Home

Nieuws 18 reacties

Vrijwillige krimp met steun overheid

Het klimaatakkoord hakt erin met extra geld en hogere ambities. De veestapel moet krimpen, 10.000 hectare veenweide wordt natuur. Op vrijwillige basis.

De klimaatmaatregelen worden uitgebreid met stoppers- of omschakelingsregelingen voor veehouderijbedrijven in veenweide- en Natura 2000-gebieden. Dat staat in het klimaatakkoord dat vrijdag is gepresenteerd. In totaal heeft het kabinet meer dan € 1 miljard beschikbaar voor klimaatmaatregelen in de land- en tuinbouw. De budgetten voor maatregelen in de veehouderij en de glastuinbouw worden verdubbeld.

Voor klimaatmaatregelen in het veenweidegebied wordt in totaal € 276 miljoen uitgetrokken, flink meer dan de eerder toegezegde € 120 miljoen. Er komt € 100 miljoen voor een vrijwillige regeling om boeren te helpen verplaatsen, om te schakelen naar een andere manier van boeren of om te stoppen. Bij dat laatste worden ook productierechten opgekocht. Voor het flankerend beleid gaat het kabinet met provincies, waterschappen en gemeenten in gesprek over aanvullende financiering.

Daarnaast wordt € 176 miljoen gereserveerd voor maatregelen als onderwaterdrainage, vernatting of andere teelten in het veenweidegebied. Met deze maatregelenmix voor ongeveer 90.000 hectare veenweide zal ongeveer 10.000 hectare worden omgezet naar agrarische natuur. Afhankelijk van de wensen van de boer en de mogelijkheden van het gebied, wordt maatwerk geleverd. De maatregelen zijn allemaal op basis van vrijwilligheid.

Ook voor Natura 2000-gebieden komt € 100 miljoen beschikbaar. Een groot deel van dit budget zal gebruikt worden om boeren te helpen bij verplaatsen, omschakelen of stoppen met hun bedrijf. Een ander deel van het geld wordt direct ingezet voor natuurherstel. Hoeveel dit precies wordt, is nog niet bekend.

Uitstoot niet 3,5 maar 6 megaton omlaag

De sectortafel voor Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord gaf bij de conceptplannen in maart aan te kunnen realiseren dan de taakstelling van 3,5 Mton CO2. Als het kabinet geld en ruimte beschikbaar zou stellen, zou de sector wel 6 Mton CO2 kunnen reduceren voor 2030. Het kabinet pakte de handschoen op en trekt ruim € 600 miljoen extra uit, bovenop het eerder toegezegde budget van € 360 miljoen van de klimaatenvelop.

Daarmee is voor klimaatmaatregelen in de landbouw tot 2030 een kleine miljard euro beschikbaar. Daar komen nog extra gelden voor de SDE+-regeling en een bijdrage van € 70 miljoen via het Groenfonds bij. De € 120 miljoen voor sanering van de varkenshouderij is hier niet in meegeteld, omdat dit geld al beschikbaar was gesteld.

Naast het extra klimaatgeld, stelt het kabinet ook extra budget beschikbaar om te kunnen voldoen aan de zogeheten Urgenda-uitspraak. Daarin eist de rechter dat Nederland in 2020 al 25% CO2-reductie moet realiseren ten opzichte van 1990. Om dit te halen, wordt € 60 miljoen extra uitgetrokken voor de sanering van de varkenshouderij en komt er ook extra geld voor de glastuinbouw en voor investeringen in emissiearme stallen.

Het kabinet neemt in het klimaatakkoord het overgrote deel van het concept-klimaatakkoord over dat sectorvertegenwoordigers maakten. Doordat het kabinet nu meer budget beschikbaar stelt, is de verwachte CO2-reductie ook naar boven bijgesteld. Terwijl PBL eerder berekende dat de maatregelen voor de landbouw en landbouwgebruik In 2030 een reductie van 1,8 tot 4,6 Mton aan broeikasgasuitstoot zou realiseren, is dat nu bijgesteld naar 4,7 tot 8 Mton.

Het budget voor de veehouderij verdubbelde ruimschoots van € 120 naar € 252 miljoen. Dit geld komt onder andere beschikbaar voor duurzame stallen, mestverwerking en verduurzaming van de veestapel.

Sector zelf aan zet

Met de melkvee-, varkens-, pluimvee-, schapen-, geiten- en kalverhouderij is daarnaast afgesproken dat per sector doelen worden vastgesteld die in 2030 gehaald moeten zijn. Per sector worden plannen van aanpak opgesteld, zoals de melkveehouderij en de varkenshouderij al gedaan hebben met de Klimaatverantwoorde zuivelketen en Vitalisering Varkenshouderij. Klimaatprestaties worden daarbij op bedrijfsniveau gemeten en gemonitord. De plannen moeten nog dit jaar worden vastgesteld. LTO neemt hierbij de leiding.

Niet vrijblijvend

Bij het bepalen van broeikasgasreducerende maatregelen moet de impact op de andere duurzaamheidsdoelen, die door maatschappij en sector belangrijk worden gevonden, worden meegewogen. De Rijksoverheid zorgt ervoor dat de uitvoering van de klimaatmaatregelen niet vrijblijvend is en maakt afrekenbaarheid van individuele bedrijven op klimaatprestaties mogelijk. Gekeken wordt of de Carbon Footprint Monitor hiervoor bruikbaar is.

Landbouwminister Carola Schouten benadrukt dat ze het klimaatbeleid zoveel mogelijk wil integreren in de totale verduurzaming van de landbouw. Ze wil voorkomen dat de CO2-reductie als nieuwe losse doelstelling op het erf bij de boer belandt. “De uitdagingen voor de land- en tuinbouw lagen er toch al. Het kabinet doet nu boter bij de vis om boeren te helpen om tot toekomstbestendige bedrijven te komen”, aldus Schouten.

Laatste reacties

 • Gat

  Vrijwillig in dictatuur nl?
  Moet zeggen er is toch heel klimaatspektakel voor nodig om boerengrond in overheids handen te kunnen liegen.

 • ghsmale

  Het volgende agenda punt van het boer reductie plan,
  is vrijwillige krimp

 • j.verstraten1

  Dat lukt ook wel zonder klimaatspektakel Gat. De laatste jaren ongeveer 8000 bunder per jaar, excl zonnepark. Maar er moet ook nog wat bos bijgeplant worden..

 • Gradje 1966

  Ik mis in deze discussie het verkeer vliegtuigen en industrie wat die bijdrage aan een beter klimaat

 • Gradje 1966 , de woordvoerder van de luchtvaart zat voor landbouw aan de klimaattafels hoe gek wil je het hebben, was er dan echt niemand uit de landbouw sector die dat kon waarnemen voor de landbouw.

 • Volgens mij kunnen ze beter op de groene weides van de boeren passen.
  Bomen aanplanten duurt jaren voor je er baat bij hebt, Denk nu aan al die eiken die onder de rupsen zitten en tzt het loodje gaan leggen. Een nieuwe rups komt ook al weer naar de dennenbomen. Weilanden nemen gewoon het meeste op het jaar rond. Bomen zitten maar de helft van het jaar in blad. En ja Gradje wie heeft van Geel voor de landbouw laten onderhandelen. Net als je de vos op je kippen laat passen. Blijft er ook niks over. Lijkt erop dat ze dat met de boeren ook willen.

 • De landbouwsector moet dit gewoon afwijzen er is wel aan de klimaattafels gezeten voor de landbouw maar NIET namens de landbouw, vals spel wordt er gepleegd.

 • veldzicht

  Welja,nog maar even 10.000ha veenweide moet worden omgezet naar agrarisch natuur.Als je nu al door het veenweidegebied fietst springen de tranen in je ogen vanwege de bende die ze er overal van maken,biezen,pitriet, zuring is hoofdzakelijk wat je ziet, en niet alleen vanwege "nieuwe natuur" maar ook bedrijven terreinen,huizenbouw ,wegen en andere verrommeling.Nederland wordt er niet mooier op en dan maar klagen dat er geen weidevogels meer zijn.

 • Hilhorst100

  De dikke ambtenaar in zijn V8 vervuilt niet, die heeft zijn C02 afgekocht. Vliegt gewetenloos de wereld rond want hij heeft zijn co2 tax voldaan.

 • kanaal

  wat wordt er weer veel belasting geld verknoeid voor niks.

 • koestal

  Wel steeds meer vliegtuigen in de lucht en steeds minder koeien in de wei,dat is de toekomst. De toekomst voor boeren is weg gegeven in een sterfhuisconstructie.

 • koestal

  Sterfhuis voor boeren met een fooi afgekocht.

 • Maas1

 • Firma Vellenga

  Je weet nu al dat ze over 20 jaar zeggen: we hebben het verkeert gedaan, hadden we maar naar de boeren geluisterd.....

 • FIvdhauwe

  let wel dat dit beleid niet enkel van de overheid komt lto heeft hier bij gezeten en ermee ingestemd maar ja die worden ook aangestuurd door de overheid ze uiteindelijk financieel afhankelijk van de overheid lidmaatschap opzeggen iets wat wij 20 jaar geleden al deden

 • boer a

  raar, een miljard uit gaan geven om de economische waarde van de agrarische sector met een veelvoud daarvan te verkleinen,
  dag banen, dag euro's, dag boeren!!!

 • koestal

  LTO heeft de boerenbelangen zonder inspraak van de boeren al weer verkwanseld.Wat een stoer gedrag.

 • koestal

  De land er tuinbouw heeft een exportwaarde van bijna honderd miljard Euro ,deze bron van inkomsten moet blijkbaar omlaag om het klimaat te redden.Wat een foute politiek.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.