Home

Nieuws

Schouten: 4 denkrichtingen voor nieuw mestbeleid

Het ministerie van LNV laat de plannen beoordelen door boeren.

Het ministerie van Landbouw richt zich bij de herziening van het mestbeleid op 4 denkrichtingen:

  1. eenvoud
  2. risicogericht
  3. doelgericht
  4. bedrijfsspecifiek

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herziening van het mestbeleid. Het uiteindelijke mestbeleid kan bestaan uit een combinatie van onderdelen uit de 4 richtingen, onderdelen van het huidige beleid of uit een meersporenbeleid, waar onder ander LTO voor pleit. Een groep boeren gaat de 4 richtingen deze zomer beoordelen.

4 sporen

Als het gaat om eenvoud wordt gewerkt aan een simpel, generiek stelsel, waarbij voor iedereen hetzelfde geldt, waardoor de uitvoeringslast relatief laag is. Bij risicogericht beleid wordt het beleid toegespitst op bepaalde problemen zoals gebieden met een verhoogd risico op uitspoeling of bedrijven met een mestoverschot, terwijl elders ruimte wordt geboden. Onder doelgerichtheid verstaat het ministerie dat een ondernemer wordt beoordeeld op het al dan niet behalen van een doel.

“Meten en monitoring en het tijdig in kunnen grijpen bij mogelijke achteruitgang is hierbij van belang”, legt Schouten uit. Bedrijfsspecifiek betekent dat een ondernemer wordt gestimuleerd om beter te presteren en ook op bedrijfsniveau wordt beoordeeld. “Hoe meer hij doet om het risico op uitspoeling te voorkomen, hoe meer ruimte hij krijgt om te ondernemen”, aldus Schouten.

Praktijkpanel met 50 boeren

Het ministerie laat de plannen beoordelen door de praktijk. Hiervoor wordt een praktijkbeoordelingsgroep ingesteld met 50 tot 60 boeren. Deze boeren moeten een goede afspiegeling van de sector vormen, waarbij alle sectoren en zowel vooruitstrevende als meer gangbare boeren vertegenwoordigd zijn. Deelnemers kunnen worden aangedragen door sectororganisaties. De kandidaten kunnen ook via de regionale bijeenkomsten in contact zijn gekomen met het ministerie.

Beoordeling PBL

De minister heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om de opgestelde denkrichtingen via een quickscan te toetsen aan de gestelde doelen voor het nieuwe mestbeleid en de realisatie van de LNV-visie om tot een kringlooplandbouw te komen. Ook wordt onderzocht of het leidt tot een eenvoudiger en beter handhaafbaar stelsel.

Schouten verwacht dit najaar de contouren van het nieuwe mestbeleid te presenteren, waarna de Tweede Kamer erop kan reageren.

Lees ook: Minder stikstof in nieuwe excretienormen

Of registreer je om te kunnen reageren.