Home

Nieuws

€ 50 miljoen voor Schone Lucht Akkoord

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trekt in 2020 € 50 miljoen uit voor het Schone Lucht Akkoord. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie die is gepresenteerd op Prinsjedag.

In het Schone Lucht Akkoord maken Rijk met gemeenten en provincies afspraken over het verbeteren van de luchtkwaliteit in grote steden en rondom intensieve veehouderijen, waar de uitstoot van fijnstof moet verlagen. Doelstelling van het akkoord is dat in 2030 de gezondheidsschade door luchtvervuiling zijn gehalveerd ten opzichte van 2016.

Geuroverlast beperken

Naast de uitstoot van fijnstof in concentratiegebieden wil het ministerie ook werk maken van de geuroverlast in deze gebieden. Dit gebeurt door de warme sanering van de varkenshouderij en door de uitbreiding van kennis over geur en de cumulatie van geur op geurgevoelig objecten. Ook zal de systematiek van de stalbeoordeling tegen het licht gehouden worden om innovaties te bevorderen, zoals de Commissie Geurhinder Veehouderij eerder dit jaar adviseerde.

€ 38,8 miljoen voor verbetering waterkwaliteit

Voor het stimuleren van maatregelen bij boeren voor het verbeteren van de waterkwaliteit trekt het ministerie in 2020 € 38,8 miljoen extra uit. Eind dit jaar moet uit de analyse van het Planbureau blijken of de doelen van de Kaderrichtlijn Water worden gehaald via de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Ook het effect van mogelijke maatregelen bij agrariërs in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden daarbij voor zover mogelijk doorgerekend.

Droogte

Minister Cora van Nieuwenhuizen reserveert € 7 miljoen uit het Deltafonds om water beter vast te houden en verzilting beter in beeld te brengen. Dat moet bijdragen aan het verbeteren van het droogtebeleid voor de toekomst. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de prioritering van schaarste, verzilting, grondwater en drinkwater. In het Deltaprogramma Zoetwater is tot en met 2021 ruim € 400 miljoen beschikbaar voor maatregelen zoals een uitbreiding van de klimaatbestendige wateraanvoer naar West-Nederland, maatregelen op de hoge zandgronden in Oost en Zuid-Nederland om water beter vast te houden en het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders onderling.

Unie van Waterschappen positief

De Unie van Waterschappen reageert positief op de waterplannen van het kabinet. De waterschappen zijn blij met de extra € 38,8 miljoen voor het stimuleren van de toepassing van maatregelen bij agrariërs binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit en de aandacht voor een gezonde bodem en het tegengaan van bodemdaling. Waterschappen doen ook mee aan de aanpak van de CO2-uitstoot in veenweidegebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.