Home

Nieuws

LTO hekelt voorgestelde wijziging mestnormen

De nieuwe excretieforfaits voor mest die ter inzage liggen, vinden geen instemming bij LTO Nederland.

Twee weken na de terinzageleging door het ministerie van LNV maakt de grootste boerenorganisatie bekend de voorstellen ‘af te keuren’. LTO is ‘ontstemd’ over zowel de inhoud van het voorstel als over de manier waarop de consultatie plaatsvindt – tijdens het zomerreces en zonder communicatie vooraf. Eerder was er al een zeer kritische reactie van Netwerk Grondig en kwamen kritische geluiden uit de hoek van de vleesveehouderij. LTO mist onder meer de rekenregels die de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft gebruikt om de uitstoot van stikstof en fosfaat per diergroep te bepalen.

Nieuwe diercategorie

Per vakgroep is de organisatie bezig alle voorgestelde nieuwe normen te fileren, en te reageren. In de melkveehouderij is vooral kritiek op de introductie van de nieuwe diercategorie jongvee ouder dan 2 jaar (code 103). Ook de tabel over fosfaatuitstoot en melkproductie heeft de kritische aandacht. LTO wil in discussie brengen of toepassen van een formule niet beter is dan een staffel. De uitbreiding van de tabel zelf wordt niet als bezwaar genoemd.

Kritiek van vleesveehouderij

In de vakgroep Vleesveehouderij is vooral kritiek op de forse verhoging van de normen van mest van stieren (code 122). De vakgroep roept leden op om doorberekeningen en gevolgen op bedrijfsniveau te delen. In de kalverhouderij zijn onder andere vraagtekens over de excretiecijfers voor rosé, omdat die van jonge dieren nu hoger wordt ingeschat dan van oudere dieren. Melkgeitenhouders, tenslotte, willen onder meer dat de fosfaatnorm ongewijzigd blijft op 4,3 kilo.

De nieuwe normen moeten 2020 ingaan en liggen tot 14 augustus ter consultatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.