Home

Nieuws 30 reacties

WUR: CO2-doelen haalbaar zonder krimp veestapels

Geen drijfmest meer in de Nederlandse landbouw, 25.000 hectare veenweide onder water en 100.000 hectare productiebos. Dan haalt de primaire landbouw de klimaatdoelstellingen zonder krimp van de veestapels, blijkt uit doorrekeningen en scenariostudies van Wageningen University & Research.

De uitstoot van broeikasgassen vanuit de landbouwbedrijven moet van 19,1 Mton CO2-equivalenten in 2016 naar 17,8 Mton in 2030. In 2050 moet ze volgens de klimaatdoelstellingen naar 9 Mton teruggebracht zijn. Dat is haalbaar zonder krimp van de veestapels, verwacht DLO-onderzoeker Theun Vellinga. Hij heeft met zijn vakgenoten van Wageningen University & Research (WUR) diverse scenario’s op rij gezet.

Rundveehouderij

Van de broeikasgas-emissies vanuit de primaire landbouwbedrijven is het gros afkomstig uit de rundveehouderij. Doordat de laatste 25 jaar via het mestbeleid sterk gestuurd is op efficiencyverbetering is al het laaghangende fruit al geoogst. De benodigde reductie kan daardoor bij lange na niet meer via verdere optimalisering van de productie gehaald worden. Daarbij staan optimalisering en schaalvergroting op gespannen voet met maatschappelijke randvoorwaarden als landschap, biodiversiteit en herkenbaarheid en maakt verdergaande optimalisatie de bedrijven gevoelig voor (weers)extremen.

In 2017 stootte de primaire landbouw naar verwachting 18,8 Mton CO2-equivalenten uit (zie tabel hieronder). Daarvan zit 8,55 Mton in verteringsprocessen, (7,5 rundvee, 1,05 overige diersoorten), 3,9 Mton mestopslag en gebruik (8,08 rundvee, 1,1 overige diersoorten), en 6,3 Mton in lachgasemissies.

Lees verder onder de tabel. Bron: WUR

De belangrijkste sporenaanpak in de landbouw is:

 1. Vermindering van methaanproductie tijdens de pensfermentatie bij het rundvee
 2. De reductie van methaanuitstoot vanuit de stal en mestopslag
 3. Reductie van lachgassen vanuit de stal, mestopslag en gewasteelt
 4. Meer vastlegging van koolstof in de teelten en vermindering van afbraak van veen

Voerstrategie

Door verbetering van genetica, gebruik van toevoegmiddelen en andere voerstrategieën zal in 2050 de uitstoot van methaan via de pensprocessen met 45% dalen. Dat tikt flink door, want daarmee daalt de totale uitstoot van broeikasgassen vanuit de primaire landbouw met een kwart.

Afstappen van drijfmest

Een tweede grote winst is haalbaar door in 2050 volledig van drijfmest af te stappen. Dat betekent mest en gier apart verzamelen en luchtdicht opslaan en de gassen verwerken. Daardoor daalt de methaanemissie uit mest met 75% en de productie van lachgassen met eenzelfde percentage. Dat is samen goed voor 17% reductie van de totale broeikasgasemissies. In combinatie met wat andere stappen dalen de emissies van 18,8 naar 9,2 Mton, dus nagenoeg naar de streefwaarde 2050.

Keten bespaart veel meer

Door dan ook nog eens het peil in veenweidegebieden te verhogen en 25.000 hectare veen- en drassige grond uit productie te nemen, meer in te zetten op koolstofbinding in de teelten en 100.000 hectare productiebos aan te leggen is ook nog eens 3,8 Mton te winnen. Die besparing komt echter niet ten goede van de sector landbouw zoals die in de energieakkoorden is vastgelegd.

Lees verder onder de tabel. Bron: WUR

Kijken naar hele keten

Vellinga pleit er dan ook voor niet alleen naar de primaire landbouwbedrijven te kijken bij de CO2-reducties, maar naar de hele keten. Dat maakt de besparingen vanuit de landbouwsector ineens veel duidelijker. Energiebesparing in de zuivel telt bijvoorbeeld nu niet bij de landbouw, maar in de sector energie. De CO2-uitstoot via veevoer van buiten Nederland (15,5 Mton CO2-equivalenten) telt in de sector industrie mee. De verliezen van broeikasgas via glastuinbouw of landgebruik (waar dus 3,8 Mton te besparen is) en energieverbruik van kunstmest tellen ook in andere sectoren.

Reken je de hele keten door, dan is de uitstoot 53,5 Mton in 2017. Daarop is tot 2050 42,5 Mton te besparen, schat WUR in. De keten zou dan op 10,9 Mton uitkomen, een reductie met ruim 80%.

Laatste reacties

 • famboenink@hetnet.nl

  methaan wordt in 10 jaar in de atmosfeer afgebroken is dit ook in een van de berekeningen meegenomen ?dus - 10 % per jaar ?

 • Klaasvaak

  De kop van het artikel klonk nog zo mooi....

 • deB.


  Ach ach, wat een triest volk zit daar in Wageningen....

  Compleet ziek zijn ze

 • ENDE902

  125000 hectare ontrekken aan het areaal landbouwgrond en dan zeggen dat de veestapel niet zou hoeven te krimpen onder de huidige en toekomstige mestregelgeving? Is de wens van bijvoorbeeld grondgebondenheid maar even vergeten?

 • landboer

  Wat een onzin, onvoorstelbaar dat geleerde mensen niet wat beters te doen hebben ,dan met zulke oplossingen te komen.

 • boerderij12

  zijn ze dar nu helemaal van de pot gerukt in wageningen

 • bluemink

  WUR beetje opruiming houden verwarming uit doen op de kantoren ,Dan hebben ze het daar ook niet zo warm meer .
  Echt niet goedwijs .!!!!

 • Bennie Stevelink

  Ik geloof best dat klimaatverandering het gevolg is van menselijke activiteit. Dat is voor mij geen punt van discussie.
  Ik word echter moe van de ondoorzichtige, onnavolgbare en politiek gekleurde duiding. De manier waarop de invloed op het klimaat geduid wordt komt op mij over als een corrupte bende. Ik neem het al lang niet meer serieus.

 • landbouw

  Al meer dan 25 jaar geleden heb ik zelf een studie tuinbouwplantenteelt in Wageningen afgerond. Van de kennis die ik daar heb opgedaan en het leren analytisch te denken heb ik op mijn bloembollen/akkerbouw bedrijf nog alle dagen profijt.
  Het stoort mij daarom ook telkens weer dat de agrarische sector telken male wordt afgeschilderd als een grote CO2 producent, terwijl wij zo ongeveer de enige producerende sector zijn die grote hoeveelheden CO2 vastlegt in zowel plantaardige als dierlijke producten. Het lijkt wel alsof dat wordt vergeten en dan maken we ook nog zoiets als voedsel, waar niemand zonder kan. In tegenstelling tot de meeste producerende en dienstverlenende bedrijven.
  Ik zie de huidige CO2 discussie dan ook als tijdelijk, als er honger komt hoor je er niemand meer over.
  Dus Nederland wees zuinig op je boeren.

 • siebes

  en wie gaat dit betalen? lijkt me dat hier een zeer leuke vergoeding tegenover moet staan.
  Industrie doet helemaal niets.

 • farmerbn

  Als de kolencentrale bij Amsterdam dicht moet krijgt de overheid een claim van vele miljoenen euros van Nuon. Als boeren moeten inleveren krijgen ze niks. Ook nog steeds ongelofelijk dat onze CO2 opname door de planten niet meegenomen wordt. Boerenbestuurders hebben daar echt zitten slapen.

 • ricooo12

  Het klimaat word het nieuwe verdien model voor de overheid , meer werkgelegenheid ontwikkelen en vooral meer belasting heffen (innen) , we leven in de nieuwe moderne middeleeuwen .

 • gjh

  bij dat wur zijn ze helemaal koekoek

 • nita

  Wanneer worden ze nu eens wakker, koolstof is een element en kan niet door een koe aangemaakt worden. De methaan die een koe uitstoot was eerst co2 die de gewassen hebben opgenomen. De koe zet van die co2 een gedeelte om in methaan welke in 10 jaar in de lucht weer wordt omgezet in CO2, voedergewassen nemen co2 weer op, kringloop rond.
  We noemen dit de korte koolstofkringloop. Dieren voegen dus geen broeikasgassen toe aan de atmosfeer in tegenstelling tot de uitstoot van co2 door de verbranding van fossiele brandstoffen

 • Attie

  Wageningen universiteit heeft kennis geëxporteerd, en zijn nu 'dolend'...

 • Bennie Stevelink

  @landbouw, goed om te lezen dat ik niet de enigste ben die niet uit de voeten kan met dat “uitstoot-verhaal”.
  Ik ben niet in staat de menselijke invloed op het klimaat onder één noemer te brengen. Ik kan niet anders dan het in minimaal 2 of 3 dimensies begrijpen.

  De eerste dimensie is de koolstofmassa: er zit in het wereldwijde ecosysteem een bepaalde hoeveelheid koolstof. Een deel zit in de lucht, een deel in vegetatie en dieren en een deel in organische stof in de bodem. Er vindt voortdurend uitwisseling plaats: CO2 wordt opgenomen door planten, planten worden gegeten of sterven af wat in de bodem terecht komt en vanuit de bodem vindt continu afbraak plaats wat weer in de lucht terecht komt.
  Deze koolstofmassa wordt groter door niet-natuurlijke koolstofuitstoot. Dit heeft maar één oorzaak: gebruik van fossiele brandstof.

  De tweede dimensie is verschuiving van de koolstof verdeling. Als het aandeel wat in vegetatie en bodem zit opgeslagen relatief kleiner wordt, zal de CO2-concentratie in de lucht toenemen. Hier heeft ook landbouw een rol.
  Ik zou echter met de beste wil van de wereld niet weten hoe ik de eerste en tweede dimensie onder één noemer moet brengen en dan ook nog vertalen naar “uitstoot”.

  De derde dimensie is de koolstofvorm en niet koolstofgerelateerde gassen. Hier moet zoveel tegen elkaar weggestreept worden dat ik de invloed hiervan gering acht.

 • Almagro

  Voorop gesteld: er is een probleem. En ja, we moeten daar wat aan doen. En zeker, het moet snel gebeuren en substantieel . Reden: er bestaat geen Planet 2.0 Maar waar ik me aan erger is het feit dat het klimaat debat in Nederland telkenmale wordt gekaapt door overheid en NGO's die de uitkomst sturen zodat het hun welgevallig is. Het valt temeer op wanneer ik hier in Spanje een totaal andere discussie hoor over de zelfde onderwerpen. Hier praat men ook vooral over CO2 vastlegging door de landbouw en niet enkel over emissie. Ook kijkt men hier veel meer naar de mega-vervuilers ipv de burger met z'n gehaktbal en z'n kacheltje. Hierdoor krijgen ze meer draagvlak doordat de discussie zuiverder gevoerd wordt.
  Hier gaat het niet over koeien die een scheet laten maar over methaan welke vrij gaat komen uit de permafrost. <>
  Ook hoor je meer over de grootste vervuilers waar de grootste winst gehaald kan worden. <>
  Als het in Nederland zo door blijft gaan verliest men het draagvlak en dat is pas erg. Een ieder moet bijdragen aan een oplossing voor het probleem. Maar als we telkens het gevoel krijgen dat we weer genaaid worden komt er nooit bewustwording en gedragsverandering van de grond en verandert er dus ook niet écht iets.

 • rverheij

  En nou komt de lto hier toch wel tegen uit, of nee , die gaan eerst in overleg , adviescommissie optuigen en subsidie potje leegmaken voor onderzoek.
  Ben benieuwd.

 • J en M

  Heel wat hectares minder, niet minder vee, minder voer per koe??
  Tegen 2050 is de soep wel afgekoeld.....

 • Maas1

  Minder hectares,niet minder vee,maar wel minder boeren.Hier ga je toch niet meer in mee,dit is waanzin! Momenteel is de ontbossing in Nederland verhoudings gewijs groter dan in Brazilië. En nu weer dit. ff D66 en Groenlinks bellen die zijn zo vooruitstrevend dat ze wel bereidt zijn om het hele land onder water te zetten! Alleen maar klimaat! Je kunt het beter over het vestigingsklimaat hebben met fatsoenlijke mileunormen.... De klap van de windmolen is goed aangekomen!🤩

 • koestal

  Ja, dat was de bedoeling van de politiek,minder koeien en meer vliegtuigen en auto,s. Dan was de CO2 uitstoot neutraal gebleven en konden de goedkope vliegreisjes door gaan.Al die milieu demonstranten in Amsterdam willen wel graag blijven vliegen.

 • koestal

  WUR breng dat de politiek en burgers maar aan het verstand en zet de verwarming maar lager.

 • Gat

  Hmmm koestal laat die ze oplichters in het buitenland zien met tsjernobyl. Hoe de gids vertelde dat een radioactieve meter bij de kernreactor mar tot 1 uitslaat en ze in het vliegtuig zaten en diezelfde meter 5 aangaf. De radioactieve straling was 5 keer hoger dan bij de kernreactor.
  Mss is vliegen wel kanker veroorzaker nummer 1.
  Mja als we dat gaan vertellen....

 • De kringloop in de landbouw is zo goed als rond ," on the way to planetproof" is de slogan dit jaar bij de grootste melkverwerker van Nederland laten we als landbouw dit adagio steeds herhalen dit jaar ,en NIET meer in de verdediging gaan
  we zijn "ON THE WAY TO PLANETPROOF"

 • veldzicht

  Dat verhaaltje hoor ik nu al 40 jaar dat het "noodzakelijk" is dat er veel meer bos moet komen,en iedere keer hebben ze een andere smoes om aan te tonen dat het nu toch echt moet gebeuren.Is het niet Staatsbosbeheer dan is het het pbl . Greenpeace , milieudefensie en nu weer Wur Wel stuk voor stuk organisaties die niks van de landbouw moeten hebben

 • Gerard Groot Koerkamp

  Wordt er wel rekening mee gehouden dat in de winter het blad van de bomen valt gras blijft jaarrond groen.

 • Gat

  Bos zet totaal geen zoden aan de dijk. Jah in amazone tropische regenwoud wel. Daar is jaarrond tropisch en blijft er blad aan de bomen hangen. Hier heb je 6 maanden bomen zonder bladeren. Die nemen zuurstof op en produceren niks. Totaal zinsloos lijkt mij. Daarbij 100.000 ha waar geen btw van wordt gevangen, waterschapsbelasting, producten, werkgelegenheid.
  Die gemistte inkomsten zal toch ergens terug verdiend moeten worden. 30 jaar moet wachten op een boom die je kunt zagen is totaal zinloos.

 • hollandagri

  meer bos , dan kunnen we lekker zoethout kauwen. gewoon de veestapel hier verkleinen, en buiten onze grenzen weer vergroten. wij allemaal die superkunstjes doen, en buiten de nl grenzen veel goedkoper produceren zonder die poespas.

 • veldzicht

  @gat.Ik heb gelezen dat zelfs een tropisch regenwoud CO2 en zuurstof neutraal is .Wat op de dag aan CO2 wordt opgenomen wordt s,nachts weer afgegeven.zo is het het zelfde als met zuurstof ,op de dag produceren in de nacht weer opgenomen om al dat dode hout en bladeren te verteren en wordt het opgenomen door de planten als er geen zonlicht is.

 • koestal

  boeren zijn weer de klos

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.