  Jammer dat we zo weinig snappen van de metingen

  [Missing text /esp/comments/removelinkreplacement for nl]

  Ik snap er niets van

 • Bennie Stevelink

  @Mbmb, mijn standpunt over inkrimping van de veestapel (vooral varkens) heeft niets met het stikstofgedoe te maken maar met marktontwikkeling en kostprijsniveau.
  Onze belangrijkste afzetmarkt, Duitsland, wordt in de nabije toekomst steeds meer overgenomen door Oost Europa die veel goedkoper kan produceren dan wij. Op de eerste plaats met varkens maar ook gedeeltelijk met zuivel.
  In Nederland hebben we een financiële molensteen om de nek hangen door het mestoverschot. Met mestverwerking kun je het mestoverschot wel fysiek oplossen maar de financiële last die het mestoverschot veroorzaakt los je er niet mee op.
  Om de kostprijs naar beneden te krijgen en een bestaan te behouden tegenover Oost Europa is er maar één oplossing: veehouderij inkrimpen totdat er geen mestoverschot meer is.
  Door het stikstofgedoe komt er nu geld beschikbaar dat dit uitgevoerd kan worden. Het zal de situatie van de blijvende boer aanzienlijk verbeteren.

 • Stoten huisdieren en paarden ook stikstof uit ..

 • Mbmb

  Maar Bennie, zie je dan niet dat het mestoverschot voor een deel kunstmatig gecreëerd is en wel zal blijven. Is het niet treurig dat de helft van de veehouders letterlijk moet wijken in jouw opvatting dan, om het zogenaamde mestoverschot weg te werken? Ik denk dat na de warme sanering van de varkensboeren het mestoverschot wel weg is, maar dat dan de gebruiksnormen weer eens extra worden 'aangescherpt' (vreselijk woord), de derogatie eruit wordt gegooid en niet te vergeten en ontzettend veel land aan de landbouw wordt onttrokken en dus niet meer voor de mestafzet beschikbaar blijft. Ik voorspel dat als de helft van de boeren weggesaneerd wordt, er heel veel land naar natuur, wegen, woningbouw etc zal gaan. Lost allemaal niets op, maar van onze trotse landbouw blijft dan niets over. Denk nu niet dat je met de helft van de productie, want daar hebben we het wel over, alles in stand kan houden.

 • Attie

  Schouten gaat namens het kabinet de kar trekken, komt wel dichtbij zo. Ben overigens wel benieuwd hoe dat saneren er uit gaat zien, alleen vergunning? of inclusief grond (voor natuur) met of zonder rechten, noch veel ???? dus.

 • Bennie Stevelink

  @Mbmb, je hebt gelijk dat voldoende ruime aanwendingsnormen, derogatie en geen grond aan de landbouw onttrekken belangrijk zijn om voldoende mestplaatsingsruimte te houden. Maar ook als dit alles optimaal is houden wij een mestoverschot wanneer niet een deel wordt uitgekocht.

 • Kringloopboer

  Het niet verlengen van de derogatie scheelt 70 mln kilo stikstof lijkt me wel redelijk voor veel grondgebonden bedrijven , hoeven minder of geen maatregelen te nemen

 • kleine boer

  @1806 grondgebonden is op basis van fosfaat de meeste lopen vast op de stikstof en hebben nog ruim fosfaat over. Het gras heeft de derogatie gewoon nodig voor een fatsoenlijk gewas zeker de grasbedrijven.

 • Attie

  Derogatie is kringloop dat blijft wel, maar fosfaat opkoop is afwachten..

 • Kringloopboer

  Derogatie gaat ook over stikstof dat is het probleem niet fosfaat

 • Attie

  Derogatie is N uit mest, geen derogatie N uit kunstmest, zeg maar wat je wil? En fosfaat? dat moet naar 0.

 • Kringloopboer

  Dan maar geen derogatie

 • Attie

  19:15 dat zijn we dan niet samen eens, maar evengoed een 🍷😀

 • Soms

  Niet vergeten dat landbouw ook stikstof en co2 uit de lucht haalt. Dat heb ik van autoverkeer, luchtvaart of scheepvaart nog nooit gehoord.

[Missing text /esp/comments/showmore for nl]

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]