Home

Nieuws laatste update:12 jun 2019

Antibioticagebruik wat kleiner, amper minder veelgebruikers

Het antibioticumgebruik in de veehouderij is in 2018 gemiddeld zeer licht gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Terwijl het merendeel van de bedrijven het antibioticumgebruik voor een langere periode binnen de streefwaarde weet te houden, is het aantal bedrijven met een relatief hoog antibioticumgebruik niet substantieel afgenomen. SDa dringt erop aan om het antibioticareductiebeleid specifiek op deze groep te richten. “Juist op deze bedrijven is de meeste winst te behalen en is het risico op het ontstaan van resistentie het grootst”, aldus SDa.

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Ten opzichte van referentiejaar 2009 is de verkoop van antibiotica voor veterinair gebruik met 63,8% afgenomen, dat is iets meer dan de 63,4% in 2017, maar nog altijd niet genoeg om aan de overheidsdoelstelling van 70% reductie te voldoen. SDa constateert in haar jaarrapportage dat er verschil zit tussen de verkoopcijfers van Fidin en de gebruikscijfers van antibiotica. SDa gaat samen met Fidin, dierenartsen en diersectoren onderzoek doen naar de oorzaken van deze verschillen. Daarnaast wil SDa de grote fluctuaties in het antibioticagebruik in de konijnenhouderij gaan onderzoeken. In deze sector steeg het gebruik in 2018 met 45% ten opzichte van 2017. In dat jaar was het met 26,5% afgenomen.

Forse afname bij kalkoenen en kalveren

Het antibioticumgebruik in de kalkoensector daalde in 2018 met 13,4% fors, naar gemiddeld 17,45 dierdagdoseringen per jaar. Het aantal dierdagdoseringen in de kalverhouderij daalde met 5,4%. Dit komt vooral door een afname van in het gebruik bij blankvleeskalveren, rosévlees startkalveren en rosévlees afmestkalveren. Rosévleescombinatiebedrijven gebruikten in 2018 iets meer antibioticum dan in 2017. De daling van in de varkenshouderij is met 0,4% naar 8,66 dierdagdoseringen aan het afvlakken. In de melkveehouderij en bij overig rundvee daalde het gebruik eveneens licht. In deze sectoren is het antibioticumgebruik op een aanvaardbaar gebruiksniveau.

In de zomer van 2019 zullen de benchmarkwaarden voor antibioticagebruik worden aangescherpt

Het antibioticumgebruik in de vleeskuikensector steeg volgens SDa flink, met 26,3% naar gemiddeld 11,87 dierdagdoseringen. Dit komt waarschijnlijk door een onderschatting in het aantal dieren door CBS en door toename van de behandelleeftijd. De dierdagdoseringen op bedrijfsniveau stegen in 2018 beperkt, met 2,9% ten opzichte van 2017. De dierdagdosering wordt berekend op basis van CBS-cijfers, de cijfers op bedrijfsniveau op basis van I&R-gegevens van de sector zelf.

Toename colistinegebruik

Het gebruik van hoogwaardige antibiotica is in de meeste sectoren onveranderd laag. Wel is SDa bezorgd over een toename van colistine. De verkoop hiervan is met 29,7% toegenomen. Het wordt met name bij varkens en pluimvee gebruikt. Het gebruik van colistine bij varkens is nog ruim onder de Europese benchmarkwaarde, maar SDa benadrukt dat iedere stijging van het gebruik van dit type antibioticum ongewenst is. Het gebruik bij leghennen verdubbelde in 2018 ruim en is daarmee hoger dan de Europese benchmarkwaarde. SDa vraagt de sector om op korte termijn maatregelen te nemen.

Het totale gebruik van colistine blijft voor de varkens ruim onder de door Esvac ingevoerde benchmarkwaarden, maar iedere stijging in colistinegebruik is ongewenst. Het expertpanel vraagt de betreffende diersectoren om een verklaring voor deze toename in colistinegebruik. Het colistinegebruik bij leghennen is hoger dan de door Esvac vastgestelde benchmarkwaarde. De leghennensector wordt nadrukkelijk gevraagd het gebruik op korte termijn te verminderen.

Aanpassing normen

In de zomer van 2019 zullen de benchmarkwaarden voor antibioticagebruik worden aangescherpt. Het stoplichtsysteem met een streefgebied, signaleringsgebied en actiegebied (groen, oranje en rood) wordt vervangen door een stelsel van een streef- en actiewaarde. Hierdoor zal de groep bedrijven die in het actiegebied zit groter worden. Bedrijven met een relatief groter antibioticumgebruik die nu nog in het oranje signaleringsgebied zitten, zullen dan in het rode actiegebied terechtkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.